Popis vývoje aplikace Docházka 3000

Verze 9.31 z 12.10.2023:
Hromadný přehled stavu dovolených lze exportovat do Excelu nebo do CSV souboru
V menu "Zaměstnanci / Dovolená - nároky" má administrátor v horním rámu vedle dosavadní ikony tisku nově i ikonu pro export přehledu stavu dovolených do XLS souboru pro Excel. Po kliknutí na tuto ikonu se zobrazená sestava otevře v Excelu, případně je dole pod sestavou i ikona pro uložení do XLS či CSV souboru. Takže denní data o zůstatku dovolené, jejím čerpání, nárocích, převodu z loňska atd. můžete z docházky přenést do Excelu a tam s daty dále pracovat či odeslat e-mailem.

Vylepšena podpora exportu dat do mzdového modulu programu DUEL
Při exportu dat docházky do DUELu lze nastavit typ kódování českých znaků. K tomuto účelu najdete v menu "Ostatní / Exporty do mezd / Duel / Nastavení číselníku položek exportu" v části "Ostatní nastavení" novou konfigurační položku "Kódování češtiny v exportních .csv souborech pro Duel". Výchozí nastavení je pro Windows na volbu Win-1250. Pokud byste ale Duel používali na jiné platformě nebo měli databázi v duelu kódovanou například v UTF-8 nebo jiném kódování, lze zde nastavení upravit dle vašeho požadavku tak, aby se české znaky převedly správně a bylo tak v pořádku párování dat mezi docházkou a duelem. Při chybném nastavení by totiž nemusel duel správně pracovníka rozpoznat a místo načtení dat stávajícímu zaměstnanci by vytvořil pracovníka nového. Pokud se vám toto stávalo, stačí novou položkou upravit kódování českých znaků a pak již bude vše v pořádku.

Vylepšen výpočet hromadných sestav za dlouhé období a velký počet zaměstnanců
Pokud spustíte hromadnou sestavu jako je například výsledovka, výkaz, přehledka, export a podobně za delší období mnoha měsíců a vyberete například všechny zaměstnance nebo oddělení s mnoha pracovníky, bude nyní lépe zajištěno, že ani na pomalém serveru nedojde k přerušení výpočtu z důvodů dlouhé prodlevy komunikace s webovým prohlížečem. Server docházky nyní lépe udržuje spojení s webovým prohlížečem klienta v průběhu dlouhých přípravných výpočtů a tak webový prohlížeč spojení neukončí z důvodu timeoutu spojení, ale správně vyčká na dokončení výpočtů i kdyby trvaly dlouho a i tuto objemnou sestavu nakonec správně zobrazí.

Verze 9.30 z 21.9.2023:
Lístek docházky lze exportovat do Excelu, CSV souboru a snadněji tisknout
Při zobrazení měsíčního lístku docházky v menu "Zaměstnanci / Prohlížení docházky / Lístek docházky" nebo přes ikonu lupy v levém horním řádku ikon administrátorského menu při přepnutí režimu zobrazení na volbu "Lístek" jsou nyní v záhlaví sestavy nahoře zobrazeny ikony pro tisk, export sestavy do XLS souboru a export do CSV souboru. A to jak u lístku za jednoho pracovníka, tak v sumárním za oddělení nebo všechny zaměstnance. Lístek docházky tak lze tedy nyní tisknout jediným kliknutím myši, kdy se sestava otevře v nové záložce prohlížeče a rovnou se spustí průvodce tiskem, nebo po kliknutí na XLS či CSV ikonu se lístek přímo otevře v Excelu nebo se nabídne možnost uložení sestavy na disk podle nastavení webového prohlížeče klienta. Uložení na disk lze vyvolat i kliknutím na příslušnou ikonu CSV či XLS souboru pravým tlačítkem myši. Pokud tedy používáte lístek docházky raději než jiné sestavy, bude se vám s ním nyní pracovat pohodlněji.

Export hromadného měsíčního plánu směn do Excelu
V menu "Kategorie / Denní rozpis směn / Měsíční plán hromadný" přibylo dole tlačítko "XLS soubor" s ikonou excelu, přes které lze právě zobrazený hromadný měsíční plán směn všech zaměstnanců otevřít jako tabulku v excelu. Takže pokud potřebujete plán směn poslat třeba e-mailem, lze to snadno provést připojením zde vytvořeného XLS souboru s plánem směn jako e-mailové přílohy.

Vylepšena funkce Korekce přestávek u výsledovky, výkazu, exportů atd.
Byla provedena ještě další optimalizace funkce Korekce přestávek z verze 9.27. Pokud tedy máte v programu aktivní nastavení pro automatické vkládání přestávek dle ZP, jelikož si vaši zaměstnanci přestávky sami nečipují, přináší nová verze programu další vylepšení funkčnosti například v případech, kdy má určitý den zaměstnanec načipováno více příchodů a odchodů v kombinaci s absencemi nebo několika čerpáními přerušením pracovní doby a podobně. Nová optimalizace automaticky vkládaných přestávek v případě této složitější docházky se snaží v těchto situacích lépe na sestavách přestávky vkládat tak, aby vše vyhovělo jak vašemu nastavení programu, tak i požadavkům ZP. Podrobnější popis této nové úpravy korekce přestávek i s ukázkami a příklady naleznete v příručce Výpočet docházky v menu "Firma / Návody PDF" dole v části nadepsané Korekce přestávek a Dorovnání korekcí.

Verze 9.29 z 7.9.2023:
Sestavu OIP jako podklad pro kontrolu z inspektorátu práce lze exportovat do Excelu
Při zobrazení sestavy OIP v menu "Zaměstnanci / Prohlížení docházky / Sestava OIP" nebo přes ikonu lupy v levém horním řádku ikon administrátorského menu při přepnutí režimu zobrazení na volbu "Sest.OIP" či "Optim.OIP" je nyní v záhlaví sestavy vpravo nahoře zobrazena ikona pro export sestavy do XLS souboru. Po kliknutí na tuto ikonu se sestava rovnou otevře v Excelu nebo například Open Office či Libre Office nebo jiném programu, který pro tyto účely používáte. Případně je možné přes pravé tlačítko myši sestavu uložit v XLS formátu například do dokumentů nebo odeslat e-mailem. Od této verze lze tedy sestavu docházky s daty vyžadovanými při kontrole z oblastního inspektorátu práce uložit rovnou do souboru ve formátu pro excel, takže se snadněji posílá například e-mailem jako příloha a není nutné soubor vytvářet oklikou třeba tiskem do PDF, kdy občas může být problém s formátováním takto široké sestavy a musí se uzpůsobovat orientace, velikost písma atd. Při použití xls souboru může být sestava široká téměř libovolně a proto je přenos údajů novým exportem pohodlnější.

Pohodlnější tisk u Sestavy OIP
Následující úprava se týká stejné sestavy jako výše popsaná možnost exportu sestavy OIP do excelu. Vedle ikony pro export do excelu (viz výše) přibyla u sestavy OIP v záhlaví vpravo nahoře i nová ikona tiskárny. Pokud tedy budete chtít sestavu OIP vytisknout na tiskárně či převést do PDF, pomocí této nové ikony se sestava upraví tak, aby jí bylo možné snadněji tisknout. Odstraní se z ní všechny grafické prvky jako jsou barevné rámečky, pozadí, ikony atd., aby na výtisku nebyly rušivé prvky a sestava byla přehledná i při tisku na černobílé tiskárně. Zároveň se hned zobrazí i okno s výběrem tiskárny a možností nastavení dalších parametrů tisku jako je změna orientace papíru na šířku, možnost přizpůsobení velikosti sestavy tak aby vešla na jednu stránku, výběr uložení do PDF atd. Pokud je sestava vytvořena pro více zaměstnanců najednou, například pro všechny pracovníky z nějakého vybraného oddělení nebo za úplně všechny zaměstnance celé firmy, je při tomto tisku zajištěno i správné stránkování, takže každý zaměstnanec bude vytištěn na samostatné stránce.

Změna započtení přidávané pracovní doby do příplatku za noční a odpolední práci
Pokud máte v menu "Firma / Editace údajů" nastaveno umělé navýšení pracovní doby zadáním nenulového počtu minut v položce "U odchodů mezi hh:mmhh:mm připočíst k odprac. době mm minut." pro navýšení délky noční práce, pak program ve starších verzích při vyhodnocení noční vždy nastavenou dobu přidal do příplatku na noční i když byl interval pro přidání nastaven třeba na 18:00 až 8:00 a pracovník přišel jen na odpolední třeba od 13:00 do 21:00. Protože byla splněna podmínka odchodu mezi 18. hodinou večerní a 8. hodinou ranní a již se při vyhodnocení noční nezohledňovala skutečná přítomnost v noční době od 22:00 do 6:00 hodin. Nově se pro vyhodnocení příplatku na noční tyto uměle navíc přidávané minuty započtou do příplatkové doby noční jen pokud byl pracovník v noční době i přítomen. Do případného příplatku za odpolední pracovní dobu se navíc přidávané minuty započítávají jen pokud je interval nastaven na vzrůstající (např. 10:00 až 23:00) a pracovník byl v odpolední době mezi 14. a 22. hodinou i přítomen.

Verze 9.28 z 28.8.2023:
Lze provádět hromadné změny nastavení zaměstnanců
Nově může administrátor provádět hromadné úpravy parametrů v nastavení zaměstnanců pro více pracovníků najednou pomocí nového tlačítka "Hromadné změny" ve spodní části menu "Zaměstnanci / Editace údajů". Například pokud potřebujete všem lidem z konkrétního oddělení nastavit stejnou kategorii a podobně. Stačí pomocí zatržítek vybrat zaměstnance, kterých se bude změna týkat, nebo pomocí předvýběru nahoře vybrat tyto zaměstnance hromadně dle určitého kritéria jako je stejné oddělení, kategorie pracovní doby nebo rozpis směn, právo prohlížení či editace docházky nebo nastavení v modulu stravy. Poté v dolní části nastavíte co se má u zvolených pracovníků změnit. Například jakou kategorii, rozpis směn či oddělení jim má program přidělit nebo jakou změnu práv prohlížení či editace docházky nebo nastavení modulu stravy má u vybraných pracovníků hromadně provést. Dále lze hromadně měnit i přístup k možnosti zadávání seancí (příchodů a odchodů) z PC, zadávání celodenních absencí a úkonů úkolové mzdy z PC a přístup k přehledu přítomných, přičemž i tyto další 4 položky lze použít pro předvýběr zaměstnanců. Takže pokud potřebujete udělat nějakou změnu najednou u více zaměstnanců, lze to nyní velice snadno provést pomocí těchto hromadných změn a není nutné procházet a upravovat každého zaměstnance zvlášť zdlouhavou editací záznamů. Navíc díky možnosti předvýběru lze ke změně rychle zvolit všechny pracovníky splňující určité společné kritérium.

Rychlé zjištění počtu zaměstnanců dle kategorií (směn)
Pokud potřebujete rychle zjistit kolik zaměstnanců používá kterou kategorii, stačí v menu "Kategorie / Editace kategorii" kliknout na ikonu pořadače v pravé části červeného záhlaví vrchní tabulky základních parametrů. Zobrazí se přehled nastavení všech kategorií, kde u každé z nich přibyl vedle názvu druhý sloupec Pracovníků. V něm je uveden počet zaměstnanců, kteří mají aktivní pracovní poměr s touto kategorií. A pokud mají tuto kategorii přidělenou i nějací bývalí zaměstnanci s již neaktivním pracovním poměrem, je jejich počet uveden v závorce. Například 7 (+2). Když na číslo kliknete, zobrazí se i podrobný jmenný seznam zaměstnanců s touto přiřazenou kategorií. Dále je v podrobnostech zobrazena i informace o tom, zda je tato kategorie součástí nějakých plovoucích kalendářů nebo osobních rozpisů směn, případně zda se nějak používá pro zaměstnance s automatickým přidělováním kategorie dle čipnutého času příchodu.

Při exportu dat do aplikace Jobka je možné nastavit zdvojení uvozovek poznámky
V admin. menu "Ostatní / Zákaznické sestavy / Sest.35-Jobka", která umožňuje export dat zaměstnanců z personalistiky a docházky do mobilní aplikace, přibylo zatržítko "Zdvojit uvozovky v poznámce", které je ve výchozím stavu aktivováno a zajistí doplnění uvozovek i ke složeným závorkám a dvojtečce v obsahu heše hesla zaměstnance přenášeného ve sloupci Poznámka v JSON formátu položkou Canteen. Tato úprava byla provedena na základě požadavku výrobce aplikace Jobka. Příklad obsahu sloupce poznámky v souboru bez aktivního zatržítka pro zdvojení uvozovek (tedy dle původní domumentace) je {"Canteen" : "ac5444d5e658bb"} a příklad s aktivním novým zatržítkem je "{""Canteen"" : ""ac5444d5e658bb""}".

Verze 9.27 z 21.7.2023:
Vylepšen datový přenos z terminálů o vyšší ochranu dat před výpadky spojení
U terminálů BM-Finger, které jsou připojené přes počítačovou síť, byl upravený systém přenosu dat tak, aby vše fungovalo spolehlivěji i když má přenosová sít výpadky spojení. Například při napojení přes WiFi v místech se slabým signálem nebo při přenosu dat ze vzdálených poboček s nahodile fungujícím spojením či u přetížených sítí nebo v případě kdy máte terminálů více a přenos trvá delší dobu, takže se na nespolehlivé síti datové toky přerušují. Nová optimalizace také řeší případné problémy u napojení přes VPN, port-forwarding či port-proxy v případě, kdy spojení není trvalé a navazuje se jen na vyžádání nebo v nastavené časy a podobně. Pokud jste se tedy u starších verzí setkávali s výpadky přenosů dat na těchto problémových či přetížených sítích a tím pádem například s občasnými chybami v automatickém rozpoznávání příchodů a odchodů, bude od této verze díky novým optimalizacím v přenosovém protokolu problém vyřešen.

Aktualizační program podrobněji kontroluje data a soubory
Při aktualizaci systému se nyní spouští nový kontrolní a opravný program, který prověřuje konzistenci databáze a provádí opravy před zapsáním změn. Dále kontroluje programové soubory a v případě potřeby obnovuje SSL certifikáty a registruje nové verze dll knihoven, pokud je to potřeba kvůli aktualizaci operačního systému na hlavním PC docházky. Aktualizace tedy dokáže provádět některé další kontroly a opravy případných chyb, například v číselnících či knihovnách, ale i datových a programových souborech.

Optimalizace funkce Korekce přestávek u výsledovky, výkazu, exportů atd.
Pokud máte v programu aktivní nastavení pro automatické vkládání přestávek dle ZP, jelikož si vaši zaměstnanci přestávky sami nečipují, mohlo se v případě složitější načipované docházky a upraveném nastavení pro vkládání přestávek stát, že se některé automaticky vložené přestávky vložily jinak než jste možná očekávali. Například když má tento den zaměstnanec načipováno více příchodů a odchodů v kombinaci s absencemi nebo několika čerpáními přerušením pracovní doby a podobně. Nová optimalizace automaticky vkládaných přestávek v případě této složitější docházky se snaží v těchto situacích lépe na sestavách přestávky vkládat tak, aby vše vyhovělo jak vašemu nastavení programu, tak i požadavkům ZP. Podrobnější popis této nové úpravy korekce přestávek i s ukázkami a příklady naleznete v příručce Výpočet docházky v menu "Firma / Návody PDF" dole v části nadepsané Korekce přestávek a Dorovnání korekcí.

Verze 9.26 z 12.7.2023:
Automatické opravy docházky řeší situaci s přehozeným časem příchodu a odchodu
Pokud používáte více docházkových terminálů BM-Finger připojených do sítě LAN a zároveň si zaměstnanec může čipovat příchod na jiném terminálu než následující odchod a stane se, že terminál ve kterém je čipnutý příchod bude po síti LAN nějakou dobu nedostupný (například odpojený od sítě) a přitom nemáte v rozporu s doporučením v menu "Firma / Terminály BM-Finger" zapnutou položku "Zakázat import seancí při chybě komunikace", dojde k chybě automatického rozpoznávání typu čipnutí (příchodu/odchodu). Jelikož se načte čas čipnutého odchodu do příchodu, protože program neví, že v nedostupném terminálu čeká k přenosu čas příchodu, protože tento terminál nekomunikuje. A až terminál s čipnutý skutečným příchodem komunikovat začne, načte se opět chybně čas příchodu do odchodu. Této chybě by sice předešlo zapnutí položky zakazující import seancí při chybě komunikace, ale tu jste z nějakého důvodu v rozporu s doporučením vypnuli. Takže se chybně prohodily časy příchodu s odchodem a v programu je pak například první řádek (seance) s časy 0:00 - 6:00 a druhý řádek s časem 14:00 - 0:00. Nově si automatické opravy docházky poradí i s touto situací, takže pokud na tento den není nastavena noční směna, program tuto chybu opraví tak, že druhý řádek smaže a do prvního správně doplní příchod a odchod, tedy z příkladu opraví docházku na 6:00 - 14:00.

Zohlednění přestávky u půldnu dovolené na sestavě Výkaz při delší odpracované době
Program při zapnuté korekci přestávek hlídá i automaticky vkládané přestávky dle ZP v případě, kdy pracovník sám žádnou přestávku nečipnul, ale odpracoval více než je fond přestávky (např. 6:00 a více), poté čerpal půlden dovolené a zároveň je v programu v nastavení firmy aktivní položka "Odečíst automaticky vloženou přestávku při půldnu dovolené". V tomto případě klasický výpis v prohlížení docházky přestávku vloží, protože prací na pracovišti zaměstnanci vznikl na přestávku nárok, takže výpis v tomto případě nezohlední potlačení přestávky u půldnu dovolené nastavené v konfiguraci firmy. Výkaz se nově zachová tak, že ve spodní části v sumární tabulce mzdových složek zobrazuje oba údaje. V denních datech přestávku zobrazuje nakloněným písmem modré barvy (starší verze jí dle konfigurace firmy potlačily) a její délku odečte od odpracované doby kterou rovněž zobrazí šikmým modrým písmem. Součet délky všech takto vložených přestávek odečte od celkové odpracované doby i ve spodním sumáři mzdových složek ve složce číslo 101 (Odpracováno na pracovišti) kde nově zobrazí jak klasickou dobu bez odečtení této dodatečné korekce přestávek tak i údaj ponížený o vložené přestávky touto korekcí a to v závorce modrou barvou písma. Modře je zobrazena i položka 179 - Dorovnání korekcí kde jsou tyto údaje rovněž zahrnuty.

Optimalizace práv a přihlašování do modulu obědů
Ve stravovacím systému v menu "Ostatní / Obědy" bylo provedeno několik úprav pro optimalizaci práv, zejména práv pro přístup k dennímu a měsíčnímu přehledu objednaných jídel, dále k šablonám předobjednávek a bylo vylepšeno přihlašování přes externí aplikace, například ze systému Jobka, který se může nově napojit na stravovací systém v docházce aniž by bylo nutné přenášet hesla zaměstnanců, protože nově se ověřuje pomocí hešů a je provedena příprava pro ověřování pomocí JWT tokenů.

Vylepšena podpora exportu dat do mzdového modulu programu DUEL
Při exportu dat docházky do DUELu lze nastavit, zda se má z denní odpracované doby navíc korekcí odečíst automaticky vkládaná přestávka v den čerpání půldne dovolené, když si tento den zaměstnanec sám žádnou přestávku na terminálu nečipnul, ale odpracoval delší dobu než je fond pro vznik přestávky. Tedy zda se má délka přestávky odečíst od odpracované doby přestože je v nastavení firmy aktivována položka zakazující vkládání automatických přestávek při půldnu dovolené. K tomuto účelu v menu "Ostatní / Exporty do mezd / Duel / Nastavení číselníku položek exportu" najdete v části "Ostatní nastavení" zatržítko u nové konfigurační položky "Při práci nad fond přestávky u půldnů dovolené přestávku uplatnit".

Verze 9.25 z 4.7.2023:
Rozšířeny možnosti nastavení automatických oprav docházky
V administrátorském menu "Zaměstnanci / Editace docházky / Automatické opravy docházky / Konfigurace" přibyla nová konfigurační část nazvaná "Ostatní nastavení". V ní je možné pomocí nové konfigurační volby "Automatická oprava docházky při doplnění chybějícího příchodu či odchodu založí vyjímku potlačující vznik případného přesčasu" vypnout založení vyjímky docházky při aktivaci automatické opravy. Ve starších verzích programu bylo založená vyjímky potlačující případný přesčas na den automatické opravy vždy aktivní, takže vyjímka se vždy založila. To je i výchozí nastavení této nové verze. Pokud byste ale chtěli, aby se vyjímka nezaložila a k potlačení přesčasu nedošlo, lze to deaktivací této nové volby zařídit. Jedná se o vyjímku, která se zakládá při doplnění příchodu či odchodu spuštěném buď automaticky, nebo spuštěném ručně přes ikonu magické hůlky v prohlížení docházky - viz novinky k verzím 9.17 až 9.19.

V modulu automatických oprav lze zobrazit náhled celého měsíce
V administrátorském menu "Zaměstnanci / Editace docházky / Automatické opravy docházky" přibyla u nalezených chyb čipování docházky nová ikona lístku měsíčního náhledu docházky. Tou je možné zobrazit náhled docházky celého měsíce, ve kterém program našel chybu čipování příchodů, odchodů atd. Stávající ikona lupy, která zobrazuje náhled docházky jen za den s nalezenou chybou v přehledů samozřejmě zůstává, ale při ruční kontrole čipování může být vhodné zobrazit nejen den s chybou, ale i předchozí či následující dny pro lepší představu o celém období ve kterém si zaměstnanec docházku zapomněl čipnout nebo jí na terminálu nečipoval chybně. Touto novou ikonou tedy zobrazíte celý měsíc a tak můžete lépe zjistit důvod problému.

Verze 9.24 z 15.6.2023:
Vylepšena podpora exportu dat do mzdového modulu programu DUEL
Při exportu dat docházky do mzdového modulu účetního systému DUEL od firmy Ježek SW lze nyní nastavit jak se mají do denních dat docházky v duelu přenášet případné denní přesčasy (balanc). Nově totiž v menu "Ostatní / Exporty do mezd / Duel / Nastavení číselníku položek exportu" najdete v části "Ostatní nastavení" přidanou konfigurační položku "Denní balanc (přesčas) se do dat docházky v Duelu přenáší ..." se třemi možnostmi nastavení. První výchozí volba platná i pro starší verze programu je "Přenáší jen pokud je kladný". Nově lze volbu přepnout i na volby "Přenáší jak kladný tak záporný" a také možnost přenos hodin balance úplně zakázat třetí volbou "Nikdy nepřenáší (je vždy 0.00)". Tímto nastavením tedy můžete určit zda vůbec chcete denní přesčas do Duelu přenášet a pokud ano, tak jestli přenášet jen kladné hodnoty (přesčasy), nebo i případný záporný balanc (přesčasy i nedočasy).

Vylepšena podpora exportu dat do mzdového modulu programu DUEL
Dále lze při exportu dat docházky do DUELu nastavit zda se u celodenních absencí mají přenášet i informace o hodinách. V menu "Ostatní / Exporty do mezd / Duel / Nastavení číselníku položek exportu" najdete v části "Ostatní nastavení" zatržítko u nové konfigurační položky "Uvádět v části nepřítomností hodiny i u celodenních absencí". Doposud se u celodenních absencí přenášela jen informace o čerpaných dnech a hodiny byly uvedeny podle fondu pracovní doby jen u celodenních absencích nezadaných v číselníku ke konverzi, které se přenášely do Duelu pod kódem JINÉ. Pokud zatrhnete tuto novou volbu, bude se v nepřítomnostech u celodenních absencí nastavených v číselníku k přenosu pod vlastními kódy Duelu přenášet nově nejen informace o dnech, ale i o uznané době pro tuto čerpanou absenci (může být jiná než fond pracovní doby, tedy hodnota dle nastavení fondu absence v kategoriích).

Verze 9.23 z 12.6.2023:
Detekce volné IP adresy pro nově přidávaný docházkový terminál BM-Finger
Pokud máte nový docházkový terminál na čipování příchodů, odchodů a absencí, který bude připojený do počítačové sítě LAN a potřebujete zjistit volnou IP adresu, kterou bude možné terminálu přidělit, lze nově využít schopnosti programu najít volnou IP adresu vhodnou pro tento nově přidávaný terminál. V programu totiž v administrátorském menu "Firma / Terminály BM-Finger" v části pro vložení nového terminálu přibylo nové tlačítko "Navrhni volnou IP adresu". Po kliknutí na něj program projde nastavení vaší sítě a navrhne vhodnou volnou IP adresu, kterou rovnou předvyplní do formuláře pro založení nového terminálu. Pak už stačí vložení nového terminálu potvrdit, zadat tuto volnou adresu i do samotného terminálu a nový terminál je do systému přidaný a funkční. Takže přidání nového docházkového terminálu je snadné i pro běžného uživatele výpočetní techniky.

Návod na uložení dat docházky z terminálů BM-Finger na USB flash disk
Pokud používáte docházkový terminál BM-Finger (BM-F201/630/640/650/702/900) a nemáte jej připojený do počítačové sítě LAN či přímo do počítače přes USB rozhraní, aby se načipovaná data docházky přenášela do programu automaticky, tak pokud toto propojení není, přenášíte z terminálu do programu načipovaná data příchodů a odchodů ručně přes USB flash disk (flešku). Doposud byl návod na uložení dat z terminálu na flešku dodávaný pouze v tištěné podobě přímo k objednanému terminálu. Jelikož se občas stávalo, že se návod zákazníkovi někde ztratil a jakmile přišel nový zaměstnanec, který bude mít nově ve firmě docházku na starosti, musel mu původní správce docházky buď přenos dat ukázat nebo najít tištěný návod. Pokud ale původní správce docházky přestal ve firmě pracovat dřív než přišel jeho nástupce a ten tak nebyl zaučen a ani nedohledal návod, muselo se o něj psát výrobci. Aby se tomuto předešlo, je nově přímo v programu v menu "Firma / Terminály BM-Finger / Import dat ze souboru (flešky)" odkaz na nápovědu nazvaný "Postup uložení dat do souboru na terminálech BM-Finger". Po kliknutí na tento odkaz se zobrazí podrobný postup uložení dat na flešku pro terminály BM-F201, BM-F630, BM-F640, BM-F650, BM-F702 a BM-F900. Tedy postup popisující kde v menu každého z uvedených terminálů najdete uložení dat docházky do souboru na fleš disk a jak poté data do docházky z tohoto souboru na flešce naimportovat do programu. Pokud se tedy ztratí původní tištěný návod dodaný k terminálu, naleznete podrobný postup přenosu dat fleškou i přímo v programu.

Verze 9.22 z 29.5.2023:
Virtuální terminál jako mobilní aplikace - snadná práce s docházkou přes mobil
S docházkou nyní mohou zaměstnanci pracovat jako s mobilní aplikací ze svých mobilních telefonů či tabletů. Mohou v mobilu prohlížet svou docházku za aktuální a minulý měsíc a dále případně i čipovat příchody, odchody, přerušení a absence pohodlně z mobilu, pokud jim pomocí práv toto umožníte. Postup toho, jak do mobilního telefonu nainstalovat ikonu pro přístup do docházky jedním kliknutím naleznete v programu v doplněné příručce "Virtuální terminál" v menu "Firma / Návody PDF". Zde dole přibyla nová část nazvaná "Virtuální terminál jako mobilní aplikace - snadná práce s docházkou přes mobil". V ní je uvedený přehledný a snadný postup jak do mobilního telefonu nainstalovat přístup docházky jako ikonu nové aplikace, která je vzhledově optimalizovaná právě pro práci s programem přes mobilní telefon s displejem orientovaným klasicky na výšku, jak jsou běžně uživatelé mobilních telefonů zvyklí. Zaměstnanci tedy nemusí pro kontrolu docházky používat PC, ale vše mají pohodlně dostupné ze svého mobilního telefonu na jedno kliknutí a s optimalizovaným vzhledem mobilní aplikace.

Rozšířeny funkce virtuálního terminálu docházky - např. pro přístup přes mobil
Pokud používáte lokální virtuální terminál docházky, který je dostupný buď jako mobilní aplikace přes pevnou adresu nebo z webového rozhraní programu přes tlačítko V-Term na úvodní obrazovce aplikace, lze nově přes tento virtuální terminál prohlížet docházku pracovníka za aktuální a minulý měsíc, takže zaměstnanec může např. ze svého mobilu zkontrolovat stav své docházky za poslední dva měsíce. Slouží k tomu nové tlačítko Výpis docházky ve spodní části obrazovky.
Dále lze při čipování docházky přes tento virtuální terminál vkládat i přerušení pracovní doby či absence, protože pod tlačítky pro čipnutí příchodu jako začátku pracovní doby a odchodu jako konce pracovní doby přibyla nová výběrová roletka pro volbu kódu přerušení či absence, ze které při zahájení práce zaměstnanec přichází nebo na kterou při ukončení práce odchází. Takže pokud na pracovišti nemáte terminál, na kterém by zaměstnanec mohl absence čipovat kartou, čipem nebo otiskem, může (pokud na to má právo) čipovat například přes mobil, tablet či počítač podobně jako kdyby čipoval docházku na klasickém terminálu otiskem prstu nebo ID kartou či čipem. U virtuálního terminálu se ověření provádí zadáním hesla, které má zaměstnanec v programu nastaveno, což nahrazuje identifikace ID médiem či otiskem.

Přehled stavu přítomnosti zaměstnanců na pracovišti ve virtuálním terminálu docházky
Dále byla do virtuálního terminálu docházky dostupném přes tlačítko V-Term na úvodní obrazovce nebo jako mobilní aplikace doplněna funkce pro přehled aktuálního stavu přítomných zaměstnanců na pracovišti nebo důvodů nepřítomnosti. A to pomocí nového tlačítka "Přehled přítomnosti", které se zobrazuje pokud je to v nastavení firmy povoleno volbou "Ve výběru zaměstnanců umožnit přehled přítomnosti". Zobrazí se tabulka se jmény pracovníků a stavem Přítomen / Nepřítomen a u nepřítomných i případný důvod nepřítomnosti dle nahrané celodenní absence nebo čipnutého kódu přerušení u odchodu. Dále, pokud je v nastavení firmy povolena položka "V přehledu přítomnosti zobrazovat pohyb", zobrazuje se nejen jméno a stav přítomen/nepřítomen, ale navíc i sloupeček Pohyb s načipovanými časy příchodů a odchodů každého z pracovníků v dnešní den.

Lístek docházky a Fiktivní sestava umí od jiných převzít předvýběr zaměstnance a období
Sestava Lístek docházky v menu "Zaměstnanci / Prohlížení docházky" a tamtéž i Fiktivní sestava umí převzít předvýběr zaměstnance a období vzájemně mezi sebou a stejně tak z jiných sestav jako je Prohlížení docházky, Editace docházky, Výsledovka, Výkaz, Výpis s absencemi a některých dalších. Takže se při přepínání mezi sestavami lístku docházky a sestavy fiktivní zachová informace o zvoleném zaměstnanci, měsíci a roce, čímž je střídavá práce s těmito sestavami pohodlnější.

Verze 9.21 z 17.5.2023:
Přístup k automatickým opravám při detekci chyb čipování v admin. menu prohlížení a editace docházky
V administrátorském menu "Zaměstnanci / Editace docházky / Automatické opravy docházky / Konfigurace" přibyla nová konfigurační část nazvaná "Přístup do modulu automatických opravy docházky při detekci chyb čipování z menu prohlížení a editace docházky". V ní je možné pomocí dvou nových konfiguračních voleb nastavit, zda bude program v admin. menu Zaměstnanci / Prohlížení docházky a v menu Zaměstnanci / Editace docházky u právě zobrazeného zaměstnance a období kontrolovat přítomnost chyb čipování a pokud nějaké nalezne, zobrazí v menu vpravo nahoře ikonu magické hůlky pro přístup do modulu automatických oprav. Tyto dvě funkce přidané ve verzi 9.18 do menu výběru zaměstnance a období v prohlížení a editaci docházky lze tedy nyní aktivovat či deaktivovat. Původně byly od verze 9.18 vždy zapnuty, což ovšem mohlo způsobovat větší zátěž hlavního PC (serveru) docházky. Pokud je váš docházkový server pomalý či přetížený, deaktivací obou funkcí se sníží zátěž procesoru při práci administrátora s docházkou v prohlížení či editaci.

Aktualizovaný modul přenosu dat docházky do mzdového programu Perm 3
Pokud používáte pro zpracování mezd program Perm 3 od firmy Kvasar, byl v této verzi programu Docházka 3000 aktualizovaný modul v menu "Ostatní / Exporty do mezd / Perm mzdy" určený právě k přenosu dat mezd z docházky do programu Perm. Nově obsahuje i zkrácenou verzi exportního souboru se změněnými oddělovači, vynechanými nevýznamnými nulovými hodnotami a upravenou strukturou položek podle nejnovější specifikace firmy Kvasar. Pro zpětnou kompatibilitu je dostupný jak původní tvar exportního souboru, tak i nový upravený soubor.

Vylepšena podpora exportu dat do mzdového modulu programu DUEL
Pro nové verze mezd v systému DUEL od firmy Ježek SW byl v docházce upraven exportní modul vytvářející přenosové soubory tak, aby vyhovoval formát dat novým úpravám. Bez této úpravy by se například nepřenášely některé načipované údaje o posledním odchodu v odpracovaném dni v případě, že se zaměstnanec tento den hlásil do programu přes webové rozhraní docházky, protože nenulový počet logování se bez úpravy exportního modulu zapisoval do pozice exportního souboru pro poslední odchod. Tato úprava programu tedy tuto situaci řeší a pro nové verze mezd je již přenos načipovaných dat příchodů a odchodů z docházky opět v pořádku.

Verze 9.20 z 2.5.2023:
Automatické hledání a upozornění na chyby načipované docházky
Administrátor může v menu "Zaměstnanci / Editace docházky / Automatické opravy docházky / Konfigurace" přes nové tlačítko "Zapnout upozornění na chyby v čipování docházky" aktivovat automatické hromadné hledání chyb špatně načipované docházky. Například chybějící příchod či odchod, špatně načipovanou noční nebo špatně načipované přerušení či absenci. Aktivuje se modul, který při přihlášení administrátora každou hodinu projde docházku všech zaměstnanců za poslední dva měsíce a upozorní na všechny chyby čipování. Pokud se tedy administrátor přihlašuje tento den v této hodině poprvé, vypíše mu program v modrém rámu úvodního admin. menu všechny záznamy nalezených chyb čipování docházky. Tedy typ chyby, datum a jméno zaměstnance.
Kontroluje se docházka za poslední dva měsíce od včerejšího dne zpětně, pokud není provedena uzávěrka a všechny terminály BM-Finger připojené do sítě LAN v pořádku přenáší data. Pokud byla provedena uzávěrka, období se zkrátí na nové ještě neuzavřené dny. Pokud některý terminál několik dní nepřenášel data, období se zkrátí do dne předcházejícímu poslednímu přenosu dat.
Tato funkce tedy umožňuje upozornit administrátora ihned při jeho přihlášení do programu na všechny chyby čipování docházky zaměstnanci za poslední období.

Export dat do mzdového systému MRP verze K/S i MRP verze Vizuální systém
Do programu přibyla podpora pro export dat do mzdového systému MRP verze K/S a verze Vizuální systém od firmy MRP Informatics s.r.o. K exportu do obou systému má přístup administrátor v menu "Ostatní / Exporty do mezd / MRP Mzdy". Výchozí export je pro MRP K/S a pomocí tlačítka lze přepnout na MRP Vizuální systém. V úvodním okně vybere zaměstnance (či oddělení nebo všechny pracovníky) a období. Následně spustí výpočet a po jeho doběhnutí lze přes tlačítko Další zobrazit nebo uložit na disk PC exportní soubor. U verze K/S se jedná o .xml soubor ksidRRRRMM.xml obsahující údaje o docházce. U verze Vizuální se jedná o textový soubor ksidRRRRMM.txt. Každý ve správném formátu pro konkrétní verzi mezd MRP. Tento soubor následně importujete do do mzdového systému. Podrobné informace o přenosu dat naleznete na instalačním či aktualizačním CD docházky ve složce /Prirucky v souboru mrp_ks.pdf pro verzi K/S a v souboru mrp_vs.pdf pro verzi Vizuální systém.
Při exportu mzdových dat z docházky do mzdové agendy programu MRP máte také možnost vlastní konfigurace exportu přenášených údajů. Takže například u nepřítomností můžete nastavit, které absence a přerušení z docházky mají být do mezd přenášeny a pod jakým kódem je MRP načítá. Nastavení nalezne administrátor v menu "Ostatní / Exporty do mezd / MRP Mzdy / Nastavení číselníku položek exportu". Výchozí hodnoty jsou v docházce již přednastaveny , ale pokud se rozhodnete, že do mezd některé položky přenášet nechcete, můžete je z číselníku smazat a tím se přestanou v exportním souboru objevovat. Nebo pokud v docházce máte přidaný nějaký vlastní druh absence podporovaný mzdami, například si pro otcovskou poporodní péči zavedete v docházce absenci číslo 12, lze toto nastavit v číselníku jako převod do mezd pod požadovaným kódem.
Navíc, pokud byste měli v docházce zaměstnance číslované jinak než ve mzdách, lze i toto snadno vyřešit. Stačí v docházce v modulu personalistiky (Zaměstnanci / Personalistika) přes tlačítko "Uprav nebo přidej položky do číselníku 0 - Osobní údaje" aktivovat novou položku číselníku nazvanou "MRP os.č.". Poté v personalistice vyplnit zaměstnancům do této položky osobní čísla, které mají přidělena ve mzdách MRP K/S nebo Vizuální verze. Docházka pak do exportního XML či TXT souboru, kterým se přenáší data z docházky do MRP, bude místo osobního čísla (indexu) zaměstnance v docházce vyplňovat hodnotu uvedenou v personalistice v položce "MRP os.č.". Takže vše bude fungovat i když máte ve mzdách zaměstnance očíslované jinak než v Docházce.

Verze 9.19 z 25.4.2023:
Automatická oprava špatně zadaného přerušení či krátkodobé absence
Nástroj automatických oprav špatně načipované docházky dostupný administrátorovi buď v menu "Zaměstnanci / Prohlížení docházky" přes ikonu magické hůlky nebo hromadně v menu "Zaměstnanci / Editace docházky / Automatické opravy docházky" nově umí opravit i chybně zadané krátkodobé absence jako je například lékař, služební cesta atd. atd. Občas se setkáváme s tím, že administrátor chybně zadá dobu krátkodobé absence tak, že počátek jejího čerpání vloží jako příchod s kódem absence a konec trvání absence vloží jako odchod, opět s kódem absence. Takže když chce zadat například lékaře třeba na dobu od 8 do 12 hodin, vloží příchod s kódem lékaře na 8:00 a odchod opět s kódem lékaře na 12:00. Což je špatně, protože čas mezi příchodem a odchodem je práce na pracovišti, nikoli doba absence. Správně má být v docházce pouze příchod na pracoviště ve 12:00 s kódem lékaře a pak až odchod ukončující pracovní dobu. Příchod totiž správně zahajuje práci na pracovišti a ukončuje případnou absenci, jejíž kód je u času příchodu zadaný. Odchod zase ukončuje práci na pracovišti a zahajuje případnou absenci pokud je u něj zadaný nenulový kód.
Program tedy nyní umí i tyto chybně zadané dočasné absence opravit právě přes nástroj magické hůlky nebo přes automatické opravy. A to jak krátkodobé absence před začátkem práce, kdy pracovník byl například dopoledne u lékaře a odpoledne pracoval, tak i krátkodobé absence po konci práce, kdy pracovník nejprve nějakou dobu pracuje a pak na zbytek dne odejde na absenci, třeba na půlden dovolené.

Spouštění automatických oprav docházky bez nutnosti aktivace uživatelem
Administrátor může v menu "Zaměstnanci / Editace docházky / Automatické opravy docházky" přes nové tlačítko Konfigurace aktivovat automatické hromadné opravování chyb špatně načipované docházky. Pokud docházku používáte jen pro orientační přehled bez přenosů dat do mezd a podobně, lze v novém menu konfigurace automatických oprav aktivovat spuštění modulu, který projde docházku všech zaměstnanců za poslední dva měsíce a provede opravy všech chyb čipování, takže administrátor ani nemusí na spuštění oprav myslet. Stačí zde v konfiguraci zapnout automatické spouštění hromadných oprav docházky a odsouhlasit varovné hlášení. Poté program jedenkrát za hodinu vždy při přihlášení administrátora do programu opravy spustí a vypíše všechny záznamy nalezených a opravených chyb čipování docházky. Tedy typ chyby (např. chybějící odchod), datum a jméno zaměstnance jemuž ten den byla chyba automaticky opravena. Vše je samozřejmě náležitě zalogováno do historie oprav a pokud máte v nastavení firmy zadanou e-mailovou adresu, je na ní odeslán podrobný protokol o všech změnách.
Kontroluje se docházka za poslední dva měsíce od včerejšího dne zpětně, pokud není provedena uzávěrka a všechny terminály BM-Finger připojené do sítě LAN v pořádku přenáší data. Pokud byla provedena uzávěrka, období se zkrátí na nové ještě neuzavřené dny. Pokud některý terminál několik dní nepřenášel data, období se zkrátí do dne předcházejícímu poslednímu přenosu dat. Takže pokud je aktuálně například poslední dubnový den, uzávěrka docházky je provedena do konce března a nejdéle nekomunikující a nepoužívaný terminál přenášel data naposled 20. dubna, bude program kontrolovat období od 1. do 19. dubna.

V historii oprav jsou automaticky provedené úpravy snáze rozpoznatelné
Všechny automatické opravy docházky jsou nyní v historii oprav v menu "Zaměstnanci / Editace docházky / Historie oprav" odlišeny od oprav provedených ručně manuální editací docházky. V tabulce přehledu všech oprav je u těch spuštěných automaticky nyní na konci záznamu (řádku) zobrazena žlutá info ikona. Po najetí na ní myší nebo kliknutí je vypsaná informace o tom, že tato oprava byla provedena automaticky. A to jak zcela automaticky, pokud je to v menu "Zaměstnanci / Editace docházky / Automatické opravy docházky" aktivováno, tak i při ručním spuštění v tomto menu nebo přes ikonu magické hůlky v prohlížení docházky, případně z průvodce uzávěrkou.
Informace o automatických opravách je uvedena i v prohlížení docházky při najetí myší na ikonu lupy u konkrétního dne vedle datumu. Zde jsou automatické opravy v informačním okně označeny hvězdičkou a pod seznamem oprav je k takto označeným záznamům uveden vysvětlující komentář.

Verze 9.18 z 17.4.2023:
Hromadné automatické opravovaní chyb v čipování docházky
V návaznosti na novinku z předchozí verze programu umožňující snadné opravovaní chyb v čipování docházky jedním kliknutím na ikonu magické hůlky v prohlížení docházky byla do této nové verze doplněna možnost spustit tyto opravy hromadně za celý měsíc a to jak pro konkrétního zaměstnance, tak pro celá oddělení nebo všechny zaměstnance firmy. Tato nová funkce je dostupná v menu "Zaměstnanci / Editace docházky / Automatické opravy docházky". Zde po výběru pracovníka, oddělení nebo všech a období ve volbě měsíce a roku program nejprve zobrazí přehled všech chyb čipování, které u vybraných zaměstnanců ve zvoleném období našel a které umí automaticky opravit. Jedná se o chyby typu zapomenuté čipnutí příchodu či odchodu, špatně zadaná noční, jiný kód přerušení u odchodu než je u následujícího příchodu ve stejném dni a podobně. V tabulce je vždy uvedeno jméno zaměstnance, datum, typ chyby, tlačítko Oprav pro možnost nechat automaticky opravit jen tuto konkrétní jednu chybu, dále ikona lupy pro náhled docházky v tento den a ikona tužky pro případnou možnost opravit chybu ručně přes editaci docházky. Pokud program najde více než jednu chybu, je dole pod tabulkou tlačítko "Spustit hromadnou automatickou opravu všech nalezených chyb". Právě pomocí něj je možné nechat program aby sám všechny problémy v načipované docházce vyřešil. O všech opravách navíc vede záznam v logu a pokud je to v konfiguraci firmy povoleno, posílá podrobné informace o původním a opraveném vzhledu všech záznamů i na zadaný e-mail.
Tato nová funkce tedy ještě dále zrychluje práci s programem v případě, kdy zaměstnanci dělají při čipování docházky chyby a vy nemáte časový prostor pro jejich detailní ruční opravování, ale potřebujete rychle provést export dat nebo tisk hromadné sestavy a potřebujete chyby rychle opravit alespoň nějakým způsobem automaticky, protože na podrobné ruční zkoumání chyb a opravu záznamů jednoho po druhém nemáte z nějakého důvodu čas, ale zároveň nechcete dny s chybami čipování úplně z výpočtů vynechat.

Hromadné automatické opravování docházky v prohlížení a editaci docházky
Pokud v editaci docházky v menu "Zaměstnanci / Editace docházky" nebo v prohlížení v menu "Zaměstnanci / Prohlížení docházky" program najde nějakou chybu čipování u právě zobrazeného pracovníka a období, například chybějící příchod či odchod, špatně zadanou noční nebo nepárové kódy přerušení u odchodu a následného příchodu, zobrazí se ve vrchním výběrovém menu nově ikona magické hůlky, pomocí které je možné vypsat všechny nalezené chyby čipování a i je nechat automaticky opravit. Kliknutím na ikonu se zobrazí stejná tabulka seznamu chyb jako v menu "Zaměstnanci / Editace docházky / Automatické opravy docházky" a to včetně možnosti nechat automaticky chyby opravit buď jednotlivé pomocí tlačítka Oprav v každém řádku tabulky s nalezenou chybou. Nebo lze hromadně opravit všechny chyby čipování zobrazeného pracovníka a měsíce pomocí spodního tlačítka "Spustit hromadnou automatickou opravu všech nalezených chyb". Takže i při prohlížení či editaci docházky vás program zobrazením ikony magické hůlky upozorňuje na existenci chyb v načipovaných příchodech a odchodech a umožní provést rychlou automatickou opravu a to i hromadně. Pokud docházka zvoleného pracovníka v zobrazeném měsíci žádné chyby čipování příchodů a odchodů neobsahuje, ikona magické hůlky se ani nezobrazí.

Hromadné automatické opravování docházky v průvodci uzávěrkou
V průvodci uzávěrkou v menu "Firma / Průvodce uzávěrkou" je ve třetím kroku, kdy program kontroluje správnost načipované docházky, nově dole přístupné tlačítko "Automatická hromadná oprava čipování". Je to způsob, jak rychle vyřešit chyby načipované docházky (např. chybějící odchody či příchody, nepárové kódy přerušení atd.) přímo z průvodce uzávěrkou. Jedná se vlastně o spuštění funkce popsané výše s tím, že po kliknutí na tlačítko program rovnou provede všechny opravy a vrátí se zpět do průvodce uzávěrkou, aniž byste museli přecházet z průvodce do menu "Zaměstnanci / Editace docházky / Automatické opravy docházky". Stačí kliknout v průvodci ve třetím kroku na tlačítko automatické hromadné opravy a všechny opravy proběhnou na pozadí a po jejich dokončení je aktualizovaná tabulka stavu docházky přímo v průvodci. Takže všechny změny hned v průvodci vidíte aniž byste z něj museli vyskočit jinam.

Verze 9.17 z 13.4.2023:
Snadné opravovaní chyb v čipování docházky jedním kliknutím
Administrátor nyní může velice snadno opravovat případné chyby, které udělali zaměstnanci při čipování docházky. Například zapomenuté čipnutí příchodu či odchodu, špatně zadaná noční, jiný kód přerušení u odchodu než je u následujícího příchodu ve stejném dni a podobně. Což jsou chyby, které se opravují ruční editací docházky, ale nově lze použít i rychlejší metodu, kdy systém odhadne jaký by asi mohl být správný stav záznamů a jedním kliknutím tento den opravíte.
V menu "Zaměstnanci / Prohlížení docházky" je nyní na výpise kontrolního listu docházky zobrazena u dní s chybou čipování nově ikona magické hůlky, která se po najetí myši nabídne na tento chybový den a zobrazí základní informace o typu chyby čipování a jak jí systém při kliknutí na tuto ikonu sám opraví. Víte tedy dopředu, jak bude chyba opravena. Například při zapomenutém odchodu program doplní čas odchodu dle času pevné či pohyblivé doby dle kategorie zaměstnance, nebo pokud následně ještě přišel do práce tak podle času příchodu, v obou případech s tím, že program při této automatické opravě zajistí, aby nevznikl případný přesčas. Vše je samozřejmě řádně zalogováno do tabulky historie oprav, takže kdykoli později lze zjistit původní stav záznamů před touto opravou a případně je vrátit zpět.
Tato nová funkce tedy velice usnadňuje řešení opravy docházky v případě, kdy rychle potřebujete načipované záznamy zaměstnance uvést do alespoň odhadem správného tvaru a nemáte čas nebo možnost zaměstnance či vedoucího kontaktovat, aby v dostupném čase docházku opravili podle skutečného stavu. Například když potřebujete nutně rychle vytisknout nějakou sumární sestavu, udělat uzávěrku či přenést docházku do mezd, nedaří se vám zaměstnance či vedoucího kontaktovat a nemůžete si dovolit čekat třeba týden na to, až se vrátí například z dovolené nebo mu skončí neschopenka a podobně. Přitom nechcete tento den s chybným čipováním ze započtení do sestav či exportů úplně vynechat, což by se stalo bez opravy záznamu, ale stačí vám alespoň přibližný údaj o docházce v tento špatně načipovaný den. Pak nemusíte sami odhadovat jak asi den opravit, stačí kliknout na novou ikonu magické hůlky a program opravu provede sám, takže je oprava rychlá a nezdrží vás.
Navíc, pokud je v konfiguraci údajů firmy zapnutá položka pro odesílání systémových hlášení e-mailem, tak vám systém pošle typ provedené opravy do e-mailu včetně údajů o datu a zaměstnanci kterému byla tato zrychlená oprava docházky provedena a všech provedených změnách záznamu včetně původního tvaru před opravou. Takže až se pracovník či vedoucí vrátí, nezapomene se na případné přesné doladění záznamu aby lépe odpovídal skutečnosti, pokud je to nutné.

Nová zákaznická sestava se stručným denním výkazem docházky
V menu "Ostatní / Zákaznické sestavy" přibyla nová zákaznická sestava pod volbou Sest.36 - Energetika. Obsahuje stručnou formu denního výkazu dat docházky dle zadání zákazníka. Na jednotlivé dny jsou v ní tyto sloupečky: Odpracováno, Svátek, Dovolená, Nemoc, § ZP (OČR), Svátek, Víkend, Přesčas, Stravenky. V konfiguraci výběrové formuláře lze doplnit sloupeček "Ostatní absence" a místo sloupečku Odpracováno zobrazovat sloupeček Uznáno. Hodnoty jsou uvedeny v hodinách (až na položku Stravenek, která je v kusech). Pod denními záznamy jsou pak celkové součty jednotlivých sloupečků za celý měsíc a v dolní samostatné tabulce údaj o měsíčním fondu pracovní doby, datum a řádky pro podpisy zaměstnance, zpracovatele a schvalovatele. Jedná se tedy o stručnou verzi standardní sestavy Výkaz dále upravenou dle zadání.
Sestava je dostupná i ostatním zákazníkům, pokud by dali této zjednodušené formě výkazu přednost. Přístupná je v menu "Zaměstnanci / Prohlížení docházky / Výkaz", kde po výběru pracovníka a období v horním menu stačí po zobrazení plného výkazu kliknout na novou ikonu lístku vpravo nahoře, vedle ikony pro export do Excelu a ikony diskety pro uložení do sestav.

Verze 9.16 z 31.3.2023:
Při exportu do mzdového programu Pamica se nyní mzdové kódy M07 a C01 počítají samostatně
Jestli používáte export do mzdového programu Pamica od firmy Stromware a máte v docházce zapnutou možnost jak základní mzdy pod kódem M07 tak i časové mzdy s kódem C01, obou zároveň přes XML element "Mzdy / Mzda", což se nastavuje vložením těchto položek do exportu přes číselník v menu "Ostatní / Exporty do mezd / Pamica", tak nyní se tyto položky vyhodnocují samostatně. Ve starších verzích se sčítaly všechny položky elementu "Mzdy/Mzda" (mimo úkolové mzdy) do jednoho společného kódu, který byl v číselníku definován jako poslední. Nešlo tedy kombinovat časovou a základní mzdu v jednom exportu zároveň. Nově se v elementu "Mzdy/Mzda" sčítají zvlášť kódy mzdových složek programu Pamica jejichž kód začíná písmenem C, zvlášť kódy začínající písmenem U a ještě zvlášť ostatní (např. M). Výchozí nastavení číselníku je takové, že do kódu C01 se počítá časová mzda, do kódu M07 mzda základní a do kódů U mzda úkolová (U01=počet jednic, U02=částka v Kč). Přičemž v exportu mohou být nyní přítomny všechny typy mzdy a není tedy nutné dělat zvlášť export pro zaměstnance se základní mzdou a zvlášť pro ty se mzdou časovou.

Zaměstnancům lze nastavit typ mzdy používaný při exportu dat do programu Pamica
Při exportu mzdových dat do systému Pamica lze nyní určit typ mzdy používaný jednotlivými zaměstnanci. Můžete tedy nastavit který zaměstnanec má mzdu základní, kdo má časovou a kdo úkolovou. Program umí i všechny možné kombinace těchto tří typů mezd pro každého z pracovníků. Nastavení se provádí v novém menu "Ostatní / Exporty do mezd / Pamica / Přidělení typu mzdy zaměstnancům". A ovlivňuje to, jak se do XML exportu do elementu "Mzdy / Mzda" přenesou položky M07 pro základní mzdu, C01 pro časovou mzdu a U01 / U02 pro úkolovou mzdu. Nastavení lze měnit i hromadně, tedy například všem zrušit základní mzdu a povolit časovou bez nutnosti úprav každého pracovníka zvlášť. Tlačítka pro hromadné akce jsou dole pod tabulkou zaměstnanců, je jich 8 a jsou to: Povolit vše, Zakázat vše, Povolit základní, Povolit časovou, Povolit úkolovou, Zakázat základní, Zakázat časovou, Zakázat úkolovou. Podrobné vysvětlení funkce naleznete i v PDF příručce Pamica.pdf dostupné přímo v menu "Ostatní / Exporty do mezd / Pamica " dole v zelené části pod obrázkem.

Verze 9.15 z 24.3.2023:
Nepřesčasové absence lze omezit jen na případ s 1 seancí
Nově lze nastavit, aby se potlačil případný přesčas, který by vznik uznáním odpracované doby a čerpané uznávané absence, když má pracovník čipnutý jen jeden příchod a jeden odchod. Pracovník například dopoledne pracoval a pak odešel na absenci (například k lékaři), ze kterého se již do práce zpět nevrátil, ale uznávání lékaře je v kategoriích nastaveno na tak dlouho, že součet práce na pracovišti s dobou uznanou u lékaře je delší než denní fond pracovní doby. Tento přesčas lze potlačit nastavením lékaře jako nepřesčasové absence, ale pak se přesčas potlačuje vždy, když je čipnutý mimo jiné i lékař a odprac. doba je kratší než fond. Například když pracovník pracuje dvě hodiny ráno, pak jde na tři hodiny k lékaři a pak ještě čtyři hodiny pracuje. Pokud je lékař nastavený jako nepřesčasový, tak ani zde přesčas nevznikne. Může ale nastat situace, kdy v tomto případě byste přesčas uznat chtěli, tedy proplatíte celou dobu lékaře i práce. Ale v jiném, případě, kdy pracovník odpracuje ráno třeba 6 hodin a pak odejde k lékaři ze kterého se již do práce zpět nevrací ale který se uzná například v délce tři hodin a při osmihodinové prac. době by opět vznikl 1 hodinový přesčas, tak v tomto případě uznáním delší doby u lékaře na konci dne byste přesčas uznat nechtěli a chtěli byste dobu lékaře zkrátit automaticky tak, aby přesčas nevznikl. Pak stačí v menu "Kategorie / Nepřesčasové absence" aktivovat dole novou volbu "U krátkodobých absencí uplatnit potlačování přesčasu jen při jediné seanci (páru příchod/odchod)". Toto platí samozřejmě nejen pro lékaře, ale pro všechny absence aktivované v menu "Kategorie / Nepřesčasové absence", ovšem pro lékaře se toto nastavuje nejčastěji. Podrobné vysvětlení i s příklady a obrázky nejdete v příručce Absence v menu Firma / Návody PDF.

Podrobnější možnost nastavení potlačování přestávek při krátkých seancích
V menu "Firma / Editace údajů" byla rozšířena možnost nastavení položky "Potlačit přestávku, pokud je ten den čipnuto jen několik krátkých seancí". Původně šlo volbu jen zapnout nebo vypnout. Nově má tři možnosti nastavení a to: "Vypnuto", "Zapnuto" a "bez uznávaných absencí pro přest." Pokud je volba vypnuta a součet doby práce na pracovišti za celý den plus případná doba všech uznávaných absencí překročí fond pro přestávku, tak při povoleném automatickém vkládání přestávek dle ZP se vloží přestávka po každých 6 hodinách (nebo jejím nastaveném fondu). Při vypnuté volbě tedy program přestávku vloží i v případě, kdy pracovník třeba dopoledne odpracuje 3 hodiny, poté jde na dvě hodiny k lékaři jehož doba se započte do uznané doby a následně odpracuje odpoledne ještě další třeba dvě hodiny. Součet všech uznaných dob překročil 6 hodin (fond přestávky) a tak program vloží půlhodinou přestávku (není-li to jinými konfiguračními volbami v nastavení firmy změněno).
Pokud nastavení pro potlačování přestávek v konfiguraci firmy zapnete, program nebude vůči fondu pro přestávku vyhodnocovat součet celé uznané doby v tomto dni, ale pouze každou část uznané doby na pracovišti samostatně. Takže když pracovník odpracuje například 5 hodin, poté na nějakou dobu odejde (třeba i na absenci) a poté se případně ještě vrátí a odpracuje další 3 hodiny, tak při zapnutém potlačování přestávek se nyní žádná přestávka nevloží, protože žádná část doby přítomnosti (čes mezi příchodem a odchodem) nebyl delší než fond přestávky (6 hodin).
Nastavení pro potlačování přestávek lze ještě přepnout na volbu "bez uznávaných absencí pro přestávku". V tomto případě je potlačování přestávek rovněž zapnuto, ale program navíc ještě kontroluje, zda mezi čipnutými absencemi či přerušeními pracovní doby nebyla čipnuta nějaké absence, která má ve svém nastavení v kategoriích aktivní zatržítko "Uplatňovat přestávky". Když v tento den je nějaká absence s povoleným uplatňováním přestávek čipnuta, potlačení přestávky se neuplatní a pokud součet pracovní doby s dobou na uznaných absencích fond přestávky překročí, přestávku program vloží. Takže když pracovník třeba odpracuje 5 hodin, poté odejde na hodinu k lékaři (který má uplatňování přestávek vypnuto) a poté ještě dvě hodiny pracuje, přestávka se nevloží. Ale kdyby místo k lékaři odešel třeba na služební cestu (který má naopak uplatňování přestávek zapnuto), přestávka se vloží.
Podrobnější a přehlednější vysvětlení i s příklady naleznete v menu Firma / Návody PDF v příručce Přestávky.

Potlačení přesčasu u nepřesčasové absence zohlední i potlačování přestávek
Pokud máte v administrátorském menu "Kategorie / Nepřesčasové absence" aktivní nějaké absence, tedy u nich zatrženou volbu "Potlačit přesčas" a v menu "Firma / Editace údajů" máte zatrženou volbu "Potlačovat přestávku i u krátkodobých absencí s vypnutým uplatňováním přestávek", zohlední se nyní kombinace obou těchto voleb i při automatickém zakládání vyjímek docházky. Takže když například nechcete, aby při čerpání lékaře v průběhu pracovní doby program automaticky doplnil přestávku při překročení 6 hodin uznané doby (součet práce + lékař) a zároveň se má tento den i potlačit případně vzniknuvší přesčas, který by součtem práce s dobou lékaře překročil denní fond, program při automatickém zakládání vyjímky pro potlačení přesčasu nastaví i potlačení vzniku přestávky. Dříve se tato kombinace nezohledňovala a potlačení přesčasu mohlo uznanou dobu zkrátit i o délku přestávky, pokud celková uznaná doba překročila fond doby nároku na přestávku. Nově tedy není nutné ošetřovat tuto kombinaci podmínek ručně zakládáním vyjímek docházky, ale program rovnou nastaví vše sám. V příručce Absence v menu Firma / Návody PDF najdete příklad s obrázky ze kterého lze přínos této změny snáze pochopit.

Verze 9.14 z 16.3.2023:
Výrazné usnadnění pro nastavení absencí
V menu "Kategorie / Editace kategorií" přibyly v tabulkách u jednotlivých absencí hned vedle názvu absence dvě nové ikony pro velice snadné nastavení uznávaných a neuznávaných absencí. Nemusíte tedy ručně zadávat intervaly časů pro uznávání v položkách Začátek a Konec na jednotlivé dny týdne ani denní fondy pro případ celodenního čerpání absence.
U absencí, jejichž čerpání nevytváří nárok na proplacení a uznání doby absence, stačí kliknout na novou ikonu přeškrtnutých bankovek. Toto se týká například čerpání přestávky v práci, náhradního volna atd. Program do takové absence, jejichž čerpání nevytváří nárok na mzdu, pak nahraje do nastavení všech položek nulové časy.
Naopak u absencí jejichž čerpání má být proplaceno a započteno do uznané doby jako je například dovolená, nemoc, OČR, služební cesta a podobně, stačí kliknout na druhou novou ikonu platných (nepřeškrtnutých) bankovek a program absenci nastaví podle základních parametrů této kategorie pro klasickou pracovní dobu (zelená tabulka Základní parametry). Absence tedy bude uznávaná podle parametrů pracovní doby této kategorie. Tuto započítávanou či proplácenou absenci program nastaví podle intervalu pevné pracovní doby, případně pokud není definovaná tak podle pohyblivé a pro celodenní absenci použije denní fond pracovní doby. Navíc, pokud je interval uznávání nastavený širší než denní fond pracovní doby, nastaví program automaticky i položku Maximální délka dle fondu pracovní doby, takže se omezí i problém počítání čerpané doby absence do přesčasu u krátkodobých absencí, ze kterých se již pracovník třeba ani nevrací na pracoviště.
Tímto je nastavení absencí výrazně usnadněno, protože vám stačí rozhodnout, zda při čerpání té které absence vzniká či nevzniká nárok na mzdu. A podle toho jen kliknete buď na ikonu bankovek u nárokových absencí nebo na ikonu přeškrtnutých bankovek u absencí jako je přestávka a podobných, jejichž čerpáním nárok na mzdu nevzniká.

Automatické vyhledání nově připojeného terminálu BM-Finger v síti LAN
V administrátorském menu "Firma / Terminály BM-Finger" přibylo nové tlačítko "Vyhledat nový terminál připojený do sítě LAN" pod fialovým formulářem pro vložení nového terminálu připojeného do sítě LAN. Pokud tedy přidáváte do systému nový terminál pro čipování docházky a nemáte po ruce správce sítě, můžete tímto tlačítkem nechat nový terminál v síti vyhledat a automaticky uložit do konfigurace používaných terminálů. Program projde celou vaši síť a pokusí se nový terminál najít. Jestliže je terminál správně připojený a nastavený na používanou podsíť, vše proběhne automaticky a IP adresa terminálu se do programu sama načte a terminál se začne hned používat. Pokud by program terminál nenašel, zobrazí doporučenou volnou IP adresu a návod jak tuto adresu do nastavení terminálu zadat. Tímto je tedy zprovoznění nového docházkového terminálu výrazně zjednodušeno a není nutná bezprostřední asistence správce IT.

Verze 9.13 z 8.3.2023:
Nápověda doby fondu při editaci kategorií u základních parametrů
V administrátorském menu "Kategorie / Editace kategorií" přibyla ve vrchní zelené tabulce "Základní parametry" ve sloupečku Fond nová žlutá info ikona. Po kliknutí na ní program zobrazí doporučenou hodnotu fondu, kterou vypočte ze zadaných parametrů pracovní doby. Počítá dokonce několik typů výpočtů a to zvlášť pro pevnou část pracovní doby a zvlášť pro část pohyblivou. Navíc ještě se zohledněním přestávek a dále bez odpočtu povinných přestávek v práci. Pokud tedy máte nastavenou jak pohyblivou pracovní dobu tak i pevnou, u obou na nenulový interval a obě jsou delší než 6 hodin, zobrazí program výsledky pro všechny 4 možné výpočty, tedy pevná s přestávkami (včetně jejich počtu) a bez přestávek, dále pohyblivá s přestávkami (opět včetně počtu) a bez nich. Pokud je některá doba kratší než 6 hodin, zobrazí se jen doporučený fond bez přestávek. Pokud je pevná doba nastavena na nulovou délku, nezobrazuje se pro ní výpočet fondu samozřejmě vůbec a zobrazí se jen pro dobu pohyblivou. Je-li nulová pohyblivá část pracovní doby (například začátek i konec pohyblivé jsou 0:00), zobrazí se informace o nulovém fondu a tento den je tedy nepracovní a ani se případná přítomnost na pracovišti nebude počítat do přesčasu.
Tato nová funkcionalita vám tedy usnadní počítání fondu či nastavení délky pracovní doby při úpravě kategorií, protože odčítání časových údajů z hlavy není úplně intuitivní a to zejména při zohlednění přestávek, které se musí pro výpočet fondu odečíst. Program to tedy spočítá za vás a nastavování kategorií je tak výrazně usnadněno.

Aktualizovaný modul přenosu dat docházky do programu Perm
Pokud používáte pro zpracování mezd program Perm od firmy Kvasar, byl v této verzi programu Docházka 3000 aktualizovaný modul v menu "Ostatní / Exporty do mezd / Perm mzdy" určený právě k přenosu dat mezd z docházky do programu Perm.

Náhled ročního kalendáře směn při editaci plánu směn a rozpisů
Při úpravě rozpisu směn v menu "Kategorie / Plovoucí kategorie" přes tlačítko Editace ve sloupečku Kalendář přibyly dole obě formy náhledu ročního kalendáře směn. Tedy jak podrobný kalendář s údaji o naplánovaných fondech, předpisech a případně přenosech dle nastaveného vyrovnávacího období, tak níže i stručná forma ročního kalendáře směn jen s barevným rozlišením jednotlivých dní dle tabulky barev směn. Takže když v nějaké plovoucí kategorii nebo osobním rozpise směn provádíte úpravy, rovnou je vidíte i přehledně graficky zobrazeny v ročním kalendáři, což přispívá k lepšímu přehledu o plánu směn a vyrovnanosti plánované pracovní doby i mezi jednotlivými měsíci.

Verze 9.12 z 23.2.2023:
V prohlížení docházky lze rychle zobrazit roční kalendář směn
Pokud administrátor prohlíží výpis kontrolního listu docházky přes ikonu lupy dostupnou v levém horním pásu ikon administrátorského menu a zvolený zaměstnanec má přidělený osobní rozpis směn nebo je zařazen do některého kolektivu používajícího společný plán směn dle plovoucí kategorie, je v horním výběrovém menu nově dostupná ikona kalendáře, pomocí které lze rychle zobrazit plán směn tohoto pracovníka na celý zobrazený rok. Tím lze tedy rychle zkontrolovat plán směn na dlouhé období přímo z prohlížení docházky a u pracovníků s osobním rozpisem lze rovnou i přejít z prohlížení plánu směn k jeho editaci pomocí spodního tlačítka Editace kalendáře.

Editace měsíčního plánu směn v editaci docházky
U pracovníků, kteří používají osobní rozpis směn, lze z menu editace docházky přejít přímo k editaci měsíčního plánu směn. Tuto možnost má například administrátor dostupnou, pokud pro vstup do editace docházky použije ikonu tužky v levém horním pásu ikon administrátorského menu. Pak má nahoře ve výběrovém menu dostupnou novou ikonu kalendáře, pomocí které lze rychle z editace docházky přejít do editace plánu směn zobrazeného pracovníka s osobním rozpisem směn a v zobrazeném měsíci a roce. Při změně směny se hned aktualizuje i výpis docházky, který má administrátor zobrazený zcela vpravo pokud má monitor dostatečné rozlišení (alespoň FullHD). Takže veškeré změny plánu směn se hned promítnou v zobrazeném výpise docházky.

Náhled ročního kalendáře směn u plovoucích kategorií a osobních rozpisů
Při definování směn do kalendáře rozpisu směn v menu "Kategorie / Plovoucí kategorie" přibylo dole pod tabulkou zadaných plovoucích kategorií a osobních rozpisů směn nové tlačítko "Náhled kalendáře směn". Pomocí něj je možné zobrazit roční kalendáře s rozpisy směn v jednotlivých osobních rozpisech a plovoucích kategoriích. Takže máte přehled o tom, jak jsou směny na jednotlivé dny definovány a dále jsou v podrobném měsíčním zobrazení vidět i údaje o celkovém fondu naplánovaných směn a lze i kontrolovat vyrovnanost plánu ve vyrovnávacích obdobích, pokud se používají. Ta lze měnit ve vrchním výběrovém formuláři a mohou být měsíční, dvouměsíční, čtvrtletní, čtyřměsíční či pololetní nebo roční a lze přepínat mezi podrobným zobrazením kalendáře s denní informací o pracovní době a stručným zobrazením bez těchto informací.
Navíc přímo v tabulce přehledu zadaných plovoucích kategorií a osobních rozpisů směn v menu "Kategorie / Plovoucí kategorie" přibyl pravý sloupeček Náhled s ikonou lupy pomocí které lze zobrazit roční kalendář směn v každé konkrétní plovoucí kategorii.

Verze 9.11 z 6.2.2023:
Do levé horní lišty ikon admin. menu lze přidat ikonu pro vlastní zákaznickou sestavu
V menu "Firma / Editace údajů" přibyla dole nová konfigurační položka nazvaná "V levé horní liště ikon admin. menu zobrazit i ikonu pro zákaznickou sestavu". Pomocí ní si můžete rychle zpřístupnit libovolnou často používanou sestavu z menu "Ostatní / Zákaznické sestavy". Stačí tedy zvolit, kterou sestavu ze všech dostupných zákaznických sestav chcete mít rychle po ruce na jedno kliknutí a tato se pak začne zobrazovat jako předposlední ikona v levé horní liště ikon administrace. Tím se práce s programem stává opět rychlejší a pohodlnější.

Podpora pro replikaci databáze na záložní server a využití repliky ke čtení
Administrátor má nyní v menu "Firma / Databáze" k dispozici nový modul "Replikace DB". Ten obsahuje podrobný návod na instalaci a zprovoznění replikace databáze na záložní server, takže pokud by došlo k chybě disku hlavního PC docházky (serveru), jsou všechna data k dispozici na tomto záložním replikačním serveru. Replikace probíhá on-line, takže by nemělo při výpadku HW hlavního PC docházky dojít k žádné ztrátě dat.
Navíc je nově možné použít repliku i pro zvýšení výkonu systému v případě, kdy s programem pracují stovky či tisíce zaměstnanců současně. Program totiž nyní dokáže využívat repliku pro nekonfliktní čtecí operace, takže se čtení dat z databáze rovnoměrně rozloží mezi hlavní PC docházky a replikační PC. Stačí v menu "Firma / Databáze / Replikace DB" v prostřední části nastavit IP adresu replikačního PC a uživatelské jméno a heslo pro přístup do jeho databáze (viz návod v horním rámu tohoto menu). Replika je pak využívaná nejen jako on-line záloha dat, ale slouží i pro zlepšení odezvy systému ve velkých firmách s masivním paralelním používáním programu. Sledování zátěže hlavní master databáze i databáze repliky je pak dostupné v menu "Firma / Databáze / Sledování zátěže DB", kde přibude druhý dolní graf zobrazující právě statistiky využití databáze repliky.

Verze 9.10 z 23.1.2023:
Doplnění výše náhrad zahraničního stravného služebních cest na rok 2023
V programu byla aktualizována databáze pro výši náhrad stravného na zahraničních služebních cestách, takže nyní jsou již nahrané sazby i pro rok 2023. Oproti roku 2022 se pro rok 2023 mění sazby u 11 zemí, z toho 5 evropských a u 6 mimoevropských. Nastavení zahraničních služebních cest můžete kontrolovat či měnit roční sazby v menu "Ostatní / Zákaznické sestavy / Zahraniční stravné" a lze zde přepínat nastavení mezi staršími a aktuálním rokem. Aktualizace programu na tuto novou verzi vám ale vše usnadní tím, že změny provede automaticky.

Podpora alternativních DB serverů
Byla aktualizována verze docházky používající další databázové servery, aby jejich uživatelé měli přístup k novým funkcím a modulům. Hlavní vývoj je však stále zaměřen na výchozí databázi MySQL. V současné době jsou tedy dostupné tyto verze Docházky 3000:
  9.10 pro MySQL ( v. 5.1 a vyšší ) a MariaDB ( v. 10.x a vyšší )
  9.10 pro PostgreSQL ( v. 9.3 a vyšší)
  9.10 pro MS SQL ( v. 2008 a vyšší)
  9.10 pro Oracle ( v. 10g )
  8.58 pro Firebird ( v. 2.5 a 3.x)
Drtivá většina uživatelů používá výchozí databázi MySQL, která je součástí standardně dodávaného instalačního programu. Docházkový systém obsahuje při použití MySQL naprosto všechny funkce a moduly, odpovídá mu veškerá dokumentace a je k dispozici i podpora od výrobce v plném rozsahu.
Pokud ale zákazník z nějakého důvodu upřednostní přechod na některý z ostatních výše uvedených DB serverů, je možné provést i migraci ze stávající MySQL databáze do jiné v menu "Firma / Databáze" přes modul Přenos DB z MySQL, který obsahuje možnost importu původní databáze do nového systému včetně návodu k migraci.
U docházky hostované v cloudu na serverech výrobce je k dispozici verze služby Premium, která je určena pro velké firmy s mnoha stovkami či tisíci zaměstnanců, kteří mají přístup do webového rozhraní programu a často s ním pracují, například si i přes program čipují docházky a nevyužívají tedy docházkové terminály. Služba Docházka 3000 Cloud Premium využívá program ve variantě s databází PostgreSQL a nejnovějšími komponentami PHP a Apache. Ale pro lokální instalaci programu u zákazníků na jejich vlastních počítačích či serveru se stále doporučuje výchozí instalace s MySQL databází, tak jak bylo uvedeno výše.

Verze 9.09 ze 6.1.2023:
Nastavení výchozího počtu týdnů dovolené pro výpočet nároku dovolené v hodinách
V administrátorském menu "Zaměstnanci / Dovolená - nároky / Kontrola konfigurace pro dovolenou v hodinách" přibyla dole žlutě označená část s tabulkou nazvanou "Počet týdnů dovolené v roce používaný při výpočtu průběžného nároku dovolené v hodinách". V ní lze změnit výchozí hodnotu počtu týdnů ročního nároku dovolené. Ten se používá jednak při převodu zůstatku dovolené ze dní na hodiny a dále jako výchozí hodnota nároku dovolené při roční uzávěrce a nastavování počtu dní nároku dovolené v novém roce. Hodnota by měla být nastavena v intervalu 4 až 6 týdnů, podle vnitřních předpisů firmy či kolektivní smlouvy. Podrobnější informace naleznete v PDF příručce v menu "Firma / Návody PDF / Absence"

V modulu obědů lze nastavit počet vypisovaných odebraných jídel při výdeji čtečkou
V menu "Ostatní / Obědy / Denní přehled / Výdej jídel čtečkou" přibylo dole tlačítko "Nastavit počet řádků vypisovaných čipnutí". Pomocí něj lze změnit počet záznamů odebraných jídel vypisovaných na obrazovce při výdeji jídel čtečkou. Výchozí hodnota je nastavena na 5 jako tomu bylo doposud v dřívějších verzích programu. Nově lze nastavit v intervalu 1 až 10 záznamů či řádků tabulky odebraných jídel.

Verze 9.08 ze 4.1.2023:
Sazby náhrad stravného služebních cest pro rok 2023
Byly aktualizovány sazby náhrad stravného na služebních cestách pro rok 2023. Případnou další ruční úpravu můžete provést v menu "Firma / Sazby sl.cest". Výchozí nastavení pro rok 2023 dle délek služební cesty je nastaveno na tyto částky:
129,- Kč pro 5 až 12 hodin
196,- Kč pro 12 až 18 hodin
307,- Kč pro více jak 18 hodin
Systém automaticky tyto sazby nastaví sám jak pro nové instalace docházkového systému, tak pro uživatele využívající aktualizace programu od výrobce. Ostatní si mohou sazby nastavit sami ručně. Při ručním nastavení sazeb je toto třeba provést ještě před vyhodnocením docházky za leden 2023.

Výchozí stav zatržítka I svátky při vkládání celodenní absence intervalem
Nově lze přednastavit pro které typy absencí při jejich vkládání intervalem bude automaticky předvoleno zatržítko I svátky v editaci docházky dole v zelené části pro vkládání celodenních absencí. Program stav zatržítka načte z konfigurace jednotlivých typů absencí nastavené v admin. menu Kategorie / Absence na volné dny. Takže pokud budete v editaci docházky vkládat intervalem například nemoc třeba na období 2 týdnů, tak jakmile zvolíte ve výběru absencí nemoc, volba I svátky se automaticky zatrhne. Ale třeba u dovolené předzatržena nebude. Podle nastavení v menu Kategorie / Absence na volné dny, kde případně můžete i výchozí stav upravit.

Verze 9.07 z 29.12.2022:
Lze nastavit výchozí řazení u hromadných výkazů
V administrátorském menu "Zaměstnanci / Prohlížení docházky / Výkaz / Menu / Konfigurace parametrů výkazu" lze upravit další dva parametry. Tím prvním je "Hromadný výkaz seřadit podle", kdy lze nastavit zda se hromadný výkaz pro více zaměstnanců má ve výchozím nastavení seřadit podle osobního číslo zaměstnance (jako dříve), nebo dle příjmení a jména, případně podle čísla oddělení. Takže pokud výkaz nezobrazujete přes jeho podrobné konfigurační menu, kdy si můžete volbu sami změnit, ale přes zrychlený přístup například přes ikonu tiskárny v levé horní liště admin. menu nebo v menu zaměstnanců zatržením volby Výkaz ve žluté části výpisů docházky, bude použita tato nová předdefinovaná volba seřazení hromadných výkazů pro více zaměstnanců (např. pro celé oddělení nebo všechny pracovníky firmy). Dříve se tyto zrychlené hromadné výkazy řadily vždy podle osobního čísla.

Byl přidaný částečný překlad programu do italštiny
V administrátorském menu "Firma / Editace údajů" lze v položce "Volba jazyka na sestavách" nově přepnout na italštinu (položka Italiano). Takže přeložené texty a fráze na sestavách a v menu se nyní mohou zobrazovat v italštině. Program tedy nyní podporuje češtinu, slovenštinu, angličtinu a italštinu.

Verze 9.06 z 19.12.2022:
Je možné změnit délku prodlevy při hromadných konkurenčních výpočtech
V administrátorském menu "Zaměstnanci / Prohlížení docházky / Výkaz / Menu / Konfigurace parametrů výkazu" přibyla možnost upravit nový parametr "Délka čekací prodlevy (timeoutu) při paralelním spuštění výpočtů z více PC". V ní je možné nastavit ve vteřinách maximální délku prodlevy, kterou bude program před zahájením výpočtů sestavy čekat, pokud zjistí že právě běží konkurenční výpočet jiné sestavy spuštěný z jiného počítače. Tedy když například dvě mzdové účetní spustí zároveň či krátce po sobě přípravu dat pro sestavy jako je výkaz, výsledovka, přehledka, exportu do mezd atd. Případně dva vedoucí spustí obdobnou hromadnou sestavu za svá oddělení, za všechny jejich podřízené. Tedy výpočetně náročné hromadné sestavy za více zaměstnanců spuštěné z více počítačů. Doposud program postupoval tak, že když zjistil, že právě běží výpočty pro sestavu spuštěné z jiného PC, čekal maximálně 20 vteřin na dokončení prvních výpočtů, než čekání přerušil a spustil své výpočty. Což nemuselo stačit zejména ve velkých firmách, kde zpravidla počátkem měsíce dělají všichni vedoucí sestavy za své podřízené zhruba ve stejný čas. Proto lze v tomto případě nově maximální délku prodlevy zvednout třeba i na několik minut, takže se konkurenčně spuštěné výpočty hromadných sestav z různých PC nebudou vzájemně přerušovat, ale budou se řadit do fronty a ve správném pořadí se dokončí.

Při exportu dat do aplikace Jobka je možné určit skupinu zaměstnanců velikostí indexu
V menu "Ostatní / Zákaznické sestavy / Sest.35-Jobka", která umožňuje export dat zaměstnanců z personalistiky a docházky do mobilní aplikace, přibyla nastavovací položka "Osobní číslo (index)", pomocí níž lze skupinu exportovaných dat zaměstnanců omezit podle velikosti jejich osobního čísla. A to počtem platných číslic v osobním čísla. Takže když chcete exportovat třeba jen data zaměstnanců s osobním číslem 100 a vyšším, vyberete volbu "3 a více místný". Volbu lze kombinovat i se stávající možností výběru zaměstnanců jen v určitém oddělení, takže není problém exportovat jen data např. za pracovníky v oddělení výroba s osobním číslem 1000 a vyšším. Dále se do aplikace Jobka nyní přenáší jen data aktivních zaměstnanců, takže deaktivovaní se do Jobky přestanou přenášet.

Verze 9.05 z 2.12.2022:
Hromadné schválení či zamítnutí absencí je dostupné i pro vedoucí
Pokud v programu používáte schvalování celodenních absencí, které se pro jednotlivé typy absencí zapíná v administrátorském menu "Kategorie / Schvalování absencí", mohl doposud pouze administrátor najednou všechny zadané neschválené absence jedním kliknutím hromadně schválit nebo zamítnout. Vedoucí oddělení to ve svém uživatelském menu mohli provádět jen jednotlivě po jednotlivých dnech. Každou neschválenou absenci zadanou zaměstnancem museli schválit či zamítnout zvlášť. Tedy když si nějaký běžný zaměstnanec přes své uživatelské menu nahrál například týden dovolené a ta je nastavená jako schvalovaná, musel vedoucí 5x kliknout na schválení či zamítnutí. Nyní mají i vedoucí možnost provést schválení či zamítnutí hromadně, protože se jim stejně jako administrátorovi zobrazí pod seznamem absencí ke schválení část nazvaná "Hromadné akce" s dostupnými tlačítky "Schválit vše" či "Zamítnout vše". Což zejména ve větších firmách ušetří vedoucím práci třeba na konci roku, kdy si dovolenou vybírá větší počet podřízených najednou.

Na výsledovce lze zobrazit podrobnosti výpočtu u položky Neuznaný čas
Na sestavě Výsledovka, která je dostupná vedoucím v menu Ostatní a administrátorovi například přes ikonu bankovek v levé horní liště ikon nebo v menu "Zaměstnanci / Prohlížení docházky / Výsledovka", přibyla ve sloupečku Neuznaný čas vedle případné nenulové hodnoty nová žlutá info-ikona, pomocí které lze zobrazit podrobnosti výpočtu, aby bylo zřejmé, jakým způsobem program zobrazenou hodnotu počítá. Zobrazí se tedy všechny doby přítomnosti na pracovišti v jednotlivé dny podrobně, poté jejich součet a následně výpočet rozdílu této hodnoty od celkové uznané doby práce na pracovišti. Tedy celkový neuznaný čas, který byl pracovník sice přítomen, ale nebyl započtený do uznané pracovní doby (například příchody před začátkem pohyblivé prac. doby, obdobně i pozdní odchody, doba přestávky trávená na pracovišti, neuznané hodiny přesčasu, zaokrouhlení či ořezání pracovní doby a podobně).
Informační ikona se normálně zobrazuje jen pokud je zobrazená hodnota, tedy z výpočtu rozdílu vyjde kladné číslo. Pokud byste chtěli podrobnosti vidět ve všech případech, tedy i když nic zobrazeno není, protože hodnota by byla záporná, stačí v menu "Zaměstnanci / Prohlížení docházky / Výsledovka / Menu" po spuštění a doběhnutí výpočtů, tedy ještě před samotným zobrazením výsledovky, zatrhnout novou položku "Vždy zobrazit ikonu podrobností neuznaného času".

Verze 9.04 z 24.11.2022:
Export personalistiky do aplikace Jobka.cz
V menu "Ostatní / Zákaznické sestavy" přibyla nová zákaznická sestava "Sest.35-Jobka", která umožňuje export dat zaměstnanců z personalistiky docházky do aplikace Jobka pomocí CSV souboru a jeho uložení na disk nebo odeslání na e-mail. Soubor obsahuje tyto položky:
   Číslo zaměstnance;Jméno;E-mail;Telefon;Skupina;Poznámka;
Položku E-mail načítá program z menu Zaměstnanci / Personalistika z položky 10 - E-mail. Položku Telefon program hledá nejprve v menu Zaměstnanci / Editace údajů a pokud jí zde ve stejnojmenné položce nenajde, pak jí načítá z menu Zaměstnanci / Personalistika z položky 9. V položce Skupina je jméno oddělení, do kterého je zaměstnanec zařazen v menu Zaměstnanci / Editace údajů.
Podrobná nápověda je dostupná přímo v programu přes modrou ikonu otazníku vpravo dole, kde je vše vysvětleno a to včetně nastavení odesílání souboru e-mailem či jejich stahování z disku nebo přes WebAPI a také jsou zde uvedeny instrukce pro automatizaci exportů tak, aby je systém v zadaných intervalech prováděl a odesílal sám bez nutnosti zásahu uživatele.

Export docházky zaměstnanců do aplikace Jobka.cz
V menu "Ostatní / Zákaznické sestavy" přibyla v zákaznické sestavě "Sest.35-Jobka" nová spodní část s novým formulářem, která umožňuje export docházkových dat do aplikace Jobka pomocí CSV souboru a jeho uložení na disk nebo odeslání na e-mail. Přehled obsahu souboru s daty:
  ID;Vytvořeno;Uživatel;Datum;Příchod;Odchod;Nepřítomnost;Odpracováno / den;Odpracováno / měsíc; Přebývá;Zůstatek dovolené;Důvod chyby;
Data jsou exportována vždy od prvního dne minulého měsíce do včerejška. První 4 položky jsou povinné a první dvě z nich jsou prázdné. Dále následuje osobní číslo zaměstnance, datum dne pro který je záznam exportován, čas prvního příchodu, čas posledního odchodu, počet hodin nepřítomnosti na uznávané celodenní absenci, odpracovaná doba tohoto dne, uznaná pracovní doba za měsíc k danému dni (pro poslední den měsíce či aktuální den - dnešek), záporný nebo kladný přesčas k danému dni, zůstatek nároku dovolené (pro dnešní den), případný důvod chyby.
Podrobná nápověda je dostupná přímo v programu přes modrou ikonu otazníku vpravo dole, kde je vše vysvětleno a to včetně nastavení odesílání souboru e-mailem či jejich stahování z disku nebo přes WebAPI a také jsou zde uvedeny instrukce pro automatizaci exportů tak, aby je systém v zadaných intervalech prováděl a odesílal sám bez nutnosti zásahu uživatele. Součástí této nápovědy je i ukázka exportovaných dat.

Verze 9.03 z 8.11.2022:
Podpora zadávání více jak 5 typů přerušení a absencí u terminálů BM-F640, BM-F650 a BM-F302
Program nyní umožňuje zadávat až 20 kódů přerušení či absencí i pro terminály BM-F640, F650 a F302 bez ohledu na verzi jejich firmware. Takže pokud máte starší terminál některého z těchto uvedených typů, je možné je nastavit tak, aby po čipnutí umožnily přes volbu pracovního kódu zadat libovolný kód absence v intervalu 0 až 20, ze které pracovník přichází nebo na kterou odchází. Navíc díky možnosti definice vlastní konverze F-kláves lze vyřešit i situaci, kdy terminál neumožní do pracovního kódu zadat nulovou hodnotu pro klasický příchod či odchod. V tom případě se použije jedna klávesa pro příchod/odchod a druhá pro vložení kódu přerušení či absence. Navíc příchod a odchod můžou být i zvlášť, každá na samostatné klávese, takže se nemusí používat automatické rozpoznání. Podrobné nastavení i s příklady a obrázky je vysvětleno v příručce F630_F640_vlastni_Fklavesy.pdf která je na CD ve složce /terminal/doc/bmfinger/ a je i součástí aktualizace.

Oprava hromadných výkazů a výsledovky u pracovníků s automatickou kategorií
Pokud máte v programu v menu "Zaměstnanci / Editace údajů" zadanou u některých pracovníků v položce Kategorie volbu "0-Automatická" a v menu "Kategorie / Automatické kategorie" máte zadané pevné definice pro výchozí kategorii, vyskytl se někdy problém u hromadných sestav s podrobnými přípravnými výpočty za více zaměstnanců, jako je například výsledovka či výkaz, pokud jste je chtěli zobrazit pro celou firmu či celé oddělení s možností exportu do xls či csv souborů. Například na hromadném výkaze u některých pracovníků chyběly spodní tabulky se závěrečným sumářem mzdových složek nebo se zobrazovala jen složka číslo 163B. Nyní je tento problém odstraněn a sestavy se opět zobrazují v kompletní podobě.

Verze 9.02 z 27.10.2022:
Lze nastavit výchozí parametry voleb při zobrazení výpisu formou výkazu z uživatelského menu
V administrátorském menu "Zaměstnanci / Prohlížení docházky / Výkaz / Menu" přibylo nové tlačítko "Konfigurace parametrů výkazu pro uživatelské menu". Přes něj je možné nastavit výchozí konfiguraci zatržítek pro zobrazení výkazu místo výpisu v uživatelském menu. Pokud tedy běžný pracovník ve svém uživatelském menu ve žluté části Výpis zatrhne vpravo volbu Výkaz, bude místo výpisu kontrolního listu z běžného prohlížení docházky zobrazena podrobná sestava Výkaz, která bude mít konfiguraci parametrů zobrazení nastavenu podle zde uvedené konfigurace. V ní můžete ovlivňovat tyto konfigurační volby zobrazení výkazu:
- Zobrazovat intervaly uznávané pracovní doby (začátek a konec pevné či pohyblivé)
- Zobrazovat počty stravenek
- Místo počtů přestávek uvádět jejich časy
- Časy na výkaze uvádět formou desetinného čísla
- Zobrazit i původní časy čipnutí z průchodů
- Zobrazovat měsíční poznámky z převodů
- Tabulka přehledu dovolené za tento rok
- Zobrazovat denní poznámky seancí
- Zobrazit i nulové mzdové složky
- Zakázat korekci přestávek
Doposud nešla ovlivnit většina výše uvedených voleb při zobrazení výkazu místo výpisu z uživatelského menu a jeho žluté části Výpis. Takže program měl pro tuto formu zobrazení výkazu konfiguraci pevně nastavenou výrobcem. Nyní můžete ovlivnit všechny výše uvedené volby. Takže pokud například nechcete zobrazovat tabulku dovolených nebo chcete zobrazit na výkaze původní časy čipnutí i přes tuto zrychlenou formu zobrazení výkazu z uživatelského menu, máte možnost vzhled výkazu nastavit v tomto novém menu "Zaměstnanci / Prohlížení docházky / Výkaz / Menu / Konfigurace parametrů výkazu pro uživatelské menu".

V modulu stravy lze nastavit maximální povolené číslo jídla pro běžné strávníky
V menu "Firma / Editace údajů" přibyla nová konfigurační volba "Strávníci mohou přes program objednávat jen jídla s číslem 1 až .." ve které lze nastavit omezení pro čísla jídel v rozmezí intervalu 9 až 19, která lze strávníkem se základním právem objednávek bez oprávnění správy objednat přes webové rozhraní programu. Výchozí nastavení je, že lze objednávat všechna jídla s čísly 1 až 19, pokud není v menu "Ostatní / Obědy / Jídla dle oddělení pro web" stanoveno jinak. Novou konfigurační volbu použijete zejména v případě, kdy nějaká jídla chcete objednávat jen přes administraci či přes šablony automatických objednávek a vyloučit to, aby si je běžní strávníci mohli objednat sami od sebe. Pokud například nechcete, aby si běžní strávníci mohli přes webové rozhraní objednávat jídla s čísly 18 a 19, nastavíte v menu "Firma / Editace údajů" novou konfigurační položku "Strávníci mohou přes program objednávat jen jídla s číslem 1 až .." na hodnotu 17. Nemusíte tedy omezení pro jídla 18 a 19 nastavovat zvlášť pro každé oddělení a dále máte jistotu, že když do programu přidáte nové oddělení, nebudou moci jeho strávníci jídla 18 a 19 objednávat i když zapomenete omezení pro toto nové oddělení do programu vložit.

Nová zákaznická sestava pro vyhodnocení stavu dovolených
V menu "Ostatní / Zákaznické sestavy" přibyla nová zákaznická sestava "Sest.34-100Mega 1", která slouží pro vyhodnocení stavu dovolených dle zadání zákazníka. Umožňuje zadat datum pro rozhodné období, které určuje dny již vyčerpané dovolené před uvedeným dnem a počet dnů nahlášené dovolené po uvedeném datu. Navíc obsahuje další údaje dle zadání, mimo jiné zůstatek zákonné dovolené, zůstatek včetně převodu, převod z loňska a letošní nárok, celkový nárok a údaje o vyčerpaných dnech dovolené minulého období a nahlášených dnech dovolené na budoucí období. Výstupní sestava je dostupná buď jako xls soubor pro otevření v Excelu, CSV soubor pro další programové zpracování nebo jako HTML tabulka. Podrobná nápověda pro případné programové generování sestavy z jiného SW je dostupná přes ikonu modrého otazníku vpravo dole.

Verze 9.01 z 5.10.2022:
Program umožňuje doplnit další firmu a převést zaměstnance mezi firmami
Pokud máte docházku všech zaměstnanců evidovánu v jedné firmě a tato se rozdělí na firmy dvě, dokáže nyní program evidovat více samostatných firem s odděleným admin. přístupem, databází či celou instalací i třeba na jiném serveru a do této nové firmy dokáže přenést zaměstnance z firmy stávající. Umožňuje tedy přenos zaměstnanců mezi firmami. V původní firmě se přenášení zaměstnanci nejprve přesunou do archivu v menu "Zaměstnanci / Editace údajů" pomocí výmazu s přenosem do archivu. V archivu v menu "Zaměstnanci / Editace údajů / Vymazaní zaměstnanci - archiv" se jejich data vyexportují přes tlačítko Export do přenosového datového souboru. Tento soubor poté v nové firmě naimportujete v menu "Zaměstnanci / Editace údajů / Vymazaní zaměstnanci - archiv" ve spodní části ve formuláři "Import zaměstnance ze souboru", kde jednak vyberete dříve uložený datový soubor a zatrhnete novou volbu "Povolit přenos zaměstnanců mezi různými firmami". Následně spustíte import dat a program načte celého zaměstnance do nové firmy včetně dat jeho stávající docházky atd.
Podrobný postup rozdělení jedné firmy na dvě a přenos pracovníků mezi nimi je popsaný v příručce v menu "Firma / Návody PDF / Personalistika" v její nové části nazvané "Více firem v systému a přeřazení pracovníků do jiné firmy".

U nepřesčasových absencí lze zohlednit přítomnost na pracovišti
V menu "Kategorie / Nepřesčasové absence" přibyla dole nová volba "U krátkodobých absencí uplatnit potlačování přesčasu jen když zaměstnanec ani nebyl na pracovišti". Její aktivací se případný přesčas potlačí jen v případě, kdy pracovník ani nebyl na pracovišti a přesčas by byl vygenerovaný jen díky tomu, že uznávané absence jsou v delším intervalu než denní fond pracovní doby.
Pokud tedy máte aktivované nepřesčasové absence například pro lékaře a zaměstnanec je některý den dopoledne u lékaře a na zbytek dne si chce vzít půlden dovolené, program mu při uznání obou absencí v dostatečném intervalu uzná tolik hodin, kolik je denní fond tohoto pracovníka. Nevznikne tedy žádný přesčas i kdyby třeba ranní lékař byl uznávaný například od 7:00 do 12:00 a od 12:00 by byla dovolená (u nepřesčasových absencí se délky zkrátí tak, aby přesčas nevznikl, např. 4 hodiny lékař a 4 hodiny dovolená).
Ovšem jiná situace by nastala, kdyby pracovník přišel ráno v 6:00 na hodinu do práce. Na lékaře by odešel opět v 7:00 a od 12:00 by zase měl půlden dovolené. Zde při nepřesčasových absencích program přesčas opět potlačí, takže ani tento den se žádný přesčas nevykáže. Ovšem můžete požadovat, aby v tomto případě přesčas uznán byl, přestože v předchozím případě (tedy bez práce na pracovišti) žádný přesčas nechcete. Právě k tomuto slouží nové zatržítko "U krátkodobých absencí uplatnit potlačování přesčasu jen když zaměstnanec ani nebyl na pracovišti" v menu "Kategorie / Nepřesčasové absence". Pokud jej zatrhnete, program nebude přesčas rušit v případě, kdy je čerpaná absence sice označena jako nepřesčasová, ale pracovník tento den i pracoval na pracovišti (byl přítomen alespoň minutu). Kdežto když v práci vůbec nebude a bude mít jen čerpání dvou či více krátkodobých absencí, přičemž alespoň některá z nich bude označena jako nepřesčasová, případný přesčas vzniklý delším uznáním absence se nevykáže.
Podrobnější vysvětlení doplněné i o obrázky a příklady, ze kterých přínos této nové funkce lépe pochopíte, najdete v příručce Absence v menu "Firma / Návody PDF" na straně 37.

Verze 9.00 z 26.9.2022:
Přístup do editace docházky lze povolit jen pro konkrétní počítače
V menu "Zaměstnanci / Práva editace" lze v novém spodním formuláři definovat konkrétní IP adresy počítačů, ze kterých je možné provádět editaci docházky. Takže omezení pro přístup do editace pomocí uživatelských práv lze navíc ještě rozšířit o konkrétní počítače, ze kterých se tito oprávnění uživatelé do editace docházky mohou přihlásit. A to včetně administrátora. Ve výchozím nastavení je seznam adres prázdný, takže je povolený přístup z libovolného PC. Pokud zadáte alespoň jednu adresu, přístup do editace docházky ze všech ostatních počítačů se zakáže. Postupně lze přidat všechny adresy, které chcete povolit. Pak se do editace docházky dostanou jen oprávnění uživatelé a navíc jen z povolených počítačů. Pokud by se někdo snažil vstoupit do editace docházky z jiného počítače, zobrazí se mu chyba s informací o nepovolené IP adrese a navíc se tato informace odešle i na e-mail administrátora zadaný v editaci údajů firmy. Přístup je hlídaný nejen z administrátorského menu, ale i z menu uživatelského, takže lze i omezit počítače jiných zaměstnanců něž například vedoucích. Kdyby tedy někdo uhádl heslo admina nebo vedoucího oprávněného k editaci, stejně se do editace z jiného než povoleného PC nedostane. Podrobnější informace i s obrázky naleznete v menu Firma / Návody PDF / Nastavení práv.

Verze 8.99 z 16.9.2022:
Fiktivní sestava docházky umožňuje nastavit i kratší než 7 hodinovou směnu
Pokud používáte fiktivní sestavu docházky v menu "Zaměstnanci / Prohlížení docházky / Fiktivní sestava", je nyní možné nastavit i kratší délku směny než 7 hodin jako tomu bylo dříve. Nyní je ve výběrovém formuláři v položce Směna možné nastavit délku směny již od hodnoty 2 hodin. Pokud tedy máte zaměstnance pracující na zkrácený úvazek, lze i jim generovat docházku pomocí fiktivní sestavy.

V modulu objednávek stravy se při editaci jídelníčku nabízí zúžený předvýběr jídel
V menu "Ostatní / Obědy / Editace jídelníčku" se nyní v položce Popis v části pro zrychlený výběr jména jídla nabízí pouze jídla zadaná v jídelníčku za posledních 12 měsíců. Dříve program nabízel všechny unikátní názvy jídel za celou doby jeho používání. A jelikož po pár letech mohl být tento seznam poměrně dlouhý, zejména pokud bylo v podstatě stejné jídlo zadáno s jen drobnou odchylkou v názvu, mohl se seznam rychlého předvýběru stát časem méně přehledným a pohodlným na používání. Nyní tedy program nabízí jen jídla, která byla v jídelníčku zadaná v posledních 12 měsících, čímž se předvýběr zpřehlednil a opět je mnohem snáze použitelný.

Verze 8.98 z 22.8.2022:
Lze definovat přepočtový koeficient fondu pracovní doby zkrácených úvazků
Pokud máte pracovníky s různými typy zkrácené pracovní doby, kteří pracují na směny, lze použít zjednodušený režim definice délky úvazků. Což využijete zejména pro kontrolu dodržení limitu měsíčního fondu jejich pracovní doby při plánování rozpisu směn. Nově lze totiž nastavit položku "Koeficient pracovní doby" při plánování směn v menu "Kategorie / Denní rozpis směn / Měsíční plán hromadný". Zde v posledním sloupci plánovací tabulky můžete u jednotlivých pracovníků měnit právě hodnotu koeficientu. Ten pak program násobí fondem naplánovaných směn a podle něj tedy hlídá rozdíl předpisu naplánovaných směn vůči koeficientem krácené délce měsíčního fondu. Například pokud má pracovník poloviční úvazek, nastavíte koeficient na hodnotu 0,5 nebo u dvoutřetinového úvazku na hodnotu 0.67 a podobně. Nemusíte tedy pro každý typ zkráceného úvazku ani zakládat speciální kategorie. Program pak sečte fond všech naplánovaných směn v měsíci a zkontroluje, zda naplánovaná délka pracovní doby těchto směn nepřekročil délku zkráceného úvazku v měsíci. Tu spočítá z délky plného (nekráceného) měsíčního úvazku (načteného z hlavní kategorie) vynásobenou právě tímto zadaným koeficientem. Takže například u směnařů, kterým se počítá průměrný týdenní fond 37,5 hodiny a kteří chodí v nepřetržitém provozu na 12 hodinové směny, program spočítá pro plný úvazek například měsíční fond 165 hodin. Ale u těch, kterým nastavíte koeficientem pracovní doby 0,5 jen poloviční úvazek, těm spočítá celkový předpis směn v tomto měsíci v délce 82,5 hodin. Vy při plánování směn samozřejmě můžete přidělovat 12 hodinové směny, takže program nyní kontroluje dodržení měsíčního fondu tohoto polovičního úvazku a upozorní vás, pokud byste takovému pracovníkovi naplánovali 7 a více směn. Takže uvidíte i rozdíl udávající o kolik hodin je úvazek nadplánován. Např. při 7 směnách bude ve sloupečku Rozdíl uvedeno 1,5 hodiny nad měsíční fond tohoto polovičního úvazku. Máte tak kontrolu, zda pracovníkům se zkrácenými úvazky plánujete odpovídající počty směn.
Měsíční plán směn může i zohlednit přenos těchto rozdílových hodin mezi měsíci, stačí nahoře zatrhnout volbu S přenosem. Případně v menu "Kategorie / Denní rozpis směn / Roční plán individuální" můžete zobrazit přenos rozdílů naplánovaných hodin zvoleného zaměstnance mezi měsíci vybraného roku opět se zohledněním koeficientu délky úvazku. Zde navíc lze nastavovat délku vyrovnávacího období pomocí stejnojmenné volby ve vrchním zeleném formuláři, takže systém může hlídat vyrovnaný plán směn například v rámci čtvrtletí nebo jiného libovolně nastavitelného intervalu.
Pokud u některých zaměstnanců nastavíte koeficient pracovní doby na jinou hodnotu než 1, zohlední se tato informace i na výpise kontrolního listu v prohlížení docházky, kde v dolní sumární tabulce týdnů přibude spodní sumární řádek "Celkem za období s koeficientem ..." a v něm je měsíční fond pracovní doby přepočten dle nastaveného koeficientu a je zobrazena i informace o takto přepočteném přesčase a hodinách k převodu. Dále na sestavě Výkaz bude dole zobrazená tabulka sumářů mzdových složek, opět nadepsaná podle délky koeficientu a s přepočteným měsíčním fondem prac. doby, s přesčasem a převodem. Změna se projeví i na výsledovce, která zcela vpravo zobrazí tři nové sloupečky s hodnotou koeficientu, přepočteného fondu, přesčasu a převodu. Informace o koeficientu jsou dále uvedeny i v menu "Zaměstnanci / Editace údajů", kde informaci o ručně zadaném koeficientu naleznete v tabulce pracovníků ve sloupečku Kategorie.

Informace o počtu směn v měsíčním hromadném a ročním individuálním plánu směn
V menu "Kategorie / Denní rozpis směn / Měsíční plán hromadný" přibyla v pravé části tabulky ve sloupečku Fond i informace o počtu směn, do kterého se počítají všechny dny s nenulovým fondem. Je uvedena pod hodnotou fondu v nové položce Směny. Podobně tato informace přibyla i v menu "Kategorie / Denní rozpis směn / Roční plán individuální" při podrobném zobrazení a zde je i dole celkový roční počet směn tohoto pracovníka.

Verze 8.97 z 9.8.2022:
Nastavení odesílání e-mailů z docházky
Program Docházka 3000 dokáže v některých modulech odesílat zprávy a soubory e-mailem. Například pokud spustíte průvodce uzávěrkou v automatickém režimu, odešlou se na zadaný e-mail výstupní sestavy docházky (výpisy, výsledovka, přehledka, výkazy), exporty dat pro mzdové systémy a některé další údaje. Ale e-malové zprávy lze posílat i při schvalování absencí, úpravách konfigurace programu atd. atd. Vše je pro odesílání e-mailu již od instalace správně nastaveno pokud používáte cloudovou verzi programu hostovanou na cloudovém serveru výrobce. Ale při instalaci programu na vaše vlastní PC (s OS Windows) se musí konfigurace pro odesílání e-mailu upravit ručně. Ve starších verzích bylo potřeba k tomuto účelu provozovat vlastní poštovní server s nešifrovaným přenosem dat a nevyžadujícím autentizaci. Nově je možné použít nejen vlastní poštovní server, ale místo něj lze snadno použít i poštovní server jiného poskytovatele, například seznam.cz, gmail.com či jiné a to včetně podpory autentizace uživatele a šifrovaného přenosu dat. Nastavení je přehledně i s obrázky a funkčním příkladem popsáno v PDF příručce dostupné v menu "Firma / Návody PDF / Nastavení e-mailu".

Rychlé načtení tabulky nároků dovolených
Pokud je v programu zadáno velké množství zaměstnanců a máte zapnutou evidenci dovolené v hodinách, může na pomalejším hlavním PC docházky (serveru) prvotní načtení tabulky nároků dovolených v menu "Zaměstnanci / Dovolená - Nároky" trvat i několik vteřin či déle, protože pro výpočet hodinových údajů o čerpáních a zůstatcích musí program spočítat u každého pracovníka zvlášť celou roční docházku, aby hodinové údaje správně zobrazil. Což může zdržovat rychlou práci, pokud třeba jen potřebujete u některého zaměstnance upravit údaje o ročním nároku nebo převodu dovolené. V tomto případě nepotřebujete mít přístup k možnosti editace těchto údajů pro všechny pracovníky celé firmy, takže nově lze do tabulky nároků dovolené vstoupit s omezením vypisovaných záznamů jen za oddělení, do kterého tento zaměstnanec patří. Stačí v menu "Zaměstnanci / Editace údajů" ve vrchní části nad tabulkou pracovníků v modrém formuláři pro výběr oddělení zvolit to oddělení, do kterého tento pracovník patří. Tím se nahoře tlačítko "Nároky dovolené" upraví tak, že zohlední vybrané oddělení. Jeho popis nyní bude "Nároky dovolené pro oddělení ..." (dle zvoleného oddělení) a po kliknutí na něj se již nebudou v tabulce nároků zobrazovat a složitě počítat údaje za všechny zaměstnance celé firmy, ale jen pro ty ze zvoleného oddělení. Čímž se načtení tabulky nároků dovolených výrazně urychlí, takže práce s úpravou převodu a nároku dovolené je výrazně rychlejší.

Verze 8.96 z 2.8.2022:
Při vkládání celodenní absence zaměstnancem může systém poslat vedoucímu e-mail
V menu "Kategorie / Schvalování absencí" lze pomocí nové přepínací konfigurační volby "Poslat vedoucímu e-mail při vložení absence" nastavit, aby program odeslal informační e-mail vedoucímu pracovníkovi, když si zaměstnanec vkládá celodenní absenci přes své uživatelské menu. Ve výchozím nastavení je položka vypnuta - nastavena na volbu Ne. Ale pokud maily vedoucím posílat chcete, stačí ji nastavit na jednu z voleb, které posílání zpráv povolí. A to buď na volbu "Ano, vždy pro všechny absence", kdy se posílá e-mailem vedoucímu zpráva při vkládání jakékoli celodenní absence. Nebo na druhou volbu "Ano, ale jen pro schvalované abs.", kdy se e-mail posílá jen pokud zaměstnanec vkládá absenci, která má v menu "Kategorie / Schvalování absencí" v horní části zatržen požadavek na schvalování. Takže pak vedoucím chodí jen informace v těch případech, kdy je třeba provést schválení či zamítnutí absence. Pokud je posílání e-mailů aktivní, zobrazuje se ještě ve spodní části tabulka oddělení, ve které pro jednotlivá střediska nastavujete jména vedoucích, kterým se mají e-maily posílat. Pro různá oddělení tedy máte možnost nastavit různé vedoucí, takže každému vedoucímu pak chodí informace jen za jemu podřízené pracovníky. Případně jeden vedoucí může dostávat e-maily za pracovníky z více různých oddělení, pokud těmto oddělením vyberete stejného vedoucího. U některých oddělení může být naopak posílání e-mailů vypnuto jednoduše tak, že vedoucího pro toto oddělení nevyberete, tedy ponecháte první volbu 0-Nenastaven. Samotnou e-mailovou adresu vedoucího si program načte z personalistiky, tedy z menu Zaměstnanci / Personalistika z karty 0-Osobní údaje kde je e-mailová adresa tohoto vedoucího zadaná v položce 10: E-mail.

Nalezení nezpracovaných identifikací z terminálu BM-Finger
V menu "Firma / Terminály BM-Finger / Kontrola záloh dat a nalezení nezpracovaných identifikací" byla doplněna podrobná PDF příručka s popisem, obrázky a příklady použití tohoto modulu. Jedná se o modul umožňuje dohledat identifikace, které se nepřenesly do databáze například z důvodu tvrdého vypnutí PC při výpadku napájení právě v okamžiku přenosu dat z terminálu, jehož paměť byla následně ručně vymazána a nestihl se tedy opakovaný přenos dat do programu.

Verze 8.95 z 22.7.2022:
Podpora nového docházkového terminálu BM-F650 s WiFi
K systému lze pořídit nový docházkový terminál BM-F650 umožnující čípování otiskem prstu, bezkontaktní RFID kartou nebo čipem, případně číselným heslem. Tento nový terminál vychází z oblíbeného BM-F640, ale navíc obsahuje možnost bezdrátového přenosu dat pomocí WiFi. Takže jej lze snadno použít i tam, kde není snadné nebo vůbec možné natáhnout datový ethernetový kabel pro on-line přenos dat mezi programem a terminálem. Díky WiFi modulu obsaženém v terminálu je tak instalace mnohem méně pracná. Samozřejmě tento terminál umí jak 5 typů přerušení a absencí, tak umožňuje i režim čipování až 20 kódů, lze čipovat typy práce, čísla zakázek nebo úkony úkolové mzdy. Terminál je plně počeštěný včetně uživatelského i konfiguračního menu a mluvených hlasových povelů. Jelikož používá stejné RFID karty a čipy jako starší terminály BM-Term na sériový COM port, lze jej použít i jako náhradu těchto starých zařízení. Podrobné informace, fotografie, parametry, technickou dokumentaci a možnost objednávky tohoto nového terminálu BM-F650 naleznete zde v e-shopu.

Započítávání čipnutého přerušení do jiného typu práce nebo poměru než předchozí seance
Pokud používáte v programu typy práce či evidenci práce na zakázkách nebo čipování pracovních poměrů, tak standardně se doba uznávané absence počítá do toho typu práce, zakázky či poměru, který platil při odchodu. Pokud ale chcete, aby se uznávaná absence počítala do jiného typu, tak stačí aby zaměstnanec před odchodem na absenci čipnul nejprve změnu práce na nový typ a pak až čipnul odchod na absenci. Pak se bude doba této uznávané absence počítat do té práce, zakázky či pracovního poměru, na který byla čipnuta změna práce. Vše je podrobně i s příklady a obrázky vysvětleno v PDF příručce Typy Práce na straně 9 v nové části nazvané "Jiný typ práce pro uznávanou absenci"

Snadnější editace zadaných typů práce
Pokud máte v administrátorském menu "Firma / Typy práce - zadání" nadefinováno hodně typů prací a potřebujete některý editovat, zobrazí se po kliknutí na tlačítko Upravit rovnou dialog pro provedení úpravy. Není tedy nutné na něj posouvat obrazovku jako ve starších verzích, což mohlo být při potřebě většího počtu editací méně přehledné. Nyní je tedy úprava již zadaných typů prací (či pracovních poměrů) pohodlnější a rychlejší. Stejně tak je tomu i když upravujete číslo zakázky nebo editujete přiřazení typu práce či pracovního poměru ke kategoriím.

Verze 8.94 z 29.6.2022:
Korekce délek čerpání nepřesčasových absencí na sumárních sestavách a exportech
Pokud máte v nastavení firmy zatrženou volbu "Uznávaná absence nevytvoří přesčas" a v menu "Kategorie / Nepřesčasové absence" zapnuto potlačování přesčasu pro některé typy absencí, tak na výsledovce, výkaze, přehledce, mzdových exportech a podobných sumárních sestavách vyvolávajících podrobné kompletní výpočty program nejenže nastaví vyjímku pro potlačení vzniku přesčasu, ale nově zkrátí i délky čerpaných absencí vypisované v položkách sestavy. To, u jaké absence a v jakém rozsahu ke zkrácení došlo, vypisuje program v průběhu provádění přípravných výpočtů, kde po části výpočtu přesčasů a rozdílů přibývá nová výpočtová část nadepsaná Korekce délek čerpání nepřesčasových absencí. Ve starších verzích tato korekce neprobíhala, takže při kontrole například na sestavě Výkaz se mohlo stát, že třeba při 8 hodinovém fondu pracovní doby bylo v odpracované době uvedeno například 7 hodin, u lékaře uznány třeba 2 hodiny a pouze celková uznaná doba za tento den byla zkrácena na 8 hodin (automaticky založenou vyjímkou zakazující uznávání přesčasu). Nově je v tomto případě zkorigována i délka uznané doby u lékaře na odpovídající hodnotu 1 hodiny.
Pokud byste chtěli vidět výpočet dle původního algoritmu starších verzí bez korekce, tak u sestavy "Výpis s absencemi" přibylo zatržítko Korekce abs. nebo v jejím podrobném výběrovém menu pak Korekce délek čerpaných nepřesčasových absencí. Pokud jej zrušíte, zobrazí se výpočet bez korekce, tedy jako byl ve starších verzích programu.

Nová mzdová složka 179 - Dorovnání korekcí v sestavách a exportech
Složka 179 udává počet hodin o které se mohou lišit sumární součty práce na pracovišti s uznanými absencemi a přesčasem od fondu pracovní doby vyhodnocovaného období. Tedy nepřesnost daná zaokrouhlováním, ořezem prac. doby, nepřesčasových absencí, minimálním uznatelným přesčasem, automatickými přestávkami, natahováním uznané prac. doby, ořezáváním délek čerpaných absencí atd. Tedy hodnota rozdílu, který za výše uvedených okolností dohledáte například na výkaze, když v sumární tabulce mzdových složek ručně sečtete dobu práce na pracovišti s uznávanými absencemi a vykázaným přesčasem a poté od tohoto součtu odečtete celkový fond pracovní doby nastavený na toto vyhodnocené období. Za běžné situace, pokud časy trvání či čerpání nijak neupravujete, by měla vyjít nulová dorovnávací korekce. Ovšem pokud nějaké upravování časů máte nastaveno, bude zde uveden rozdílový čas. Který může být buď kladný nebo případně i záporný, podle toho zda vámi nastavené úpravy dobu čerpání zkracuje či prodlužuje. Mzdová složka 179 - Dorovnání korekcí tedy udává časový údaj nepřesnosti vzniklý právě například zaokrouhlováním či korekcemi časů nastavenými v kategoriích či parametrech firmy a podobně. Slouží hlavně pro přenos dat do mzdových systémů, kde se zohlední ve výpočtu mzdy, aby součtová data přenášená z docházky souhlasila se součty které si provádí mzdový systém sám a tento nezná nastavení konfiguračních parametrů docházky pro zaokrouhlování, ořezy, minimální či maximální délky čerpání a podobně, které jsou v docházce nastaveny.

Verze 8.93 z 24.6.2022:
V menu zaměstnanců lze v části Výpis zobrazit místo kontrolního listu sestavu Výkaz
V uživatelském menu přibylo nové zatržítko Výkaz ve žluté části určené pro výpis docházky. Dostupné je mají všichni vedoucí neboli pracovníci s vyšším právem prohlížení či editace docházky, kteří se dostanou i na jiné zaměstnance než jen na sebe. Tedy samozřejmě i včetně personalistů. V předchozích verzích byl přístup do výkazu umožněn jen pracovníkům s právem prohlížení oddělení nebo všech zaměstnanců, ale nebyl přístupný pro specifičtěji nastavená práva, což je nyní tímto vyřešeno. Toto nové zatržítko Výkaz umožňuje, aby si tito vedoucí či personalisté mohli zobrazit místo běžného výpisu kontrolního listu docházky podrobnější sestavu Výkaz obsahující více detailně rozepsané údaje jak za jednotlivé dny, tak i dole sumární údaje v části pro mzdové složky. Tímto způsobem se na podrobný výkaz docházky všech podřízených dostanou nově zejména i ti vedoucí, kteří mají speciálně nastavená práva pro prohlížení a navíc také pro editace docházky. Vedoucí se tímto tedy dostanou na sestavu Výkaz všech pracovníků, které mohou prohlížet či editovat.

Při editaci docházky v administraci lze mít zároveň zobrazenou sestavu Výkaz
Pokud administrátor edituje docházku přes menu "Zaměstnanci / Editace docházky", nebo pomocí ikony tužky v levém horním pásu ikon administrátorského menu, a má monitor s FullHD rozlišením nebo vyšším a program zvětšený přes celou obrazovku, tak standardně se vpravo vedle editované docházky zobrazuje i náhled výpisu docházky pomocí klasického kontrolního listu. Nově lze v tomto případě místo výpisu zobrazit podrobnější sestavu Výkaz. A to pomocí nového zatržítka Výkaz, které se při dostatečně velké ploše obrazovky zobrazí v horní žluté výběrové liště pracovníků a období. Takže při editaci může mít administrátor podrobnější přehled vlivu provedených úprav díky detailnější sestavě Výkazu, než měl doposud přes zjednodušený výpis kontrolního listu. Lze tak přímo vidět například rozsah započtení absencí, noční či odpolední práce, příplatkové hodiny za práci o víkendu či ve svátky atd. atd. To vše jednak v podrobných denních údajích výkazu a navíc i v sumárních mzdových složkách v jeho spodní části. Při editaci má tak administrátor mnohem přesnější přehled o tom, na co vše mají jím provedené úpravy vliv.

Podpora pro instalace na Windows Server 2022
Funkčnost programu byla úspěšně ověřena i na nejnovější verzi serverového operačního systému Windows Server 2022 a to kompletně včetně komunikace s terminály a dalšími systémy. Samozřejmě program funguje i na Windows 11, což bylo otestováno již v době uvedení tohoto systému a nově i nyní na nejnovější aktuální verzi. Program je tedy možno bez problému instalovat jak na běžný počítač s verzí Windows pro koncové uživatele, tak na nejnovější serverovou verzi operačního systému.

Verze 8.92 z 20.6.2022:
Automatické přidělování kategorií může zohledňovat začátek pevné pracovní doby
Pokud používáte u některých zaměstnanců automatické přidělování směny či kategorie podle čipnutého času příchodu, vybíral program doposud mezi kategoriemi tu, která měla ve svých základních parametrech na tento den týdne nejblíže nastavený začátek pohyblivé pracovní doby. Nyní lze konfiguraci upravit tak, aby se zohledňoval začátek pevné pracovní doby. Což se může hodit zejména v situaci, kdy uznávání práce na pracovišti potřebujete posunutím začátku pohyblivé posunout více k počátku dne, ale automatické přidělení kategorie by vám kolidovalo s jinou kategorií určenou pro jiný typ směny, kterou za určitých okolností může tento pracovník také používat. Například pokud může pracovník přijít jak na ranní tak na dopolední směnu, které začínají téměř stejně. Nyní tedy lze v menu "Kategorie / Automatické kategorie" přepnout novou položku "Z kategorie se bude zohledňovat začátek" z výchozí volby "pohyblivé prac. doby" na novou volbu "pevné prac. doby" a nastavení uložit. Tímto tedy lze po následné úpravě začátků pevné pracovní doby v jednotlivých kategoriích jemněji ovlivnit, která z kategorií se použije a tedy kterou směnu program dle čipnutého příchodu přidělí a přitom ponechat možnost uznávání času pro dřívější příchody, pokud se mají počítat například pro přesčasy. Podobně pokud máte například odpolední, večerní a noční směnu, pracovník může přijít na kteroukoli z nich a přitom chcete uznávat dřívější nástup, lze pomocí začátku pevné přesněji nastavit dobu zahájení jednotlivých směn a přitom pomocí začátku pohyblivé nastaveném na nižší čas uznávat i dřívější příchod. Začátek pohyblivé se tedy bude používat pro uznávání odpracované doby a začátek pevné pro detekci typu směny na kterou zaměstnanec čipnutím příchodu nastupuje.

Na sestavě Výkaz lze zobrazit i řádky s nulovými hodnotami mzdových složek
Za běžné situace zobrazuje sestava Výkaz ve spodním sumáři mzdových složek jen ty záznamy, které mají nenulové hodnoty. Takže například pokud zvolený zaměstnanec neměl ve vyhodnoceném období žádnou noční práci nebo nečerpal některou z absencí atd., nezobrazí se údaje těchto nulových mzdových složek ve spodním sumáři. Takže sestava Výkaz není zbytečně dlouhá a lépe se při tisku vejde na jednu stránku, protože z více než 70 typů mzdových složek se zobrazí jen ty skutečně čerpané. Ovšem při porovnávání různých výkazů různých pracovníků mezi sebou nebo i stejného zaměstnance v různých obdobích je pak vzhled sestavy sumáře značně proměnlivý, podle toho které mzdové složky se v tom kterém měsíci čerpají. Takže při ručním srovnávání různých sestav se jejich vzhled liší, protože na každé mohou být konkrétní složky zobrazeny jinde. Pokud chcete mít vzhled sestavy pokaždé stejný, aby mzdové složky byly pokaždé na stejném místě, lze po doběhnutí přípravných výpočtů, tedy před zobrazením výkazu tlačítkem Dále, zatrhnout novou konfigurační položku "Zobrazit i nulové mzdové složky". Při následném zobrazení výkazu budou ve spodní sumární tabulce mzdových složek vždy zobrazeny všechny složky bez ohledu na to, zda mají nenulovou hodnotu. Sestava tak bude pokaždé stejná, konkrétní mzdové složky budou v tabulce vždy na stejném místě, což pro orientaci v tabulce bude pro člověka přehlednější při manuálním srovnávání různých výkazů různých zaměstnanců mezi sebou.

Verze 8.91 z 9.6.2022:
Fiktivní sestavu docházky lze přizpůsobit čipnutým časům odchodů
Pokud používáte fiktivní sestavu docházky v menu "Zaměstnanci / Prohlížení docházky / Fiktivní sestava", tak ta se za běžné situace snaží dodržet čas skutečně čipnutého příchodu v případě, že si pracovníci i čipují docházku přes SW nebo terminál. Na základě toho poté generuje přestávku a odchod tak, aby dodržela měsíční fond pracovní doby, nevznikl v měsíci přesčas a v daném dni nevznikla ani noční práce. Pokud tyto podmínky lze dodržet s prvním skutečně čipnutým časem příchodu tohoto dne, sestava jej v daném dni použije. Ovšem pokud byste místo skutečně čipnutého času příchodu preferovali možnost dodržet čipnutý čas odchodu, lze to od této verze programu zajistit pomocí nového zatržítka "Dle odchodu", které přibylo v horním výběrovém a konfiguračním okně s výběre pracovníka, období, délky směny atd. Když toto nové zatržítko "Dle odchodu" zapnete, snaží se fiktivní sestava dodržet čipnutý čas odchodu a podle toho generovat příchod a přestávku tak, aby v daném dni ani měsíci nevznikli žádné příplatkové položky, tedy ve dni noční ani v měsíci přesčas. Až pokud by to s čipnutým časem odchodu dodržet nešlo, zkusí teprve sestava dodržet čas příchodu a pokud ani takto nelze podmínky splnit, generuje vlastní čas příchodu i odchodu, se kterými podmínky splní vždy. To, že se podařilo čas odchodu nebo alespoň příchodu dodržet dle skutečného čipnutí zaměstnancem, se poznám podle tmavě modré barvy písma konkrétního vypisovaného časového údaje.

U vymazaných zaměstnanců přesunutých do archivu lze zobrazit náhled dat docházky
Pokud vymažete některého pracovníka a po nějaké době chcete ověřit, zda v určitém historickém období chodil do práce nebo čerpal nějaké absence, není nutné jej z archivu obnovovat zpět do aktivní personalistiky zaměstnanců, ale v menu "Zaměstnanci / Editace údajů / Vymazaní zaměstnanci - archiv" přibyl nový sloupeček Výpis, který zobrazuje tlačítko Náhled pokud tento konkrétní smazaný zaměstnanec měl v programu zadané nějaké příchody, odchody či celodenní absence. Stačí kliknout na toto tlačítko Náhled a zobrazí se kalendář roků a měsíců za 5 let dozadu, ve kterém se zobrazí ikona lupy v každém z měsíců, ve kterých měl zaměstnanec nějaké údaje docházky nahrané. Poté stačí kliknout na tuto ikonu lupy a zobrazí se náhled docházky, tedy měsíční kalendář vybraného období zobrazující všechny čipnuté časy příchodů a odchodů nebo zadané celodenní absence. Pokud tedy chcete pouze základní zobrazení historické docházky již smazaného zaměstnance, lze to pohodlně tímto postupem zařídit aniž by muselo dojít k plnohodnotnému obnovení vymazaného zaměstnance zpět z archivu do aktivní databáze. Které někdy není ani možné, pokud třeba již nemáte volnou licenci nebo je v programu mezi aktivními zaměstnanci zadaný někdo nový pod stejným osobním číslem které měl původní již vymazaný pracovník.

Lístek docházky přebírá aktuálně zpracovávaného zaměstnance a období
Sestava lístku docházky dostupná v administrátorském menu "Zaměstnanci / Prohlížení docházky" nyní umí při prvním vstupu přebrat předvýběr zaměstnance, měsíce a roku z prohlížení či editace docházky. Pokud tedy například právě editujete docházku nějakému zaměstnanci a chcete se podívat na to, jak se vaše úpravy projevily v lístku docházky, nemusíte zaměstnance a období znovu vybírat, takže se s programem pracuje rychleji a pohodlněji. Funguje to i opačně, tedy když máte někoho konkrétního zobrazeného v lístku docházky a přejdete do editace nebo do prohlížení či výsledovky, výkazu nebo výpisu s absencemi, zobrazí se stejný pracovník a období, které jste měli předvoleno v lístku docházky.

Verze 8.90 z 25.5.2022:
Lze nastavit zkrácení na maximální délku pro denní sumu čerpaných absencí
V menu "Kategorie / Ořezání časů absencí" lze nastavit, zda se má maximální denní uznávaná délka čerpané absence (nastavená v kategoriích) uplatnit jen na každé denní čerpání přerušení pracovní doby zvlášť, nebo se má na maximální délku zkrátit i celková denní doba součtů všech čerpání absence v tomto dni. Například pokud máte v editaci kategorií nastavenu třeba u absence 6 (Návštěva lékaře) maximální délku na 1 hodinu a pracovník odejde v průběhu toho stejného dne k lékaři dvakrát, tak zda se má každá návštěva lékaře zkrátit na maximálně jednu hodinu samostatně, nebo zda se má zkrátit celkový denní součet. Pokud se má zkracovat každá návštěva samostatně, bude v případě prvního lékaře třeba v délce 1:30 hodiny a druhého lékaře třeba v délce 0:40 zkrácena pouze první návštěva a to na nastavenou 1 hodinu a druhá návštěva se uzná celá, takže v tento den bude u lékaře uznaná doba 1:40. Ovšem pokud budete chtít na 1 hodinu zkrátit celou dobu uznanou u lékaře za celý den, tedy aby denní doba uznaná u lékaře nepřesáhla 1 hodinu bez ohledu na počet návštěv lékaře v tomto dni, využijete nové funkce v této verzi v menu "Kategorie / Ořezání časů absencí", kde ve spodní nové části "Nastavení zkrácení na maximální délku absence" zahrnete u absence 6 (lékař) zatržítko ve sloupečku "Zkrátit denní sumář absence" a nastavení uložíte. Tím dosáhnete toho, že se na nastavenou délku zkrátí nejen jednotlivá čerpání této absence načipovaná během dne, ale i jejich celková denní suma.

V editaci údajů zaměstnanců lze tabulku pracovníků omezit dle oddělení
Při správě pracovníků v menu "Zaměstnanci / Editace údajů" přibyla možnost omezit tabulku se seznamem zobrazených zaměstnanců k editaci podle vybraného střediska či oddělení. Pokud je v programu zadáno více jak 20 zaměstnanců a 2 nebo více oddělení se zařazenými pracovníky, zobrazí se nad tabulkou zaměstnanců vedle tlačítek pro omezení výběru dle písmen abecedy nově také výběrový formulář "Oddělení". V něm lze omezit seznam zobrazených pracovníků v tabulce jen na ty, kteří jsou zadaní do zvoleného oddělení. Což zpřehledňuje správu zaměstnanců zejména ve větších firmách se stovkami pracovníků. Omezení na oddělení je propojeno i s omezením na výběr dle počátečního písmene v příjmení zaměstnance, takže snadno zobrazíte (a třeba i vytisknete či vyexportujete) seznam jen těch pracovníků, kterým třeba v oddělení Doprava příjmení začíná například na písmeno J.
Samozřejmě nadále zůstává i možnost zobrazit seznam zaměstnanců v konkrétním oddělení i přes hlavní levé menu administrace a v něm položku Oddělení, kde vidíte u každého oddělení počet zadaných pracovníků na který lze kliknout a zobrazit jmenný seznam. Podobně pokud byste potřebovali zjistit, kteří zaměstnanci jsou zadaní v určité kategorii či směně, stačí tuto kategorii "nalistovat" v menu "Kategorie / Editace kategorií" a zde kliknout na ikonu pracovníků zobrazenou v záhlaví tabulky základních parametrů vpravo nahoře.

Přibyla podpora docházkových terminálů Etend E3
Pro uživatele, kteří doposud používali docházkový systém Etend, který již výrobce ukončil a nebude jej dále vyvíjet, je možné přejít na Docházku 3000 a původní terminály E3 s ní dále využívat. Fotografie terminálu je ZDE. Přechod ze systému Etend na Docházku 3000 je tedy levný a díky možnosti načíst úvodní konfiguraci uživatelů z terminálu Etend E3 do programu Docházka 3000 je přechod i poměrně pohodlný. V Docházce 3000 zadáte terminály Etend E3 pod jejich IP adresami v menu "Firma / Terminály BM-Finger" a jako formát použijete volbu 6. Případně lze data z terminálů přenášet i ručně fleškou, pokud terminály Etend E3 nemáte připojené do počítačové sítě LAN. V tom případě spustíte import dat v menu "Firma / Terminály BM-Finger / Import dat z flešky" a jako typ terminálu zadáte volbu F900,F630,E3.

Verze 8.89 z 18.5.2022:
V generátoru docházky lze zadat kód přerušení či absence pro příchody a odchody
Pokud používáte generátor docházky například v menu "Zaměstnanci / Editace docházky / Generátor docházky", tak nově můžete u generovaných příchodů a odchodů zadat i kód přerušení či absence zvlášť pro příchody a pro odchody. V menu pro nastavení kritérií generovaných záznamů přibyly k tomuto účelu nové položky "Kód příchodu" a "Kód odchodu", kde můžete typ přerušení či absence čerpané před příchodem respektive po odchodu nastavit. Generátor lze tedy použít i pro složitější generovanou docházku, kdy potřebujete generovat i přerušení pracovní doby například kvůli přestávkám. Pak lze v prvním kroku vygenerovat klasický příchod do práce ale s odchodem na přestávku a ve druhém kroku k těmto záznamům dogenerovat příchod z přestávky a odchod klasický odchod z práce, kdy ještě zvolíte, že existující záznamy (s odchodem na přestávku) chcete ponechat a nové (s příchodem z přestávky) se mají přidat. Samozřejmě lze generovat i ještě složitější docházku například s více seancemi a všemi dostupnými 20 typy přerušení a absencí. Volba pro kód absence příchodů a odchodů je dostupná i v podrobném generátoru v menu "Zaměstnanci / Editace docházky / Generátor docházky / Menu", který umožňuje i hromadné generování pro více zaměstnanců najednou.

Generátor docházky umožňuje při generování na aktuální měsíc omezit období
Dále lze v generátoru docházky dostupném v menu "Zaměstnanci / Editace docházky / Generátor docházky" nebo přes ikonu nálevky v menu "Zaměstnanci / Editace docházky" při generování na aktuální měsíc zatrhnout novou volbu "Do dneška", takže program pak negeneruje příchody a odchody až do konce měsíce do jeho posledního kalendářního dne, ale jen do dnešního aktuálního dne. Lze tedy i v tomto zrychleném generování zamezit nežádoucímu zápisu příchodů a odchodů na budoucí období a není v tomto případě nutné používat podrobný generátor dostupný přes tlačítko Menu.

Generátor docházky umožňuje generovat fiktivní zaměstnance
Tato nová funkce je dostupná v menu "Zaměstnanci / Editace docházky / Generátor docházky / Menu" dole v nové části "Generuj zaměstnance". Slouží pouze pro testovací účely a tvorbu pokusných databází například při zátěžových testech nových docházkových serverů. V běžném použití ve firmách při ostrém nasazení docházkového systému se tato funkce nepoužívá.

Verze 8.88 z 12.5.2022:
Dobu čerpání náhradního volna lze vyhodnotit dle nedočasu
V menu "Firma / Editace údajů" přibyla nová konfigurační položka "Na sumárních sestavách psát u náhradního volna (abs.8) výši čerpání dle nedočasu". Ta umožňuje zajistit, že když zaměstnanec čerpá na některý den náhradní volno, bude na sumárních sestavách uvedena výše čerpání přesně podle nedočasu, tedy délky neodpracované doby, která zbývá do naplnění fondu pracovní doby tohoto dne. Například když u 8 hodinové pracovní doby odpracuje jen 3 hodiny a poté odejde na náhradní volno, bude na výkaze a dalších sumárních sestavách u náhradního volna uvedeno 5 hodin, tedy čas zbývající do naplnění fondu pracovní doby tohoto dne. Údaj bude uveden na výsledovce, přehledce, mzdových sestavách a exportech včetně xls, csv a xml exportů, na výpise s absencemi, výkaze a podobných sumárních výstupech. V případě celodenního náhradního volna kdy do práce vůbec nepřijde bude pochopitelně uvedena doba dle fondu, takže např. u 8 hodinové pracovní doby bude celodenní náhradní volno vyhodnoceno v délce 8 hodin. Takže přestože se tato absence neuznává do odpracované doby, lze touto novou konfigurační položkou zajistit, že se délka čerpání informačně objeví na sestavách, což může být pro některé mzdové účetní přehlednější.

Objednávky a výdej jídel pomocí terminálů BM-Finger i na měsíc dopředu
Nově lze při objednávání jídel ve stravovacím modulu (Ostatní / Obědy) při použití terminálů BM-Finger připojených do sítě LAN, které umí při čipnutí zadat pracovní kód, objednávat a případně i stornovat objednávky dokonce na měsíc dopředu. Tato možnost je dostupná pro terminály BM-F640, BM-F702, BM-F900 a BM-F302. Při zadávání čísla jídla se použije tří nebo čtyřmístné číslo, kde první dvojčíslí (tisícové a stovkové řády) jsou číslem dne v měsíci, následuje nula (desítkový řád) a poté číslo jídla v daný den měsíce. Takže například když chcete dne 8.května objednat jídlo 4 na 27. května, zadáte kód 2704. Pokud byste zadali ve stejný den (8. května) kód 301, bude se jednat o objednávku jídla 1 na 3. června. Když totiž program zjistí, že zadané číslo dne v měsíci je nižší než je aktuální den, bere to jako objednávku na příští měsíc. Lze tedy opravdu objednat až na měsíc dopředu. Podmínkou možnosti objednávky je samozřejmě to, že na zvolené dny již máte v programu v menu "Ostatní / Obědy / Editace jídelníčku" zadaný jídelníček. Pro storno objednávky použijete kód jídla nula. Takže například když chcete 20. května zrušit všechna svá jídla objednaná na 9. června, zadáte kód 900. Samozřejmě pro některé strávníky může být sestavení kódu složitější na pochopení. Proto je v programu v menu "Ostatní / Obědy / Editace jídelníčku" nové tlačítko "Tisk BM-Finger Měsíční", přes které lze vytisknout jídelníček na měsíc dopředu s již uvedenými správnými kódy jídel pro objednávky a i s kódem pro storno. Takže takto vytištěný jídelníček pověsíte vedle terminálu a strávníci snadno při výběru jídla na určitý den prostě a jednoduše kód z jídelníčku vyťukají na klávesnici terminálu a čipem či otiskem objednávku (či storno) potvrdí. Takže i objednávky na měsíc dopředu pro ně budou snadno zvládnutelné. Podrobnější popis i s obrázky je dostupný v příručce k nastavení terminálů BM-Finger jako objednávkového terminálu stravy a to na aktualizačním CD docházky ve složce Terminal / Strava nebo na novém instalačním disku ve složce Terminal / Doc / Strava.

Verze 8.87 z 11.5.2022:
Sestavy z personalistiky lze exportovat do XLS a CSV souborů
V menu "Zaměstnanci / Personalistika / Sestavy a tisk" ve spodní části pod tabulkou záznamů zaměstnanců se sloupci odpovídajících vybraným kritériím k tvorbě sestavy přibyla možnost exportu dat v nové dolní části s tlačítky Export XLS a Export CSV. Pokud tedy nechcete sestavu tisknout ale chcete jí exportovat buď do excelu nebo do obecného textového souboru pro další zpracování, lze použitím těchto dvou nových tlačítek sestavu do odpovídajícího formátu uložit. V případě XLS se sestava rovnou otevře v Excelu.

V personalistice lze přidat další uživatelsky nastavitelné vlastnosti položek
Pokud potřebujete v modulu "Zaměstnanci / Personalistika" evidovat na kartách Vzdělání, Znalosti, Lékařské prohlídky, Školení, Kurzy a Pracovní pomůcky další podrobnější údaje k jednotlivým záznamům, lze nově do číselníků jednotlivých karet doplnit až 3 uživatelsky definované vlastnosti pro zadávané záznamy. Například pokud vám u pracovních pomůcek nestačí evidovat pouze název, poznámku, datum vydání a příznak vrácení, můžete přidat například záznam pro datum vrácení, další záznam pro inventární číslo a ještě třeba i třetí pro výrobní číslo. Což zlepšuje podrobnosti evidence například vydaných notebooků, telefonů a dalších pracovních pomůcek. Ale i pro další karty je možné zadat další pole vlastností, takže každá karta může mít definované jiné uživatelské sloupce.
Pokud tedy chcete na některou kartu přidat další vlastnosti k zadaným záznamům, povolíte si je nejprve na vybrané kartě dole přes tlačítko "Uprav nebo přidej nové položky do číselníku ..." a poté uvidíte nový oranžově podbarvený formulář s tabulkou nazvanou "Aktivace a nastavení volitelných uživatelských sloupců v číselníku ...". Zde vidíte 4 řádky, z nichž první 3 jsou označené číslem karty a popisem Pozn a pořadové číslo. Jedná se právě o možnost aktivovat až 3 nové vlastnosti, kdy pokud chcete aktivaci provést, stačí v požadovaném řádku zatrhnout volbu Zobraz, vyplnit název vlastnosti (např. u pomůcek zadáte název Výrobní číslo) a tlačítkem Uprav změnu potvrdíte. Když se poté vrátíte v menu "Zaměstnanci / Personalistika" na kartu do které jste přes úpravu jejího číselníku novou vlastnost vložili, uvidíte že u všech zadaných záznamů přibyla tato nová položka. Do existujících záznamů tedy můžete novou položku vyplnit a u nově vkládaných záznamů bude samozřejmě přístupná také.
Dále lze přes úpravu číselníku konkrétní karty ve 4. řádku tabulky pro aktivaci a nastavení uživ. sloupců provést ještě jednu věc a tou je přejmenování sloupce Splněno na nějaký jiný název. Například pro kartu pracovních pomůcek jej můžete přejmenovat na Vráceno, pokud vám tento typ použití zatržítka vyhovuje lépe. Případně přejmenovat na Vydáno a pro příznak vrácení pak založit uživatelský sloupec Datum vrácení.
Nově přidané uživatelské sloupce se budou zobrazovat i v sestavách dostupných přes tlačítko "Sestavy a tisk", včetně exportů do XLS a CSV souborů a také budou vypisovány v nových sloupcích při hledání záznamů dostupném přes tlačítko "Vyhledávání v záznamech".
Tato možnost uživatelsky rozšířit sloupce či vlastnosti pro záznamy zadané na kartách personalistiky umožňuje přizpůsobit si evidenci dat v tomto modulu vlastním uživatelským preferencím, takže modul by měl vyhovovat i pro náročnější požadavky na funkčnost.

V personalistice lze zvětšit pole klasické poznámky pro libovolné další parametry
Pokud by vám v modulu "Zaměstnanci / Personalistika" na kartách Vzdělání, Znalosti, Lékařské prohlídky, Školení, Kurzy a Pracovní pomůcky nestačila předchozí možnost rozšíření o další 3 libovolné položky nebo vás omezuje maximální délka 200 znaků, je možné na těchto 5 kartách dole přes tlačítko "Uprav nebo přidej nové položky do číselníku ..." zapnout v modrém rámu novou konfigurační volbu nazvanou "Při editaci zobrazovat položku Poznámka jako velkou textovou oblast". Poté se editační pole stávající poznámky zvětší na víceřádkové, které může mít až 30 000 znaků. Sem pak můžete vkládat libovolný počet dalších položek oddělených třeba čárkou, kdy každá položka bude složena z názvu a obsahu, mezi něž zapíšete pro snazší orientaci například dvojtečku. Pak lze třeba na kartě Pracovní pomůcky zapsat do velkého textového pole Poznámka v podstatě libovolný počet dalších parametrů, takže například pro notebook zapíšete do poznámky třeba Model: Slimline, Kód: 25866, Datum pořízení: 5.8.2019, Záruka do: 1.9.2022, Dodavatel: Alza.cz, Faktura: 2019-083552. Všechny takto zadané parametry se samozřejmě zobrazují i v exportech, tisku, hledání, na výpise osobní karty zaměstnance atd. Přes klávesy CTRL-F lze v sestavách i exportech samozřejmě vyhledávat, takže když poté potřebujete zjistit například to, komu patří notebook koupený na základě konkrétního čísla faktury, stačí přes hledání nebo sestavu vypsat záznamy všech pracovních pomůcek všech zaměstnanců, zmáčknout klávesovou kombinaci CTRL-F, zadat číslo faktury a požadovaný záznam i se jménem zaměstnance se vám hned najde a zvýrazní.

Verze 8.86 z 6.5.2022:
U počítání nároků na stravenky lze zohlednit i celodenní absence (např. pro HomeOffice)
Jestli využíváte v programu možnost počítání denních nároků na stravenky odvozené od délky uznané pracovní doby, tak stávající možnost zahrnout do výpočtu doby uznané pro vznik nároku na stravenky jak pracovní dobu na pracovišti tak i délku případného uznávaného krátkodobého přerušení pracovní doby byla rozšířena i o možnost zahrnout případné povolené celodenní absence. Stačí v menu "Kategorie / Absence do stravenek" zatrhnout novou konfigurační položku "Zohledňovat i uznanou dobu při celodenní absenci". Pak budou vybrané absence (zatržené v tabulce nad touto novou konfigurační položkou) zohledňovány i v případě celodenního čerpání. Tato nová volba se sice za běžné situace nedoporučuje, ale je použitelná tam, kde si například při práci na HomeOffice zaměstnanci nečipují začátek a konec práce přes virtuální webový terminál nebo přes cloudový terminál, ale zaměstnavatel to řeší tak, že si v kategoriích založí uznávanou absenci nazvanou HomeOffice a tuto absenci pak zaměstnancům nahraje na ty dny, po které pracovali z domova. Pro program by se za normální situace celodenní absence nijak nepočítala do nároku na stravenky, ať už je doba jejího čerpání uznávaná nebo není. Ovšem touto novou konfigurační položkou lze tuto situaci vyřešit a to tak, že v menu "Kategorie / Absence do stravenek" zatrhnete v tabulce absencí u HomeOffice volbu "Zahrnovat do stravenek" a poté zatrhnete dole pod tabulkou právě i tuto konfigurační položku "Zohledňovat i uznanou dobu při celodenní absenci". Pak se na dny celodenního HomeOffice zadaného formou celodenní absence bud dle uznané doby vyhodnocovat i případný nárok na první nebo i druhou stravenku.

Lze nastavit ořezání či zaokrouhlování časů čerpaných absencí
V novém menu "Kategorie / Ořezání časů absencí" lze nastavit možnost ořezání vyhodnoceného času absencí platné pro krátkodobé i celodenní abs. Ořezání znamená zaokrouhlení vypočteného čerpaného času absence směrem dolů na celočíselný násobek zvolené hodnoty ořezání. Například při ořezání na 30 minut se čas čerpání 2:58 ořeže na 2:30. Pokud byste místo ořezání dali přednost matematickému zaokrouhlení, stačí pod tabulkou zatrhnout volbu "Místo ořezání času dolů proveď matematické zaokrouhlení" a pak se například při půlhodinové zaokrouhlování čas 2:18 zobrazí jako 2:30
Ořezání či zaokrouhlení lze využít v situaci, kdy chcete mít vyhodnocenou dobu absencí zaokrouhlenou na násobek třeba čtvrthodin, půlhodin, celých hodin a podobně. Standardně se totiž na vypočtený čas čerpané absence neaplikuje zaokrouhlení odpracované doby nastavené v kategoriích, takže v tomto novém menu lze ořezání pro konkrétní absence zapnout. Každá absence může mít ořezání nastaveno jinak. Ořezání se projeví na sumárních sestavách jako je Výkaz, Výsledovka, Přehledka, Výpis s absencemi, exporty do mezd a do souborů xls, csv a xml. A to vždy jen položkách vyhodnocení délky čerpané absence. Neprojevuje se například na výkaze či výsledovce ve sloupečcích Uznáno, Odpracováno, Přesčas ani na výpise kontrolního listu v prohlížení docházky ve sloupečku Odpracováno. Před zapnutím ořezávání je třeba brát v úvahu, že při zapnutém ořezávání nebudou sedět některé součty. Například na výkaze nebude sedět součet odpracované doby a čerpané absence s vypočtenou uznanou dobou, protože ta se počítá z neořezaného času čerpané uznávané absence. Proto se nedoporučuje ořezávání absencí používat. Aby program na tuto skutečnost upozornil, zobrazuje vyhodnocenou délku absence se zapnutým ořezáváním šedou barvou písma nebo kurzivou a to na sestavách Výkaz, Výpis s absencemi, Přehledka a Výsledovka.

Při tisku sestav v personalistice je možné zahrnout i číslo a název oddělení
V menu "Zaměstnanci / Personalistika / Sestavy a tisk" přibyla nová konfigurační položka "Uvádět i číslo a název oddělení". Při jejím zatržení se ve vypisované a tiskové sestavě zobrazí nejen jméno a příjmení zaměstnance jako doposud, ale přibude i číslo a název oddělení do kterého je v organizační struktuře firmy zařazen v menu "Zaměstnanci / Editace údajů".

V personalistice lze nyní zvolit zda chcete zobrazit i deaktivované pracovníky
V menu "Zaměstnanci / Personalistika / Sestavy a tisk" přibyla nová konfigurační položka "Nezobrazovat záznamy pro deaktivované zaměstnance". Při jejím zatržení se ve výstupní sestavě nebudou zobrazovat záznamy neaktivních zaměstnanců. Tedy těch, kteří nemají v menu "Zaměstnanci / Editace údajů" zatrženou volbu Záznam je aktivní. Tímto lze snadno přepínat mezi sestavou pro všechny pracovníky bez ohledu na to zda jsou aktuálně v pracovním poměru a jen aktivními pracovníky. Například při kontrole nafasovaných pracovních pomůcek může být vhodné zapnout zobrazení i pro deaktivované pracovníky a tím mít přehled jestli po ukončení pracovního poměru tyto pomůcky vrátili. Nastavení volby má vliv i na dostupné zaměstnance v menu "Zaměstnanci / Personalistika" při editaci záznamů.

Verze 8.85 z 3.5.2022:
Lístek docházky v uživatelském menu zohledňuje i speciální práva pro editaci
Pokud máte u některých vedoucích pracovníků nastavená speciální práva na editaci docházky v menu "Zaměstnanci / Práva editace", pak je přístup na tyto podřízené zaměstnance dle práva editace pro vedoucího zohledněný i pro prohlížení lístku docházky, kteří mají tito vedoucí ve svém uživatelském menu v modré části "Ostatní / Lístek doch." Vedoucí se tedy dostane na sestavu lístku docházky pro všechny zaměstnance na kterém má nejen právo prohlížení, ale i právo editace, pokud je toto editační právo rozsáhlejší než běžné právo na prohlížení.

Nová funkce WebAPI pro zjištění prohlížecích a editačních práv zaměstnance
Tato funkce umožňuje načítat seznam osobních čísel zaměstnanců na které má konkrétní pracovník přístupová práva pro prohlížení a editaci docházky. Tedy na které zaměstnance se dostane ve svém uživatelském menu ze zelené části pro editaci a ze žluté části pro prohlížení docházky. Podrobný popis této nové funkce API naleznete včetně ukázek v dolní čísti příručky WebAPI.PDF

Na sestavě Přehledka se v denních údajích zobrazuje název i u neuznávané absence
V menu "Zaměstnanci / Prohlížení docházky / Přehledka" se na sestavě již zobrazují názvy celodenních absencí i pokud tato absence není uznávaná do pracovní doby. Takže například v případě celodenního náhradního volna se na přehledce zobrazí informace o čerpání této celodenní absence a to včetně jejího exportu do Excelu.

Verze 8.84 z 8.4.2022:
Lze zakázat zobrazování varovného hlášení při vstupu do generátoru docházky
Pokud v daný den vstupujete poprvé do generátoru docházky z konkrétního počítače, např. v admin. menu "Zaměstnanci / Editace docházky / Generátor docházky", zobrazuje se varovné hlášení informující o tom, že funkce může při neopatrném použití přepsat data docházky a je tudíž poměrně nebezpečná. Jelikož lze ale již nějakou dobu omylem provedené změny kdykoli vrátit zpět přes tlačítko obnovy dat, protože si systém původní data před přepisem vždy ukládá, není toto varovné hlášení až tak významné jako tomu bylo dříve ve starších verzích programu, ve kterých obnova dat ještě k dispozici nebyla. Proto nyní lze v menu "Zaměstnanci / Editace docházky / Generátor docházky / Menu" zobrazování varovného hlášení vypnout. A to dole pomocí nového zatržítka "Nezobrazovat varovná hlášení při prvním vstupu do generátoru v daný den". Jestliže tedy pracujete s generátorem často a to ještě většinou z různých počítačů a opakované odklikávání varovného hlášení je pro vás nekomfortní, stačí jeho zobrazování pomocí této nové volby zakázat.

Přístup do podrobné tabulky zaměstnanců i při zapnuté optimalizaci pro velké firmy
Když máte v menu "Firma / Editace údajů" zapnutou položku "Optimalizace výběru pracovníků", nejsou v menu "Zaměstnanci / Editace údajů" vidět podrobné parametry nastavení všech zaměstnanců najednou a nejsou tak přístupné funkce pro generování nebo výmaz hesla do uživatelského menu. Pokud však potřebujete tyto volby jednorázově zpřístupnit, bylo ve starších verzích nutné v nastavení firmy optimalizaci výběru pracovníků vypínat a poté po provedení změn opět zapnout. Nyní i při zapnuté optimalizaci přibylo v menu "Zaměstnanci / Editace údajů" nové tlačítko "Podrobná tabulka zaměstnanců", přes které lze podrobnou tabulku se všemi dostupnými funkcemi zobrazit, včetně funkcí pro generování či výmaz hesla, a tak není nutné měnit nastavení optimalizace v editaci údajů firmy, takže práce s programem je pohodlnější a rychlejší.

V modulu stravování přibylo výrazné varování pokud tisknete objednávky před hodinou uzávěrky
V menu "Ostatní / Obědy / Denní přehled / Tisk" přibylo výraznější varování, pokud seznam objednávek tisknete ještě v době, kdy strávníci stále mohou objednávky měnit. Čas automatické uzávěrky objednávek je nastavený v konfiguraci firmy a pokud spustíte tisk dříve než udává nastavená hodina uzávěrky, zobrazí systém varovný dialog informující o tom, že je brzy objednávky tisknout a že tisk máte spustit znovu až po uvedené hodině, do které mohou strávnici objednávat a rušit jídla. Nutnost odkliknout nový výstražný dialog by měla obsluhu dostatečně varovat v tom, že objednávky tiskne příliš brzy. Navíc je použito červené barvy písma pro větší zvýraznění a varování je zobrazeno i na samotném výtisku objednávek.

V modulu stravování přibyla možnost předčasně uzavřít objednávky
Pokud potřebujete předčasně uzavřít možnost objednávání jídel, tedy například vytisknout objednávky na následující den ještě dříve než je systém uzavře automaticky v čas nastavený v konfiguraci firmy, lze to nyní provést v admin. menu "Ostatní / Obědy / Denní přehled" přes nové tlačítko "Uzavřít předčasně možnost objednávání". Toto tlačítko je dostupné u všech dní od zítřejšího dne dále a po jeho aktivaci se tento a předchozí dny uzavřou, tedy znemožní se změny objednávek stravy na tento den a starší období. Strávníkům je pak ve webovém rozhraní zobrazováno hlášení, že správce stravování toto období předčasně uzavřel. Samozřejmě jim pak systém znemožní na toto uzavřené období přidávat, měnit a rušit objednávky. Změny v takto uzavřeném období může provádět pouze administrátor nebo pracovník s oprávněním správy stravy a i ti jsou varování, že období již bylo ručně uzavřeno. Pokud byste později chtěli předčasně uzavřené období opět zpřístupnit, stačí se v menu "Ostatní / Obědy / Denní přehled" přepnout na některý den uzavřeného období a vedle hlášení o tom, že období je uzavřeno, naleznete tlačítko "Zrušit uzávěrku". Jím je možné předčasně uzavřené období opět otevřít a umožnit strávníkům provádění změn objednávek, dokud systém neuzavře období sám dle nastavené konfigurace stávajícími automatickými prostředky.

Verze 8.83 z 21.3.2022:
U terminálů BM-Finger lze použít více alternativních ID pro stejného pracovníka
Tuto funkci využijete například pokud potřebujete jedné fyzické osobě přidělit více bezkontaktních karet nebo čipů, případně když u terminálu BM-F302 při čipování přes rozpoznání obličeje potřebujete pracovníkovi načíst více obrazů tváře. Zde se při rozpoznání měří charakteristika hlavních bodů obličeje, jako je vzájemná vzdálenost očí, nosu, úst, brady atd. Úplně vrchní část hlavy se nepoužívá, takže třeba vlasy nemají na rozpoznávání v podstatě žádný vliv. Ovšem brýle či rouška charakteristiku obličeje mění, takže pokud pracovník brýle někdy nosí a jindy ne, musí se do terminálu zadat vícekrát pod různými ID. Jednou s brýlemi a podruhé bez nich. V programu pak lze nově nastavit, že se jedná o jednu a tu stejnou osobu a pak je jedno, jestli zaměstnanec brýle použijete nebo ne. Stejně tak s rouškou, kdy díky nové možnosti SW připojit libovolný počet ID uživatelů terminálu (tedy šablon obličejů) jedné fyzické osobě (jednomu indexu - osobnímu číslu v SW) lze do terminálu zadat zaměstnance vícenásobně. Například pod prvním primárním ID bez brýlí a bez roušky, pod druhým alternativním ID s brýlemi bez roušky, pod třetím alternativním ID s brýlemi a s rouškou, pod čtvrtým alternativním ID bez brýlí a s rouškou. V terminálu tedy založíte každou šablonu zvlášť, pokaždé pod jiným osobním ID číslem. A v Docházce 3000 pak tato alternativní ID čísla přidělíte jedné fyzické osobě v menu "Zaměstnanci / Editace údajů / BM-Finger" kde přes ikonu tužky (sloupeček Edit v řádku cílového pracovníka) doplníte alternativní ID čísla v nové 2. části obrazovky přes nový formulář "Přidej alternativní ID číslo pro pracovníka v terminálu BM-Finger". Alternativních ID čísel může být libovolný počet.
Protože terminál BM-F302 nepoužívá při rozpoznání tváře horní část obličeje od čela výše, nevadí když má zaměstnanec jednou nasazenou čepici či klobouk nebo čelenku a jindy nemá. Ani nevadí když změní účes. Nová možnost spojit více různých uživatelských ID terminálu pod jedno společné osobní číslo docházky se tedy používá jen při větších změnách ve spodní polovině tváře, jako je právě rouška či brýle, kdy tyto pomůcky zaměstnanec někdy nosí a jindy nenosí. Ale možnost je využitelná i jinak, například když chcete aby jeden zaměstnanec mohl čipovat více různými RFID kartami nebo někdy používat kartu a jindy čip. Terminál sice umí přidělit jednomu ID zaměstnance jen jednu kartu nebo čip, ale ostatní karty či čipy můžete v terminálu založit pod jinými (alternativními) ID číslem a v docházce je přidělit stejnému pracovníkovi.

Přibyla nová funkce API - Čtení stavu dovolené v CSV formátu
Tato funkce umožňuje načítat do externích aplikací podrobné informace o nárocích, převodech, čerpání a zůstatcích dovolené konkrétního zaměstnance ve formátu CSV. Výstup obsahuje údaje uvedené jak ve dnech, tak i v hodinách. A co se nároků a zůstatků týče, jsou uvedeny jak průběžné hodnoty pro případ, že by pracovník končil pracovní poměr, tak i odhadové hodnoty pro případ kdy by pracoval až do konce roku. Podrobný popis této nové funkce API naleznete včetně ukázek na předposlední straně příručky WebAPI.PDF

Verze 8.82 z 7.2.2022:
Lze zobrazit podrobné informace o jednotlivých přenosech dat z terminálů
V menu "Firma / Historie přenosů BM-Finger" přibylo nové tlačítko Zobrazit historii přenosových log souborů. Pomocí něj lze zobrazit podrobné informace o průběhu komunikace a přenosů dat z terminálů BM-Finger. Takže zde dohledáte kdy se s terminály komunikovalo, zda se podařilo navázat datové spojení po síti LAN, kolik načipovaných identifikací bylo z jednotlivých terminálů staženo a které to byly, zda proběhla synchronizace časů, synchronizace zpráv pro uživatele jako jsou informace o přesčasech, odpracované době, událostí z kalendáře či zpráv z modulu oznámení, zda byly po přenosu z terminálu načipovaná data smazána atd. Do souboru se zapisují i události z přenosů dat uživatelů (například kopírování nastavení a metod identifikace uživatele mezi terminály, mazání a přidávání zaměstnanců do terminálu, nastavení pro konfiguraci přístupového systému otevírání dveří, synchronizace času, restarty terminálu, úpravy jeho konfigurace, vzdálené otevření dveří atd.
Tyto informace vám mohou pomoci nejen při dohledávání událostí které se mezi terminálem a docházkou přenášely, ale i při řešení nějakého problému s přenosem dat, například v konfiguraci sítě jako jsou výpadky spojení, kolize IP adres, vypínání terminálů či mazání dat přes jejich menu a podobně.

Opravný firmware pro starší terminály tx628 jiných dodavatelů
Některé terminály tx628 jiných dodavatelů, kteří si od nás k nim dokupují jen SW Docházka 3000, mají chybu ve firmware a může u nich náhodně na různě dlouhou dobu docházet k zablokování klávesnice. Výrobce již připravuje opravný firmware, ale jelikož se podařilo zjistit, že chyba se projeví až za poměrně dlouhou dobu po zapnutí terminálu nebo jeho restartu, je v programu možné nastavit automatické restartování terminálu po zadaném počtu minut. Pokud se vás tento problém týká a někdy se náhodně setkáváte s tím, že občas na nějakou dobu u jinde pořízeného terminálu tx628 přestane klávesnice na kratší či delší čas reagovat, lze automatické restarty nastavit v docházce v menu Firma / Terminály BM-Finger / Test komunikace / Povolit pravidelné restarty terminálů. Jedná se o dočasné řešení, které tento problém umí obejít do doby, než bude k dispozici nový firmware od výrobce.

Verze 8.81 ze 12.1.2022:
Lze přesně nastavit podmínky pro posuny časů čipnutých příchodů a odchodů
V administrátorském menu Kategorie přibyl nový modul "Posuny čipnutých časů". Pomocí něj lze nastavit kombinace podmínek, které umožní přesně nadefinovat v jaké situaci se má čas čipnutého příchodu či odchodu posunout na konkrétní čas zapsaný do databáze. Lze nastavit mnohem přesnější chování než jakého lze dosáhnout přes nastavení posunů a ořezání v editaci kategorií. V tomto novém modulu můžete například nastavit, že pokud pracovník přichází třeba na denní 12 hodinovou směnu a čas příchodu si čipne v době mezi 5:00 a 5:50, aby se mu čas příchodu zapsal na 6:00, ale když si čipne později v intervalu 5:51 až 6:29, aby se mu zapsal čas příchodu až 6:30. Takže kdo přijde alespoň 10 minut před začátkem směny, začne se mu práce počítat od 6 hodin a kdo přijde později než 10 minut před šestou (ale stále ještě před půl sedmou), bude penalizován a pracovní doba se mu bude počítat až od půl sedmé. Kdo přijde ještě později, započte se mu pracovní doba až od tohoto pozdního příchodu. Podobně to lze i s odchody. Například pro všechny odchody z ranní 8 hodinové směny třeba v pondělky a středy čipnuté v době od 14:01 až 14:35 zapsat odchod na 14:00 a všechny pozdější odchody (mezi 14:36 až půlnocí) zapsat na 14:30.
Lze tedy nastavit pravidla, která budou určovat přesný zapsaný čas příchodu či odchodu podle toho, jakou má zaměstnanec kategorii či směnu, podle dne v týdnu, podle typu identifikace (příchod či odchod), případného kódu přerušení či absence a intervalu časů kdy si čipuje. Pravidel může být neomezené množství a lze je libovolně kombinovat. Například lze nastavit obecná pravidla, například pro všechny příchody v daném časovém rozmezí bez ohledu na směnu či kategorii a bez ohledu na den týdne. A dále další specifičtější pravidla již s nastavenou kombinací některých přesných parametrů. Poté se použije to pravidlo, které se nejlépe shoduje s čipovaným příchodem či odchodem, nejlépe se shoduje v přesně specifikovaných oblastech. Má pak přednost před pravidlem obecnějším. Takže můžete říct, že všechny příchody všech zaměstnanců čipnuté mezi půlnocí až 6. hodinou se zapíší na 6:00, ale pokud se bude jednat o kategorii určenou pro vedoucího či ředitele, tak těm se zapíše přesný čas kdy si čipovali. Jednoduše dvěma pravidly tak vyřešíte předčasné příchody všech zaměstnanců jen s vyjímkou vedení.
Možných kombinací pravidel je téměř neomezené množství, takže lze uspokojit opravdu zcela libovolné požadavky na nastavení posouvání čipnutých časů. Podmínky lze kombinovat podle těchto kriterií:
- podle kategorie zaměstnance či směny na které pracuje
- podle typu identifikace: příchod/odchod
- podle dne v týdnu, například jen pracovní dny ale ne víkendy.
- podle intervalu časů, např. od 10:50 do 12:10
- podle toho, jestli při čipování zvolil zaměstnanec i nějaký kód přerušení (např. odchod na služební cestu)
Vše lze kombinovat a samozřejmě vkládat postupně další a další záznamy, takže pro zaměstnance z jedné směny mohou platit jiná pravidla než pro jiné zaměstnance na jiných směnách a podobně. Každá omezující podmínka může být ponechána bez přesné specifikace (např. akce platná pro všechny kategorie, libovolný typ pohybu a den týdne či absence). Čipnutí, která vyhoví podmínkám: Kategorie, Den týdne, Typ pohybu, Absence a intervalu čipovaného času v rozmezí Čas Od až Čas Do budou zapsána na čas uvedený v položce Čas který se uloží. Pokud vyhoví více podmínek, použije se ta s nejpřesněji zadanými parametry, tedy pořadí priorit je od obecnější k přesnější v tomto směru: Kategorie, Pohyb, Den týdne, Absence, Čas Od, Čas Do.
Tato nová funkce je dostupná nejen pro nové terminály BM-Finger připojené po síti LAN, ale i pokud nahráváte data pomocí USB flash disku, importujete data pomocí souborů z jiných systémů, nebo pokud ještě používáte starý typ terminálů BM-Term na sériový port (jak verze s řídící jednotku BM-RJ02 tak i bez ní). A samozřejmě i když si zaměstnanec čipuje přes PC, webové rozhraní či virtuální terminál. Vše je podrobně popsáno včetně ukázek a příkladů přímo v programu i v kontextové nápovědě, takže nastavení pravidel tak, aby vyhovovala vašim potřebám, by mělo být snadné a přehledné i když máte velmi specifické požadavky na chování programu při posouvání čipovaných časů příchodů a odchodů.

Podpora nového docházkového terminálu BM-F701
V programu přibyla podpora nového docházkového terminál BM-F701 s čípováním otiskem prstu, případně číselným heslem. Tento nový terminál vychází z nejprodávanějšího terminálu BM-F702, je ovšem cenově výrazně výhodnější jelikož stojí méně než polovinu. Nový terminál BM-F701 má paměť na 3000 otisků prstů při stejně kvalitním snímači a rozpoznávacím algoritmu jako u BM-F702. Lze na něm čipovat příchody, odchody a jedno ze 3 možných přerušení - služební cesta, lékař, přestávka. V programu lze význam kláves změnit na jiné typy absencí z až 20 možných. Terminál BM-F701 lze napojit i na otevírání dveří i externí čtečku. Je plně počeštěný včetně uživatelského i konfiguračního menu. Datové spojení je možné přes počítačovou síť LAN nebo přes sériový port. Případně lze přes jeho USB výstup přenášet data i ručně pomocí flešky v případě odloučeného off-line pracoviště na kterém by nebylo žádně datové připojení ani na hlavní PC docházky ani do internetu pro přenos dat přes cloud výrobce Docházky 3000, který tento nový terminál rovněž podporuje. Podrobné informace, fotografie, parametry, technickou dokumentaci a možnost objednávky tohoto nového cenově výhodného terminálu BM-F701 naleznete zde v e-shopu. Terminál lze použít jak pro Docházku 3000, tak pro Docházku Cloud i Docházku Start. Je tedy univerzálně použitelný se všemi námi dodávanými verzemi programů evidence docházky.

Vyloučení vlivu svátků při výpočtu dovolené v hodinách u neceloročních zaměstnanců
Při výpočtu nároku na počet hodin dovolené se u nových zaměstnanců přijatých v průběhu roku nezapočítávají do zohledňovaných nárokových dnů ty svátky, které byly před započetím pracovního poměru tohoto pracovníka. Datum zahájení pracovního poměru program zjistí podle prvního příchodu v tabulce seancí nebo podle první absence v tabulce absencí. Pokud tedy pracovníka přijmete do pracovního poměru například až od půlky února, nebude svátek Nového roku (zadaný na 1. ledna) zohledněn ve výpočtu nároku dovolené v hodinách pro tento rok.

Verze 8.80 z 3.1.2022:
Sumář pevné pracovní doby na výkaze docházky
Pokud máte na sestavě Výkaz zapnuto zobrazování sloupce s rozsahem stanovených intervalů začátku a konce pracovní doby, zobrazuje se nyní nově dole v sumárním řádku u tohoto sloupce i součet všech délek stanovené pracovní doby v měsíci. Pokud v kategoriích není nastaven interval pevné pracovní doby, počítá a zobrazuje se stanovená délka pohyblivé pracovní doby. Pokud interval pevné pracovní doby nastaven je (na nenulové hodnoty), počítá se měsíční suma pevné části stanovených pracovních dob. Z výkazu tedy lze zjistit nejen sumář předepsaných fondů pracovní doby, skutečně odpracované práce, nočních, přesčasů, absencí atd., ale nově se zobrazuje i sumář pevné části stanovené pracovní doby. Případně pohyblivé, pokud není pevná pracovní doba vůbec nastavena.

Na výkaze docházky je nyní zobrazen i sumář délek čerpaných přestávek
Pokud máte na sestavě Výkaz zapnuto zobrazování časů přestávek, kdy se ve sloupci Přestávky vypisují místo počtů čerpaných přestávek intervaly jejich začátků a konců, zobrazuje se nově dole v sumárním řádku u tohoto sloupce i součet všech délek čerpaných přestávek ve zvoleném měsíci. Máte tak přehled o tom, kolik hodin zaměstnanci za měsíc celkem na přestávkách tráví.

Verze 8.79 z 21.12.2021:
Meziroční převody zůstatků nevyčerpané dovolené při její evidenci v hodinách
Pokud máte v nastavení firmy aktivovánu evidenci dovolené v hodinách, což byste měli mít už od počátku roku 2021, jelikož to vyžaduje nový Zákoník práce, pak využijete upravený modul meziročních převodů nevyčerpaných hodin dovolené. Nejdete jej klasicky v menu "Zaměstnanci / Dovolená - nároky" nebo i v menu "Ostatní / Dovolená". V obou je dostupný přes dolní část přes tlačítko "Převod nevyčerpané dovolené z loňska". Modul je upravený tak, aby respektoval přepočet dovolené ze dní na hodiny. Pro přehlednost zobrazuje oba údaje, ale při spuštění převodu se pracuje s údaji přepočtenými z nevyčerpané dovolené v hodinách, takže již počátkem roku 2022 jej můžete pro převod loňských nevyčerpaných hodin dovolené použít. Viz i podrobné informace v menu Firma / Návody PDF v příručce Absence, dole v části Novinky verze 8.79.

Sazby náhrad stravného služebních cest pro rok 2022
Byly aktualizovány sazby náhrad stravného na služebních cestách pro rok 2022. Případnou další ruční úpravu můžete provést v menu "Firma / Sazby sl.cest". Výchozí nastavení pro rok 2022 dle délek služební cesty je nastaveno na tyto částky:
99,- Kč pro 5 až 12 hodin
151,- Kč pro 12 až 18 hodin
237,- Kč pro více jak 18 hodin
Systém automaticky tyto sazby nastaví sám jak pro nové instalace docházkového systému, tak pro uživatele využívající aktualizace programu od výrobce. Ostatní si mohou sazby nastavit sami ručně. Při ručním nastavení sazeb je toto třeba provést ještě před vyhodnocením docházky za leden 2022.

Doplnění výše náhrad zahraničního stravného služebních cest na rok 2022
V programu byla aktualizována databáze pro výši náhrad stravného na zahraničních služebních cestách, takže nyní jsou již nahrané sazby i pro rok 2022. Oproti roku 2021 se pro rok 2022 zvedá sazba u devíti zemí a u tří dalších dochází navíc i ke změně měny. Nastavení zahraničních služebních cest můžete kontrolovat či měnit roční sazby v menu "Ostatní / Zákaznické sestavy / Zahraniční stravné" a lze zde přepínat nastavení mezi staršími a aktuálním rokem. Aktualizace programu na tuto novou verzi vám ale vše usnadní tím, že změny provede automaticky.

Verze 8.78 z 10.12.2021:
Zobrazení stavu dovolené v hodinách na výpise docházky i když zatím nebyla čerpána
Na výpise kontrolního listu docházky, který má administrátor dostupný například přes ikonu lupy v levé horní liště ikon admin. menu, nebo v menu Zaměstnanci / Prohlížení docházky, se nyní při zapnuté volbě evidence dovolené v hodinách (v konfiguraci firmy) zobrazují vždy údaje o nároku a zůstatku dovolené v hodinách. A to i když pracovník v tomto roce žádnou dovolenou zatím nečerpal. Dříve se hodinové údaje zobrazovaly až když k nějakému čerpání došlo. Tato podmínka nyní již neplatí a údaje se zobrazují hned, takže administrátor i samotní pracovníci mají vždy dostupnou informaci o nároku a zůstatku dovolené v hodinách bez ohledu na to, zda již byla nějaká dovolená čerpána či nikoli.

Zobrazení stavu dovolené v hodinách na výpise docházky za minulé roky
Pokud si zobrazíte výpis docházky za jiné období než je aktuální rok, zobrazuje se nyní i v těchto starších obdobích dole tabulka stavu dovolené v tomto starším roce. Je zobrazen nejen údaj o čerpání a převodu (ve dnech a případně i v hodinách), ale i údaj o nároku a to jak denní údaj tak hodinový, pokud je v konfiguraci firmy podpora pro evidenci dovolené v hodinách povolena. Máte tedy přehled o stavu dovolené i ve starším období než je aktuální rok.

Nová dokumentace ke 3 možnostem evidence práce u více pracovních poměrů zaměstnanců
Pokud ve vaší firmě pro vás pracují někteří zaměstnanci na více pracovních poměrech, naleznete v menu Firma / Návody PDF aktualizovanou příručku Pracovní poměry, která popisuje další dvě možnosti evidence při více pracovních poměrech. Celkem jsou tedy tři možná řešení a vše je podrobně popsáno v této nově aktualizované příručce včetně nastavení programu, čipování docházky pracovníkem přes PC či terminály, vyhodnocení docházky a také přenosu dat do mzdového systému.

Verze 8.77 z 26.11.2021:
Podrobnější informace o vyhodnoceném denním i hodinovém příplatku
Mzdová složka 171 - Příplatky kategorií (směn) v sestavách jako je například Výkaz nebo Přehledka či mzdové nebo XML, XLS a další exporty nyní obsahuje podrobnější informace. Doposud byla u této mzdové složky uvedena pouze peněžní informace o celkové vyhodnocené finanční částce příplatku. Nově jsou doplněny i údaje o počtu uznaných hodin pro hodinový příplatek nebo o počtu nárokových dní pro denní příplatek, případně jejich kombinace pokud jsou v nastavení kategorií zadány oba. Takže například u měsíčního výkazu vidíte ve spodní sumární tabulce mzdových složek u čísla složky 171 nejen výši příplatku v Kč, ale nově i údaj v hodinách či ve dnech. Což může být důležité i třeba když data přenášíte do mzdového systému, který si výši částky počítá sám a jako podklad potřebuje hodinový údaj nebo údaj o počtu dní příplatkových směn například u nepřetržitého provozu. I pro samotné zaměstnance nebo vedoucí pracovníky může být informace o počtu příplatkových dní nebo hodin přínosná.
Pokud chcete u hodinového příplatku ve mzdové složce 171 vyhodnotit pouze hodiny a nikoli částku, pak v editaci kategorií nastavte částku hodinového příplatku na zápornou hodnotu (např. -1). Obdobně i u denního příplatku nastavte částku na záporné číslo, pokud vás nezajímá hodnota samotné výše příplatku v korunách ale chcete znát jen počet příplatkových dní.

U vyhodnocení pracovní pohotovosti je nyní k dispozici i údaj o době o víkendu a v prac. dny
Pokud používáte pracovní pohotovost, tedy někteří pracovníci drží mimo práce na pracovišti někdy i pohotovost a tedy jsou sice doma, ale jsou svému zaměstnavateli rychle k dispozici na zavolání, lze nově vyhodnotit nejen celkovou dobu této pohotovosti v zadaném období, ale přibyla i informace a počtu hodin a dní držené pracovní pohotovosti zvlášť o víkendu a zvlášť ve dny pracovního týdne (pondělí až pátek). Pokud tedy ve mzdě proplácíte pohotovost o víkendu jinou sazbou než pohotovost v pracovní dny, máte nyní i tyto potřebné informace k dispozici. A to například na sestavě Výkaz kde ve spodní sumární tabulce mzdových složek přibude při pohotovosti o víkendu složka číslo 178 udávající počet hodin a dní. A u pohotovosti ve dny pondělí až pátek pak i složka 177 opět s informací v hodinách a dnech. Tyto nové mzdové složky lze najít i dalších sestavách jako je třeba Přehledka nebo v exportech do mzdových systémů, CSV, XLS a XML souborů a podobně. Podrobnější informace naleznete v příručce k absencím dostupné v menu Firma / Návody PDF, dále byly samozřejmě aktualizovány i příručky pro exporty do mzdových systémů a podrobná ukázka vyhodnocení na sestavě Výkaz je i na druhé straně PDF příručky Pohotovost.

Sestava Uniexport s možností omezení délky období na kratší než celý měsíc
Pokud v menu Ostatní / Exporty do mezd / Uniexport vyberete jinou délku období než celý měsíc, pak po dokončení přípravy dat naleznete ve formuláři pro pokračování na zobrazení sestavy nové zatržítko "Neprodlužovat období na celý měsíc". Pomocí něj jde zajistit, že sestava nebude automaticky prodloužena na všechny dny měsíce. Toto se hodí například v případě, kdy chcete vytvořit excelový soubor s podrobnými denními údaji docházky třeba všech zaměstnanců dejme tomu za jeden konkrétní den ( popis příkladu řešení).

Verze 8.76 z 12.11.2021:
Zohlednění nevyčerpaných přesčasů ve výpočtu průběžného nároku dovolené
Docházka dle požadavků Zákoníku práce zohledňuje nevyčerpané přesčasy (nad rámec 52 týdenního fondu pracovní doby) do výpočtu průběžného nároku na dovolenou v hodinách. V menu "Firma / Editace údajů" přibyla konfigurační položka "U průběžného nároku dovolené v hodinách zahrnovat do výpočtu i nevyčerpané přesčasy", která při zapnutí zajistí, že program k hodinám denního fondu uznaným pro nárok dovolené připočte i všechny denní kladné přesčasy (a odečte záporné nedočasy). Pokud je výsledek těchto součtů kladný, připočte jej k hodinám uznaným pro výpočet nároku dovolené. Tato funkcionalita tedy zohledňuje odstavec 5 paragrafu 213 Zákoníku práce. Výpočet probíhá tak, že si program projde výpis docházky pracovníka od 1. ledna vyhodnocovaného roku do konce roku (nebo u aktuálního roku pak do včerejška) a sečte všechny údaje ve sloupci Balanc. Přesčasy přičte a nedočasy (záporné přesčasy) odečte. Pokud je výsledek kladný, použije tuto hodnotu pro přičtení k celkově uznané době hodin fondu nárokových dní používaných pro výpočet dovolené. Podrobné informace k této funkci naleznete jak v kontextové nápovědě v programu, tak je doplněna včetně obrázků a ukázek i v závěru příručky Absence dostupné v menu Firma / Návody PDF.

Na sestavě Výkaz mohou být všechny časy uvedeny i formou desetinného čísla
Standardně jsou veškeré časové údaje na výkaze uváděny formou hodin a minut (formát HH:MM). A to bez ohledu na to, zda je či není v nastavení firmy zapnuta položka "Časy na výpise docházky a výsledovce uvádět v desetinách". Nově je tato konfigurační volba přejmenovaná na "Časy na výpise docházky, výkaze a výsledovce uvádět v desetinách" a při jejím zapnutí se tedy jako desetinná čísla zobrazují i časy na sestavě Výkaz. Takže pokud vám nebo vaší mzdové účetní které výkaz docházky předáváte nevyhovují informace zobrazené formou hodin a minut (tedy v "šedesátkové" soustavě), lze zobrazení i tisk přepnout do desítkové soustavy. Nastavení se na sestavě projeví v podstatě všude, tedy jak ve všech sloupečcích denních údajů, tak ve spodních sumářích, tabulce mzdových složek, tabulce přesčasů a další (Ukázka). Pokud tedy mzdová účetní nechce využívat automatického importu dat z docházky do mezd, ale preferuje ruční opisování záznamů z vytištěného výkazu do mzdového programu, a tento mzdový program umí zadávat hodinové údaje jen jako desetinné číslo, pak je tato úprava vhodná přesně pro tento případ.
Kdybyste nechtěli zobrazování časů formou desetinného čísla zapínat globálně v konfiguraci firmy, ale tento typ zobrazení se vám hodí jen občas, stačí použít nové zatržítko h,m ve vrchní výběrové liště nad výkazem. Pomocí něj lze u již zobrazené sestavy přímo pohodlně přepínat typ zobrazení časových údajů. Formou desetinného čísla se můžou zobrazovat i čipnuté časy příchodů a odchodů ve sloupečku Seance a to když zatrhnete položku h,m a vypnete položku Časy přestávek.

Verze 8.75 z 4.11.2021:
Vzhled sestavy Výkaz má na širokých monitorech lépe uzpůsobené zobrazení
Podobně jako bylo v předchozí verzi lépe uzpůsobeno zobrazení výpisu kontrolního listu docházky při použití FullHD monitoru, tak nyní i sestava Výkaz dokáže široké monitory lépe využít. Takže při prohlížení výkazu v menu "Zaměstnanci / Prohlížení docházky / Výkaz " na větším šířkově orientované monitoru bude sestava automaticky rozdělena do dvou částí umístěných vedle sebe. Levá část obsahuje denní data (příchody, odchody, denní odpracovanou dobu, uznanou dobu, přesčasy, přestávky, noční, absence atd.) a pravá část pak obsahuje sumární údaje (sumář mzdových složek, stav nároků, čerpání a zůstatků dovolených, informace o mezi-měsíčních převodech přesčasů, případně celoroční stav čerpání a zůstatků Sick Days a podobně). Výkaz tedy nebude na širokém monitoru zobrazen primárně na výšku a nebude tak nutné rolovat myší dolů kvůli prohlédnutí sumárních dat, ale bude pohodlně rozdělen na dvě vedle sebe umístěné části tak, aby všechny údaje byly na širokém monitoru hned viditelné (Ukázka). Toto se pochopitelně týká pouze prohlížení na monitoru, tedy nikoli tisku u kterého je samozřejmě dodržen původní vzhled výkazu na výšku a také je výkaz na výšku zobrazen na monitorech s nižším šířkovým rozlišením.

Instalace docházky na jiné než dodávané verzi MySQL databázového serveru
Pokud docházku instalujete nebo přenášíte na počítač, na kterém již běží nějaký program nebo systém využívající svůj vlastní MySQL databázový server, je od této verze možné použít buď tuto již bežící databázovou službu i pro docházku. Nebo pokud nemáte do konfigurace této stávající (cizí) MySQL služby přístup, jelikož si jej dodavatel "chrání" a nesdělil vám potřebné přihlašovací údaje, abyste mohli tuto existující databázi využít i pro Docházku 3000, je možné MySQL službu docházky nainstalovat paralelně ke stávající MySQL službě a upravit její název pro registraci do seznamu služeb OS a změnit i TCP port který bude MySQL docházky používat. Poběží pak dvě MySQL služby najednou, každá s jiným názvem a na jiném portu. Službu pro docházku lze totiž přejmenovat a změnit i jí používané číslo TCP portu. Obě možnosti s podrobným postupem nastavení doplněném i o přehledné obrázky najdete na instalačním i aktualizačním CD docházky ve složce /Prirucky/ v souboru Zmena_portu_mysql.PDF. Příručka obsahuje jak popis možnosti použití cizí služby MySQL (její bod 1), tak i použití dvou služeb MySQL nainstalovaných paralelně a tedy bežících zároveň (vedle sebe) na jednom PC - bod 2 této příručky.

Verze 8.74 z 27.10.2021:
Okamžitý přenos dat z terminálů BM-Finger ihned po každém čipnutí
Od této verze programu je možné aktivovat modul automatického okamžitého přenosu načipovaných dat z docházkových terminálů BM-Finger do databáze programu. Pak se identifikace přenáší nejen v původních minutových časových intervalech, ale nově navíc program kontroluje stav terminálů každou vteřinu a pokud se na některém ze zadaných terminálů provede nová identifikace (tedy čipnutí příchodu, odchodu, přerušení, práce, zakázky, otevření dveří a podobně) přenos se spustí okamžitě. V programu jsou tedy vždy ta nejaktuálnější data, včetně čipnutí provedených v posledních vteřinách.
K aktivaci stačí v menu "Firma / Terminály BM-Finger" zatrhnout novou volbu "Povolit okamžitý přenos dat ihned po každém čipnutí". Výhodou této možnosti je, že každé čipnutí se během pár vteřin objeví v databázi docházky a na všech sestavách, výpisech atd. Tedy například i v přehledu aktuálně přítomných zaměstnanců. Pokud má tento přehled na monitoru například vrátný, má mnohem přesnější informaci o tom, kdo je přesně teď přítomen či není, nemusí tedy čekat několik minut než se mu přehled aktualizuje jako to bylo při původní metodě přenosu. V programu jsou tak stále ta nejaktuálnější data ze všech terminálů připojených po síti LAN.

Lepší podpora širokých monitorů i v prohlížení docházky
Pokud máte FullHD monitor (s šířkovým rozlišením nad 1800 obrazových bodů), pak v prohlížení docházky v admin. menu "Zaměstnanci / Prohlížení docházky" bude výpis kontrolního listu docházky automaticky rozdělen do dvou částí umístěných vedle sebe. Levá část obsahuje denní data (příchody, odchody, denní odpracovanou dobu, přesčasy, přestávky atd.) a pravá část pak obsahuje sumární údaje (týdenní a měsíční sumáře, sumární tabulku nároků a zůstatků dovolené atd.). Takže celý výpis nebude na širokém monitoru zobrazen primárně na výšku a nebude tak nutné rolovat myší dolů kvůli prohlédnutí sumárních dat, ale bude pohodlně rozdělen na dvě vedle sebe umístěné části tak, aby všechny údaje byly na širokém monitoru hned viditelné (Ukázka). Toto se týká pouze prohlížení na monitoru, tedy nikoli tisku u kterého je samozřejmě dodržen původní vzhled výpisu na výšku a také je tak zobrazen na monitorech s nižším šířkovým rozlišením. Pokud by vám na velkém monitoru nevyhovoval tento nový vzhled výpisu na šířku rozdělený do dvou vedle sebe umístěných částí, lze snadno přepnout na původní typ zobrazení a to tak, že ve vrchním výběrovém menu přepnete položku Akce na volbu Na šířku.

Verze 8.73 z 20.10.2021:
Lze zobrazit podrobný postup výpočtu dovolené v hodinách
Při výpočtu průběžného nároku na roční výši dovolené v hodinách zohledňuje program celou řadu nastavení a samozřejmě načipovanou docházku, absence, svátky, nastavené pracovní dny, zohledňuje krácení dovolené např. při dlouhodobé nemoci případně ve spojitosti s neodpracovaným limitním počtem týdnů, zohledňuje náhradní volno za nařízený přesčas atd. atd. Výpočet je poměrně komplexní aby vyhověl všem podmínkám Zákoníku práce a pokud si chcete sami průběžný nárok na dovolenou v hodinách přepočítat, může to být v některých situacích ne úplně snadné. Proto je nyní možné zobrazit podrobný postup toho, jak program s jednotlivými údaji pracuje, které dny do nároku zahrnuje, které naopak vynechává a proč, jak převádí uznané dny na hodiny a jak provádí samotný výpočet a jak postupuje například při přepočtu desetinný čísel a podobně. Nejedná se o obecný popis, ale jsou použity přímo konkrétní údaje docházky a nastavení platné pro zvoleného zaměstnance. Takže vidíte konkrétní způsob výpočtu pro vybraný případ. Tato nová funkce je dostupná v menu "Zaměstnanci / Dovolená - nároky", kde ve sloupečku "Průběžný nárok" vedle údaje dovolené v hodinách u každého pracovníka přibyla malá ikonka se symbolem lístku s modrým záhlavím. Po kliknutí na ní se v nové záložce prohlížeče zobrazí podrobný komentovaný postup výpočtu průběžného nároku dovolené v hodinách pro tohoto zaměstnance. Tedy podrobná informace o tom, jakým způsobem se program k uvedenému číslo dopočítal. Součástí je nejen podrobný vzorec, výsledky i mezisoučtů a vstupní údaje, ale mimo jiné i roční kalendář, na kterém má každý den přidělenou barvu podle toho, zda byl do nároku zahrnut či nikoli. Šedou barvou jsou označeny dny vyřazené z výpočtu, červenou jsou uznané absence, modrou uznaný den práce a zelenou nárokové svátky. Takže postup výpočtu je uveden nejen v textové formě, ale i přehledně graficky zobrazený. Snadno tak poznáte, který den byl či nebyl do výpočtu nároku zařazen a proč či v jaké formě. Pokud za vámi tedy přijde nějaký pracovník a bude chtít vysvětli to, proč má právě takový nárok dovolené který mu program uvádí, lze mu vytisknout tuto sestavu a na ní je vše vysvětleno. Další podrobnosti včetně ukázek, příkladu a obrázků naleznete v příručce Absence v menu Firma / Návody PDF.

Podpora nového docházkového terminálu BM-F640
K systému lze pořídit nový docházkový terminál BM-F640 umožnující čípování otiskem prstu, bezkontaktní RFID kartou nebo čipem, případně číselným heslem. Tento nový terminál vychází z oblíbeného BM-F630, ale doplněného právě o možnost načítat karty a čipy. Dále umí navíc nejen 5 typů přerušení a absencí, ale umožňuje až 20 kódů, navíc lze čipovat typy práce, čísla zakázek nebo úkony úkolové mzdy. Terminál je plně počeštěný včetně uživatelského i konfiguračního menu a mluvených hlasových povelů. Jelikož používá stejné RFID karty a čipy jako starší terminály BM-Term na sériový COM port, lze jej použít i jako náhradu těchto starých zařízení. Podrobné informace, fotografie, parametry, technickou dokumentaci a možnost objednávky tohoto nového terminálu BM-F640 naleznete zde v e-shopu.

Verze 8.72 ze 14.10.2021:
Podpora pro evidenci, vyhodnocení a čipování pracovní pohotovosti
Byla aktualizována funkčnost programu v oblasti pracovní pohotovosti. Tedy doplnění jejího čerpání i do ostatních sestav a do mzdových exportů (číslo mzdové složky docházky pro pracovní pohotovost je 147) a do XML, CSV a XLS exportů, tedy včetně přenosu sestav do Excelu. Podrobná nápověda k nastavení systému pro vyhodnocení pracovní pohotovosti, způsobu čipování začátku a konce, ukázky vyhodnocení a popis dalších souvisejících nastavení je doplněný i v PDF příručce Absence, která je dostupná přímo v programu v menu Firma / Návody PDF. Pokud tedy ve vaší firmě pohotovost využíváte, lze všechny informace přehledně najít i v tomto návodu.

Lístek docházky ukládá nastavení položky pro nedočasy
Pokud používáte sestavu Lístek docházky dostupnou v menu "Zaměstnanci / Prohlížení docházky", tak program si nyní pamatuje nastavení položky Nedočasy. Stačí tedy jednou volbu zapnout nebo vypnout podle toho, jestli do sumáře přesčasů chcete započítávat i záporný přesčas (nedočas) za dny které pracovník nesplnil fond pracovní doby, a při příštím zobrazení lístku docházky již bude konfigurace toho zatržítka nastavená stejně jako minule. V předchozích verzích programu bylo zatržítko Nedočasy ve výchozím stavu vždy vypnuto a bylo třeba jej aktivovat při každém vstupu do modulu, pokud jste nedočasy chtěli ve výpočtech zohledňovat.

Zákaznická sestava 33 - napojení iDokladu a Shoptetu na Účto2000
V admin. menu "Ostatní / Zákaznické sestavy" přibyla položka "Sest.33-iDoklad_Účto". Obsahuje konverzní modul umožňující přenášet vystavené příjmové faktury ze systému iDoklad do daňové evidence v programu Účto od firmy Tichý a spol. Tento modul byl vytvořen na žádost účetní kanceláře používající Docházku 3000. Mimo Docházku 3000 je dostupný i samostatně na webových stránkách http://www.dochazka.eu/idoklad-ucto/.
Modul umí konvertovat do Účta i faktury vystavené v e-shopovém systému Shoptet. Takže pokud má účetní kancelář klienta provozujícího elektronický obchod postavený v Shoptetu, je možné načíst i data vystavených faktur z Shoptetu do konverze a z ní do Účta. Tento konverzní modul je dostupný i na tomto webu http://www.dochazka.eu/idoklad-ucto/ přes tlačítko verze pro Shoptet.
Součástí obou je podrobná nápověda jak přímo na obrazovce, tak i ve formátu PDF pro tisk přes ikonu Návod v PDF.

Verze 8.71 ze 4.10.2021:
Je možné zakázat zobrazování vybraných zaměstnanců v přehledu přítomnosti
Pokud nechcete, aby se někteří pracovníci zobrazovali v přehledu přítomnosti, lze to nyní nastavit. Stačí když v menu "Zaměstnanci / Editace údajů" přes úpravu zatrhnete těmto pracovníkům novou konfigurační položku "Nezobrazovat v přehledu přítomnosti" a nastavení uložíte. Takto označení pracovníci se pak v přehledu aktuální přítomnosti nebudou vůbec zobrazovat, což může být vhodné například pro ředitele či jiné pracovníky vedení, u nichž není žádoucí, aby jiní zaměstnanci měli možnost přes přehled přítomnosti získat informace o jejich docházce. Ale zároveň se vám nehodí možnost úplně vypnout přístup do přehledu přítomnosti. Tímto tedy lze vyřešit situaci, kdy potřebujete, aby pracovníci s povoleným nahlížení do přehledu přítomnosti viděli, ale aby se tam nezobrazovaly informace o všech zaměstnancích.

Zohlednění krátkodobých absencí i ve spodní sumární tabulce výpisu docházky
Pokud máte v menu Firma / Editace údajů zatrženou konfigurační volbu "Tři volitelné absence na kontrolním listě vypisovat i v hodinách", tak se na výpise v prohlížení docházky nyní použije přesnější metoda výpočtu uznané doby těchto tří absencí. Ta zohledňující nejen celodenní absence jako doposud, ale nově i krátkodobá přerušení, vyjímky docházky a podobně. Původní zrychlený výsledek výpočtu se zobrazuje na výpise hned a to šedou barvou písma. Ale nově se asynchronně spustí přesný výpočet a jeho výsledek pak nahradí původní předběžný údaj a je již zobrazen plnou černou barvou písma. Díky asynchronnímu načítání není zobrazení výpisu docházky zpomaleno složitějším výpočtem a tak je vše stejně rychlé jako před touto úpravou.

Doplněna funkčnost modulu webapi o možnost načíst dobu čerpané absence
Pokud potřebujete z docházky do jiného systému přenášet informaci o délce některé čerpané absence konkrétním zaměstnancem v určitém období, můžete mimo jiné použít aplikační programové rozhraní WebAPI, jehož nový příkaz číslo 29 umožní načtení právě tohoto údaje. Údaj o délce uznané doby čerpané absence může být buď ve formě desetinného čísla (např. 7,75) nebo v klasickém formátu hodin a minut (HH:MM, např. 7:45). Podrobněji viz PDF příručka k modulu WebApi obsahující vysvětlení i ukázku doplněné funkcionality.

Verze 8.70 z 23.9.2021:
Lze nastavit které neplacené absence se zahrnují do výpočtu pro nárok na dovolenou
Bylo vytvořeno řešení umožňující zohlednit požadavek zákoníku práce na započítávání dne čerpání náhradního volna pro výpočet nároku na dovolenou v hodinách, přestože v den samotné čerpání náhradního volna není započtený fond práce. Lze tedy nastavit u kterých absencí se do výpočtu nároku dovolené započte fond pracovní doby místo fondu čerpané absence. Toto nastavení naleznete v menu "Zaměstnanci / Dovolená - nároky / Nastavení krácení dovolené" v nové dolní části nazvané "Neuznávané absence ale počítané do nároku na dovolenou". Typicky zde bude zatržena absence 8 - Náhradní volno, protože přestože v den jejího čerpání není započten žádný fond, byla či v dohledné době bude tato absence nadpracována a tento den má tedy být započten i do výpočtu nároku na dovolenou. Naopak absence používaná pro neplacené volno, tedy ta s kódem 9 - Omluvená absence, zatržena nebude. Tím se zajistí správné nárokování dne náhradního volna do výpočtu dovolené v hodinách a naopak vyloučení dne neplaceného volna, za který nárok na dovolenou nevzniká. Přestože tedy obě absence mají nastavený nulový fond, tak čerpání neplacené absence 8 pro náhradní volno zde tedy zatrženo bude, kdežto čerpání neplacené absence 9 pro neplacené volno zatrženo nebude.
Ostatní uznávané absence (s nenulovým fondem) zatrhávat nemusíte, protože u těch se pro výpočet nároku dovolené může použít jejich vlastní nenulový uznávaný denní fond kterým jsou i proplaceny - jedná se o absence jako je samotná dovolená, služební cesta, osobní překážky v práci (nemoc, karanténa, mateřská, rodičovská, OČR, dlouhodobá péče), jiné důležité osobní překážky (lékař, vyšetření/ošetření, očkování, dopravní překážky, svatba, narození dítěte, úmrtí, doprovod k lékaři, přestěhování, hledání nového zaměstnání atd.), překážky z důvodu obecného zájmu (výkon veřejné funkce, občanské povinnosti, akce pro děti a mládež, branná povinost, školení a jiné studium), překážky na straně zaměstnavatele, svátek.
Důležité je, že doba pracovního volna poskytnutého na žádost zaměstnance se dle ZP nepovažuje za výkon práce a do výpočtu nároku dovolené se nepočítá, přestože bude následně napracováno. Takže pokud o čerpání tohoto volna žádá zaměstnanec, tak na tento den se mu do docházky zadá absence 9 - Omluvená abs. Stejně tak pokud je práce přerušena pro nepříznivé povětrnostní vlivy. Kdežto pokud zaměstnanec čerpá náhradní volno z doby napracovaného přesčasu, který mu stanovil zaměstnavatel, čipuje se na tento den absence 8 - Náhradní volno a to se do výpočtu nároku dovolené počítá bez omezení. Podrobné rozepsání toho, jak správně nastavit program pro jednotlivé typy absencí vzhledem k nároku dovolené (nepočítané, počítané s limitem, počítané v plném rozsahu), naleznete v aktualizované příručce Absence dostupné v menu Firma / Návody PDF.

Doplnění podpory pro terminály TimeMoto
Na základě podnětu od zákazníků byla do programu přidaná podpora pro přenos dat z docházkového terminálů TimeMoto (ukázka). Přímo ověřen byl například automatický přenos dat po síti LAN mezi docházkou a terminálem TimeMoto MT-828. Pokud si chcete test komunikace s vašim terminálem sami předem vyzkoušet, lze testovací program stáhnout zde: test_kom.zip a postupovat dle souboru Navod.pdf. Případně u terminálů nepřipojených do LAN lze data přenášet fleškou přes USB rozhraní.
U terminálů připojených do sítě LAN stačí v docházce v menu "Firma / Terminály BM-Finger" zadat IP adresu terminálu a položku "Formát" přepnout na hodnotu 1. U terminálů, které do sítě připojeny nejsou a stahujete z nich data pomocí flešky, pak v menu "Firma / Terminály BM-Finger / Import dat ze souboru" vyberete datový soubor uložený terminálem na flešku a spustíte import dat.

Verze 8.69 z 16.9.2021:
Tisk výpisu docházky včetně údajů o dovolené v hodinách
Pokud tisknete výpis kontrolního listu docházky v menu "Zaměstnanci / Prohlížení docházky" nebo jinde v programu a použijete k tisku ikonu tiskárny v horním výběrovém menu, mohlo se u předchozích verzí programu stát, že na výtisku nebyly údaje o nárocích a čerpání dovolené v hodinách ve spodní sumární tabulce dovolené. A to z důvodu, že tyto údaje se načítají asynchronně a tisk se tak u klienta mohl spustit dříve, než se tyto údaje do výpisu načetly. Což se dělo zejména pokud byl hlavní počítač (server) docházky pomalý nebo přetížený. Nyní je tento problém odstraněn a tisk se spustí s krátkou prodlevou až v době, kdy už je výpis kompletní včetně těchto asynchronně načítaných údajů o čerpání dovolené v hodinách, nárocích, zůstatcích atd.

Zohlednění počtu dní uznávaných absencí v info-okně o výpočtu průběžné dovolené
V menu "Zaměstnanci / Dovolená - nároky" se ve sloupečku "Průběžný nárok" při najetí myši nad žlutou info ikonu zobrazují údaje o počtech dní zahrnutých do výpočtu průběžného nároku dovolené v hodinách. Údaje obsahují počet dní odpracovaných na pracovišti, počet celodenních služebních cest, počet svátků v pracovní dny a počet dní případné nemoci, pokud tato splňuje podmínky pro započtení do nároku dovolené. Nově se dále uvádí i počet dní všech dalších celodenních absencí, které se do výpočtu pro průběžný nárok dovolené v hodinách započítávají. Jedná se například o dny lékaře, dny již čerpané dovolené, překážky v práci, OČR a případné další uznávané absence.
Zároveň bylo upraveno nastavení absencí krátících dovolenou, ze kterého byla odebrána absence 6 - Návštěva lékaře. Krácení se tedy týká jen absence 2 - Nemoc. Případnou změnu parametrů výpočtu krácení (a absencí které dovolenou krátí) provedete v menu "Zaměstnanci / Dovolená - nároky / Nastavení krácení dovolené".

Na sestavě Výkaz lze zobrazit původní načipované časy příchodů a odchodů
Při zobrazení sestavy Výkaz docházky v menu "Ostatní / Výkaz" lze po spuštění výpočtu, před zobrazením sestavy tlačítkem Dále, zatrhnout novou položku "Zobrazit původní časy čipnutí z průchodů". Tím je možné zobrazit na výkaze místo původního sloupečku Seance nový sloupeček Průchody. Ten obsahuje původní časy příchodů a odchodů načipované na terminálu. Tedy údaje před případným ořezáním či posunem času nebo před ruční editací záznamů. Údaje program načítá z tabulky průchodů a ty obsahující právě původní data tak, jak přišla do programu z terminálu, bez následných programových či ručních úprav. Případně lze volbou Obojí zobrazit oba sloupečky, tedy jak seance tak průchody.

Verze 8.68 z 6.9.2021:
Docházka 3000 nyní plně funguje i na nově připravovaném operačním systému Windows 11
Byla ověřena plnohodnotná funkčnost Docházky 3000 na Microsoftem nově připravované verzi operačního systému Windows 11. Vše kompletně funguje, tedy jak samotná instalace na počítač s Windows 11, tak používání programu, všechny jeho moduly, komunikace s terminály, přístup po síti, exporty do Excelu a mzdových systémů atd. atd. Docházkový systém Docházka 3000 je tedy na příchod nových Windows 11 plně připraven. Viz zde: kopie obrazovky Docházky 3000 běžící právě ve Win 11.

Možnost volby mzdových složek zobrazovaných na sestavě Výkaz
Pokud na sestavě Výkaz, které je dostupná například v menu "Zaměstnanci / Prohlížení docházky / Výkaz" nebo přes ikonu tiskárny v levé horní liště ikon admin. menu, nechcete zobrazovat a případně tisknout některé mzdové složky, je nyní možné nastavit, které mzdové složky se na výkaze mají zobrazovat a které nikoli. Standardně se zobrazují všechny, které mají nenulovou hodnotu. Ale pokud chcete některé složky zakázat, aby je zaměstnanci neviděli třeba když jim vytištěný výkaz předáváte k podpisu (například složky Neuznaný čas, Noční příplatky, Přesčasy atd.), lze v menu "Zaměstnanci / Prohlížení docházky / Výkaz / Nastavení uživatelského číselníku mzdových složek" u jednotlivých složek zakázat jejich zobrazování na výkaze. Stačí v novém sloupečku "Zobraz na výkaze" zrušit zatržítko a nastavení uložit. Hodnoty takto zakázaných mzdových složek se pak nebudou na výkaze zobrazovat ani tisknout. Stejně tak se program chová i při exportu výkazu do XLS souboru pro Excel.

Verze 8.67 z 1.9.2021:
Předvýběr nejnižšího volného osobního čísla pro nového zaměstnance
Při zakládání nového zaměstnance do docházkového systému v menu "Zaměstnanci / Editace údajů" program do položky Index (pro nové osobní číslo) standardně nabízí číslo o jednu vyšší, než je nejvyšší doposud používané osobního číslo. Takže pokud jíž máte v programu zadané zaměstnance například s čísly 1, 2, 8 a 15 tak program nabídne pro nového zaměstnance číslo 16. Tedy o 1 vyšší než nejvyšší doposud používané (15+1). Nově lze program nastavit tak, aby nabízel nejnižší volné osobní číslo, tedy v uvedeném příkladu by se jednalo o číslo 3. Pro toto nastavení stačí v menu "Zaměstnanci / Editace údajů" ve spodním oranžovém rámu nazvaném "Zde můžete přidat nového zaměstnance" kliknout na novou ikonu šipky, která se nachází vpravo za políčkem Index. Tím se předvýběr osobního čísla pro nově vkládané pracovníky přepne na nejnižší neobsazené číslo. Program kontroluje jak stávající zaměstnance, tak i deaktivované a také zaměstnance vymazané v archivu zaměstnanců. Pokud chcete předvýběr přepnout zpět na dosavadní režim nejvyššího volného čísla, stačí opět kliknout na ikonu šipky. Nový systém je použitelný například v případě, kdy máte skupiny zaměstnanců rozdělené podle číselných řad osobních čísel, například kmenové zaměstnance zadáváte v intervalu osobních čísel 1 až třeba 999 a například brigádníky nebo při používání stravovacího systému pak externí strávníky rozlišujete osobními čísly od 1000 výše. Novou ikonou šipky pro typ předvýběru si tedy můžete předvolbu osobního čísla přepínat mezi návrhem indexu pro kmenové zaměstnance a návrhem indexu pro ostatní typy pracovníků. To, jaké nastavení je aktuálně platné, poznáte jednak podle směrování šipky (nahoru nebo dolů) nebo i pomocí nápovědy, která se zobrazí po najetí na ikonu ukazatelem myši.

Rychlejší odezva programu v menu editace zaměstnanců u velkých firem
Byl optimalizován přístup do databáze a tím výrazně urychlena odezva systému při načítání seznamu zaměstnanců, zejména v menu "Zaměstnanci / Editace údajů". Což se projeví hlavně u větších firem se stovkami ale i vyššími desítkami zaměstnanců. Položky se načítají bez prodlevy i na pomalém či výrazně přetíženém hlavním PC docházky. Optimalizováno bylo i načítání dat s informacemi o počtu záznamů jednotlivých pracovníků, které se nyní zobrazuje přes žlutou informační ikonu ve sloupečku Odstranit jen při povoleném výmazu. Takže výpočet těchto údajů nezatěžuje běžnou editace údajů pracovníků a provádí se jen pokud máte v úmyslu nějakého pracovníka skutečně z programu vymazat či přesunout jeho data do archivu.

Podpora pro Abra FlaxiBee i při instalaci s RasPi a v Cloudu
Od této verze lze používat přenos dat mezi docházkovým systémem a mzdovým modulem programu Abra Flexi (dříve FlexiBee) i v cloudové instalaci docházky nebo při používání setů s minipočítačem Raspberry Pi. Samozřejmě plná funkčnost je i nadále zachovaná také při klasické instalaci na OS Windows a navíc byl i průběh přenosu dat optimalizován, takže je proveden rychleji než dříve.

Verze 8.66 z 6.8.2021:
Optimalizace exportu mzdových údajů do programu Pamica
V menu "Ostatní / Exporty do mezd / Pamica" přibyla nová konfigurační volba "Do exportu vkládat jen složky s nenulovými hodnotami". Ta zajistí, že se do exportního XML souboru pro Pamicu budou přenášet jen ty záznamy mezd, přesčasů a příplatků, které mají ve vybraném období u konkrétního zaměstnance nenulovou hodnotu. Takže pokud například pracovník neodpracuje žádný přesčas v pracovní den, nebude v exportu vůbec uvedena položka "prescas_pracovni_den". Stejně tak se program bude chovat u všech dalších položek mezd, přesčasů a příplatků, takže budou přenášeny jen ty záznamy, které mají nenulovou hodnotu. Což má přínos například při tisku výplatnice v Pamice, protože ta pak nebude zbytečně široká, jelikož nebude obsahovat nepotřebné nulové záznamy, ale jen ty údaje mzdových složek, které mají nějakou platnou nenulovou hodnotu.

Podrobnější informace o počtu záznamů při výmazu zaměstnance
Pokud v menu "Zaměstnanci / Editace údajů" chcete smazat zaměstnance (což se nedoporučuje) a povolíte výmaz, zobrazí se u každého pracovníka vedle tlačítka pro výmaz přes žlutou informační ikonu údaj o počtu záznamů v databázi, které budou mimo jiné výmazem odstraněny. Zobrazují se zejména nejdůležitější údaje o počtu čupnutých příchodů a odchodů, počtu zadaných celodenních absencí, počtu načipovaných průchodů a pokud používáte i stravovací modul v menu "Ostatní / Obědy", tak se zobrazí i počet objednaných jídel tohoto zaměstnance. Před potvrzením výmazu máte tedy základní přehled o tom, kolik hlavních údajů pracovník v databázi má a bude výmazem odstraněno.

Verze 8.65 z 12.7.2021:
Dlouhodobá nemoc krátí nárok na dovolenou v hodinách
Program nyní při výpočtu nároku na dovolenou v hodinách zohledňuje případné dlouhodobé nemoci tak, že podle Zákoníku práce při splnění stanovených podmínek krátí nárok na dovolenou. Nastavení lze aplikovat i na další kódy absencí a i upravit výpočet, pokud by došlo k novelizaci zákoníku. Výchozí nastavení nyní je dle ZP, tedy že nemoc a případně další vámi zvolené celodenní absence se budou započítávat nejvýše v rozsahu 20 násobku stanovené týdenní pracovní doby zaměstnance v kalendářním roce, a to jen za podmínky, že zaměstnanec mimo dobu trvání těchto vyjmenovaných absencí odpracoval v příslušném kalendářním roce alespoň 12 násobek své stanovené týdenní pracovní doby.
Nastavení lze upravit v menu "Ostatní / Dovolené" dole přes nové tlačítko "Nastavení krácení dovolené". Jednak zde v horní tabulce můžete vybírat, které celodenní absence bude program při krácení zohledňovat, standardně je předvolena absence 2 - Nemoc, ale lze nastavit i jiné typy absencí (např. karanténu, rodičovskou dovolenou) nebo vše vypnout. Dále lze ve spodní části změnit maximální uznávaný rozsah absencí pro nárok dovolené na jinou hodnotu než výchozí 20 násobek týdenní prac. doby. A rovněž je možné upravit i minimální počet 12 odpracovaných týdnů pro započtení absencí do nároku dovolené.
Ve výchozím stavu je tedy pro krácení zatržena absence 2 - Nemoc, násobek pro maximální uznávaný rozsah je nastavený na 20 týdnů a hodnota pro minimální odpracované týdny je nastavena na 12. Takže toto nastavení bude do nároku na dovolenou počítat nemoc nejvýše v délce 20 týdnů a to navíc jen při odpracování minimálně 12 týdnů na pracovišti, či čerpáním dalších uznávaných absencí, které na krácení vliv nemají, jako je například služební cesta, samotná dovolená, svátky, překážky v práci na straně zaměstnavatele atd.
Absence pro krácení, tedy ty započítávané s limitem max. 20 týdnů (a to až při odpracování min. 12 týdnů), tedy jsou zejména tyto: pracovní neschopnost (která nevznikla pracovním úrazem nebo nemocí z povolání), karanténa, izolace, rodičovská dovolená nad 28 týdnů, jiné důležité osobní překážky dle paragrafu 199 ZP.

Návrh nároku dovolené u nově přijatých zaměstnanců v průběhu roku
V administrátorském menu "Ostatní / Dovolené" nyní program u nových zaměstnanců, které jste přijali až v průběhu roku, nevkládá napevno denní nárok dovolené na 20 dní, ale pro přesný výpočet dovolené v hodinách zobrazí doporučenou hodnotu nároku pro 4 týdny dovolené a pro 5 týdnů dovolené. Takže poté jen snadno použijete ten předpočítaný navrhovaný údaj, který vyhovuje vaší firmě. Takže pokud poskytuje vaše firma celoročně zaměstnaným pracovníkům 4 týdny dovolené, použijete pro letošní nárok hodnotu zobrazenou v položce Nárok 4T (týdny) a nebo pokud máte běžnou délku poskytované dovolené v délce 5 týdnů, použijete vypočtenou hodnotu v položce Nárok 5T. Takže když nastupuje nový zaměstnanec například k 12.4.2021, tak u 4 týdnů dovolené vám program v menu Ostatní / Dovolené sám ve sloupečku pro letošní nárok předpočítá denní hodnotu na 14,23 dne, kterou když potvrdíte, převede jí i správně na dovolenou v hodinách. Nemusíte tedy pracně ručně počítat jaké výše nároku dovolené máte do programu zadat, stačí jen potvrdit nově zobrazenou hodnotu pro 4 týdny nebo pro 5 týdnů podle toho, jaký rozsah dovolené vaše firma zaměstnancům poskytuje. Výpočet samozřejmě zohledňuje datum nástupu do zaměstnání a délku týdenní pracovní doby, aby vše odpovídalo Zákoníku práce.

Verze 8.64 z 28.6.2021:
Nastavení výchozí kategorie pro celodenní absence u automatických kategorií
U pracovníků, kteří mají automaticky přidělovanou kategorii, tedy mají v menu "Zaměstnanci / Editace údajů" v položce Kategorie nastavenou hodnotu 0-Automat., mohl dříve vznikat problém ve dny nepřítomností (kdy pracovník nemá čipnutý žádný příchod) s přidělením správné kategorie pro dny pracovního volna a pro dny celodenních absencí. Program buď ve výchozím nastavení přiděluje kategorii 1, případně tu, kterou máte nastavenou pro oddělení zaměstnance v menu "Kategorie / Automatické kategorie" v části "Definice výchozí kategorie pro nepřítomnosti". Tato kategorie se použila jak pro dny volna, tak pro dny celodenních absencí. Někdy docházelo k tomu, že při nastavení nulového fondu do základních parametrů, aby se správně zohlednilo volno, docházelo k počítání uznané doby celodenních absencí zároveň i do přesčasu. Případně obráceně, tedy volno způsobovalo nedočasy, pokud byl fond nastavený na nenulovou hodnotu. Nyní je tento problém vyřešen, protože nově lze v programu přidělit jinou výchozí kategorii pro dny volna a jinou pro dny celodenních absencí. Obojí se nastavuje stále v menu "Kategorie / Automatické kategorie", ale původní jeden formulář pro výchozí kategorii je rozdělen na formuláře dva. První je nazvaný "Definice výchozí kategorie pro dny volna" a druhý nový pak "Definice výchozí kategorie pro celodenní absence". Takže výše uvedený problém lze snadno vyřešit tak, že pro každý typ nepřítomnosti (volno / celodenní absence) nastavíte jinou výchozí kategorii.

Snadná změna směny z výpisu docházky i u automatických kategorií
Administrátor nyní může snadno změnit automaticky přidělenou kategorii na jinou přímo z výpisu docházky. Stačí kliknout na ikonu listu nastavení zobrazovanou v prohlížení docházky mezi sloupečky Odpracováno a Balanc, čímž se dostane do standardního formuláře s nastavení parametrů výpočtu pro tento den a zaměstnance. Doposud zde bylo možné v horní části formuláře změnit kategorii jen u zaměstnanců s osobním rozpisem směn. Nově je to dostupné i u pracovníků s automaticky přidělovanými směnami, tedy těch, kteří mají v menu "Zaměstnanci / Editace údajů" v položce Kategorie nastavenou hodnotu 0-Automat.. I u nich lze nově pohodlně směnu přepnout na jinou kategorii, což bylo dříve nutné provádět zdlouhavěji přes menu "Zaměstnanci / Vyjímky kategorií" s nutností znovu vybrat pracovníka, kategorii a ručně zadat datum. Nyní to lze jednoduše dvěma kliknutími přímo z výpisu v prohlížení docházky. Změnu lze i snadno odvolat jednoduše tlačítkem "Zrušit přidělení kategorie zadané vyjímkou".

Verze 8.63 z 25.6.2021:
Správné rozpoznání pokračující noční 12 hod. směny u automatické kategorie
Pokud u některých pracovníků používáte automatické přidělování kategorií a tito pracují na denních a nočních 12 hodinových směnách, tak v menu "Kategorie / Automatické kategorie" lze v nové části "Nastavení kategorie pro pokračující noční započatou včera" nastavit, jaká noční kategorie se má použít, pokud je u prvního příchodu čas 0:00, tedy pokračuje noční započatá z předchozího dne. Tímto se řeší situace, kdy máte denní 12 hodinovou směnu začínající v 6:00 a pak noční dvanáctku začínající v 18:00. První den, tedy den nástupu na noční, program správně rozpozná a noční směnu přidělí. Ale chyba může nastat druhý den, kdy včerejší noční stále pokračuje a tak je u času prvního příchodu hodnota 0:00. Pak se může stát, že program chybně na tento druhý den nastaví ranní směnu, pokud má její kategorie nižší číslo než kategorie noční (začátek ranní v 6:00 je totiž od času 0:00 stejně "vzdálený" jako začátek noční v 18:00 a tak rozhoduje nižší číslo kategorie). Situaci lze tedy řešit v menu "Kategorie / Automatické kategorie", kde v nové části "Nastavení kategorie pro pokračující noční započatou včera" nastavíte číslo noční kategorie, takže program pak bude do druhého dne správně přidělovat noční kategorii k této pokračující noční směně započaté předchozí den. Druhým možným využitím je případ, kdy máte pro pokračující noční směnu připravenou jinou kategorii než pro noční směnu začínající. Například když jsou dvě či více nočních po sobě, pak zde můžete nastavit, aby program přidělil jinou kategorii, která uzná vše v celém dnu, tedy jak konec jedné noční tak počátek druhé noční večer ten samý den (např. kategorii Neomezená). Právě k tomuto je určena položka výběru typu směny. Pokud ve formuláři nastavíte typ směny na Průběžná, použije se tato kategorie pro den noční, kdy pracovník tento den jednu noční ráno dokončuje a na druhou noční bude odpoledne znovu nastupovat. Když typ směny nastavíte na Koncová, tak tato se použije ve dny, kdy jen dokončuje noční započatou včera a pak už dnes nepřijde (nemá žádný příchod po 12. hodině v tento den). Tímto způsobem je možné automaticky správně přidělit směny pro počátek první noční první den, průběh noční v následující dny a také i konec noční v poslední den. Vše je podrobně i s ukázkami a příklady uvedeno v příručce Nastavení směn, kterou naleznete v menu Firma / Návody PDF a v ní se jedná o novou část k popisu automaticky přidělovaných kategorií. Popis obsahuje i doporučené řešení přestávek u těchto nočních směn.

Měsíční přehled směn obsahuje i detekované automaticky přidělované kategorie
U automatických kategorií je nově zobrazovaný přehled přidělených směn i v měsíčním přehledovém kalendáři směn. Dříve byla v kalendáři pouze informace Automaticky (či nepřiděleno). Nyní je i u automatických kategorií zobrazena informace o detekovaných směnách na jednotlivé dny. Týká se to například menu "Ostatní / Směny" (jak v administrátorském menu tak v menu uživatelském), ale i ostatních částí programu, kde se tento kalendář zobrazuje (například při změně parametrů výpočtu vyvolané přes ikonu listu nastavení na výpise docházky atd.).

Rychlé zobrazení rozpisu směn pracovníkům v uživatelském menu
U zaměstnanců, kteří chodí na směny, tedy mají přidělený buď osobní rozpis směn či automaticky přidělovanou kategorii nebo jsou zařazení v pracovník kolektivu využívajícím tzv. plovoucí kategorie, tak těmto pracovníkům se nyní po přihlášení do programu v dolní části jejich uživatelského menu zobrazuje plán směn pro aktuální měsíc. Ihned po přihlášení do programu tedy vidí svůj rozpis směn. Pokud chtějí zobrazit i plán směn na jiné období, ať již předchozí měsíce či období následující, mají v modré části Ostatní dostupné tlačítko Směny, které zobrazí kalendář s možností přepnutí plánu směn i na jiné měsíce.

Verze 8.62 z 24.6.2021:
Byl vyřešen problém s hlášením Chyba lck souboru
U přenosů dat po síti LAN z biometrických terminálů BM-Finger byl vyřešen problém po aktualizaci operačního systému Windows, kdy se za určité kombinace nastavení přenosových parametrů začala zobrazovat chybová hláška "Chyba lck souboru", případně v menu "Firma / Terminály BM-Finger / Spusť přenos hned" pak chybová hláška "Pozor, existuje blokovací soubor ...". Problém souvisel se změnou přístupových práv po aktualizaci OS, kdy docházkový systém najednou nemohl vytvořený soubor d3klock.lck smazat a ten tak zůstal na disku a blokoval další přenosy dat, takže se do programu přestaly přenášet nově načipované příchody a odchody. Takže nyní k této chybě LCK souboru již nedochází a vše opět funguje správně se všemi verzemi OS Windows, všemi typy terminálů a konfigurace jejich přenosových parametrů.

Optimalizovaný vzhled XLS souboru při exportu sestavy Výkaz do excelu
Při exportu výkazu do Excelu byl opraven algoritmus zalamování delších textů v buňkách XLS souboru a zároveň nastavování šířek sloupců a výšek řádků tak, aby se obsah buněk zobrazil hned při otevření celý a nebylo nutné měnit zejména výšku řádků například v případě, kdy zaměstnanec pracoval ve svátek, měl více přerušení či absencí, návazné noční a podobně. Výkaz v XLS verzi navíc zobrazuje i údaje o fondu svátku a celkové uznané době při práci ve svátek (včetně fondu svátku) dle konfigurace položek pro počítání práce ve svátek do přesčasu a položky pro započtení fondu i na svátky, které se zadávají v nastavení kategorie. Dále i XLS verze přesčasu zobrazuje údaj o zůstatku neodpracované doby svátku pomocí údaje u zkratky ZNF, tedy stejně jako tisková verze výkazu.

Verze 8.61 ze 10.6.2021:
Přidání položky Práce bez přesčasů do sestav a mzdových exportů
V sestavách a exportech přibyla nová mzdová složka č. 176 - Práce bez přesčasů. Ta obsahuje počet odpracovaných hodin v rámci fondu běžné pracovní doby, tedy bez započtení přesčasových hodin ve vyhodnocovaném měsíci či jiném období. Nový údaj lze přenášet do mzdových systémů právě přes novou mzdovou složku 176, kterou doplníte do exportu přes editaci číselníku položek exportu. Přímo v sestavách docházky se práce v rámci běžného fondu pracovní doby zobrazuje například na sestavách Výkaz a Přehledka a také je součástí jejich CSV a XLS exportů, takže je dostupná i v Excelových verzích těchto sestav, samozřejmě včetně všech tří typů XLS exportu sestavy Výsledovka. Dále je údaj dostupný i v sestavě XML Export v menu Ostatní.

Možnost přenášet stejnou složku docházky do SW Pamica vícenásobně
V číselníku pamiky v menu "Ostatní / Exporty do mezd / Pamica / Nastavení číselníku položek exportu" lze nově povolit vícenásobné vložení stejné mzdové složky docházky na více různých kódů pamiky. Tuto možnost zapnete pomocí zatržítka "Umožnit duplicitní vložení kódu docházky do číselníku" ve spodním žlutém rámu nastavení číselníku a následně změnu potvrdíte tlačítkem Uložit. Poté budou v části Vložení nového kódu v řádku Složka docházky dostupné stále všechny kódy mzdových složek docházky bez ohledu na to, zda již jsou zadané v horní modré tabulce či nikoli. Takže lze stejný kód mzdové složky docházky zadat do číselníku opakovaně vícekrát a zajistit tak převod stejné složky docházky do různých složek pamiky. Což lze využít například u mzdové složky docházky číslo 175 - Přesčas k proplacení, kterou můžete do pamiky při časové mzdě přenášet jak pod kódem P01 - Příplatek za práci přesčas, tak pod kódem C08 - Práce přesčas v časové mzdě v pracovní den. Nebo pokud používáte úkolovou mzdu, tak například složku docházky 172 - Úkony úkolové mzdy lze ukládat do pamiky pod kódem U01 - Úkolová mzda zadaná jednicově tak i pod U02 Úkolová mzda zadaná celkovou částkou. Vše je i s ukázkami a příklay vysvětleno v PDF příručce Pamica.pdf, na kterou je odkaz v menu "Ostatní / Exporty do mezd / Pamica", na jejich stranách 8 a 9, kde je popis pro novinky této verze docházky. A to včetně příkladu nastavení časové mzdy i s využitím výše popisované nové mzdové složky 176 - Práce bez přesčasů.

Možnost zakázat vytváření lck souboru při přenosech dat z terminálů
Po aktualizaci operačního systému Windows se u některých zákazníků začalo objevovat chybové hlášením "Chyba lck souboru" a data z biometrických terminálů BM-Finger se přestala do programu automaticky přenášet v nastaveném pravidelném intervalu. Přesná příčina problému se diagnostikuje a tak lze prozatím problém vyřešit pomocí nové konfigurační položky "Nepoužívat ochranu přenosu blokovacím souborem d3klock.lck" v menu "Firma / Terminály BM-Finger", takže data se opět začnou přenášet, jen interval přenosů je nyní napevno nastaven na 15 minut.
Poznámka: Problém byl vyřešen ve verzi programu 8.62, takže od ní k této chybě LCK souboru již nedochází a vše opět funguje správně se všemi verzemi OS Windows.

Verze 8.60 ze 3.6.2021:
Při hromadné editaci docházky lze hromadně vkládat nové denní záznamy příchodů a odchodů
V menu "Zaměstnanci / Editace docházky" je přes dolní tlačítko "Hromadná editace časů a kódů" dostupná možnost hromadně upravit stávající záznamy již existujících příchodů a odchodů. Pokud chcete vložit záznamy nové a i ty hromadně upravovat, lze nově v hromadné editaci využít spodní formulář v novém oranžovém okně nazvaný "Přidání nových záznamů do dní". Zde zvolíte do jakých dní chcete přidat nové záznamy - lze předvybrat z možností těchto typů dní: všechny pracovní, víkendy, svátky, všechny dny, pondělí až pátek a to buď jmenovitě či hromadně nebo jen dny bez již existujících záznamů či konkrétní datum. Dále vyberete kolik záznamů chcete do těchto dnů vložit (výchozí je jeden záznam, ale pokud chcete vkládat i přerušení, je k dispozici možnost vložit více záznamů či řádků). Dále lze zadat výchozí hodnotu času příchodu a času odchodu, které se do nově vkládaných záznamů přednastaví, takže pokud většinu časů u nově vkládaných záznamů chcete nastavit stejně, lze tímto ušetřit část další práce s úpravami časů. Poslední konfigurační volbou pro nově hromadně vkládané záznamy je zatržítko "Předvolba pro uložení", kterou lze přednastavit zda má či nemá být předzatrženo zatržítko Uložit u těchto jednotlivých hromadně vkládaných nových záznamů příchodů a odchodů. Nakonec kliknutím na potvrzovací tlačítko Přidej. Program záznamy vytvoří a umožní jejich další editaci. Pokud záznamy nechcete nijak dále upravovat, je vše hotovo, nově hromadně vložené záznamy jsou rovnou i uloženy. V opačném případě provedete případné úpravy časů, kódů přerušení či typu práce a uložíte je již normálně dole tlačítkem "Uložit změny". Program před hromadným přidáním záznamů provede zálohu stávajících údajů, takže pokud byste se chtěli vrátit do stavu před hromadným vložením, stačí použít spodní tlačítko Obnova a k obnově ze seznamu záloh vybrat první vrchní záznam s popisem Uložení "Před hromadnou editací". Takže případná omylem provedená vložení záznamů lze kdykoli odvolat a vrátit původní stav o libovolný počet kroků zpět.

Podrobnější rozepsání fondu svátku, práce ve svátek a přesčasu na Výkaze docházky
Na sestavě Výkaz, dostupné například přes ikonu tiskárny v horní levé liště ikon admin. menu nebo přes menu "Zaměstnanci / Prohlížení docházky / Výkaz" atd., je nyní přehledněji uvedena informace o uznané době u dnů státního svátku. A to v závislosti na konfiguraci položek "Práci ve svátek počítat jako" a "Započítávat pracovní fond na svátky" v růžové části nastavení kategorií v menu "Kategorie / Editace kategorií". Podle kombinace nastavení těchto dvou položek pak sestava Výkaz zobrazuje u svátků odpovídajícím způsobem hodnoty ve sloupečcích Odpracováno, Uznáno, Přesčas, kde nově přibyla navíc i informace o rozepsání uznaného fondu svátku v kombinaci s případnou odpracovanou dobou. Pokud je započítávání fondu na svátky zapnuto, je ve sloupečku Uznáno sečtena odpracovaná doba s fondem a fond svátku je pak navíc i samostatně uvedený v závorce. To platí, pokud je nastavení počítání práce ve svátek přepnuto na volbu Přesčas. V případě nastavení na Normální směna je na Výkaze ve sloupečku Uznáno uvedena samostatně doba práce (bez přičteného fondu svátku) a tento fond svátku je pak samostatně v závorce uveden také. Spodní součet v posledním řádku tabulky je pak v obou případech stejný (sečtený fond svátku s uznanou odpracovanou dobou) a další rozepsání sumárních údajů je dostupné dole v tabulkách mzdových složek. Pro lepší představu a názornou ukázku s porovnáním jednotlivých možností konfigurace a jejích projevech na sestavě Výkaz byla v menu "Firma / Návody PDF" doplněna příručka "Výpočet docházky" o předposlední stranu s bodem "Práce ve svátek". Tam naleznete porovnání včetně 4 kombinací nastavení včetně obrázků s ukázkami vzhledu výkazu pro jednotlivé případy.

Možnost smazat přihlašovací heslo běžného zaměstnance pro vstup do uživ. menu
Od této verze lze vymazat přihlašovací heslo pracovníkovi, pokud jste mu nějaké heslo pro vstup do uživatelského menu zadali a nyní jej chcete zrušit. Prázné heslo se sice nedoporučuje, ale v některých firmách chtějí zaměstnancům co nejvíce ulehčit vstup do programu, aby si mohli prohlédnout svou vlastní docházku co nejsnadnějším způsobem, když tito pracovníci nemají žádné právo pro editaci či vkládání záznamů, jen právo na prohlížení své vlastní docházky. Doposud systém fungoval tak, že když jste jednou někomu nějaké heslo zadali, bylo jej sice možné změnit, ale již ne zcela vymazat. Vždy pak muselo být nějaké alespoň jednoznakové heslo zadáno. Nyní lze heslo i zcela smazat a to tak, že administrátor v menu "Zaměstnanci / Editace údajů" klikne v tabulce pracovníků ve sloupečku Heslo na ikonu zeleného zámečku. Program se zeptá, zda opravdu chcete heslo tomuto zaměstnanci smazat a pokud dotaz kladně potvrdíte, heslo se vymaže a pracovník pak při přihlašování nemusí heslo zadávat, jen vybere své jméno ze seznamu a dá Přihlásit. Ovšem stále platí, že přístup do programu bez používání hesel, se důrazně nedoporučuje.

Verze 8.59 z 20.5.2021:
Při definici rozpisů směn lze vyžívat šablony, což velmi ulehčí konfiguraci směnného provozu
Pokud vaši zaměstnanci pracují na směny, lze nyní ukládat a znovu použít šablony rozpisů směn, takže nastavení směn je v programu výrazně pohodlnější. Šablony lze použít jak pro osobní rozpisy směn jednotlivých zaměstnanců, tak i pro hromadné rozpisy kalendářů směn u pracovních kolektivů. Šablony směn naleznete v programu v menu "Kategorie / Plovoucí kategorie" když v tabulce zadaných plovoucích kategorií či osobních rozpisů směn kliknete na tlačítko "Editace" ve sloupečku "Kalendář" vybraného rozpisu směn. Na následně zobrazené obrazovce lze v modré části pro vložení střídání kategorií (směn) do období po prvotní definici rozpisu směn (tedy ještě před kliknutím na tlačítko Vlož) zatrhnout novou volbu "Uložit jako šablonu" a poté ještě do další nové položky "Název šablony" zadat svůj vlastní popis pro tuto nově ukládanou šablonu, aby se vám v uložených šablonách později lépe orientovalo. Následně tedy kliknete na tlačítko "Vlož" a program nejenže nastavené střídání směn do zvoleného období tohoto rozpisu nahraje, ale zároveň si uloží tuto šablonu kategorií, počtů dní jejich platnosti a intervaly datumů do databáze. Pokud budete později chtít podobně rozepsané střídání směn vložit i jinému pracovníkovi nebo pracovnímu kolektivu, lze ve stejném menu programu dole v zelené části najít novou položku "Načti šablonu do formuláře střídání kategorií" se seznamem dříve uložených šablon. Stačí vybrat požadovanou šablonu dle názvu a v modré části pro vložení střádání se rozvrh směn a dnů platnosti přednastaví podle zvolené šablony. Samozřejmě lze rozvrh poupravit a pak teprve nahrát do kalendáře směn tohoto nově editovaného pracovníka či kolektivu. Lze změnit nejen interval datumů platnosti, ale i směny (kategorie) a dny jejich platnosti. Ale hlavní část práce s nastavením modrého formuláře je ušetřena právě díky možnosti znovu použít dříve uloženou šablonu.
Pokud potřebujete do šablony doplnit nějaké směny navíc než měla původně uložená šablona, lze je přidat pomocí formuláře "Počet položek kategorií ..." v zelené části. Tím se do předvybrané šablony v modré části doplní další záznamy navíc. Upravenou šablonu v modré části můžete opět uložit pro další použití opět zatržítkem "Uložit jako šablonu" a doplněním nového názvu. Tím se šablona přidá do seznamu, takže o původní nepřijdete.
Pokud byste časem měli uložených šablon hodně, některé již nepoužívali a chtěli je z programu odstranit (samozřejmě pouze ze seznamu šablon, nikoli z již platných rozpisů kalendářů směn), lze to opět ve stejném menu programu dole v zelené části pomocí formuláře "Smaž z databáze šablonu ...". Takže seznam šablon můžete udržovat přehledný aby se dal snadno používat.
Podrobný popis možnosti využití šablon včetně ukázek příkladů a obrázků naleznete v příručce Nastavení směn přímo v programu v menu Firma / Návody PDF.

Kontrola čerpání či proplacení přesčasu do 3 měsíců od jeho vzniku
Pokud pracovník odpracuje nějaké uznané přesčasové hodiny, měl by je v souladu se zákoníkem práce vyčerpat nejpozději do tří měsíců nebo byste mu měli tento přesčas proplatit ve mzdě. Když přesčasy převádíte, potřebujete mít kontrolu nad tím, zda celkový měsíční součet převáděného přesčasu neobsahuje nějakou část přesčasových hodin, které vznikly před třemi měsíc či dříve a dosud nebyly vyčerpány ani proplaceny. Pro tuto kontrolu lze nyní použít modul "Historie přesčasů" v menu "Zaměstnanci / Prohlížení docházky". V něm se ve spodní části zobrazuje tabulka nazvaná "Přehled přesčasů a jejich čerpání", která u každého dne ve kterém vznikl nějaký přesčas zobrazuje řádek se záznamem obsahující datum vzniku přesčasu, výši přesčasu a hlavně sloupec Čerpán s informacemi o tom, jak byl tento přesčas v následujícím období čerpán. Tedy který den byla vyčerpaná jaká část přesčasu. Pokud by některá část přesčasu (nebo i celý) byla čerpané až po době delší jak 3 měsíců, je tato informace zobrazena červenou barvou písma. Takže máte přesnou informaci o tom, že tento přesčas by se neměl převádět, je třeba ponížit převody o tuto část v třetím měsíci od vzniku toho přesčasu a místo převodu je třeba jej proplatit ve mzdě.
Pod tabulkou je navíc i přehledný graf ukazující do kolika měsíců se daří části přesčasů vyčerpat. V tomto grafu by měly být záznamy maximálně pro tři měsíce, tedy tři sloupce grafu. Pokud je jich v grafu více, opět vás to informuje o tom, že ne všechny přesčasy byly vyčerpány do 3 měsíců. Více informací naleznete v příručce "Převody přesčasů" v menu "Firma / Návody PDF" kde je vše podrobně popsáno i s ukázkami a obrázky, takže problematiku ohlídání vyčerpání či proplacení přesčasu do 3 měsíců od jeho vzniku zde naleznete vysvětlenou podrobněji.

Verze 8.58 z 10.5.2021:
Optimalizace výpočtu hromadných sestav
Při výpočtech hromadných sestav, jako je Výsledovka, Výkaz, Přehledka, exporty do mzdových systémů, exporty do XLS a XML souborů, uniexport a podobných, byl optimalizován algoritmus tak, aby výpočty probíhaly rychleji a méně zatěžovaly databázi. Dále pokud u těchto hromadných sestav ve výběru zaměstnanců zvolíte položku Všichni s daty v měsíci, jsou nově do sestavy zařazeni nejen ti pracovníci kteří ve zvoleném období čipovali alespoň jeden příchod či odchod, ale nově i ti, kteří měli nahranou i třeba jen nějakou celodenní absenci. Ve starších verzích se do sestavy vytvářené přes položku "Všichni s daty v měsíci" nedostali třeba zaměstnanci kteří měli například jen nemoc nebo jinou celodenní absenci a nechodili tedy vůbec do práce. Nebo například případ, kdy pracovník končil pracovní poměr a jen v úvodu měsíce dočerpával dovolenou a pak již jeho pracovní poměr skončil, takže měl v měsíci třeba od 1. do 3. dovolenou a dále již nic. Nyní jsou již i tito pracovníci v sestavě zahrnuti.

Výsledovka si ukládá zvolenou konfiguraci typu zobrazení
Sestava Výsledovka si nyní ukládá nastavení voleb pro typ vzhledu. Jedná se tyto konfigurační položky: Typ zobrazení sestavy, Časy psát jako desetinné číslo, Opakovat záhlaví, Sumáře za oddělení, U celodenních absencí uvádět i pracovní dny, Poznámky převodů. Takže pokud jste zvyklí si výsledovku tisknout či prohlížet s určitým vámi preferovaným přednastavením těchto voleb, není již nutné je po každém zobrazení výsledovky znovu nastavovat, ale program si je pamatuje a příště se již výsledovka zobrazí v tom vzhledu a konfiguraci uvedených voleb, které jste zvolili minule.

Podpora alternativních DB serverů
Byla aktualizována verze docházky používající další databázové servery, aby jejich uživatelé měli přístup k novým funkcím a modulům. Hlavní vývoj je však stále zaměřen na výchozí databázi MySQL. V současné době jsou tedy dostupné tyto verze Docházky 3000:
  8.58 pro MySQL ( v. 5.1 a vyšší ) a MariaDB ( v. 10.x a vyšší )
  8.58 pro PostgreSQL ( v. 9.3 a vyšší)
  8.58 pro MS SQL ( v. 2008 a vyšší včetně 2020)
  8.58 pro Oracle ( v. 10g )
  8.58 pro Firebird ( v. 2.5 a 3.x)
Drtivá většina uživatelů používá výchozí databázi MySQL, která je součástí standardně dodávaného instalačního programu. Docházkový systém obsahuje při použití MySQL naprosto všechny funkce a moduly, odpovídá mu veškerá dokumentace a je k dispozici i podpora od výrobce v plném rozsahu.
Pokud ale zákazník z nějakého důvodu upřednostní přechod na některý z ostatních výše uvedených DB serverů, je možné provést i migraci ze stávající MySQL databáze do jiné v menu "Firma / Databáze" přes modul Přenos DB z MySQL, který obsahuje možnost importu původní databáze do nového systému včetně návodu k migraci.

Verze 8.57 z 6.5.2021:
Lokální virtuální terminál pro co nejjednodušší čipování docházky přes PC
Do programu přibyla možnost zjednodušeného čipování začátku a konce pracovní doby přes webové rozhraní, tedy například z počítače přes webový prohlížeč nebo z mobilu, tabletu a podobně. Jedná se o nový Lokální virtuální terminál, který využijete pokud nechcete pořizovat klasický terminál na otisky prstů, RFID čipy, karty atd. A přitom chcete, aby si zaměstnanci mohli přímo na pracovišti čipovat příchody a odchody co nejjednodušším způsobem přes PC. Tedy když zaměstnáváte například cizince a nechcete je v programu pouštět ani do klasického uživatelského menu, aby neměli přístup ani například na prohlížení docházky. Tento nový Lokální virtuální terminál je velmi podobný Cloudovému virtuálnímu terminálu který od verze 8.23 slouží pro čipování práce mimo pracoviště, tedy například při Home Office. Zaměstnanec tedy jednoduše vybere ze seznamu své jméno, zadá případné heslo a odpovídajícím tlačítkem vloží buď začátek nebo ukončení pracovní doby. Tlačítka jsou doplněna názornými obrázky, aby význam pochopili i zahraniční pracovníci neovládající češtinu. Vše se jednoduše obsluhuje z jediné obrazovky. Systém mu poté zobrazí potvrzení o úspěšnosti zápisu (kontrola hesla a duplicit). Tento nový Lokální virtuální terminál ovšem na rozdíl od cloudového nevyžaduje žádné připojení do internetu a vše běží ve vnitřní síti LAN vaší firmy, takže si pracovníci nemohou čipovat například z domova (k tomu slouží cloudový terminál). Přístup do lokálního virtuálního terminálu je z úvodní obrazovky programu přes nové tlačítko V-Term a terminál je nutno nejprve povolit v menu "Firma / Editace údajů" přes novou položku "Na úvodní obrazovce zobrazovat tlačítko V-Term pro zjednodušený virtuální terminál". Podrobný popis naleznete i v příručce "Virtuální terminál" v menu "Firma / Návody PDF" od strany 9 dále.

Nastavení časového intervalu pro automatické odhlášení z virtuálního terminálu
Pokud máte výše uvedený lokální virtuální terminál povolený, tak další novou položkou v menu "Firma / Editace údajů" je volba "Po čipnutí přes zjednodušený virtuální terminál (V-Term) návrat zpět do menu za ... vteřin.". Pomocí ní můžete nastavit prodlevu udávající jak dlouho bude po čipnutí zaměstnanci přes V-Term zobrazeno hlášení o úspěšném uložení příchodu/odchodu nebo případná jiná zpráva (například když zadá špatné heslo). Výchozí hodnota je 15 vteřin, ale touto položkou jí lze přenastavit v intervalu 2 až 60 vteřin. Po uplynutí prodlevy se obrazovka virtuálního terminálu vrátí zpět do úvodního výběrového menu a může si čipovat další pracovník. Případně lze samozřejmě ručně kliknout na tlačítko pro odhlášení, pokud jste nastavili delší prodlevu a zaměstnanci nechtějí tak dlouho čekat. Nastavení prodlevy ale zaručí, že i když pracovník ručně na tlačítko pro odhlášení neklikne, vrátí se systém do výchozí přihlašovací obrazovky po nastavené době automaticky sám.

Možnost čipovat příchody či odchody přes virtuální terminál pouhým zadáním hesla
V menu "Firma / Editace údajů" dále přibyla také další nová volba "Umožnit přihlášení na zjednodušený virtuální terminál (V-Term) jen heslem". Tu lze za určitých okolností použít pokud chcete vašim zaměstnancům co nejvíce usnadnit čipování docházky přes PC a využíváte lokální virtuální terminál (viz popis výše a v příručce Virtuální terminál). Pak lze pomocí této volby zajistit, že pracovníci ani nebudou muset přes V-Term vybírat ze seznamu své jméno. Ve virtuálním terminálu bude jen položka pro zadání hesla a tlačítka Příchod / Odchod. Pracovníkovi se tedy ušetří výběr jeho jména ze seznamu, jen zadá heslo a klikne na odpovídající akci. Podmínkou fungování ale je, že zaměstnanci mají hesla v editaci údajů zaměstnanců vyplněná a navíc má každý jiné heslo. Nesmí se stát, že by dva pracovníci měli stejné heslo, protože při aktivaci zde popisované volby by šlo čipovat přes V-Term pouze jednomu z nich. Pokud je tato volba aktivní, tak program i v menu Zaměstnanci / Editace údajů kontroluje, zda nemají někteří pracovníci hesla stejná a dokáže na tento stav výrazně v horní části upozornit varovným hlášením a vyjmenováním těchto zaměstnanců. Navíc se přes V-term nemůže přihlásit ani ten pracovník, který by měl heslo prázdné (nevyplněné). Tuto volbu ale za běžné situace nedoporučujeme zapínat, protože snižuje zabezpečení systému. Viz nápověda i v příručce "Virtuální terminál" v menu "Firma / Návody PDF" od strany 9 dále.

Verze 8.56 z 30.4.2021:
Výrazné usnadnění diagnostiky při problému s přenosem dat z terminálů
Do systému přibyl nový modul, pomocí kterého je výrazně usnadněno řešení případných problémů s přenosem dat z docházkových terminálů BM-Finger připojených po síti LAN. Pokud vám tedy terminál přestane přenášet data do programu, stačí v administrátorském menu "Firma / Terminály BM-Finger" kliknout na nové tlačítko "Test komunikace" v modrém rámu vlevo dole. Program si ověří správné zaregistrování komunikačních DLL knihoven do operačního systému a pokud zjistí problém, sám provede opravu a knihovny do Windows zaregistruje. Ověřuje také existenci souborů dll knihoven a jejich správné umístění na disku. Kontroluje disková práva i správný obsah konfiguračního souboru d3kfinger.conf zda je v souladu s údaji uvedeným v databázi a pokud zjistí nesrovnalosti, provede opravu konfiguračního souboru. Dále provede sítovou diagnostiku, kdy nejprve ověří, zda terminály mají přípojení do sítě LAN a reagují na diagnostický příkaz ping. Ve třetí fázi program ověří, zda je možné s terminály komunikovat datovým protokolem výrobce. Ověřit umí oba protokoly Zkem i FpClock, které se ke komunikaci používají. Výstupem testovacího modulu je tedy kompletní ověření komunikace a případně i automatický pokus o opravu problému. Pokud program zjistí problém, který neumí sám opravit (například terminál je vypnutý, odpojený od sítě LAN, má jinou než zadanou IP adresu atd.), navrhne další postup pro opravu problému a opětovné zprovoznění přenosu dat z terminálu do databáze docházky.

Informace o prošlém termínu úkolů personalistiky lze zobrazit i zaměstnancům
V modulu Personalistika v menu Zaměstnanci lze na kartách "Lékařské prohlídky" a "Školení a kurzy" dole ve žlutém rámu aktivovat novou položku "Informaci o prošlém termínu nesplněných lékařských prohlídek a školení zobrazovat i zaměstnancům". Poté se informace o prošlém termínu bude zobrazovat i samotným pracovníkům v jejich uživatelském menu webového rozhraní programu, takže i oni budou vědět, že nějaký termín doposud neprovedeného školení či lékařské prohlídky vypršel a tak nemusí vše hlídat jen administrátor či personalista.

Verze 8.55 z 23.4.2021:
Zjednodušené opravy docházky když si zaměstnanec zapomene čipnout
Pokud si některý pracovník zapomene čipnout nějaký příchod nebo odchod či případně i přerušení jako například odchod na přestávku, lze nyní jednoduše a rychle čipnutí doplnit. V admin. menu "Zaměstnanci / Editace docházky" přibyla vpravo nahoře ve výběrovém formuláři nová ikona terminálu, přes kterou se dostanete do modulu pro doplnění čipnutí. Stejná ikona je dostupná i když do editace vstoupíte přes ikonu tužky v levém horním pásu ikon administrátorského menu a navíc je přístup do modulu doplnění čipnutí přístupný i vedoucím, kteří mají právo editovat docházku přes své uživatelské menu. V samotném modulu pro doplnění čipnutí stačí zadat datum a čas zapomenutého příchodu či odchodu a program následující dny opraví tak, jako by původně zaměstnanec na čipnutí nezapomněl. Tedy opraví rozpoznání dalších příchodů a odchodů, takže pokud si pracovník při automatickém rozpoznávání typu identifikace zapomene čipnout třeba pondělní odchod a následující dny se mu tedy příchody a odchody přeházely a vy na chybu přijdete až v pátek, nemusíte opravovat celý týden den po dni, ale stačí přes modul doplnění čipnutí vložit čas zapomenutého odchodu a zbytek týdne se již opraví automaticky. Pokud pracovník zapomněl načipovat více identifikací, lze je vložit všechny a vše ostatní se opět správně samo opraví, takže počet ručních zásahů je minimální, vloží se jen ty zapomenuté. Důležité také je, že nově mají do modulu pro doplnění čipnutí přes uživatelské menu přístup i vedoucí, kteří mají právo editovat své podřízené a to tak, že po rozkliknutí editace docházky konkrétního pracovníka je ve spodní části přístupné tlačítko "Doplň chybějící čipnutí". Takže ve větších firmách, kde si každý vedoucí spravuje své podřízené, mají i vedoucí pohodlnou možnost pro tuto jednoduchou opravu vložením zapomenutého čipnutí s automatickou korekcí příchodů a odchodů u následujících dní.

Sestava Přehledka může v exportu do Excelu psát časy desetinnými čísly
Pokud potřebujete sestavu Přehledka dostupnou v menu Ostatní nebo v menu "Zaměstnanci / Prohlížení docházky" uložit do XLS souboru tak, aby bylo s časovými údaji následně snadné provádět další vlastní výpočty v Excelu či jiném tabulkovém programu, lze nyní před zobrazením sestavy tlačítkem Dále zatrhnout novou volbu "Časy v XLS uvádět jako desetinné číslo". Když poté takto vytvořenou sestavu přes XLS odkaz otevřete v Excelu, nebudou časové údaje uvedené v původním formátu HH:MM (tedy hodiny:minuty), ale budou přepočteny na desetinné číslo s přesností na dvě desetinná místa. Takže například čas osm a půl hodiny nebude zobrazen jako 8:30, ale jako 8,50 tedy jako desetinné číslo. Takto převedené údaje jsou někdy pro další počítání vhodnější i když jejich částečnou nevýhodou je ztráta přesnosti, protože například čas 4:20 bude převeden na 4,33 a tímto oříznutím na dvě desetinná místa ztrácí část své přesnosti.

Pět možných forem exportu přehledky do excelu přes výsledovku
Export přehledky do excelu je navíc nyní dostupný i přes sestavu výsledovka, tedy i když výsledovku pohodlně zobrazíte přes horní levou lištu ikon administrátorského menu pomocí ikony bankovek. Zde jsou jednak dostupné původní exporty do XLS pomocí ikon v horním výběrovém menu pravého rámu, ale nově přibyly i ikony pro exporty do XLS i v modrém okně voleb pod zobrazenou sestavou výsledovky. A to pomocí ikon excelu vedle volby "Časy psát jako desetinné číslo", kdy se jedná dokonce o pět možných typů exportu v kombinaci nejen této výběrové položky pro psaní časů jako desetinné číslo, ale i dle nastavení položky "Typ zobrazení sestavy". Tedy možnosti dlouhé sestavy včetně dní (první dvě volby typu zobrazení) a krátké sestavy bez denních údajů (třetí a čtvrtá volba typu zobrazení). Toto pak dále v kombinaci se zatrhnutou nebo vypnutou volbou pro psaní časů ve formě desetinného čísla, což se projeví i na vzhledu xls ikony, která buď je nebo není doplněna o desetinnou čárku a má buď prodlouženou nebo zkrácenou délku. Pátou ikonou pro XLS export je starší typ ikony (a sestavy) shodný s levou excelovou ikonou horního menu výběrových voleb.

Verze 8.54 z 19.4.2021:
Možnost dodatečně změnit osobní číslo (index) zaměstnance
Přibyla možnost dodatečně změnit osobní číslo zaměstnance a to tak, aby se změna projevila nejen v programu Docházka 3000, ale i v terminálech aniž byste museli změnu provádět přímo přes jejich menu. Podmínkou je že používáte terminály BM-Finger připojené po síti LAN nebo starší terminály BM-Term/BM-Scan připojené přes sériový port nebo přes řídící jednotku BM-RJ02. Postup naleznete v příručce v menu "Firma / Návody PDF / Personalistika" na její straně 10 v nové části nazvané "Změna osobního čísla (indexu) pracovníka". Příručka popisuje postup, jak změnu osobního čísla provést tak, aby nedošlo ke ztrátě dat a automaticky se nová čísla projevila i v docházkových terminálech bez nutnosti zakládat do nich pracovníky pod novými čísly ručně.

Konverzace (chat) je nyní snadněji dostupná
V menu "Ostatní" přibylo přímo tlačítko "Konverzace (chat)", takže pro vstup do modulu pro psaní vzkazů mezi zaměstnanci není nutné jít přes modul "Oznámení / On-line konverzace" jako tomu bylo dříve. Administrátor i zaměstnanci tak mají přístup do on-line chatu rychlejší. Přístup do chatu lze zaměstnancům povolit či zakázat přes právo pro vstup do modulu Oznámení, takže pokud pracovníka do chatu pustit nechcete, stačí v menu "Zaměstnanci / Editace údajů" přes úpravu zrušit zatržítko u volby Vkládání oznámení (+chat). Nově byl i optimalizován výkon chatu tak, aby méně zatěžoval hlavní PC docházky, takže i když je docházka nainstalovaná na počítači (serveru) starém dvacet let, zvládne chat obsloužit desítky uživatelů píšících příspěvky současně. Na novějším počítači je tento počet samozřejmě řádově vyšší.

V modulu obědů lze stornovat nově zadané objednávky při vyčerpání kreditu
Ve stravovacím systému v menu "Ostatní / Obědy / Kredit strávníků" přibyla nová konfigurační volba "Povol mazání nových objednávek při vyčerpání kreditu". Ta se vztahuje na strávníky, kteří mají ve stejném menu aktivováno používání kreditu a řeší situaci, kdy si strávník objednává jídla přes webové rozhraní docházkového systému a v průběhu objednávek vyčerpá kredit tak, že jeho zůstatek klesne pod hodnotu nastavenou ve stejném menu v položce "Minimální kredit". Ve starších verzích se při poklesu zůstatku kreditu pod tuto hodnotu strávníkovi zcela zablokují jakékoli další operace v objednávkovém systému v menu "Ostatní / Obědy". Nemůže tedy ani stornovat žádné objednávky na budoucí období a tím si kredit vrátit zpět a objednat si třeba jiná levnější jídla. Pokud ale aktivujete novou volbu "Povol mazání nových objednávek při vyčerpání kreditu" v menu "Ostatní / Obědy / Kredit strávníků", je možné objednávku předělat, protože na budoucí období s objednávkami bude nadále dostupné tlačítko "Zrušit objednávky". Takže strávník pak může na budoucí období pomazat své objednávky dražších jídel a místo nich si objednat jiné levnější jídla na více dní. Například když máte jídlo číslo 5 vždy dražší než jídla 1 až 4 a strávník si objednává na týden dopředu s tím, že si od pondělí do čtvrtka objednal dražší jídla číslo 5 a na pátek už mu nestačí kredit, může nyní objednávku předělat a pomazat několik dražších jídel a přeobjednat si na jídla levnější, takže mu může kredit vyjít na to, aby si objednal na celý týden včetně pátku. Což ve starších verzích nebylo možné a jakmile jednou strávník objednávkami kredit vyčerpal pod hodnotu minimálního zůstatku, veškerá práce s objednávkami se mu zablokovala a nemohl tedy ani některé objednávky stornovat. Pokud se vám ovšem toto chování jako správcům stravovacího systému líbí více a chcete tento způsob fungování zachovat, stačí novou volbu nezapínat.

Verze 8.53 z 12.4.2021:
V přehledce lze nastavit zobrazování jen neprázdných sloupců mzdových složek
Pokud potřebujete sestavu Přehledka dostupnou v menu Ostatní nebo v menu "Zaměstnanci / Prohlížení docházky" zobrazit a případně i exportovat do Excelu tak, aby systém sám zobrazil jen ty sloupce mzdových složek, které mají vyplněné nějaké hodnoty, lze nyní před zobrazením sestavy tlačítkem Dále zatrhnout novou volbu "Zobrazovat jen neprázdné sloupce složek". Když poté takto vytvořenou sestavu zobrazíte tlačítkem Dále, nebudou se zobrazovat ty sloupce mzdových složek, které neobsahují nějakou hodnotu alespoň u jednoho zaměstnance. Takže i když v úvodních výběrových podmínkách všechny mzdové složky zatrhnete (buď jednotlivě nebo i hromadně pomocí volby Všechny složky), budou přesto zobrazeny jen ty sloupce se mzdovými složkami, které ve vyhodnoceném období mají nějakou nenulovou hodnotu alespoň u jednoho pracovníka z výběru. Nastavení této nové položky "Zobrazovat jen neprázdné sloupce složek" se projeví jak v zobrazené sestavě na monitoru či jejím tisku, tak i v exportovaném XLS souboru, pokud jste v úvodních výběrových podmínkách zatrhli volbu Exportovat do XLS souboru pro Excel. Výsledná sestava tak zobrazuje všechny údaje mzdových složek, které obsahují nějakou hodnotu ale nezobrazí se zbytečné prázdné sloupce, takže sestava pak není kvůli nim zbytečně široká. Je tedy přehlednější a i pro tisk je tato varianta vhodnější, protože se lépe velikostně vejde při tisku na papír.

Konverzace formou chatu s ostatními zaměstnanci
V menu "Ostatní" přibylo v modulu "Oznámení" nové tlačítko "On-line konverzace". A to jak u administrátora v admin. menu, tak i u všech ostatních zaměstnanců přes jejich uživatelské menu. Takto je možné psát vzkazy, které se ihned odesílají všem ostatním zaměstnancům, které mají konverzační modul zapnutý a mohou na ně ihned reagovat. Seznam aktivních uživatelů je zobrazen ve spodní části, takže vidíte kdo je momentálně v chatu "on-line". Starší zprávy jsou průběžně odmazávány, takže systém udržuje délku historie asi 20 tisíc znaků.

Nová zákaznická sestava číslo 32 - XLS forma přehledky s desetinnými časy
V menu "Ostatní / Zákaznické sestavy" přibyla nová zákaznická sestava číslo 32 nazvaná Sest.32 - Hausner 1. Obsahuje export přehledky do Excelu s přednastaveným požadovaným typem sloupců, zobrazením i denních údajů a s tím, že časové hodnoty jsou uvedeny ve formátu desetinného čísla, nikoli ve formátu hodiny:minuty jako u běžné přehledky. V sestavě jsou navíc v úvodu doplněny sloupce Celkem, Plán výk., Mimoř. a Osobní pro ruční zadávání údajů.

Verze 8.52 z 7.4.2021:
Přidání položky Přesčas k proplacení do sestav a mzdových exportů
V sestavách a exportech přibyla nová mzdová složka č. 175 - Přesčas k proplacení. Ta obsahuje počet hodin přesčasu k proplacení v tomto měsíci, tedy nepřevedený přesčas. Jedná se o součet přesčasu odpracovaného v tomto měsíci plus přesčas převedený z minulého měsíce mínus přesčas převedený do následujícího měsíce. Tedy zůstatek přesčasu, který nebyl převeden do následujícího měsíce a měl by tedy být proplacen ve mzdě vyhodnocovaného období. A to v případě, že se jedná o kladnou hodnotu tohoto nepřevedeného zůstatku přesčasu. Nový údaj o přesčasu k proplacení lze přenášet do mzdových systémů právě přes novou mzdovou složku 175, kterou doplníte do exportu přes editaci číselníku položek exportu. Přímo v sestavách docházky se přesčas k proplacení zobrazuje například na sestavách Výkaz a Přehledka a také je součástí jejich CSV a XLS exportů, takže je dostupný i v Excelových verzích těchto sestav, samozřejmě včetně všech tří typů XLS exportu sestavy Výsledovka. Dále je údaj dostupný i v sestavě XML Export v menu Ostatní, do které přibyl jak přesčas k proplacení, tak druhý údaj z případně nastavené položky Můj součet. Ukázky a popis k nové mzdové složce 175 byly doplněny i v novinkách verze 8.52 v příručce k převodům přesčasů, která je dostupná jak na CD ve složce "/Prirucky", tak i přímo v programu v menu "Firma / Návody PDF / Převody přesčasů" na posledních stranách.

Automatické zálohování databáze do samostatných souborů dle datumu
Pokud používáte automatické zálohování databáze za provozu dle metody C popsané v příručce Záloha databáze v admin menu Firma / Návody PDF, byla v této příručce na jejím konci doplněna možnost vytvářet unikátní záložní soubor pro každou spuštěnou zálohu. Každá záloha databáze se tedy uloží do samostatného souboru a stačí jedna naplánovaná úloha. V příručce je ukázka obsahu zálohovacího dávkového souboru, který vytvářenou zálohu uloží do souboru pojmenovaného podle datumu a času vytvoření zálohy. Stačí tedy jedna naplánovaná úloha spouštějící jeden zálohovací dávkový soubor a pokaždé se vytvoří jinak pojmenovaný soubor zálohy, takže nedochází k přepisování starších souborů s minulými zálohami. Pak máte neomezenou historii záloh zpětně. V návodu je i možnost úpravy zálohování tak, aby se vytvářely například jen soubory podle dne v měsíci, takže pak máte jen denní zálohy za poslední měsíc a nehrozí postupné zaplnění zálohovacího disku stovkami a po letech i tisíci zálohovacích souborů.

Verze 8.51 z 5.3.2021:
Doplnění PDF návodů do jednotlivých modulů programu
Pokud ve firmě používáte směnný provoz a pracovníci tedy chodí na směny, které se třeba i různě střídají, naleznete v programu v menu "Kategorie / Plovoucí kategorie" nahoře dva nové odkazy na návody v PDF formátu. První odkaz je podrobný návod popisující všech 5 možných systémů nastavení směnného provozu. Druhý odkaz Příklad názorně ukazuje řešení konkrétního praktického zadání. V tomto případě se jedná o ukázku definice směn pro nepřetržitý provoz, kdy se střídají 4 kolektivy pracovníků na denních a nočních 12 hodinových směnách a tato ukázka zároveň vyhovuje legislativě (dodržený odpočinek mezi směnami, maximální povolený počet směn po sobě, nastavení přestávek atd. atd.). Tento příklad popisuje jak konkrétní řešení z praxe jednoduše nastavit v programu, je doplněný o vysvětlení, ukázku návrhu rozpisu směn v Excelu a jeho převedení do nastavení docházkového systému včetně obrázků a kopii obrazovek s provedeným nastavením přímo v programu Docházka 3000.
Další podrobné PDF příručky byly doplněny i těchto částí programu: "Zaměstnanci / Editace údajů", "Zaměstnanci / Editace docházky", "Zaměstnanci / Prohlížení docházky / Převod přesčasů", "Zaměstnanci / Práva editace", "Zaměstnanci / Personalistika", "Zaměstnanci / Práva administrace", "Zaměstnanci / Dovolená - nároky", "Firma / Úkolová mzda - zadání", "Firma / Databáze / Obnova a záloha databáze", "Firma / Databáze / Test databáze", "Firma / Databáze / Sledování zátěže DB", "Firma / Databáze / Záloha do cloudu", "Firma / Terminály BM-Finger", "Kategorie / Editace kategorií", "Kategorie / Osobní rozpis směn", "Kategorie / Pevné přestávky", "Kategorie / Automatické kategorie", "Ostatní / Absence", "Ostatní / Typy práce", "Ostatní / XML export", "Ostatní / Výsledovka", "Ostatní / Výkaz", "Ostatní / Přehledka", "Ostatní / Dovolené", "Ostatní / Úkolová mzda".

V personalistice je možné ukládat soubory a přílohy k záznamům všech karet
V menu Zaměstnanci / Personalistika lze nově přidávat soubory a dokumenty k jednotlivým záznamům na kartách 1 - Vzdělání, 2 - Znalosti, 3 - Lékařské prohlídky, 4 - Školení a kurzy. Postup je podobný, jako byl v předchozí verzi doplněn postup pro přidání elektronického podpisu na kartu 5 - Pracovní pomůcky. Takže přes nové tlačítko Přidej soubor lze k jednotlivým záznamům na všech kartách připojit jakýkoli soubor, přílohu či dokument. Například oskenovaný doklad, vyfocený obrázek, PDF přílohu, libovolný textový dokument například z Wordu, soubor s tabulkou či grafem například z excelu, nebo i videonahrávku pořízenou například mobilním telefonem či jakoukoli zcela libovolnou jinou přílohu. Využití je široké a to na všech kartách personalistiky. Například na kartě 1-Vzdělání můžete mít přiloženy kopie certifikátů a osvědčení, na kartě 4-Školení a kurzy lze zase pravidelně přikládat doklady například o absolvování proškolení řidičů referenčních vozidel, na kartě 3-Lékařské prohlídky můžete mít naskenované dokumenty od závodního lékaře dokládající absolvování vstupní prohlídky nebo jiných zdravotních dokumentů. V současné době pandemie Covid-19 zde mohou být doklady o pravidelném absolvování testů na výskyt koronaviru, který je momentálně pro firmy nad 50 zaměstnanců povinný, takže v docházkovém systému můžete mít v personalistice na kartě lékařských prohlídek tyto doklady u jednotlivých pracovníků uloženy pro případ nějaké kontroly a podobně.
U jednotlivých záznamů na kartách personalistiky se soubory přikládají přes nové tlačítko Přidej soubor, načež se zobrazí výběr souboru z disku, nebo pokud s docházkou pracujete například z mobilu či tabletu, nabídne vám i možnost rovnou vyfotit novou fotku či nahrát nové video a rovnou uložit do docházky jako přílohu ke vkládanému záznamu. Potvrdíte vložení do databáze a u záznamu již uvidíte přiložený soubor. Ten lze pak kdykoli zobrazit ikonou lupy vpravo na řádku tohoto záznamu.

V modulu obědů může správce měnit objednávky i před datum navýšení kreditu
Modul stravovacího systému v menu "Ostatní / Obědy" nyní umožňuje administrátorovi zpětně upravovat objednávky i pro strávníky, kteří používají kredit a poslední navýšení kreditu proběhlo v novějším období než je to, ve kterém potřebujete provést změnu. Po smazání starších jídel se kredit správně navýší a při objednávce na staré období se naopak poníží o cenu jídla. Ve starších verzích bylo možné u strávníků používajících kredit měnit objednávky jen na novější období, od data posledního dobití kreditu do budoucna. Starší změny program nepovolil nebo vypisoval varování o nutnosti přepočítat zůstatek kreditu ručně. Nyní již byla tato situace programově dořešena tak, že program při snaze změnit starší objednávky pořízené před datem posledního dobití upozorní, že se jedná u uzavřené období, ale pokud jste administrátor nebo máte právo správy v modulu obědů, lze přes ikonu šipky v černém rámečku vedle tohoto varovného hlášení přeci jen formulář pro změnu a smazání či přidání objednávek otevřít. Po provedení změny program zobrazí informační hlášení, že dodatečně o částku ceny jídla změní zůstatek kreditu, což stačí odsouhlasit. Tyto dodatečně automatizované změny kreditu lze dohledat jednak v menu "Ostatní / Obědy / Kredit strávníků / Pohyb" a dále i v menu "Ostatní / Obědy / Log tabulek". Ošetřeno je i pro běžné strávníky případné vkládání jídel do burzy nebo naopak přebírání jídel z burzy při jejich přihlášení přes počítač či mobil nebo tablet do uživatelského menu programu. Pokud strávník dnes dobíjel kredit, tak tlačítka pro burzu má nedostupná a změnu objednávky provede administrátor. Pokud strávník kredit nepoužívá nebo dobíjel včera či dříve v minulosti, může jídlo do burzy vložit sám nebo jej z burzy převzít, takže program kredit správně přepočítá pro vkladatele i příjemce jídla. Oběma těmito úpravami jsou umožněny i dodatečné změny v minulém období a zároveň je zajištěn správný výpočet zůstatku kreditu bez nutnosti ručního přepočítávání pokud v mezičase došlo k dobití kreditu ať již jeho ručním nahráním přes admin. menu programu nebo automatickým importem elektronického bankovního výpisu s připsanou platbou.

Verze 8.50 ze 24.2.2021:
Optimalizace XLS exportů Přehledky do Excelu
Byla provedena další optimalizace XLS exportu sestavy Přehledka, pokud počet zaměstnanců v sestavě přesáhne 200. Program nyní z exportu překračujícího tento počet zaměstnanců odstraní grafické formátovací efekty z většiny buněk, takže se nejen významně sníží doba přípravy samotného XLS souboru, ale významně poklesne i spotřeba paměti při běhu exportního modulu a to zhruba o 90% potřebné paměti. Formátování v sestavě zůstane jen pro sloupce se záhlavím, samotné vypočtené údaje budou bez grafických úprav. Tuto optimalizaci program zapne sám, když je sestava pro více jak 200 zaměstnanců. Sestava pak může mít i přes 500 zaměstnanců. Pokud byste chtěli tuto optimalizaci zapnout i pro menší sestavu, stačí po doběhnutí výpočtu před zobrazením sestavy pomocí tlačítka Dále přepnout dole v menu položku Formát exportu na novou volbu XLS opt.

V modulu stravovacího systému lze načítat bankovní výpisy pro import plateb kreditu
Pokud máte speciální účet u KB, na který vám strávnici posílají platby pro navýšení kreditu stravy a jako variabilní symbol u platby používají své osobní číslo (index) v docházce, můžete nově v menu "Ostatní / Obědy / Kredit strávníků" načíst soubor s elektronickým výpisem transakcí stažený z banky ve formátu EDI nebo KMO či OKM. Slouží k tomu nové tlačítko "Import bankovního výpisu KB", přes které lze zobrazit modul importu ve kterém vyberete požadovaný soubor s elektronickým výpisem účetních transakcí stažený z vaší banky. Program na výpise vyhledá účetní transakce (věta 52 s kódem účtování 1) a dle variabilního symbolu připíše převáděnou částku do kreditu strávníka, jehož osobní číslo (index v editaci údajů zaměstnanců) odpovídá variabilnímu symbolu přijaté platby. Tímto způsobem lze tedy výrazně zjednodušit navyšování kreditů, pokud vám jej strávníci hradí bankovním převodem.
Navíc je možné import bankovních výpisů zcela automatizovat tak, že ve spodní části obrazovky zatrhnete volbu "Umožnit automatické načítání souboru .edi .kmo .okm". Systém pak bude vždy při přihlášení kontrolovat, zda jsou v programovém adresáři docházky nové soubory bankovních výpisů (soubory s příponami .edi nebo .kmo či .okm) a pokud takové soubory najde, provede automaticky jejich import. Import lze i pravidelně automaticky spouštět bez nutnosti zásahu uživatele například přes naplánované úlohy v OS Windows - viz nápověda přímo v programu.

Verze 8.49 ze 17.2.2021:
Oprava omylem čipnuté změny práce pracovníkem při používání typů práce či zakázek
Pokud používáte v programu možnost sledování typů práce či práce na zakázkách, lze nyní předejít chybnému čipnutí změny práce pracovníkem na terminálu po předchozím čipnutí odchodu. Slouží k tomu nová volba "Omylem čipnutou změnu práce po předchozím odchodu upravit na příchod" v menu Firma / Typy práce - zadání. Pokud jí aktivujete a nastavení uložíte, bude program automaticky opravovat chybně čipnuté změny práce po předchozím čipnutí odchodu a měnit je na příchody. Zatržením této nové volby tedy zajistíte, že program opraví čipnutí změny práce (zadané pracovníkovým omylem) pouze na příchod. Takže nenahraje přebytečný odchod s nulovým časem příchodu. Program tak vlastně automaticky napraví chybu pracovníka při čipování a není tedy nutné údaje opravovat ruční editací docházky, což zjednoduší práci vedoucím či mzdové účetní.

V personalistice je možné dokládat záznamy elektronickým podpisem pracovníků
V menu Zaměstnanci / Personalistika lze nově na kartě 5-Pracovní pomůcky k zapsaným položkám ukládat elektronické podpisy provedené například myší nebo perem na tabletu typu Wacom One nebo podobném snímači nahrazujícím myš. K zadaným záznamům vyfasovaných pracovních pomůcek, materiálu, klíčů atd. můžete tedy nově připojit vlastnoruční podpis pracovníka přes nové tlačítko Načíst podpis. Zobrazí se okno s rámem, do kterého lze psát, takže zaměstnanec myší nebo nejlépe dotekovým perem se do tohoto rámu podepíše. Poté tlačítkem pod rámem uložíte tento podpis jako obrázek do databáze docházky k této položce pracovních pomůcek. Na kartě 5-Pracovní pomůcky pak u všech záznamů, které jsou doplněny podpisem, naleznete tlačítko Zobraz podpis pomocí kterého si můžete podpis zobrazit na obrazovce. Tímto tedy máte doloženo podpisem pracovníka, že tuto pracovní pomůcku převzal.
Kromě napsání podpisu je ale možné uložit i jakýkoli jiný obrázek, fotku či dokonce videozáznam nebo audiozáznam. Toto využijete zejména pokud se do docházky přihlásíte z mobilního telefonu či tabletu (např. se systémem Android). Pokud tedy chcete místo podpisu uložit jako podklad například fotku či video nebo zvukovou nahrávku, tak po kliknutí na tlačítko Načíst podpis následně nebudete psát na obrazovku, ale rovnou přejdete na výběr souboru, kde kliknete na tlačítko Procházet a nyní vám Android (či jiný mobilní OS) nabídne nejen výběr souboru z paměti, ale umožní u pořídit nový záznam přes ikony fotoaparátu, kamery, mikrofonu atd. Tím pořídíte přímo novou fotku, nahrajete živý videozáznam nebo audiozáznam a podobně. Poté soubor odsouhlasíte a pořízený snímek či záznam uložíte do databáze docházky tlačítkem Uložit podpis do DB personalistiky. V personalistice je pak sice tlačítko Zobrazit podpis, ale po kliknutí na něj se zobrazí uložená fotografie či nahraný video nebo audio záznam. Takže podpis nemusí být skutečně jen obrázkem vlastnoručního podpisu, ale může mít i jiný multimediální obsah. A ten pak slouží jako potvrzení toho, že pracovník skutečně uvedený předmět přebral.
Podrobné informace naleznete v příručce Personalistika v menu Firma / Návody PDF, kde je vše popsáno včetně obrázků v části o novinkách verze 8.49 a jsou zde doporučeny i konkrétní zařízení s tužkou pro psaní podpisů přes PC, které se do počítače připojí přes USB a jejichž použití je pro zaměstnance intuitivnější než použití myši. Například snímač Wacom One S s cenou pod 1000,- Kč pro psaní podpisů na klasickém PC bez dotekové obrazovky zcela dostačuje. U dotykových tabletů či na mobilním telefonu lze samozřejmě psát přímo na obrazovku prstem či stylusem do oblasti určené k podpisu.

V modulu stravovacího systému lze exportovat či importovat jídelníček
Pokud v docházce využíváte modul pro stravovací systém v menu Ostatní / Obědy, lze z programu exportovat jídelníček do souboru a poté jej v jiné instalaci programu či v jiné zadané firmě importovat. Slouží k tomu nová dolní tlačítka "Export jídelníčku" a dále "Import jídelníčku" v menu "Ostatní / Obědy / Editace jídelníčku". Viz nápověda přímo v modulu editace jídelníčku dostupná dole přes ikonu modrého otazníku.

Verze 8.48 z 10.2.2021:
Optimalizace XLS exportů pro přenos sestav do Excelu
U exportu do Excelu u sestavy Přehledka, která je dostupná například v menu "Zaměstnanci / Prohlížení docházky / Přehledka" nebo jako forma XLS sestavy výsledovka, byl program optimalizován tak, aby bylo možné do XLS souboru najednou přenést i větší sestavu s počtem zaměstnanců v řádech stovek. Jednak byly doplněny údaje pro změnu nastavení systému z pohledu nároků na paměť, aby nebyl export ukončen varovným hlášením způsobeným nízkým limitem povolené paměti RAM hlavního PC docházky. Dále byl export plné přehledky optimalizován tak, aby jej bylo možné provést i když se přenáší data za až 200 zaměstnanců najednou, kdy je vhodné sestavu zmenšit o nevýznamné a prázdné sloupce přestože ve výběru zatrhnete všechny dostupné položky. Původní limit na 150 zaměstnanců je tedy nyní o čtvrtinu navýšen.
Podobně byl optimalizován i XLS export sestavy Výkaz, jenž je dostupná například v menu "Zaměstnanci / Prohlížení docházky / Výkaz" nebo přes ikonu tiskárny v levé horní liště ikon administrátorského menu a kterou je možné rovněž přenést do Excelu i pro 100 zaměstnanců najednou. Exportní XLS soubor výkazu obsahuje na každém listě sešitu podrobný měsíční výkaz docházky konkrétního zaměstnance a po této nové optimalizaci může jeden soubor obsahovat data (listy) až pro 100 zaměstnanců najednou.

Optimalizace dalších modulů docházkového systému
Úpravou prošly i některé další moduly programu. Jedná se například o vylepšené zadávání nároku na stravenky z pohledu nárokových hodin a cen stravenek v editaci údajů firmy. Dále byla optimalizována funkčnost v editaci docházky zaměstnanců v menu "Zaměstnanci / Editace docházky", konfigurace a načítání dat z docházkových terminálů BM-Finger připojených po síti LAN v menu "Firma / Terminály BM-Finger", úpravy v modulu dovolených v menu "Ostatní / Dovolené", korekce zobrazování dovolené v hodinách pře nenulovém převodu nevyčerpaných dní z minulého roku pokud zároveň v tomto roce zatím ještě nárok na dovolenou nevznikl (ještě neodpracoval 4 násobek týdenního fondu pracovní doby) na výpise v menu "Zaměstnanci / Prohlížení docházky" dole v sumární tabulce dovolené a stejně tak na výkaze docházky v menu "Zaměstnanci / Prohlížení docházky / Výkaz". A drobná optimalizace byla provedena i v uživatelském menu u vedoucích pracovníků, kteří mají právo na schvalování absencí, pokud je v programu tato funkcionalita pro některé kódy absencí zapnutá v menu "Kategorie / Schvalování absencí" a je povoleno odesílat informační e-maily a oznámení zaměstnancům o tyto absence žádajícím.

Verze 8.47 z 19.1.2021:
Podpora pro Sick Days - možnost meziročních převodů
Pokud zaměstnancům nabízíte mezi benefity i placené zdravotní volno (takzvané Sick days), jehož podpora přibyla v předchozí verzi programu, není již nutné v případě meziročního převodu nevyčerpaných dní přepisovat údaje ručně. Nově je v menu Zaměstnanci / Sick days možné při zobrazení sestavy za loňský rok převést nevyčerpané dny zdravotního volna do roku letošního pomocí dolního zeleného formuláře "Převést nevyčerpané dny do letošního roku a nastavit nárok na ...".

Dovolená v hodinách u pracovníků na DPP a DPČ
Byla vyřešena situace s výpočtem dovolené v hodinách u pracovníků, kteří mají nastavený nulový týdenní fond pracovní doby. Tedy těch, které zaměstnáváte na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti a zároveň nemají mít nárok na dovolenou. V jejich kategorii je v zelené tabulce základních parametrů nastavený na všechny dny týdne nulový fond pracovní doby (0:00). Nyní již dokáže program správně pracovat bez varovného hlášení i v tomto případě při výpočtu hodinového nároku dovolené na nulu.

Zasílání oznámení a e-mailů při schvalování absencí
V menu Kategorie / Schvalování absencí je možné pomocí nového zatržítka Poslat zaměstnanci oznámení při schválení/zamítnutí absence nastavit, aby program při schválení či zamítnutí absence poslal zaměstnanci oznámení a e-mail. Oznámení o tom, zda mu byla žádost o naplánovanou absenci zamítnuta či schválena, se mu jednak zobrazí při přihlášení do uživatelské části programu či na displeji terminálu pokud je to nastaveno. A pokud má pracovník v personalistice v menu Zaměstnanci / Personalistika na kartě 0-Osobní údaje vyplněnou e-mailovou adresu v položce číslo 10 nazvané E-mail, bude mu oznámení posláno i na tento e-mail. Zaměstnanci se tedy hned dozví, zda jim byla požadovaná plánovaná absence (například dovolená) zamítnuta či schválena.

Verze 8.46 ze 7.1.2021:
Podpora pro Sick Days - zdravotní volno
Pokud jako zaměstnavatel poskytujete svým pracovníkům benefit ve formě možnosti čerpání placeného zdravotního volna, takzvané Sick Days, je nyní v programu k dispozici postup, jak zapnout podporu pro tyto plně mzdově hrazené dny. V příručce v menu "Firma / Návody PDF / Absence" v nové části nazvané "Sick Days - zdravotní volno" je vysvětleno nastavení konfigurace pro jejich povolení, dále postup jak se provádí jejich čerpání ať již formou celodenní či krátkodobě v průběhu pracovního dne, a nakonec samozřejmě i způsob vyhodnocení ročního čerpání z nároku těchto dní zdravotního volna.
Základní nastavení spočívá v povolení Sick Days v menu "Firma / Editace údajů" kde vyberete kód absence, jenž se bude pro zdravotní volno používat v položce "Číselný kód absence pro Sick Days". Poté v jednotlivých kategoriích dle instrukcí v příručce nastavíte této absenci název například na text "Sick Days" a také nastavíte rozsah uznávání v položkách Začátek, Konec, Fond a Maximální délka.
V novém menu "Zaměstnanci / Sick Days" pak můžete jednotlivým pracovníkům na konkrétní roky zadat počet dní nároku zdravotního volna.
Zaměstnanci pak mohou Sick Days čerpat podobně jako kteroukoli jinou absenci, tedy buď jejím čipováním na terminálu, pokud tento nastavení kódu sickdays umožňuje, nebo přes uživatelské menu a to jak celodenní tak krátkodobě, nebo jim dny sickdays nahrává přes editaci docházky administrátor, personalista či vedoucí.
Vyhodnocení čerpání a zůstatků sickdays se pak zobrazuje jako u jiných absencí v sestavách jako je Výkaz, Výsledovka, Přehledka atd. Pokud to povolíte, přenáší se i do exportů pro mzdy, ovšem jako odpracovaná doba s nárokem na plnou mzdu, nikoli náhradou mzdy.
Navíc na výpise v prohlížení docházky se nově dole zobrazuje modrou barvou písma formou věty stav čerpání, nároku a zůstatku sickdays. Stejně tak i na výkaze. Další vyhodnocení je dostupné buď jako u ostatních absencí i v menu Ostatní / Absence, kde je vhodná zejména sestava dostupná přes tlačítko Roční přehled absencí všech pracovníků. Ale pro rychlý přehled stačí i tabulka v menu Zaměstnanci / Sick Days, která rovněž zobrazuje roční čerpání, nároky a zůstatky počtu dní sickdays všech pracovníků.
Podrobný popis najdete v již zmiňované příručce v menu "Firma / Návody PDF / Absence".

Podpora pro práci na Home Office
Program již od verze 8.23 podporuje takzvaný Virtuální docházkový terminál, což je možnost čipovat si docházku odkudkoli přes internet. Tuto možnost lze nově využít i pro Home Office, pokud jej vašim pracovníkům umožňujete. Vaše firma se zdarma zaregistruje na cloudovém serveru www.dochazka.eu a zaměstnanci si pak při práci na Home Office přes počítač, tablet či mobil s připojením na internet pomocí webového prohlížeče čipují začátek a konec pracovní doby. Přístup je chráněný pomocí individuálních hesel, takže je zajištěna ochrana a důvěryhodnost dat. Lze také určit, kteří zaměstnanci mají mít možnost takto vzdáleně docházku čipovat, takže Home Office můžete povolit jen konkrétním lidem. Data si pak z cloudového serveru výrobce stahuje vaše docházka nainstalovaná na vašem PC ve firmě a převádí je na příchody a odchody, takže se práce na Home Office eviduje jako klasická pracovní doba. V programu v evidenci průchodů lze však dohledat, že tyto příchody a odchody byly čipnuty vzdáleně. Postup nastavení je popsaný v programu v menu "Firma / Návody PDF / Virtuální terminál" a pro čipování i stahování stačí i to nejběžnější připojení k internetu přes klasický http či šifrovaný https protokol, takže v nastavení sítě není třeba dělat žádné úpravy, není ani třeba zřizovat VPN a podobně. Zřízení podpory pro práci na Home Office je tak v Docházce 3000 velice jednoduché a není třeba vaši počítačovou síť či docházkový server zpřístupňovat z internetu, takže není narušeno zabezpečení z pohledu IT. Synchronizace dat probíhá po úvodním povolení a nastavení automaticky a oboustranně, tedy nemusíte myslet na stahování načipovaných dat z cloudu do programu, ani na přenos seznamu zaměstnanců a jejich hešovaných přihlašovacích hesel z programu do cloudu.

Verze 8.45 z 4.1.2021:
Automatická kontrola a oprava nastavení pro dovolenou v hodinách
V menu "Ostatní / Dovolené" přibylo dole tlačítko "Kontrola konfigurace pro dovolenou v hodinách". Pomocí něj pustíte automatickou kontrolu, která otestuje nastavení programu a kategorií a případně doporučí změnu konfigurace jedním kliknutím dle doporučení výrobce pro správný výpočet dovolené v hodinách. Program ověří správné nastavení položek "Povolit půldny dovolené", "Sumář dovolené počítat od počátku roku do Konce roku, "Odečíst automaticky vloženou přestávku při půldnu dovolené", "Na výpise v prohlížení docházky zobrazovat sumář dovolené i v hodinách dle ZP metoda 2021/D" a "Číselný kód dovolené" v menu "Firma / Editace údajů" a případně přes tlačítko Uprav nastaví doporučenou konfiguraci. Dále sám automaticky projde nastavení všech kategorií a zkontroluje jméno absence pro dovolenou a hlavně nastavení její položky "Maximální délka" a pokud zjistí rozdíl oproti doporučené hodnotě, jedním kliknutím konfiguraci opraví. Takže v menu "Ostatní / Dovolené / Kontrola konfigurace pro dovolenou v hodinách" lze kontrolu a případnou opravu nastavení provést kdykoli a navíc i výrazně jednodušeji než je popisováno v postupu k verzi 8.44 níže pro přechod na dovolenou v hodinách dle ZP pro rok 2021. Popis i s ukázkou a obrázky byl doplněn i do PDF příručky Absence v menu Firma / Návody PDF.

Sazby náhrad stravného služebních cest
Byly aktualizovány sazby náhrad stravného na služebních cestách pro rok 2021. Případnou další ruční úpravu můžete provést v menu "Firma / Sazby sl.cest". Výchozí nastavení pro rok 2021 dle délek služební cesty je nastaveno na tyto částky:
91,- Kč pro 5 až 12 hodin
138,- Kč pro 12 až 18 hodin
217,- Kč pro více jak 18 hodin
Systém automaticky tyto sazby nastaví sám jak pro nové instalace docházkového systému, tak pro uživatele využívající aktualizace programu od výrobce. Ostatní si mohou sazby nastavit sami ručně. Při ručním nastavení sazeb je toto třeba provést ještě před vyhodnocením docházky za leden 2021.

Doplnění výše náhrad zahraničního stravného služebních cest na rok 2021
V programu byla aktualizována databáze pro výši náhrad stravného na zahraničních služebních cestách, takže nyní jsou již nahrané sazby pro rok 2021. Nastavení zahraničních služebních cest můžete kontrolovat či měnit roční sazby v menu "Ostatní / Zákaznické sestavy / Zahraniční stravné" a lze zde přepínat nastavení mezi staršími a aktuálním rokem.

Verze 8.44 z 23.12.2020:
Možnost načíst personalistiku z terminálu pokud na Docházku 3000 přecházíte z jiného SW
Pokud si Docházku 3000 pořizujete jako náhradní program za jiný docházkový SW od jiného dodavatele či výrobce, jehož řešení programu vám přestalo z funkčních či finančních důvodů vyhovovat a zároveň si chcete z dosavadního docházkového systému ponechat stávající terminál na čipování příchodů, odchodů a případně i přerušení a absencí, je možné načíst jména, příjmení a osobní čísla do Docházky 3000 přímo z paměti terminálu. Takže migrace na náš docházkový systém Docházka 3000 bude jednodušší a rychlejší.
Možnost importu personalistiky z terminálu do databáze programu si lze dokonce předem ověřit ještě než si Docházku 3000 koupíte. Slouží k tomu testovací program, který stáhnete zdarma z našeho webu zde a po rozzipování budete postupovat dle souboru navod.pdf obsaženém ve staženém zip souboru. Tím si předem zdarma ověříte, zda váš stávající terminál, ve kterém máte již zadané zaměstnance, bude možné s Docházkou 3000 použít. A pokud ano, tak u těchto terminálů používajících komunikační protokol ZKEM, bude možné stáhnout do Docházky 3000 databázi zaměstnanců, čímž se vám naplní jejich údaje do personalistiky nově nainstalované Docházky 3000. Celý postup je včetně příkladu a obrázků popsaný v tomto návodu pro import pracovníků z terminálu při změně docházkového SW.

Doporučený postup převodu dovolených do roku 2021 a přechod na dovolenou v hodinách
Pokud jste koncem roku 2020 nepřevedli zůstatky dovolené do roku 2021 a tuto operaci provádíte až v roce 2021, doporučujeme následující postup. Nejprve převedete zůstatek nevyčerpané dovolené z roku 2020 do roku 2021 a to buď ručně nebo automaticky přes průvodce uzávěrkou. Ruční postup je takový, že v menu "Ostatní / Dovolené" kliknete dole na tlačítko "Převod nevyčerpané dovolené z loňska" a poté pod nově zobrazenou tabulkou nastavíte fond dovolené na rok 2021 (např. u čtyř týdnů dovolené zadáte 20 dní) a kliknete na tlačítko "Proveď převod zůstatků z 2020 do 2021". Tím se převedou dny nevyčerpané dovolené. Blíže viz také příručka Absence v menu "Firma / Návody PDF" a její část týkající se dovolené a jejich meziročních převodů. Při používání "Průvodce uzávěrkou" je situace jednodušší, stačí průvodce spustit v menu "Firma / Průvodce uzávěrkou", ponechat předvolený uzavíraný měsíc "prosinec 2020" kliknout na "Zvolit a spustit uzávěrku", čímž vás průvodce všemi kroky uzávěrky provede včetně převodu nevyčerpané loňské dovolené do tohoto roku. Blíže viz také tato příručka k uzávěrce docházky a její krok č. 4.
Jakmile máte převod nevyčerpané dovolené z loňského do nového roku dokončen, je ještě třeba přepnout program do režimu dovolené v hodinách, který požaduje Zákoník práce platný od roku 2021. To lze buď ručně dle níže uvedeného popisu nebo od verze 8.45 umí program nastavení zkontrolovat a opravit sám (viz popis novinek k verzi 8.45). Ruční postup pro starší verze:
Nejprve v menu "Firma / Editace údajů" zatrhnete volbu "Povolit půldny dovolené", dále volbu "Sumář dovolené počítat od počátku roku do" přepnete na hodnotu Konce roku, zatrhnete volbu "Odečíst automaticky vloženou přestávku při půldnu dovolené" a volbu "Na výpise v prohlížení docházky zobrazovat sumář dovolené i v hodinách" přepnete na hodnotu "ZP od 2021/D". Nastavení poté uložíte tlačítkem dole. Položka "Číselný kód dovolené" by měla být nastavena na 1. Nyní v menu "Kategorie / Editace kategorií" projdete všechny kategorie a u absence 1 - Dovolená přepíšete hodnotu položky "Maximální délka" na denní hodnotu fondu pracovní doby nastavenou v zelené tabulce základních parametrů každé kategorie. Po změně maximální délky v tabulce dovolené vždy nakonec úpravu nastavení kategorie uložte dole tlačítkem Uprav.
Tímto je systém nastaven na podporu dovolené v hodinách. Podrobnější informace a to včetně popisu dalších možností 4 metod podpory dovolené v hodinách naleznete v menu "Firma / Návody PDF" v příručce Absence, kde je vše i s ukázkami a příklady podrobně popsáno jednak v části pro absenci 1 - Dovolená a dále také dole v části Novinky pro verzi programu 8.42 a 8.43 a novější.

Verze 8.43 z 15.12.2020:
Počítání dovolené v hodinách dle ZP 2021 - odhad ročního nároku a průběžný nárok
Pokud je v menu Firma / Editace údajů nastavena položka "Na výpise v prohlížení docházky zobrazovat sumář dovolené i v hodinách" na volby ZP od 2021/A až /D, nezobrazují se v menu Ostatní / Dovolené sloupce pro krácení a návrh krácení. Nový Zákoník práce už tyto položky nezohledňuje. Navíc se údaje nároku dovolené počítají novou metodou dle nově platného zákoníku práce. Program tak na sestavách zobrazuje dvě položky ročního nároku dovolené. Jednak takzvaný Odhad ročního nároku dovolené, což je předpokládaný údaj zálohového fondu dovolené v hodinách, tedy výše které by nárok dosáhl, kdyby pracovní poměr trval po celý rok. Dále zobrazuje Průběžný nárok dovolené, což je výše dovolené v hodinách, na jejíž čerpání má zaměstnanec již plně platný nárok na základě uznané doby trvání pracovního poměru od začátku roku (či začátku pracovního poměru nastal-li až během roku) do aktuálního dnešního dne. Odhad ročního nároku se po celý rok nemění, dokud trvá pracovní poměr. Ale průběžný nárok se postupně během roku a trvání pracovní poměru zvyšuje, jak pracovník odpracovává směny nebo čerpá uznávané absence, které se z pohledu zákoníku práce počítají do odpracované doby. Odhad ročního nároku tedy říká, na jakou dobu dovolené v hodinách má pracovník právo, kdyby jeho pracovní poměr trval po celý rok. Kdežto průběžný nárok říká, na jakou dobu dovolené v hodinách má pracovník právo, kdyby k dnešnímu dni jeho pracovní poměr skončil. Oba údaje se zobrazují i na Výpise v prohlížení docházky a na sestavě Výkaz a to ve spodní tabulce Stav dovolené. Viz blíže příručka Absence.pdf v menu Firma / Návody PDF a v ní část pro novinky verze 8.43, kde jsou u dovolené uvedeny konkrétní ukázky, podrobný popis fungování a postupů výpočtu.

Zobrazení denního počtu nároku stravenek na výsledovce a výkaze docházky
Pokud v programu používáte vyhodnocení nároku na stravenky dle denní délky odpracované doby zaměstnance, můžete nyní na výsledovce a na výkaze docházky zjistit, na které konkrétní dny bylo uznáno kolik stravenek. Na sestavě výkaz, dostupné například v menu "Zaměstnanci / Prohlížení docházky / Výkaz" nebo přes ikonu tiskárny v levé horní liště admin. menu, lze ve výběrovém menu zaměstnanců a období zatrhnout novou položku Stravenky. Poté v sestavě výkazu přibude v hlavní části denních údajů vpravo nový sloupeček Stravenky, ve kterém je u každého dne uvedeno, na kolik stravenek tento den vznikl pracovníkovi nárok. Tedy buď je políčko prázdné, když tento den nárok nevznikl, nebo obsahuje počet stravenek (1 nebo 2). Pokud ovšem máte v nastavení firmy zakázané vyhodnocování stravenek, tedy položky pro "Minimální denní odpracovanou dobu pro nárok na 1. a 2. stravenku" máte nestaveny na nulu (0:00), pak se na výkaze v horním výběrovém menu zatržítko pro zobrazení nároku na stravenky ani nezobrazuje.
Na sestavě Výsledovka, dostupné například přes ikonu bankovek levé horní lišty ikon admin. menu nebo v podmenu "Zaměstnanci / Prohlížení docházky / Výsledovka" se ve stávajícím sloupečku Stravenky vedle celkového sumárního počtu stravenek nově ukazuje žlutá informační ikona, na kterou stačí ukázat myší a po chvilce se zobrazí informace o počtech stravenek na jednotlivé datumy. U výsledovky se tedy informace o dnech a počtech nároků stravenek objevuje formou kontextové informace, kdežto na výkaze je součástí sestavy a je uvedena i na výtisku.
Nyní tedy lze zjistit, na které konkrétní dny a na kolik stravenek vznikl jednotlivým zaměstnancům nárok.

Verze 8.42 z 23.11.2020:
Usnadnění zápisu času a data na numerické klávesnici s automatickým nahrazením znaků
Zápis časových a datumových položek v editaci docházky a dalších modulech je nyní výrazně snadnější, protože lze použít čistě numerickou klávesnici. Program při zápisu času sám nahradí čárku či tečku za dvojtečku a při zápisu položek s datem zase nahradí čárku za tečku. Takže když například zapisujete čas 8:35 a na numerické klávesnici jej zapíšete s použitím klávesy desetinného oddělovače čárky, tedy jako 8,35 tak program čas automaticky přepíše na korektní hodnotu 8:35. Zadanou čárku sám nahradí dvojtečkou. Podobně to funguje i pro zápis datumových položek, takže když například napíšete na numerické klávesnici (kde klávesa tečky píše čárku) datum jako 8,5,2020 tak program sám zápis převede na 8.5.2020. Program sám ví, které políčko je pro zápis času a které je pro zápis datumových položek, takže nahrazování čárky či tečky za dvojtečku u času nebo čárky za tečku u data funguje správně a ušetří vám to při ručních opravách údajů docházky čas, protože zejména u dvojtečky v údaji času nemusíte rukou z numerické klávesnice přecházet na znakovou ani mačkat klávesu shift. Vše zadáte pohodlně přímo na numerické klávesnici. Tyto automatické korekce fungují nejen v editaci docházky, ale i v dalších modulech jako je nastavení kategorií, zadávání vyjímek přes ikonu listu nastavení v prohlížení docházky, v hromadné editaci časů a kódů docházky, v položkách uživatelského menu pro zaměstnance atd.

Počítání dovolené v hodinách dle ZP 2021 - nové možnosti pro půldny dovolené
Při výpočtech čerpaní dovolené program doposud pracoval tak, že u půldnů dovolené použil přesný vypočtený čas délky načipované absence, který odečetl z ročního nároku dovolené. Pokud tedy pracovník třeba s 8 hodinou pracovní dobou odešel na půlden dovolené například v 8:00 hodin ráno a ještě ten den se například v 11:00 vrátil zpět do práce, program od ročního nároku dovolené odečetl 3 hodiny dle čipování. Samozřejmě za předpokladu, že je v kategoriích u dovolené na tento den týdne nastavený začátek i konec tak, aby načipovaný interval do dovolené spadal (např. 6:00 až 14:30) a ani maximální délka uznanou dobu neomezí (je nastavena např. na 4:00). Toto chování ovšem nemusí dle způsobu výkladu nového Zákoníku práce vyhovovat a může být požadováno, aby se od nároku odečetl celý půlden (tedy v tomto případě 4 hodiny) i když na terminálu načipovaná délka čerpaného půldne dovolené byla kratší. Z tohoto důvodu přibyly v konfiguraci programu v menu "Firma / Editace údajů" nové volby "ZP od 2021/B", "ZP od 2021/C" a "ZP od 2021/D" u položky "Na výpise v prohlížení docházky zobrazovat sumář dovolené i v hodinách". Nové metody B a C zajistí, že se z ročního nároku dovolené odečte při čerpaném půldnu vždy hodnota půldne a to bez ohledu na skutečně načipovanou délku trvání na terminálu. Tedy ať již je pracovníkem skutečná čipnutá doba půldne kratší nebo delší, z nároku se odečte konfigurací nastavená doba pro půlden dovolené (dle nastavení maximální délky v kategorii přidělené zaměstnanci nebo dle zadané vyjímky docházky). U metody D je možné čerpat i dobu delší než půlden, což zákoník práce povoluje. Takže metoda D dovoluje při částečném čerpání (půldnu) čerpat i dobu delší než je 1/2 pracovního fondu a pokud by pracovník čipnul dobu kratší, program jí prodlouží. Podrobný popis možností nastavení a rozdílů mezi metodami B, C a D včetně obrázků a příkladů naleznete i přímo v programu v menu "Firma / Návody PDF / Absence" v části popisující dovolenou, viz nová dvoustrana Dovolená v hodinách a půldny. Původní možnosti nastavení samozřejmě v programu zůstávají i nadále, takže si každý může sám nastavit, jakým způsobem (a zda vůbec) chce čerpané půldny z nároku dovolené odečítat.
Zde stručně uveďme, že všechny 3 nové metody B, C a D zohlední stejným způsobem případné prodloužení půldne v tabulce čerpání dovolené v hodinách, ale rozdílně se staví k tomu, jak bude pracováno s dobou delší než půlden a také jak toto případné prodloužení či zkrácení ovlivní další výpočty, tedy např. přesčasy či celkovou uznanou denní pracovní dobu například na výkaze či výsledovce nebo v exportu do mezd. Metoda B tyto další údaje neovlivní vůbec, upravuje tedy jen délku v tabulce čerpání dovolené a to vždy na polovinu fondu. Metoda C případné prodloužení přenese i do informace o délce čerpaného přerušení (např. na výkaze) a upraví i uznanou dobu a případně přesčas. Metoda D navíc oproti C umožní i čerpání doby delší než 1/2 fondu, tedy případné prodloužení přenese jak do odpočtu z ročního nároku dovolené tak i do informace o délce čerpaného přerušení (např. na výkaze v kolonce Absence). Kratší čerpání všechny metody protáhnou na půlden a odečtou z ročního nároku. Podrobnosti i s ukázkami tedy naleznete v PDF příručce Absence.

Fotografie zaměstnanců zobrazované v programu
Program již delší dobu umožňuje nahrání fotografií pracovníků, které pak zobrazuje v některých částech systému. Nově přibyla celá řada dalších modulů, sestav a přehledů, kde se fotografie pracovníků zobrazují. Toto zobrazování fotek velice zpřehlední práci například při editaci docházky nebo při generování docházky a podobných úpravách, kdy díky zobrazené fotografii zaměstnance s jistotou víte, že opravujete opravdu toho správného pracovníka a nedojde tak omylem k nahrání změn pracovníkovi jinému, což bz se mohlo stát, kdyby fotky zobrazeny nebyly a zapomněli jste před provedením úprav přepnout na správného zaměstnance ve výběrovém formuláři. Zobrazování fotek tedy zpřehledňuje práci s programem a do značné míry zamezuje omylům.
Fotky se jednotlivým pracovníkům nahrávají v menu Zaměstnanci / Personalistika na kartě Dokumenty tak, že na kartě konkrétního zaměstnance vložíte soubor se jménem foto.jpg
Fotky se pak zobrazují jednak v uživatelském menu přihlášenému pracovníkovi a pokud je v menu Firma / Editace údajů zatržená položka "V přehledu přítomnosti zobrazovat pohyb a fotky", pak se nově zobrazují v Přehledu přítomnosti, mají-li jej zaměstnanci povolený nebo pokud je povolený i před přihlášení konkrétního pracovníka ve výběrovém menu pro přihlášení do uživatelské části programu. V přehledu přítomnosti se nyní budou fotky zobrazovat vedle jmen zaměstnanců formou náhledu s možností zvětšením po najetí myší nad fotku. Dále se zobrazí i v přehledu posledních 5 čipnutí, což může být vhodné např. pro vrátného, který podle fotky může zkontrolovat, zda pracovník opravdu čipoval svojí kartou nebo čipem a nedošlo tak k podvodu tím, že by čipoval někomu jinému nebo zneužil cizí kartu/čip.
Fotky se nově zobrazují i v administrátorském menu v prohlížení docházky, editaci docházky, editaci zaměstnanců, na sestavě Výkaz docházky, v generátoru docházky a v modulu obnovy historických dat uložených před hromadnými akcemi změn příchodů, odchodů, přerušení a absencí (viz níže verze 8.40). Dále se fotky pracovníků zobrazují v přehledu průchodů, modulu objednávek stravy, historii logování (přihlašování do programu), lístku docházky, fiktivní sestavě a některých dalších modulech. Pokud tedy zaměstnancům jejich profilové fotky do programu nahrajete, což doporučujeme nejprve konzultovat s pověřencem ochrany osobních údajů ve vaší organizaci, budou se na vhodných místech fotografie zobrazovat a práce s programem bude přehlednější.
Fotky se samozřejmě nezobrazují na tiskových sestavách, pokud je dáte tisknout (přes ikonu tiskárny). Takže když například kontrolní list výpisu v prohlížení docházky zobrazíte na monitoru, fotografie doplněna bude. Ale pokud dáte sestavu tisknout přes ikonu tiskárny v horní liště, tak v tiskové verzi sestavy se fotografie vyskytovat nebude a nebude se tedy tisknout. Stejně tak na výkaze docházky, lístku docházky, fiktivní sestavě atd.

Verze 8.41 ze 16.11.2020:
Rychlá informace o historii oprav na výpise v prohlížení docházky
Na výpise kontrolního listu docházky, který je dostupný například v menu "Zaměstnanci / Prohlížení docházky" v menu administrátora, přibyla rychlá informace o případné historii oprav a editací docházky a také informace o skutečně provedených čipnutích příchodů či odchodů na terminálech. Doposud k náhledu na výpise bylo nutné kliknout na ikonku lupy, která se zobrazí mezi sloupci s datem a údaji o příchodech a odchodech jednotlivých dnů, když najedete myší na konkrétní řádek výpisu. Nyní stačí nad ikonu lupy pouze najet myší a po asi vteřině se zobrazí malé dočasné informační okno, které zobrazí základní údaje z historie editací a průchodů. Není tedy nutné na ikonu lupy kliknout, čímž by se obrazovka přepnula, stačí jen ukázat myší. Jakmile myš přesunete jinam, okno s informacemi hned zmizí a tak není nutné výpis docházky vůbec přepínat. Samozřejmě pokud na ikonu kliknete, zobrazí se vše jako dříve, tedy dojde k přepnutí z výpisu do plnohodnotné zobrazení dat historie oprav. Nová metoda zobrazení historie oprav založená pouze na najetí myši nad ikonu bez nutnosti klikání tedy rychleji zpřístupní potřebné informace aniž by došlo k přepnutí okna z výpisu docházky jinam.

Rychlá informace o parametrech výpočtu a kategorii na výpise docházky
Obdobně jako výše popsané rychlé zobrazení historie oprav funguje i nové rychlé zobrazení hlavních parametrů kategorie pro výpočet docházky a absencí přímo na výpise v prohlížení docházky. V tomto případě stačí myší nadjet nad ikonu listu, který se zobrazuje u jednotlivých dní mezi sloupci s údaji o odpracované době a balanci (přesčase). Stačí tedy ukázat myší na konkrétní den a nadjet u něj na ikonu listu a ihned se zobrazí malé informační okno s informacemi o parametrech výpočtu, aniž by bylo nutné na ikonu listu klikat a přepnout tím zobrazení. Informační okno zobrazí informace o číslu a jménu kategorie, podle které se tento den počítá a případně informaci o uplatnění vyjímky. Dále zobrazí parametry výpočtu jako je interval začátku a konce uznávání pracovní doby, denní fond, zda se uznávají přesčasy, maximální uznatelná délka pracovní doby a maximální povolený počet automaticky vkládaných přestávek. Pokud je ve zvoleném dnu čipováno i nějaké přerušení (krátkodobá absence) nebo celodenní absence, jsou zobrazeny i informace o intervalu uznávání přerušení včetně maximální uznatelné délky například pro půlden dovolené, u celodenní absence pak délka uznané doby kterou není třeba nadpracovat. Informace o parametrech výpočtu jednotlivých dní jsou tedy na výpise docházky rychleji po ruce a jejich zobrazení novou metodou nezpůsobí přepnutí okna, stále zůstává zobrazen výpis docházky.

Doplnění informací o původních datech v modulu obnovy dat
V předchozí verzi programu 8.40 přibylo automatické zálohování původních dat docházky (příchodů, odchodů, absencí a přerušení) před hromadnými změnami. Původní data lze prohlížet a případně i obnovit v modulu obnovy v menu "Zaměstnanci / Editace docházky / Generátor docházky / Obnova". V tomto modulu je nyní v tabulce dostupných dat k obnově navíc i nový sloupec Uloženo před, který obsahuje stručný textový popis s informací o tom před jakou akcí byla konkrétní data uložena. Obnova je tak přehlednější, protože víte, jaká data by měla být v každé konkrétní záloze uložena. Pokud systém automatickou zálohu provedl například před spuštěním generátoru, je ve sloupci zobrazen popis Před generováním docházky. Víte tedy, že tento záznam umožní obnovit původní načipovaná data docházky zaměstnance, jak vypadala ještě předtím, než byla generátorem přepsána či upravena. Záznamy v modulu obnovy dat jsou tedy přehlednější.

Možnost zálohy aktuálních dat před ruční editací docházky
V modulu editace docházky, který má administrátor dostupný v menu "Zaměstnanci / Editace docházky" nebo ikonou tužky v levém horním pásu ikon admin. menu, nyní přibyla v horním výběrovém formuláři vpravo nová ikona diskety. Přes tuto ikonu lze provést zálohu dat docházky (příchody, odchody, přerušení a absence) aktuálně zobrazeného pracovníka a období připraveného k editaci. Pokud tedy víte, že budete potřebovat provést nějaké dočasné ruční úpravy seancí či absencí a tyto změny budete chtít za krátko vrátit zpět do současného stavu, lze kliknutím na ikonu diskety zazálohovat právě zobrazený měsíc dat zvoleného zaměstnance. Poté provedete požadované úpravy které například vytisknete v sestavě a následně původní zazálohovaná data vrátíte zpět v menu "Zaměstnanci / Editace docházky / Generátor docházky / Obnova", kde záznam k obnově najdete podle pracovníka, období, času zálohy a popisného textu "Ruční záloha z editace docházky".
Rychlí přístup k zálohám konkretního pracovníka a měsíce je i přímo z horního výběrového menu editace docházky přes novou ikonu pořadače, která se zobrazuje vpravo vedle ikony diskety, pokud ve zvoleném měsíci existuje v historii nějaký záznam dat dostupných k obnově pro tohoto zaměstnance.

Zrychlené prohlížení záloh uložených historických dat docházky k možné obnově
Tento odstavec navazuje na modul záloh historických dat seancí a absencí popisovaný v předchozích dvou odstavcích a také níže v novinkách verze 8.40. Rychlý přístup k prohlížení záloh dat konkretního pracovníka a období je i v editaci docházky v administraci dostupné například přes ikonu tužky v levém horním pásu ikon. Pokud máte na monitoru s alespoň FullHD rozlišením a webový prohlížeč je zvětšený přes celou obrazovku, aby jeho okno mělo alespoň 1850 obrazových bodů na šířku, pak když se do modulu obnovy s historií záloh přepnete z editace docházky přímo přes novou ikonu pořadače, která se zobrazuje vpravo nahoře vedle ikony diskety pokud ve zvoleném měsíci existuje v historii nějaký záznam dat dostupných k obnově pro tohoto zaměstnance. V tomto případě se seznam záloh zobrazí ve středním okně místo okna editace docházky a v pravém okně je výpis docházky aktuálně platné. Do tohoto pravého okna pro výpis lze zrychleně zobrazovat náhledy historických dat ve formě klasického výpisu docházky tak, že ve středním okně se seznamem záloh kliknete na melou ikonku lupy, která se zobrazuje ve sloupečku "Uloženo před" vedle popisu zprava. Takto lze rychle prohlížet jednotlivé historické záznamy uložené v zálohách modulu obnovy dat. Je to rychlejší než přes tlačítko Výpis ve sloupečku Zobraz, protože tam se výpis zobrazuje v nové záložce prohlížeče, kdežto tato nová metoda zobrazuje vše na jedné obrazovce rozdělené do více částí.

Verze 8.40 ze 10.11.2020:
Přepracovaný modul Generátor docházky s průběžnými náhledy a možností vrácení změn
V administrátorském menu "Zaměstnanci / Editace docházky" byl přepracován modul Generátor docházky tak, aby jeho použití bylo interaktivnější a používal se jednodušeji a šlo vrátit případné omylem provedené změny. Původní verze generátoru je i nadále dostupná přes tlačítko menu, ale primárně se zobrazuje nová přehlednější verze.
Generování nyní funguje tak, že v horní části je výběrový formulář a v dolní části rozdělené na levou a pravou je vlevo náhled toho, jak bude generovaná docházka vypadat a v pravé pak náhled docházky aktuálně platné. Takže ještě před potvrzením změn již vidíte jejich náhled na výpisu docházky vlevo a vpravo je pak můžete porovnat se stávajícím platným výpisem před uložením generování. Náhled generovaného výpisu se průběžně aktualizuje tak, jak postupně v horním formuláři upřesňujete výběr pracovníka, měsíc, rok, časy pro generování příchodů, odchodů, rozptyl a dále na jaké dny týdne se má generovat a jak má program pracovat se stávajícími záznamy.
Každá průběžná změna parametrů se zohledňuje v levém dolním náhledu výpisu docházky, takže ještě před potvrzením změn máte přehled o tom, jak se tyto na výpise docházky projeví a můžete je porovnat s doposud platnou docházkou zobrazenou na pravé straně okna. Dokud nekliknete na tlačítko Uložit, nedojde k přepisu záznamů v databázi. Až po uložení změn se vše zapíše, ale díky průběžnému levému náhledu již předem víte, jak se změny projeví.
Pokud byste si přesto po uložení změn krok rozmysleli, lze se kdykoli vrátit zpět, protože program si nyní uchovává původní data a to nejen před posledním uložením, ale i historicky všechny změny provedené generátorem rok zpětně. K návratu před jednotlivá uložení generované docházky slouží tlačítko Obnova, což bude popsáno níže.
Jako doposud lze generovat na různé kombinace zadaných parametrů. Například na pracovní dny (pondělí až pátek), pracovní včetně svátků, všechny dny (i svátky a víkendy), pouze víkendy a nebo jmenovitě na konkrétní den týdne (pondělí až neděle). Dále lze nastavit, jak se má program zachovat, pokud nalezne při generování nějaké existující záznamy docházky, přerušení nebo absencí. Lze tyto dny přeskočit, nebo přepsat generovanými či nově generované záznamy přidat ke stávajícím. Případně přepsat jen ty dny ve které nebyla zadaná žádná absence (např. nemoc, dovolená ...) nebo u stávajících záznamů není žádný kód přerušení (např. služební cesta, lékař ...). Je také možné zvolit novou volbu "Smazat vše a zapsat generované", což použijete například když generujete docházku pouze na pracovní dny a v původních záznamech byla práce i ve svátek či o víkendu. Lze také generovat na kombinace dní týdne, například jen na pondělky a středy a třeba s vynecháním, pokud na některé pondělí či středu připadne svátek. Díky možnosti postupného zadávání parametrů se schopností průběžného ukládání a průběžným náhledům lze generovat docházku bez obav z chybného nastavení, protože vše průběžně vidíte na levém náhledu výpisu. Navíc lze změny kdykoli vrátit o libovolný počet kroků zpět tlačítkem Obnova.
Pomocí ikony Tužka se přepnete z generátoru přímo do editace docházky na stejného pracovníka a období, takže můžete dále provést případné ruční úpravy. A pomocí ikony Lupa se z generátoru přepnete přímo do prohlížení výpisu docházky, kde máte další možnosti, například převodů přesčasů, doplnění textových poznámek, uložení či tisk výpisu, export do PDF, odeslání výpisu e-mailem a podobně.

Přístup do generátoru a do hromadné editace z modulu editace docházky
Do generátoru docházky je nově možný i rychlejší přístup přes editaci docházky dostupnou například v levé horní liště ikon administrátorského menu pomocí ikony tužka. V editaci vyberete pracovníka a měsíc a když nyní vpravo nahoře kliknete na novou ikonu výplně, přenese vás program přímo do generátoru s předvoleným stejným zaměstnancem a obdobím, jaké bylo vybráno v editaci docházky. Dále v editaci docházky přibyla nahoře vpravo nová ikona pro rychlejší přístup na hromadnou editaci časů a kódů přerušení, jedná se o ikonu zdvojené tužky. Tato hromadná editace navíc nově také ukládá data do historie záznamů, takže se po uložení případných změn lze přes nové tlačítko Obnova vrátit o libovolný počet uložených záznamů zpět k původní verzi dat podobně jako v generátoru docházky.

Možnost kdykoli odvolat změny provedené v generátoru, hromadné editaci atd.
Nové tlačítko Obnova je tedy k dispozici jak v menu "Zaměstnanci / Editace docházky / Generátor docházky", tak i ve výše uvedeném menu "Zaměstnanci / Editace docházky / Hromadná editace časů a kódů". Odvolat lze tedy změny docházky provedené v generátoru docházky nebo v hromadné editaci. Lze zde navíc odvolat také změny provedené v modulech "Zaměstnanci / Editace docházky / Doplnění čipnutí" a v "Zaměstnanci / Editace docházky / Ořezání a posun docházky", které nyní také ukládají původní verzi docházky před přepsáním nově doplňovanými či přepisovanými údaji.
V honím výběrovém formuláři můžete zadat podmínky pro vyhledávání záznamů, tedy pracovníka, měsíc a rok, ve kterém byste chtěli data obnovit. Výchozí nastavení je zobrazení záznamů všech pracovníků z libovolného období. Pod výběrovým formulářem se pak zobrazí nalezené záznamy, tedy tabulka toho, jaké údaje lze obnovit. Každá akce uložení v generátoru, hromadné editaci či uložení sady doplněných čipnutí založí v tabulce jeden záznam pro každého pracovníka a přepsané období. Vidíte tedy jaká data v jakém období ten který záznam historie obsahuje. Ve sloupečku Období je interval (například měsíční), kterého se záznam týká a ve sloupečku Vloženo je časová značka okamžiku, kdy došlo ke změně. Záznam tedy obsahuje původní data platná před tímto okamžikem změny zpětně. Přes tlačítko Výpis ve sloupečku Zobraz si můžete v novém okně nechat zobrazit výpis docházky obsahující původní data před provedenou změnou. Zobrazení je podobné jako u průběžného náhledu v generátoru docházky. Tedy vlevo je výpis s historickými daty, která lze obnovit a vpravo je výpis aktuálně platných dat, která jsou nyní v docházce nahraná ve zkoumaném intervalu období. Můžete tedy porovnat, jaký je mezi levým historickým a pravým aktuálním výpisem docházky rozdíl ještě předtím, než historická data případně obnovíte do databáze. Tuto obnovu provedete v tabulce záznamů přes poslední pravé tlačítko Obnovit ve sloupečku Akce. Důležité je, že stávající platná data se opět nejprve zazálohují ještě před obnovou dat historických, takže v případě potřeby lze obnovu později opět odvolat.

Možnost plnohodnotného dvojího vykazování docházky
Výše uvedené informace o automatickém ukládání původních dat před generováním či jinou hromadnější změnou dat docházky rozšiřuje schopnosti dvojí evidence docházky zaměstnanců. A to ve vztahu k možnosti obnovy přepsaných dat. Lze evidovat skutečnou načipovanou docházku, ale při potřebě vykazování jiných údajů v libovolné sestavě či exportu třeba za předchozí měsíc můžete docházku nejprve přepsat generátorem tak, aby vyhovovala požadavkům, tuto vygenerovanou docházku plně zpracovat a vykázat. Následně se v modulu obnovy v menu "Zaměstnanci / Editace docházky / Generátor docházky / Obnova" vrátit k původním skutečně načipovaným datům.

Verze 8.39 ze 14.10.2020:
Lze zakázat odhad pokračující absence na výpise docházky a přehledu přítomnosti
V administrátorském menu "Firma / Editace údajů" přibyla nová konfigurační volba Nezobrazovat odhad důvodu nepřítomnosti na výpise docházky a v přehledu přítomnosti. Když není tato volba aktivní, zobrazuje program v přehledu aktuální přítomnosti a na výpise v prohlížení docházky odhad pokračující celodenní absence, pokud nemá pracovník nahranou docházku ani celodenní absenci na jeho pracovní den. V prohlížení docházky může navíc administrátor tyto odhady pokračující absence rychle uložit do databáze kliknutím na ikonku zelené fajky. Jestli-že ale nechcete odhad pokračující celodenní absence u pracovních dní při neomluvené nepřítomnosti zobrazovat, stačí tuto položku "Nezobrazovat odhad důvodu nepřítomnosti..." v editaci údajů firmy zatrhnout a nastavení uložit. Tím se odhady přestanou v prohlížení docházky a na přehledu přítomnosti (ve sloupci Pohyb) zobrazovat.

Podpora alternativních DB serverů
Byla aktualizována verze docházky používající další databázové servery, aby jejich uživatelé měli přístup k novým funkcím a modulům. Hlavní vývoj je však stále zaměřen na výchozí databázi MySQL. V současné době jsou tedy dostupné tyto verze Docházky 3000:
  8.39 pro MySQL ( v. 5.1 a vyšší ) a MariaDB ( v. 10.x a vyšší )
  8.39 pro Oracle ( v. 10g )
  8.39 pro PostgreSQL ( v. 9.3 a vyšší)
  8.39 pro MS SQL ( v. 2008 a vyšší včetně 2020)
  8.33 pro Firebird ( v. 2.5 a 3.x)
Drtivá většina uživatelů používá výchozí databázi MySQL, která je součástí standardně dodávaného instalačního programu. Docházkový systém obsahuje při použití MySQL naprosto všechny funkce a moduly, odpovídá mu veškerá dokumentace a je k dispozici i podpora od výrobce v plném rozsahu.
Pokud ale zákazník z nějakého důvodu upřednostní přechod na některý z ostatních výše uvedených DB serverů, je možné provést i migraci ze stávající MySQL databáze do jiné v menu "Firma / Databáze" přes modul Přenos DB z MySQL, který obsahuje možnost importu původní databáze do nového systému včetně návodu k migraci.

Verze 8.38 z 8.10.2020:
Vyhodnocení nároku na stravenky lze povolit či zakázat v nastavení kategorií
Pokud máte v menu "Firma / Editace údajů" nastavené vyhodnocení nároku na jednu nebo i dvě stravenky odvozené od délky uznané denní pracovní doby položkami "Minimální denní odpracovaná doba pro nárok na 1/2 stravenku", lze nově ve vybraných kategoriích počítání nároku na stravenku povolit či zakázat. Takže například u pracovníků, kteří pracují na dohodu (DPP), můžete nárok na stravenku zakázat a u ostatních pracovníků v běžném hlavním pracovním poměru ponecháte nárok na stravenky povolený. Použijete k tomu nové zatržítko Stravenky v menu "Kategorie / Editace kategorií" v růžové části v položce "Započítávat ... Stravenky". Ve výchozím stavu je započítávání nároků na stravenky ve všech kategoriích povoleno, takže stačí provést úpravu pouze v těch kategoriích, do kterých jsou přiděleni zaměstnanci, kteří nárok na stravenku mít nemají. Případně založíte kategorii novou, započítávání stravenek v ní vypnete a požadované pracovníky v editaci údajů zaměstnanců do této nové kategorie přesunete.

Úprava algoritmu pro čipování změny typu práce na terminálu BM-Finger při kolizní konfiguraci
Byl opraven problém s dvojím načítáním záznamů při čipování změny práce z terminálů BM-Finger v případě, kdy byla v konfiguraci firmy v menu "Firma / Editace údajů" nastavena položka "U terminálů BMFinger mazat paměť až při dosažení ... záznamů" na vyšší hodnotu než 1 a zároveň bylo povoleno přenášení dat o přesčasech nebo oznámeních či úkolech z kalendáře a dalších na displej terminálu. Nyní se tedy údaje o změně práce načtou jen jedenkrát a v prohlížení docházky ani v editaci nedochází k vícenásobnému načtení řádků. Přitom je zachována možnost, aby pracovník mohl vědomě změnit práci vícekrát během minuty na stejném terminálu, což se u změny práce využívá v případě chyby zadání k její opravě.

Seznam typů prací a zakázek byl doplněn a nové možnosti tisku a exportu
V admin. menu "Firma / Typy práce - zadání" přibyly nové ikony pro tisk seznamu na tiskárně a pro export do excelu. Při tisku přes první levou ikonu tiskárny v horní části obrazovky jsou vytištěny jen práce se stavem Zahájený a tiskne se pouze číslo typu práce a popis a to klasickým způsobem jako doposud, tedy jako jeden sloupec. Druhá ikona pak nově umožní úspornější dvousloupcový tisk, který šetří papír a hodí se pokud máte krátké názvy (textové popisy) typů práce. Export do excelu pomocí první excelovské ikony exportuje jako doposud pouze čísla a názvy zakázek se stavem Zahájený. Přes druhou (prodlouženou) excelovou ikonu je nově možné exportovat do excelu všechny zakázky, tedy i pozastavené či ukončené (informace o stavu je v exportu uvedena) a dále je v tomto exportu uvedena i hodinová sazba v Kč, pokud je v programu nastavena.

Verze 8.37 z 2.10.2020:
Úprava algoritmu pro počítání nároku dovolené v hodinách dle schváleného ZP
Byl upraven algoritmus pro počítání dovolené v hodinách, které zavádí novela Zákoníku práce platná od 1.1.2021. Doposud bylo počítání dovolené v hodinách v menu "Firma / Editace údajů" ve výchozím stavu vypnuto a po zapnutí se použil algoritmus dle prvotního návrhu novely ZP pocházejícího z roku 2018. Způsob výpočtu byl ale nově upraven a ZP pro rok 2021 již počítá s novým algoritmem. Proto v docházce v menu "Firma / Editace údajů" administrátorského menu má položka "Na výpise v prohlížení docházky zobrazovat sumář dovolené i v hodinách" nově 3 volby. Jednak Ne které zobrazení vypne, dále pro stávající algoritmus volbu "ZP do 2020" a pro schválenou novelu pak volbu "ZP od 2021". Na tuto poslední volbu pro rok 2021 se tedy program v novém roce přepne, aby byl výpočet nároku dovolené v hodinách správně uváděn. Podrobné informace jsou uvedeny i v příručce absence.pdf, která je dostupná na CD ve složce /Prirucky nebo přímo v programu v menu Firma / Návody PDF / Absence.

Zobrazení ročního nároku dovolené v týdnech
V modulu dovolených v menu "Ostatní / Dovolené" je nové zatržítko Týdny. Pokud jej zatrhnete, tak se v tabulce nároků dovolené u jednotlivých zaměstnanců ve sloupečku "Letošní nárok" zobrazí i informace o ročním nároku dovolené v týdnech. Takže například u nároku na 20 dní bude uvedeno Týdny: 4. Přepočtený nárok na týdny se uvádí i ve sloupečku "Celkem pro ..." rok, kde je zobrazena i hodnota se započtením ročního převodu a případného krácení. Informace o dovolené tedy mohou být uvedeny nejen ve dnech a hodinách, ale nově i v týdnech.

Podpora šifrovaného https spojení protokolem TLS 1.2
Docházka nyní podporuje kryptografický protokol TLS verze 1.2 pro zabezpečené spojení přes https. Starší verze programu podporovaly pouze nižší verze TLS, které jsou již ovšem některými webovými prohlížeči označené za méně bezpečné a do budoucna bude jejich podpora z prohlížečů patrně odstraněna. Proto Docházka 3000 již podporuje i novější verzi protokolu TLS 1.2 a návod na jeho nastavení naleznete na instalačním či aktualizačním CD docházky ve složce /Prirucky v souboru s příručkou sifrovane_spojeni.pdf od její strany 5 dále.

Zpřístupnění prací a zakázek v kategorii 0-Auto/Vše při editaci docházky
Pokud používáte evidenci typů práce či práce na zakázkách a máte některé práce v menu "Firma / Typy práce" zadané tak, že mají přidělenu kategorii "0-Auto/Vše", lze nyní tyto práce vkládat i ručně přes editaci docházky v administrátorském nebo u oprávněných uživatelů i v uživatelském menu. Je zohledněna i situace, kdy máte některé práce zadané jmenovitě do konkrétních kategorií a jiné buď jen do kategorie "0-Auto/Vše" nebo duplicitně i přímo jmenovitě do kategorie zaměstnance. Nyní již lze takto zadané práce vkládat jak přes editaci docházky, tak pokud má zaměstnanec nastavené právo, tak i čipovat přes vrchní část uživatelského menu. Systému tedy nyní nevadí kombinace prací zadaných jmenovitě do kategorie pracovníka a do speciální kategorie "0-Auto/Vše" a to jak v editaci, tak při čipování docházky přes počítač.

Verze 8.36 z 18.9.2020:
Textová poznámka i k převodům přesčasů do následujícího měsíce
Při převádění přesčasových hodin přes menu Zaměstnanci / Prohlížení docházky s akcí nastavenou na Převody lze doplnit textovou poznámku i do dolní části "Do dalšího měsíce převedeno ...". Tato poznámka se uloží do následujícího měsíce, do kterého přesčasové hodiny převádíte. Převod do dalšího měsíce je v prohlížení dostupný jen když máte v menu Firma / Editace údajů zatrženou volbu "Na měsíčním výpise docházky zobrazit (editovat) převod do dalšího měsíce".

Přehled převodů přesčasů a poznámek k převodům na výsledovce
Na sestavě Výsledovka, která je vhodná například pro mzdovou účetní a v programu jí naleznete buď v menu "Zaměstnanci / Prohlížení docházky / Výsledovka" nebo na horní levé liště ikon admin. menu přes zelenou ikonu bankovek, lze nyní zobrazit i tabulku s převody přesčasů a poznámkami z převodů. Stačí dole zatrhnout novou volbu "Poznámky převodů". Poté se pod výsledovkou zobrazí nová tabulka, ve které je pro jednotlivé zaměstnance uvedeno kolik hodin přesčasu bylo převedeno z předchozího měsíce do měsíce právě zobrazeného a to včetně případné textové poznámky. V dalším sloupečku je pak také informace o tom, kolik hodin přesčasu bylo převedeno z právě zobrazeného měsíce do měsíce následujícího, opět včetně případné textové poznámky. Protože v poznámkách mohou být uvedeny i důležité informace právě pro mzdovou účetní, například kolik hodin nepřevedeného přesčasu se má proplatit ve mzdě, je možnost zobrazení a tisku převodů včetně poznámek pod výsledovkou pro mzdové účetní velmi přínosná.

Rozšířený přehled převodů přesčasů a poznámek k převodům i na výkaze
Na sestavě Výkaz, která je dostupná například administrátorovi v menu "Zaměstnanci / Prohlížení docházky / Výkaz" nebo na levé horní liště ikon přes ikonu tiskárny, byla rozšířena informace o převodech přesčasů a poznámek k těmto převodům. Nově se zobrazuje jak počet převedených hodin a případná poznámka k převodům z minulého měsíce do měsíce aktuálně zobrazeného, tak dále i převedený přesčas a poznámka převodů do měsíce následujícího. Stejné údaje se také mohou zobrazit i vedoucím a dalším pracovníkům s vyšším právem prohlížení docházky, pokud si v části Ostatní / Výkaz svého uživatelského menu zatrhnou před zobrazením výkazu volbu "Zobrazovat měsíční poznámky z převodů".

Lze nastavit nárok nebo potlačení nároku na stravenku při práci o víkendu a ve svátek
V menu "Firma / Editace údajů" administrátorského menu bylo doplněno nastavení pro vyhodnocení nároku na stravenky odvozené od délky odpracované doby. Doposud bylo možné potlačit nárok na stravenku pouze při práci ve svátek. Nově byla tato funkce opravena a rozšířena také o možnost nastavení či potlačení nároku na stravenku při práci o víkendu. Slouží k tomu nová konfigurační volba se samostatným zatržítkem pro svátky a samostatným pro víkendy a tuto zdvojenou volbu naleznete ve spodní části pod označením "Vyhodnotit nárok na stravenku i při práci: ... Ve svátek, ... O víkendu".
Poznámka: Pokud svátek vychází na sobotu či neděli a pracovník tento den státního svátku připadajícího na víkend odpracuje dobu potřebnou pro nárok na stravenku, musí být povoleny obě volby, aby se nárok na stravenku uplatnil.

Verze 8.35 ze 7.9.2020:
Vlastní možnosti nastavení přenášených dat z docházky do mezd v Abra FlexiBee
Pokud vaše mzdová účetní používá účetní systém Abra FlexiBee, lze nyní v docházce plně konfigurovat jaká data o pracovní době, příplatcích, nepřítomnostech atd. se mají z docházky do mezd ve FlexiBee přenášet. Slouží k tomu nový modul v menu "Ostatní / Exporty do mezd / Abra FlexiBee / Nastavení číselníku položek exportu". V něm si můžete sami zcela libovolně editovat, přidávat a mazat nastavení toho, jaké mzdové složky či nepřítomnosti se mají přenášet a pod jakými kódy se mají v XML souboru pro FlexiBee zapisovat. Podrobný popis možností nastavení naleznete v příručce flexibee.pdf, která je dostupná jednak přímo z programu a dále také na instalačním či aktualizačním CD docházky ve složce /Prirucky. Pokud byste omylem nastavení číselníku smazali či nechtěně špatně upravili, lze se kdykoli vrátit na výchozí nastavení tlačítkem "Reset uživatelských kódů do původního nastavení po instalaci". Vše bylo otestováno na aktuální verzi FlexiBee pro rok 2020.

Rozšířena podpora terminálů BM-F302 a BM-F380 s rozpoznáním obličeje
Od této verze programu je možné přes Docházku 3000 vzdáleně po síti LAN spravovat uživatele v terminálech BM-F302 a BM-F380 nově i včetně šablon tváří při rozpoznávání a čipování pomocí snímání obličeje. Tak jako se u těchto a dalších terminálů dají mezi programem a terminálem přenášet nastavení karet/čipů, hesel a šablon otisků prstů, tak se nově dají spravovat i šablony tváří u těchto dvou terminálů. A to jak v menu "Zaměstnanci / Editace údajů / BM-Finger", kde přibyl v tabulce zaměstnanců sloupeček Tváře informující o počtu šablon obličejů v terminálu s možností jejich načítání, mazání i přenosu do terminálu jiného, tak dále také v menu "Firma / Terminály BM-Finger / Přenos údajů zaměstnanců mezi terminály", kde lze šablony zaměstnanců (nově včetně šablon obličejů) přenášet přímo z jednoho terminálu do jiného. Pokud tedy zdrojový terminál obsahuje šablony obličejů a cílový term. jejich snímání podporuje, je se šablonami tváří v programu při vzdálené správě zacházeno stejně automaticky jako se šablonami otisků prstů. Ani při rozpoznávání pomocí tváře tedy již nemusíte se zaměstnancem obcházet všechny terminály, ale stačí jeho obličej načíst v jednom terminálu a do ostatních je přes program poslat po síti LAN. Takže není nutné s novým zaměstnancem při jeho zadávání do systému objíždět všechny pobočky.

Verze 8.34 z 2.9.2020:
Nově se v přehledu průchodů zobrazuje metoda identifikace i u BM-F302
V přehledu průchodů byly doplněny ikony se symboly typu provedené identifikace. Lze tedy poznat, zda si pracovník čipnul docházku otiskem prstu, kartou či čipem, heslem nebo u BM-F302 a BM-380 i pomocí obličeje. Pokud tedy firmware terminálu podporuje přenos typu identifikace (což je většina). Při rozpoznání tváře je v přehledu průchodů ve sloupečku Kód zobrazena ikona tváře. U identifikací pomocí otisku prstu je zobrazena ikona otisku. Pokud si pracovník čipne kartou nebo čipem, je u této identifikace v přehledu průchodů zobrazena ikona ruky držící kartu. Další možná ikona je pro čipnutí provedená zadáním číselného hesla (pinu), kdy je pak zobrazena ikona čísel 123. Poslední možná ikona je ikona pro externí čtečku karet a čipů, takže u terminálů BM-F201, BM-F702, BM-F900 a BM-F302, které umožňují připojení externí čtečky, jde i rozpoznat, zda bylo čipnuto přímo na samotném terminálu nebo právě na této externí čtečce.

Rozšířený import do mzdového modulu v účetním programu Abra FlexiBee
Doposud se z docházky do mezd v programu Abra FlexiBee přenášely pouze údaje o nepřítomnostech, tedy intervaly celodenních absencí. Nově se navíc pomocí druhého XML souboru přenáší i informace o měsíčním fondu pracovní doby a dále údaj v hodinách u těchto příplatkových položek: Počet přesčasových hodin v pracovní dny, Počet hodin odpracovaných o víkendu, Počet hodin odpracovaných ve dny státních svátků, Hodiny noční práce, Počet hodin pracovní pohotovosti (absence č.20). Díky tomu, že se tyto příplatky a fond přenáší samostatným souborem, můžete si sami zvolit, zda do FlexiBee chcete přenášet pouze nepřítomnosti jako doposud, nebo zda budete importovat údaje o fondech a příplatcích. Vše bylo otestováno na aktuální verzi FlexiBee pro rok 2020.

Verze 8.33 z 24.8.2020:
Objednávky a výdej jídel pomocí terminálů BM-Finger připojených do dítě LAN
Nově lze pro objednávání a výdej jídel ve stravovacím modulu (Ostatní / Obědy) použít i terminály BM-Finger připojené do sítě LAN. A to všechny typy, které mají buď nějaké funkční klávesy (F1, F2 atd.) nebo navíc umí zadávat i pracovní kód. Ze současné nabídky terminálů se tedy jedná o typy BM-F201, BM-F630, BM-F702 a BM-F900. Zároveň lze objednávku jídla i zrušit a to buď volbou konkrétní F-klávesy, nebo objednáním jídla číslo 0 (nula prac. kódem).

Objednat lze buď na následující den a to zadáním jídla s kódem 1 až 9 (příp. číslem 0 což zruší objednávku na další den). Nebo u terminálů BM-F702 a BM-F900 lze objednávat i na celý týden dopředu, pokud je zadaný jídelníček. U těchto dvou terminálů lze pomocí pracovního kódu zadat dvoumístné číslo, kde první desítková číslice je den týdne (1..pondělí, 2..úterý atd.) a druhá jednotková číslice udává číslo jídla (či nulu pro zrušení objednávky na tento den týdne). Takže například kód 23 objedná na úterý (dvojka jako druhý den týdne) jídlo číslo 3. Nebo kód 51 objedná první jídlo na pátek. Pokud chce strávník například na středu objednaná jídla zrušit, zadáte kód 30 - trojka jako středa (třetí den týdne) a nula pro zrušení objednávek jídel na tento den. Objednávat tímto dvoumístným kódem lze tedy na týden dopředu. Pokud například ve čtvrtek objednáte jídlo na pondělí, jedná se pochopitelně o pondělí následujícího týdne. Pokud ve čtvrtek zadáte objednávku na čtvrtek, jedná se opět o čtvrtek následujícího týdne, protože na tento čtvrtek bylo třeba objednat včera, tedy ve středu. Ale pokud ve čtvrtek objednáte jídlo na pátek, je tím myšlený tento pátek, tedy zítra, nikoli pátek příštího týdne což je logické, protože objednávat jde na zítřek a další dny, nikoli na dnešek a dny minulé. Při objednávce na zítra ale není třeba používat dvoumístný kód, stačí jednomístný 1 až 9 a pak program automaticky bere objednávku na následující den po dnešku, na který je vyplněný jídelníček (v pátek tedy na pondělí, pokud není povoleno objednávání na víkend). Objednávka na zítra je tedy jednodušší, stačí zadat číslo jídla. Objednávka na jiné dny je umožněna jen u BM-F702 a BM-F900 právě zadáním dvoumístného kódu s číslem dne v týdnu a číslem jídla. Terminály BM-F201 a BM-F630, které neumí zadat dvoumístný pracovní kód, lze tedy použít jen pro objednávku na následující den jídelníčku, kdežto u terminálů BM-F702 a BM-F900 je možné povolit i objednávky na týden dopředu. Aby bylo zadávání dvoumístných kódů s kombinací den + jídlo pro strávníky přehlednější, lze jim v menu "Ostatní / Obědy / Editace jídelníčku" pomocí nového tlačítka "Tisk BM-Finger" vytisknout jídelníček právě s těmito dvoumístnými kódy a tento výtisk položit či zavěsit na zeď k objednávkovému terminálu, takže strávníci hned vidí čísla jídel pro jednotlivé dny ve dvoumístném formátu (např. jídlo 1 na pondělí má číslo 11, jídlo 2 na středu má číslo 32 atd.). Na výtisku jsou i kódy pro rušení objednávek, takže např. u pátku je uvedeno "50 - smaž mé objednávky na pátek". Díky tomuto Tisku Bm-Finger je tedy objednávka na týden dopředu pro strávníky jednodušší, protože nemusí přemýšlet nad sestavením dvoumístného kódu, ale na vytištěném jídelníčku správný kód přímo vidí v tabulce u jména dne a názvu jídla, takže jej při objednávce na terminálu jen opíší.

Nastavení terminálu pro možnost objednávky jídel se provádí založením vlastního typu terminálu a nastavení konverze významu F-kláves v programu v menu "Firma / Terminály BM-Finger / Založení nového typu terminálu a nastavení konverze kódů F-kláves". Zde ve spodním formuláři přibyly nové možnosti akcí terminálu. Kód 29 se používá pro terminály BM-F702 nebo BM-F900, které mohou sloužit zároveň jak pro docházku, tak pro objednávky jídel, protože mají jak F-klávesy tak umí vkládat pracovní kód. Takže např. u BM-F702 můžete nastavit klávesu F1 pro nahrávání příchodu a odchodu v docházce, F2 například na služební cestu, F3 například na lékaře a F4 právě na objednávku jídel. V terminálu pak v jeho nastavení v menu Možnosti / Systému / Pokročilé mož. zapnete položku Prac.kod na hodnotu Mode 1, čímž se po čipnutí terminál zeptá na číslo kódu. A právě do tohoto kódu při objednávce strávník zadává číslo požadovaného jídla k objednání. Pokud tedy pracovník bude chtít objednat na následující den například jídlo 6, zvolí nejprve klávesu F4 (objednávky jídel), čipne si kartou/čipem nebo otiskem prstu a nakonec na výzvu Prac.kód zadá 6 a potvrdí OK. Tím si na následující pracovní den objedná jídlo číslo 6. Pokud bude chtít zítřejší jídlo přeobjednat na jiné, provede identifikaci s klávesou F4 znovu, ale nakonec zadá nové číslo jídla. Kdyby chtěl objednávku na zítra zrušit úplně, lze to buď pomocí objednání jídla číslo 0 (nula), nebo pro lepší přehlednost lze pro rušení objednávek zvolit jinou F-klávesu, které v nastavení konverze F-kláves přidělíte kód 30. Pokud bude strávník chtít objednat na jiný dne než na zítřek a na tyto dny je již vyplněný jídelníček, zadá dvoumístné číslo (viz předchozí odstavec) kde desítková část je pořadové číslo dne v týdnu (1..pondělí, 2..úterý atd.) a jednotková část je číslo jídla v tento den k objednání, nebo nula pro zrušení objednávky na tento den týdne (např. 20 zruší jídla objednaná na úterý). Stejný systém lze použít u terminálu BM-F900, který má dokonce 8 F-kláves, takže na něm zbude více volných kláves i pro docházku a přerušení či absence.

U terminálů BM-F201 a BM-F630, které nemají funkci pracovního kódu, lze pro objednávky použít přímo F-klávesy a objednává se vždy na následující den jídelníčku (nelze na celý týden). V konverzi F-kláves nastavíte například klávese F1 konverzi na kód 31, což je objednání jídla číslo 1, klávese F2 nastavíte konverzi na kód 32 (objednání jídla č. 2), klávese F3 zadáte konverzi na kód 33 (objednání jídla 3) a klávese F4 přidělíte třeba konverzi na kód 30, což je storno objednávky, tedy zrušení jídla na následující den. Význam nových kódů pro konverze pro stravovací systém je v programu uveden a jedná se o kód 29 až 35, tedy 29..objednání prac. kódem, 30..zrušení objednávky, 31..objednat jídlo 1, 32..objednat jídlo 2, 33..jídlo 3, 34..jídlo 4 a 35..jídlo 5. F-klávesami na terminálech BM-F201 a BM-F630 lze tedy objednat jídla s čísly 1 až 5 nebo provést zrušení objednávky. Terminály BM-F702 a BM-F900 umožní provést objednání jídel s čísly 1 až 9 nebo rovněž provést storno a navíc umí i objednávky či storna na týden dopředu přes prac. kód.

Tímto způsobem je tedy možné terminály BM-Finger využít nejen pro čipování docházky, ale rovněž pro objednávky jídel ve stravovacím systému, který je součástí programu v menu Ostatní / Obědy. Podrobný popis modulu i nastavení terminálů pro objednávky jídel naleznete na instalačním či aktualizačním CD ve složce /terminal/doc/strava/ v příručce Strava_bmfinger.pdf
Nové terminály BM-Finger tedy lze použít jako náhradu za staré sériové objednávkové terminály BM-Term, které se připojovaly do sériového COM portu.

Informace o objednaných jídlech na aktuální den se může zobrazovat i na displeji terminálů BM-Finger po čipnutí docházky. Stačí, když máte v menu "Firma / Editace údajů" zatrženou položku "U terminálů BMFinger nezobrazovat přesčas ale zobrazovat Oznámení a obědy" a v menu "Firma / Terminály BM-Finger" zatrženou položku "Povolit přenos zpráv z Ostatní / Oznámeni,Kalendář,Obědy". Pracovník pak při čipování vidí, jaká jídla má na dnešní den objednaná. Texty se přenáší do paměti terminálu každý den po prvním přihlášení do docházky a pokud by se mohlo stát, že s programem nebude dopoledne nikdo pracovat, stačí zprovoznit automatický přenos zpráv do terminálu dle návodu na CD docházky v souboru /terminal/doc/bmfinger/autostart_sms_prescas.pdf.

Pro výdej jídel v jídelně lze použít některý z terminálů BM-F201, BM-F630, BM-F702 nebo BM-F900. Tyto totiž podporují výše uvedené zobrazení textu o objednaných jídlech. U terminálu určeném k výdeji jídel v jídelně je třeba v docházce v menu "Firma / Terminály BM-Finger / Založení nového typu terminálu a nastavení konverze kódů F-kláves" založit vlastní konverzi, kde všechny kódy F-kláves terminálu budou konvertovány na nový kód docházky číslo 36 - Výdej jídel. Takto nastavenou konverzi poté přidělíte v menu "Firma / Terminály BM-Finger" položkou Formát k IP adrese terminálu v jídelně určenému pro výdeje jídel. Viz podrobný návod v PDF příručce na CD docházky ve složce /terminal/doc/strava/ v souboru Strava_bmfinger.pdf

Usnadněný tisk sestav ze stravovacího systému
V modulu stravovacího systému, který je administrátorovi dostupný v menu "Ostatní / Obědy" lze nyní snadněji tisknout sestavy určené k tisku, protože po kliknutí na tlačítko Tisk se sestava zobrazí v novém okně prohlížeče a rovnou se zobrazí dialog operačního systému s výběrem tiskárny a spuštění tisku či nastavení parametrů tisku. Tato funkce se týká tlačítek Tisk v těchto menu:
- Ostatní / Obědy / Editace jídelníčku / Tisk
- Ostatní / Obědy / Editace jídelníčku / Tisk BM-Finger
- Ostatní / Obědy / Denní přehled / Tisk
- Ostatní / Obědy / Měsíční přehled / Tisk
Usnadnění tisku se týká i přístupu přes uživatelské menu pro ty pracovníky, kteří jsou pověřeni správou stravovacího systému, ale nejsou přímo administrátory celého programu.

Verze 8.32 z 10.8.2020:
Lze konfigurovat fiktivní sestavu - délku směny a přestávku
V menu "Zaměstnanci / Prohlížení docházky / Fiktivní sestava" je nyní možné v horním výběrovém formuláři nastavovat i délku pracovní doby a přestávku na jiné než výchozí hodnoty. Pokud je zapnuta volba Jen ranní, pak lze délku pracovní doby nastavovat v intervalu 7 až 12 hodin fondu v položce Směna. Je-li povolena i odpolední, pak povolený interval nastavení délky pracovní doby je 7 až 8 hodin (aby odpolední neskončila po 22. hodině). Dále lze položkou Přest.po nastavit po jaké době práce má začínat přestávka - lze nastavit i intervalu od 4:00 do 6:00 hodin. Nastavení si program pamatuje a tak se úprava konfigurace projeví i při volbě typu sestavy Fiktivní vpravo nahoře v menu "Zaměstnanci / Prohlížení docházky".

Tisk nebo export do excelu v seznamu prací, zakázek či pracovních poměrů
V admin. menu "Firma / Typy práce - zadání" přibyla nahoře lišta 3 ikon pro tisk či export seznamu zakázek či typů práce nebo pracovních poměrů (dle nastavení). Ikona tiskárny vyvolá tisk na tiskárně, což využijete, pokud potřebujete seznam pověsit k terminálu, aby pracovníci věděli, pod jakým číslem mají jednotlivé zakázky či práce nebo poměry čipovat. Tisk je zbavený všech přebytečných grafických prvků, položek menu, zadávacích formulářů atd. Tiskne se přehledně jen číslo a název a navíc jsou vynechány ty záznamy, které jsou označeny jako ukončené či pozastavené. Tisknou se tedy jen ty záznamy se stavem Zahájený. Kromě tisku je pomocí dalších dvou ikon možné seznam otevřít přímo v Excelu (ikonka xls) nebo uložit do CSV souboru pro další zpracování v jiném systému.

Lze zadat delší název práce či zakázky nebo prac. poměru
Doposud byla délka názvu typu práce (či prac. poměru) v admin. menu "Firma / Typy práce - zadání" omezena na 40 znaků. Pokud potřebujete zadávat delší popis, program nyní umožňuje zadat až 240 znaků. Zadávání delších názvů se sice přímo nedoporučuje, protože se pak více roztáhnou popisky výběrových menu či sloupce tabulek, ale když do názvu zakázky zadáváte například jméno zákazníka, může být původní omezení na 40 znaků v některých případech až moc omezující. Nyní je tedy již delší název povolen.

Možnost hromadného naplnění číselníku typů práce (zakázek) intervalem
V menu "Firma / Typy práce - zadání" lze vrchní číselník typů prací naplnit i hromadně intervalem, pokud do položky pro číslo práce zadáte rozsah dolní a horní meze oddělený pomlčkou (od-do). Například 10-15 Musí se jednat o celá kladná čísla bez znaménka. Program v zadaném intervalu vygeneruje práce se stejným popisem a stavem, navíc k nim i založí v dolní tabulce oprávnění pro všechny pracovníky - u každé práce bude přidán záznam pro kategorii 0-Auto/Vše. Takže takto lze rychle vložit více typů prací či zakázek najednou a čipovat je mohou všichni zaměstnanci. Pokud v zadaném rozsahu již některé práce existují, systém jejich nastavení ponechá a při generování je tedy bez změny přeskočí (nedojde k jejich přepsání).

Aktualizace textu souhlasu s ochranou osobních osobních údajů
V menu "Zaměstnanci / Nařízení GDPR / Souhlasy" byl aktualizován text souhlasu se zadanými osobními údaji dle nového zákona 110/2019 Sb o zpracování osobních údajů. Při podpisu souhlasu je tedy již uváděn nový zákon, který nahradil původní zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Doplněna funkčnost modulu webapi při XML exportu stavu přítomných o typ absence
Pokud potřebujete z docházky přenášet aktuální stav přítomnosti pracovníků do externího systému, můžete mimo jiné použít aplikační programové rozhraní WebAPI, jehož příkaz číslo 25 umožní export stavu přítomnosti zaměstnanců do XML souboru. Tento soubor byl nyní doplněn o příznaky KodAbsence s kódem absence či přerušení při případné nepřítomnosti pracovníka a dále o příznak NazevAbsence obsahující i textový název čerpané absence či přerušení. Podrobněji viz PDF příručka k modulu WebApi obsahující vysvětlení i ukázku doplněné funkcionality.

Verze 8.31 ze 4.8.2020:
Podpora importu dat z terminálu Realand A-L355
Do programu byla doplněna podpora pro terminály Realand A-L355 Jedná se o biometrický terminál, ze kterého je možné data přenášet fleškou pomocí .csv souboru. Flešku nejprve zapojíte do terminálu a v jeho menu zvolíte uložení dat na disk. Poté flešku zapojíte do počítače a import načipované docházky se pak v Docházce 3000 provádí v menu "Zaměstnanci / Editace docházky / Import dat ostatní" tak, že přes tlačítko "Procházet" zvolíte na flešce datový soubor stažený z terminálu (např. HisSLog_0001_20200801.csv ) a v položce "Terminál" nastavíte novou volbu "Realand A-L355". Nakonec spustíte import dat, čímž se načipované příchody a odchody z terminálu nahrají do programu docházky.

Uložení čísla karty/čipu v editaci zaměstnanců při exportu do xls nebo csv souboru
Při exportu seznamu zaměstnanců do excelu či csv souboru v menu "Zaměstnanci / Editace údajů" přes horní ikony xls a csv souborů se nyní přenáší i čísla ID karet a čipů používaných u starších terminálů BM-Term či čteček BM-Scan a BM-Door připojovaných do PC buď přímo u varianty on-line nebo ve variantě off-line terminálového rozvodu BM-Net přes řídící jednotku BM-RJ02. Číslo karty/čipu je v excelové tabulce (xls souboru) v novém sloupečku "BM-term ID" nebo jako poslední položka u varianty exportu pomocí csv souboru.

Zohlednění vyjímkou nastaveného fondu na svátek v prac. den při nepřítomnosti a započítávání fondu svátku
Od této verze program zohledňuje nastavenou vyjímku fondu docházky i v pracovní dny vycházející ne den svátku, ve který pracovník do práce nepřišel (tedy čerpal svátek) a přitom je zároveň v jeho kategorii aktivovaná volba Započítávat: Pracovní fond i na svátky. V předchozích verzích se při nepřítomnosti v pracovní den svátku a zapnutém započítávání použil fond nastavený v kategorii bez ohledu na nastavení vyjímky. Ta se zohlednila jen pokud v den svátku byl pracovní i přítomen. Nyní se vyjímkou nastavený fond zohlední i u nepřítomnosti, tedy při čerpání svátku a toto zohlednění se projeví ve všech výpočtech a sestavách, tedy včetně položky ZNF (zůstatek neodpracovaného fondu) na výkaze docházky. Upravené chování se využije i v případě, kdy potřebujete nastavit vyjímkou fond svátku na 0:00 na období mimo platný pracovní poměr. Tedy pokud pracovník nastoupil do pracovního poměru v průběhu měsíce nebo jej v průběhu měsíce ukončil a vy potřebujete na dny mimo pracovní poměr nastavit nulový fond, přitom máte zapnuté započítávání prac. fondu na svátky a některý svátek v pracovní den spadá do období mimo trvání pracovního poměru. Nyní se tedy na tento den svátku fond nepočítá právě díky možnosti nastavit vyjímkou fond na nulu.

Verze 8.30 z 7.7.2020:
Možnost nastavit odděleně minimální uznatelnou dobu pro práci ve svátky a víkendy
Od této verze programu lze nastavit minimální uznatelnou dobu přítomnosti na pracovišti pro práci ve dny svátků a pro práci o víkendu. Nastavení se provede v menu Firma / Editace údajů pomocí nové konfigurační položky "Minimální uznatelná doba práce ve svátky ... minut a o víkendu ... minut". Výchozí nastavení obou položek je nulové a tak se uznává veškerá doba příplatkové práce svátků a víkendů, pokud byl pracovník v tyto dny na pracovišti a pokud ostatní konfigurační položky v kategorii uznávání umožňují. Pokud ale chcete tuto příplatkovou dobu započítat až když překročí určitou délku, můžete k tomu nyní využít právě nastavení těchto dvou nových konfiguračních položek. Lze tedy nastavit například to, aby se příplatek za práci ve svátek započítával a proplácel jen v těch případech, kdy pracovník ve svátek odpracuje alespoň jednu hodinu či více. Podobně lze upravit i minimální délku pro příplatky práce v soboty a neděle. Ve starších verzích programu k tomuto účelu sloužilo společné nastavení pro minimální délku noční práce, což ale mohlo být nepohodlné, pokud jste třeba noční nechtěli uznávat vůbec, ale víkendy a svátky jste uznávat chtěli. Nyní jsou tedy nastavení oddělena a samostatně lze nastavit jak minimální uznatelnou délku práce pro příplatek za noční, tak zvlášť pro svátky, zvlášť pro víkendy a zvlášť pro odpolední. Tedy čtyři samostatná nastavení dle typu dne a doby. Nastavení dvou nových položek pro svátky a víkendy se pak projeví na celé řadě sestav jako je výkaz, výsledovka, přehledka, výpis s absencemi, ale i například na exportech do mzdových systémů atd. Například na výkaze se nová nastavení projeví ve společném sloupečku So,Ne,SV a na výsledovce zvlášť do sloupečků Práce ve svátky a Práce v So a Ne, kde je zvlášť sloupeček pro práci o víkendu a zvlášť pro práci ve dny svátků. Na výkaze lze jednotlivé typy samostatně najít ve spodních sumárních tabulkách pro mzdové složky, takže i na něm pak v sumářích pochopitelně vidíte odděleně příplatkovou práci svátků od příplatkové práce víkendů.

Podpora terminálu BM-F302 s bezdotykovým rozpoznáním obličeje pro ochranu zdraví zaměstnanců
Do nabídky identifikačních terminálů pro čipování docházky byl dále zařazen multibiometrický docházkový terminál BM-F302, který umí jak klasické metody ověření otiskem prstu, kartou, čipem a heslem, tak ale zejména i bezdotykové ověření pomocí tváře. Hlavní výhodou této metody je funkčnost zcela bezkontaktním způsobem, kdy se pracovník při čipování docházky nemusí terminálu vůbec dotknout, pouze se na něj podívá. Tím je zajištěna maximální ochrana zdraví, kdy při čipování docházky nehrozí přenos případných virů jako je koronavirus onemocnění covid-19. Zároveň ale pro zaměstnavatele zůstává zachovaná maximální věrohodnost načipovaných dat podobně jako u otisku prstu, kdy na rozdíl například od identifikace kartou nebo čipem nemohou ani u identifikace rozpoznáním tváře zaměstnanci "falšovat" docházku tím, že by si ID média půjčovali a jeden pracovník by čipoval i ostatním. Docházkový terminál BM-F302, který můžete objednat zde, je tedy přínosný jak pro zaměstnance z pohledu ochrany zdraví díky zcela bezkontaktnímu používání, tak i pro zaměstnavatele z pohledu zachování ochrany mzdových prostředků díky biometrické identifikaci obličejem.

Rozšířeny možnosti nastavení práv přístupu do modulu Kalendář pro vedoucí prac.
Právo pro přístup do modulu Ostatní / Kalendář, které se řídí nastavením položky Právo v editaci údajů zaměstnanců, bylo rozšířeno o možnost omezení dle oddělení (střediska). Takže vedoucím oddělení lze nově zpřístupnit i kalendáře jejich podřízených aniž by museli mít právo přístupu na všechny pracovníky. Stačí, když mají vedoucí nastavenu v menu "Zaměstnanci / Editace údajů" položku Právo na jednu z voleb "Prohlížení odd." nebo "Prohl. a přev. odd." a tím se dostanou i na úkoly v kalendářích svých podřízených v menu "Ostatní / Kalendář" (kromě úkolů označených jako Soukromé). Doposud se vedoucí oddělení dostali jen na vlastní kalendář.

Verze 8.29 z 9.6.2020:
Řešení chybně zapsané docházky po zapomenutém čipnutí odchodu
Pokud se vám stává, že zaměstnanci si občas zapomenou čipnout odchod na konci směny a tím dojde k chybnému zapsání odchodu druhý den při opětovném nástupu do práce, kdy program chybně zapíše odchod místo příchodu (protože si pracovník včera zapomněl čipnout odchod), lze tuto situaci nyní řešit pomocí nové položky "U terminálů potlačit odchod z noční pokud od předchozího příchodu uplynulo více jak 18 hodin", kterou naleznete v menu "Firma / Editace údajů". Položku lze buď vypnout, nebo nastavit na hodnotu v intervalu od 10 do 24 hodin. Výchozí hodnotu 18 hodin lze tedy změnit na jinou délku. Nastavení má vliv jen pokud používáte automatické rozpoznání příchodů a odchodů, aby pracovníci nemuseli při čipování docházky na terminálu nic mačkat a jen stačilo čipnout kartou, čipem nebo otiskem prstu. Pak program střídavě zapisuje jednotlivá čipnutí jako příchod, odchod, příchod, odchod ... atd. Ale pokud si pracovník zapomene např. při odchodu na terminálu čipnout, dojde následně k chybě automatického rozpoznávání, protože program neví, že si pracovník zapomněl některou akci čipnout. Takže když například v pondělí ráno správně čipne příchod a následně odpoledne při odchodu čipnout zapomene, je následné ranní čipnutí v úterý zapsáno jako odchod, protože program předpokládá, že zaměstnanec teprve odchází a měl tedy dlouhou noční směnu. Této chybě lze nyní zabránit tím, že novou položku zapnete a nastavíte např. na 18 hodin. Program tak v úterý při ranním čipování zjistí, že od pondělního čipnutí příchodu uběhla již delší doba než nastavených 18 hodin a tak nové čipnutí již zapíše správně jako příchod. Vám tedy stačí editací docházky dopsat jen chybějící pondělní odchod, ale vše ostatní je již programem rozpoznáno správně, takže úterní ani případnou další načipovanou docházku již opravovat nemusíte. Nové nastavení tedy ušetří práci s opravami docházky tam, kde se pracovníkům stává, že občas zapomenou nějaký ten odchod na terminálu čipnout.

Podpora terminálu ZKTeco F22 a DSi 200
U zákazníků byla ověřena možnost použít s Docházkou 3000 docházkové identifikační terminály od dalších výrobců a dodavatelů. Nově se jedná o výrobek firmy ZK-Teco typ F22 a dále o terminál dodavatele IreSoft Alveno a to konkrétně typ DSi 200. Oba biometrické terminály fungují s Docházkou 3000 a to jak s automatickým přenosem dat po síti LAN (Ethernet, TCP/IP), tak je také možné načítat data přenášená pomocí USB flash disku. Pokud tedy máte některý z těchto terminálů, nebo z celé řady dalších (viz přehled zde), lze je začít používat s Docházkou 3000. Kompatibilitu si můžete i sami dopředu ověřit pomocí tohoto testovacího programu. Testovací program se pokusí spojit s terminálem pomocí všech protokolů, které docházkový systém podporuje a tak vám přímo ověří použitelnost konkrétního terminálu pro možnost automatické komunikace s přenosem dat po síti LAN mezi vašim terminálem a programem Docházka 3000.

Ochrana před poškozením databáze v případě zaplnění disku serveru
Program od této verze hlídá stav volného místa na disku hlavního PC docházky ( docházkovém serveru). Tedy chrání před zaplněním disku počítače, na kterém je docházkový systém nainstalovaný. Pokud by na disku C: hlavního PC docházky došlo k úplnému zaplnění jeho kapacity a nebylo by žádné volné místo pro zápis databázových souborů, hrozila by ztráta dat či poškození DB. Proto program vždy před přihlášením uživatele zkontroluje, zda je na serveru na disku volno alespoň 10 MB kapacity či více. První drobné hlášení na úvodní obrazovce zobrazuje již při poklesu volného místa pod 100 MB. Pokud volná kapacita klesne pod hranici 10 MB, píše program na úvodní obrazovce výrazné výstražné hlášení, aby uživatel neprodleně kontaktoval správce IT, který problém vyřeší. Jestli-že volné místo klesne po 1 MB a situace s obsazením disku tedy začne být vysoce kritická, program úplně znemožní přihlášení a zastaví databázový server. Tím ještě před přihlášením uživatele předejde tomu, že by se místo na disku serveru vyčerpalo zcela a ochrání tím databázi a docházkový systém před ztrátou dat či poškozením DB. Zaměstnanci pochopitelně mohou na terminálech čipovat docházku po celou dobu naprosto bez omezení, toto nové opatření se týká jen práce s programem v počítači.

Verze 8.28 z 21.5.2020:
Automatický přenos dat z terminálu BM-F630 přes USB kabel
Terminály BM-F630 mají od této verze programu možnost komunikace s počítačem pomocí USB portu. Takže stačí mezi terminálem a počítačem propojit USB kabel a tím lze zajistit automatický přenos dat příchodů a odchodů bez nutnosti konfigurace LAN sítě a ethernetu s TCP/IP protokolem. Připojení přes USB je tedy pro běžného uživatele PC výrazně jednodušší a pro zajištění automatického přenosu načipovaných dat z terminálu do programu Docházka 3000 nepotřebuje žádné znalosti počítačové sítě. Příručka pro toto jednoduché nastavení je na instalačním či aktualizačním CD docházky v souboru F630_připojení_USB.pdf

Export dat do mzdového systému Nugget SW
Do programu přibyla podpora pro export dat do mzdového systému Nugget SW od firmy RSM Payroll Solutions CZ a.s. Brno. K exportu má přístup administrátor v menu "Ostatní / Exporty do mezd / Nugget SW". V úvodním okně vybere zaměstnance (či oddělení nebo všechny pracovníky) a období. Následně spustí výpočet a po jeho doběhnutí lze přes tlačítko Další zobrazit nebo uložit na disk PC exportní .csv soubor LS010PC.csv obsahující údaje o docházce. Tento soubor následně importujete do do mzdové agendy v Nugget SW. Podrobné informace o přenosu dat naleznete na instalačním či aktualizačním CD docházky ve složce /Prirucky v souboru Nugget.pdf.
Při exportu mzdových dat z docházky do mzdové agendy programu Nugget SW máte také možnost vlastní konfigurace exportu přenášených údajů. Takže například u nepřítomností můžete nastavit, které absence a přerušení z docházky mají být do mezd přenášeny a pod jakým kódem je Nugget SW načítá. Nastavení nalezne administrátor v menu "Ostatní / Exporty do mezd / Nugget SW / Nastavení číselníku položek exportu". Výchozí hodnoty jsou v docházce již přednastaveny , ale pokud se rozhodnete, že do mezd některé položky přenášet nechcete, můžete je z číselníku smazat a tím se přestanou v exportním souboru objevovat. Nebo pokud v docházce máte přidaný nějaký vlastní druh absence podporovaný mzdami, například si pro otcovskou poporodní péči zavedete v docházce absenci číslo 12, lze toto nastavit v číselníku jako převod do mezd pod požadovaným kódem. U stávajících mzdových složek můžete text kódu upravit a navíc lze vždy volit, jestli se pod daným kódem přenáší hodnota formou času, počtu dní a nebo částky v Kč - např. příplatky, náhrady, stravné atd. Přenos mzdových složek a typu přenášených údajů máte tedy plně pod kontrolou a pokud vám výchozí nastavení nevyhovuje, můžete si jej sami upravit. V číselníku můžete upravit i výchozí hodnotu pro položku POD (Podnik - číslo datové knihovny), pokud používáte ve mzdách jinou hodnotu než výchozí 001.
Navíc, pokud byste měli v docházce zaměstnance číslované jinak než ve mzdách, lze i toto snadno vyřešit. Stačí v docházce v modulu personalistiky (Zaměstnanci / Personalistika) přes tlačítko "Uprav nebo přidej položky do číselníku 0 - Osobní údaje" aktivovat novou položku číselníku nazvanou "Nuget os.č.". Poté v personalistice vyplnit zaměstnancům do této položky osobní čísla, které mají přidělena ve mzdách Nugget. Dokonce se nemusí jednat jen o čísla, ale lze použít i písmena a další znaky. Docházka pak do exportního CSV souboru, kterým se přenáší data z docházky do Nugget SW bude místo osobního čísla (indexu) zaměstnance v docházce vyplňovat hodnotu uvedenou v personalistice v položce "Nugget os.č.". Takže vše bude fungovat i když máte ve mzdách zaměstnance očíslované jinak než v Docházce.

Lze povolit rušení záznamů v historii oprav
Pokud vám z nějakého důvodu nevyhovuje sledování historie opravovaných záznamů, ve které lze dohledat kdo komu kdy a jaké záznamy docházky opravoval, doplňoval či mazal, lze pomocí speciálního conf. souboru editlogendel povolit rušení záznamů v menu Zaměstnanci / Editace docházky / Historie oprav. Zrušené záznamy historie oprav se pak přestanou v docházce zobrazovat a lze je dohledat jen v logu serveru. Blíže viz nápověda dostupná přes ikonu modrého otazníku vpravo dole v menu Historie oprav.

Verze 8.27 z 5.5.2020:
Fiktivní sestava docházky ukládá nastavení volby "Jen ranní"
Pokud fiktivní sestavu docházky zobrazíte přes menu Zaměstnanci / Prohlížení docházky / Fiktivní sestava, můžete v horním formuláři nastavit, jestli má program fiktivně generovat i týdny s odpolední směnou. Pokud zatrhnete volbu Jen ranní, budou se generovat příchody jen v dopoledním čase v intervalu 6:00 až 8:08. Ale pokud volba zatržena není, občas program na některý týden vygeneruje i odpolední směnu s časem příchodu v intervalu 11:25 až 13:32. Nastavení položky Jen ranní si nově program pamatuje, takže pokud chcete, aby se vždy generovaly jen ranní, stačí jí v menu "Zaměstnanci / Prohlížení docházky / Fiktivní sestava" zatrhnout jednou a příště již bude předvolena, navíc se její stav projeví i při zobrazení sestavy přes klasické prohlížení docházky (např. přes ikonu lupy v levé horní liště ikon admin. menu), když typ sestavy (vpravo nahoře) přepnete na volbu Fiktivní.

Podpora terminálu Realand A-C081
Program nyní podporuje automatický přenos dat docházky po síti LAN i s terminálem Realand A-C081. Takže pokud máte tento terminál zakoupený od jiného dodavatele, lze jej s Docházkou 3000 používat a data se z terminálu do programu mohou přenášet automaticky bez nutnosti ručního importu. Stačí v menu "Firma / Terminály BM-Finger" zadat IP adresu terminálu, port nastavit na hodnotu 5500 a položku Formát na výchozí hodnotu 1. Podrobný postup nastavení naleznete na instalačním či aktualizačním CD docházky ve složce terminal/doc/bmfinger v příručce v souboru realand_doplneni.pdf a je také možné nastavit význam funkčních F-kláves pro typy příchodů, odchodů, přerušení a absencí. Stejný postup platí i pro již delší dobu podporované terminály Realand A-C071 a Realand A-C091, které rovněž dokáží posílat načipovaná data příchodů, odchodů a přerušení do docházky automaticky po síti LAN.

Verze 8.26 z 15.4.2020:
Hromadné sestavy jen pro zaměstnance se zadanou docházkou
Pokud máte pracovníky na dohodu nebo jiné nekmenové zaměstnance, kteří nechodí do zaměstnání pravidelně, agenturní pracovníky a podobně, lze nyní pohodlně vytvářet, zobrazovat, exportovat a tisknout sestavy, které neobsahují data těch, kteří ve zvoleném měsíci nemají nahranou žádnou docházku. Pokud tedy někteří pracovníci nemají v zobrazovaném měsíci zadaný žádný příchod, odchod ani celodenní absenci, lze snadno vytvořit sestavy vynechávající jejich záznamy, takže na hromadných sestavách tito pracovníci bez zadané docházky "nepřekáží". Jedná se například o výpis docházky v menu Zaměstnanci / Prohlížení docházky, Výsledovku docházky v menu Zaměstnanci / Prohlížení docházky / Výsledovka a také sestavu Výkaz v menu Zaměstnanci / Prohlížení docházky / Výkaz. Případně i při vyvolání těchto sestav přes ikony v levém horním pásu ikon administrátorského menu. Na těchto sestavách a exportech se ve výběru pracovníků zobrazuje nová volba "Všichni s daty v tomto měsíci". Pokud jí vyberete, bude zvolená sestava či export zobrazovat data jen těch zaměstnanců, kteří ve vyhodnocovaném období mají načipované příchody či odchody nebo alespoň zadanou nějakou celodenní absenci. Ti, kteří v tomto měsíci nemají nahrané žádné seance ani absence, na sestavě automaticky nebudou. Pokud vám tedy někteří pracovníci v určitých měsících nepracují, budou sestavy přehlednější, protože nebudou zbytečně obsahovat nulová data těchto lidí. Takže například výsledovka bude kratší, hromadný výkaz či výpis docházky nebudou obsahovat listy nulových údajů, což se hodí zejména při hromadném tisku, kdy se netisknou zbytečné strany prázdných výkazů a také exporty sestav do excelu nebudou obsahovat listy s nulovými údaji. Dále je položka "Všichni s daty v tomto měsíci" ve výběru zaměstnanců i v sestavách Přehledka (Zaměstnanci / Prohlížení docházky / Přehledka), Lístek docházky (Zaměstnanci / Prohlížení docházky / Lístek docházky), Sestava OIP (Zaměstnanci / Prohlížení docházky / Sestava OIP), Absence (Ostatní / Absence), Export docházky (Ostatní / Export docházky), XML Export (Ostatní / XML export), Grafy (Ostatní / Grafy) a déle v exportech do mzdových systémů (v menu Ostatní / Exporty do mezd) jako je Pamica, Helios Orange, Money S3, Duel od Ježek SW, Vema, UniExport, Perm mzdy, Gordic, Abra Flexibee atd. Tam všude je možno novou volbou "Všichni s daty v tomto měsíci" zajistit zpracování dat jen těch pracovníků, kteří ve zvoleném období mají nějakou docházku nebo nahrané celodenní absence. Ostatní bez zadané docházky či absencí jsou automaticky vynecháni aniž byste je museli v personalistice v editaci údajů zaměstnanců ručně předem deaktivovat.
Pokud ale chcete sestavy úplně za všechny pracovníky bez ohledu na to, zda mají či nemají ve vyhodnocovaném období nějakou docházku či absence, tak použijete ve výběru původní volbu "Všichni pracovníci" jako doposud, protože tato v programu samozřejmě zůstala a zpracuje úplně všechny zaměstnance stejně jako v předchozích verzích programu.

Výpis s absencemi za všechny najednou nebo dle oddělení
Sestavu "Výpis s absencemi", kterou má administrátor dostupnou v menu "Zaměstnanci / Prohlížení docházky / Výpis s absencemi" nebo přes odpovídající ikonu v levé horní liště ikon, lze nyní hromadně spustit za všechny zaměstnance celé firmy najednou nebo za všechny patřící do určitého oddělení. Výběrové menu zaměstnanců bylo totiž rozšířeno o volbu Všichni pracovníci a dále o volby pro jednotlivá oddělení. Tedy tak, jak to umí většina dalších sestav. Hromadnou sestavu lze správně tisknout pomocí ikony tiskárny, kdy se výpis otevře v novém okně bez grafických prvků, tedy v podobě vhodné k tisku i na černobílé tiskárně. Navíc je zajištěno, že výpis každého pracovníka bude začínat při tisku na samostatném listu papíru. Rovnou se i zobrazí výběr tiskárny, takže tisknout lze velice rychle. Dále lze hromadnou sestavu přes ikonu diskety i uložit do dokumentů firmy, poslat e-mailem nebo uložit do diskové složky firemního datového skladu. Tedy ikony tisku a uložení/odeslání fungují pro hromadný výpis s absencemi stejně jako u ostatních sestav (Výpis, Výsledovka, Výkaz ...).

Příručka k nejpoužívanějším sestavám docházky
V programu přibyla nová přehledová příručka sestav a grafů z docházky. Naleznete jí v menu "Firma / Návody PDF / Sestavy z docházky" a obsahuje přehled nejpoužívanějších podrobných denních i sumárních měsíčních či ročních sestav obsažených v programu Docházka 3000 včetně popisu jejich položek, tipů k čemu nebo komu se ta která sestava nejlépe hodí, možnosti jejich ukládání, tisku, přímému posílání e-mailem, exportu do PDF či Excelu nebo mzdového systému a podobně. Včetně možností tvorby vlastních sestav na míru obsahujících jen vámi požadované položky a také zobrazení formou grafů.

Doplněn export přehledky do Excelu při měsíční uzávěrce
Pokud při měsíční či roční uzávěrce docházky využíváte pohodlnou možnost provedení uzávěrky pomocí průvodce, kterého má administrátor v menu "Firma / Průvodce uzávěrkou", přibyla v 8. kroku Tisk sestav možnost exportu sestavy Přehledka do XLS souboru pomocí nového tlačítka "Export přehledky do XLS", nebo přímo otevření sestavy Přehledka v Excelu. Použít lze samozřejmě i zdarma dostupný program Calc z balíku OpenOffice nebo LibreOffice.

Verze 8.25 z 2.4.2020:
Hromadný import e-neschopenek
Nově je možné načíst najednou více XML souborů s e-neschopenkami, což využijete pokud vám najednou onemocní více zaměstnanců. Pro hromadný import stačí v menu "Zaměstnance / E-neschopenky" kliknout v horní modré části na nové tlačítko "Přepni formulář pro načtení více souborů". Pak bude možné přes tlačítko "Procházet" vybrat myší více souborů a načíst je do programu najednou.

Doplnění přesčasů do položky Můj součet na sestavě Výsledovka
Na výsledovce docházky, která je dostupná např. přes zelenou ikonu bankovek v levé horní liště ikon administrátorského menu nebo v menu "Zaměstnanci / Prohlížení docházky / Výsledovka", byly rozšířeny možnosti počítání uživatelské položky "Můj součet", jejíž způsob výpočtu si nastavujete přes pravé horní tlačítko "Menu / Nastavení položky Můj součet". Nově je možné aktivovat dvě nové volby. První je možnost přičítání přesčasových hodin převedených z minulého měsíce. Druhou novou volbou je možnost odečítat přesčasové hodiny převedené z vyhodnocovaného měsíce do měsíce následujícího. Pokud tedy v docházce používáte převody přesčasů a tedy je hned neproplácíte, zajistí aktivace těchto nových dvou položek mimo jiné to, že přesčas převedený do následujícího měsíce nebude omylem v tomto vyhodnocovaném měsíci proplacen. Což by se mohlo stát, pokud by si mzdová účetní nevšimla toho, že přesčas byl převeden (zobrazen ve druhém řádku ve sloupečku Přesčas / Převod). Sečtení odpracované doby s převodem z minulého měsíce a následné odečtení celé výše přesčasu převedeného do měsíce následujícího "očistí" v položce Můj součet odpracovanou dobu určenou k proplacení od vlivu převedeného přesčasu.

Doplnění položky Můj součet do dalších sestav a exportů
Uživatelsky nastavený výpočet v položce Můj součet se nyní zobrazuje nejen ve výsledovce, ale i v sestavách jako je Výkaz či Přehledka a exportuje se pod kódem mzdové složky 174 také v sestavě XML Export, mzdových exportech, exportu výsledovky a excelovských xls souborech sestav Výkaz či Přehledka.

Nastavení velikosti písma u sestavy Výpis s absencemi
Sestava "Výpis s absencemi", kterou má administrátor dostupnou v menu "Zaměstnanci / Prohlížení docházky / Výpis s absencemi" nebo přes odpovídající ikonu v levé horní liště ikon admin. menu, používá standardně menší velikost písma, aby se i při čerpání více typů absencí v jednom měsíci sestava při tisku vešla na list papíru A4 při klasickém tisku na výšku. Čím více typů absencí pracovník v průběhu měsíce čerpal, tím více má sestava sloupců a je tedy širší. Ovšem při zobrazení na monitoru, které mají v dnešní době vysoké rozlišení, je pak písmo sestavy někdy až příliš malé. Proto v programu u této sestavy v horním výběrovém menu zaměstnanců a období přibyla vpravo ikona lupy se znaménkem + (plus), pomocí které lze písmo zvětšit na běžnou velikost používanou i u ostatních sestav. Program si zvětšení zapamatuje a tak jej bude používat dokud zvětšení opět nevypnete, což se dělá podobnou levou horní ikonou, tentokrát však se znaménkem - (mínus). Ikonami lupy lze tedy velikost přepínat a program si nastavení pamatuje nejen pro zobrazení, ale i pro případný následný tisk. Takže i tisk může používat větší písmo, pokud se vám malá velikost písma i při vytištění hůře čte.

Verze 8.24 z 19.3.2020:
Hromadný tisk výpisu s absencemi
Sestavu "Výpis s absencemi", kterou má administrátor dostupnou v menu "Zaměstnanci / Prohlížení docházky / Výpis s absencemi" nebo přes odpovídající ikonu v levé horní liště ikon, lze nyní hromadně spustit za všechny zaměstnance najednou a rovnou i tisknout jednotlivé výpisy na samostatné listy. Slouží k tomu nová dolní volba "Všechny + Tisk" ve výběru zaměstnanců.

Možnost vypnout zobrazení typu absence v přehledu přítomnosti
V administrátorském menu "Firma / Editace údajů" přibyla konfigurační položka "V přehledu přítomnosti zobrazovat typ celodenní absence". Ve výchozím stavu je zapnutá. Ale pokud nechcete, aby se zaměstnancům v jejich uživatelské části programu v menu "Ostatní / Přehled" zobrazovaly informace o typu absence v době nepřítomnosti ostatních pracovníků, ale bylo prostě zobrazeno jen Nepřítomen a nebyl tedy poznat důvod, můžete položku "V přehledu přítomnosti zobrazovat typ celodenní absence" v nastavení firmy vypnout.

Grafická analýza dat z docházky pomocí kontingenčního grafu v Excelu
V analytickém modulu OLAP, který naleznete v menu "Zaměstnanci / Prohlížení docházky / Analýza dat - OLAP", je k dispozici možnost exportu analytických dat z docházky do Excelu pomocí spodní volby "Přenos analytických dat do Excelu". Tato funkce umožňuje uložení dat do excelového souboru a využijete jí, pokud jste zvyklí provádět analytické zpracování dat pomocí běžných nebo kontingenčních tabulek (pivot table) či pro názornější zobrazení i pomocí obyčejných nebo kontingenčních grafů v Excelu z kancelářského balíku MS Office, či programu Calc z OpenOffice/LibreOffice. Podrobný návod, který naleznete v programu v menu "Firma / Návody PDF" v příručce Analýza dat OLAP, byl nově doplněn nejen o analytické zpracování dat z docházky pomocí běžných si kontingenčních tabulek, což je dostupné již od verze 8.22, ale nově vás návod provede právě i tvorbou kontingenčních grafů, které umožní vizualizaci analytických dat z docházky a slouží k názornější prezentaci výstupů z docházky například pro vedoucí pracovníky. Přestože je tedy v samotné Docházce 3000 celá řada sestav, grafů a obsahuje i vlastní zabudovaný analytický nástroj, je tato metoda s přenosem dat do Excelu vhodná pro ty pracovníky, kteří jsou v používání Excelu sběhlí a nemusí se tak učit používat žádný další analytický nástroj. Takže dotazy typu "Kteří pracovníci z oddělení výroba měli v minulém čtvrtletí nejvyšší příplatky za noční práci a nečerpali přitom žádnou nemocenskou", či jakýkoli jiný analytický dotaz, můžete provádět nejen přímo v docházce, ale i v Excelu a výstupy následně použít ať již formou tabulek či grafů například v prezentacích.

Verze 8.23 z 13.3.2020:
Virtuální terminál pro čipování práce mimo pracoviště
Do programu přibyla možnost vzdáleného čipování docházky přes novou funkci virtuálního cloudového terminálu ovládaného přes webový prohlížeč odkudkoli z běžně dostupného internetu. Tato funkce byla doplněna na základě dotazů zaměstnavatelů, kteří chtějí svým pracovníkům umožnit například práci z domova z důvodu karantény nebo při péči o dítě. Pokud si v programu podporu virtuálního terminálu zapnete, lze jí využít i v jiných situacích práce mimo pracoviště. Virtuální terminál tedy umožňuje zaměstnancům čipovat docházku vzdáleně přes internet například z domova pomocí počítače, notebooku, tabletu nebo mobilního telefonu. Lze vybrat konkrétní zaměstnance, kteří mají mít tuto možnost povolenou, nemusí být dostupná všem. Virtuální terminál běží na našem cloudovém serveru a za jeho použití se nic nepřiplácí - je zdarma jako součást licence programu. Pracovníkům sdělíte přístupovou adresu, kterou vám program napíše při registraci firmy do cloudu a pro čipování pak mohou zaměstnanci na této adrese cloudu používat své přihlašovací jméno a heslo z docházky. Váš docházkový server (hlavní PC docházky) umístěný u vás ve firmě si pak pomocí klasického internetového připojení z cloudu data stahuje a převádí je na příchody a odchody podobně jako kdyby se jednalo o čipnutí provedené na normálním terminálu na karty/čipy nebo otisky prstů. Není tedy potřeba žádných úprav konfigurace vaší sítě, ani VPN, ani nastavení routování ani nic podobného. Vše funguje na běžném http / https protokolu. Podrobný návod k nastavení virtuálního docházkového terminálu naleznete v programu v menu "Firma / Návody PDF" v příručce Virtuální terminál, nebo on-line Zde

Import dat z více terminálů nepřipojených do LAN
Pokud máte ve firmě více terminálů BM-Finger nepřipojených do sítě LAN a data z nich tedy přenášíte na souborech fleškou, je nyní v menu "Firma / Terminály BM-Finger / Import dat ze souboru (flešky)" k dispozici nové zatržítko "Nepřevádět do docházky". Pomocí něj je možné vyřešit situaci se správným rozpoznáváním příchodů a odchodů v případě, kdy se může stát, že si pracovník čipne odchod na jiném terminálu, než čipoval předchozí příchod. U terminálů připojených do LAN si správně stažení všech dat a až poté správné časové napárování příchodů a odchodů vyřeší program sám, protože má přenosy plně pod svou kontrolou a zná počet terminálů. Ale při ručním přenosu program neví, zda se bude přenášet jen z jednoho souboru nebo více souborů protože máte více terminálů. Tato nová volba tedy zajistí, že pomocí ní programu sdělíte, že tento soubor není poslední a ještě bude následovat nahrání dat z dalších souborů. U všech volbu zatrhnete, až u posledního jí necháte nezatrženou, takže až po nahrání všech čipnutí ze všech terminálů včetně posledního dojde k převodu načipovaných identifikací na příchody a odchody a tedy i jejich správné napárování i v případě, kdy si pracovník může příchod čipnout na jiném (do sítě LAN nepřipojeném) terminálu, než bude čipovat následný odchod. Nápověda je i přímo v programu dostupná hned vedle nové volby přes malý modrý otazník.

Verze 8.22 z 12.3.2020:
Uživatelská záhlaví a zápatí výpisu docházky
Administrátor může nyní definovat nejen neomezený počet různých záhlaví zobrazovaných na výpise v prohlížení docházky, ale nově i zápatí a navíc u obou i výchozí hodnoty. Definice zápatí se provádí ve stejném menu jako definice záhlaví, tedy v "Ostatní / Zákaznické sestavy / Záhlaví výpisu docházky". Při vkládání nového textu nebo úpravě stávajícího přibyly dvě nová zatržítka. Pomocí zatržítka Zápatí určíte, jestli se jedná o záhlaví (nezatrženo), nebo o zápatí (zatrženo). Druhé nové zatržítko Výchozí určuje, zda se zvolené záhlaví nebo zápatí (případně obě) bude zobrazovat přednostně jako výchozí volba nebo pokud nevyberete před zobrazením sestavy nějaké jiné záhlaví nebo zápatí.
Pokud nadefinujete více záhlaví či zápatí, vybíráte je před zobrazením sestavy výpisu docházky a to buď v admin. menu "Zrychlené menu / Prohlížení docházky" nebo v uživatelském menu "Výpis", kde přibudou nové výběrové položky "Zvolte záhlaví" a "Zvolte zápatí". Při zobrazení sestav z jiných míst programu se na nich zobrazí výchozí záhlaví či zápatí, pokud jsou definována. Jedná se o tyto sestavy: "Zaměstnanci / Prohlížení docházky", "Zaměstnanci / Prohlížení docházky / Výpis s absencemi", "Zaměstnanci / Prohlížení docházky / Výkaz". Záhlaví se zobrazuje nahoře, zápatí dole.

Analýza dat z docházky pomocí Excelu
V analytickém modulu OLAP, který naleznete v menu "Zaměstnanci / Prohlížení docházky / Analýza dat - OLAP" je nyní k dispozici možnost exportu analytických dat z docházky do Excelu. Slouží k tomu nová spodní volba "Přenos analytických dat do Excelu". Před přenosem můžete vybrat rozsah dat, která chcete do Excelu přenést. Buď zvolíte všechna data za všechny roky, nebo lze vybrat jen konkrétní rok. Tato funkce umožní uložení dat do excelového souboru a využijete jí pokud jste zvyklí provádět analytické zpracování dat pomocí kontingenčních tabulek (pivot table) v Excelu či programu Calc z OpenOffice/LibreOffice. Podrobný návod naleznete v programu v menu "Firma / Návody PDF" v příručce Analýza dat OLAP.

Verze 8.21 z 5.3.2020:
Fiktivní sestava docházky
V programu přibyla fiktivní sestava docházky. Najdete jí buď v menu Zaměstnanci / Prohlížení docházky / Fiktivní sestava. Nebo i při prohlížení docházky přes ikonu lupy v levém horním pásu ikon administrátorského menu, nebo přes volbu Zaměstnanci / Prohlížení docházky, kde přibyla v horním výběrovém dialogu pracovníka, období atd. vpravo ve volbě typu sestavy nová položka Fiktivní.
Jedná se o generovanou sestavu fiktivní docházky, která nenačítá data načipovaná na terminálech či přes PC, ale docházku pracovníka si kompletně vymyslí. Jedná se tedy o něco podobného jako lze zajistit přes Generátor docházky z menu Zaměstnanci / Editace docházky, ale generátor přepisuje v databázi původní načipované údaje. Kdežto tato nová fiktivní sestava do DB nic nezapisuje, veškeré původní údaje v programu zachová, nemaže je, nedoplňuje ani nepřepisuje a původní údaje jsou nadále ve všech ostatních sestavách dostupné bez změny. Pouze na této fiktivní sestavě jsou příchody a odchody vygenerované a to tak, že údaje působí naprosto věrohodně, dokonce lépe než z generátoru docházky. O náhodný rozptyl se totiž posunují nejen zobrazené časy příchodů a odchodů, ale i časy přestávek a ani délka odpracované doby není vždy stejná. Fiktivní sestava umí vygenerovat přestávku tak, že začíná i dříve než po 6 hodinách a může být protažena přes 30 minut (nikdy není kratší než půl hodiny a není po době delší než 6 hodin od příchodu, takže zákonné požadavky nejsou porušeny). Může jen začít až o 15 minut dříve a být dlouhá 30 až 45 minut. Ani konec pracovní doby není počítaný na přesných 8 hodin práce, ale je generovaný tak, že uznaná doba dne může kolísat mezi 7:45 až 8:15 hodin. Ovšem je zajištěno, že v průběhu měsíce se celkový součet uznané pracovní doby přesně rovná součtu pracovních dnů x 8 hodin, takže na konci měsíce nevzniká žádný přesčas či nedočas. Měsíční pracovní doba je dodržena přesně. Přestože se generování zdá poměrně náhodné, stejný pracovník má ve stejném měsíci při opakovaném zobrazení sestavy vždy všechny časy vygenerované tak jako při předchozím zobrazení. V generování se nepoužívá náhodných čísel, takže když sestavu stejného pracovníka a za stejný měsíc zobrazíte znovu, budou všechny časy stejné jako při předchozím zobrazení stejného zaměstnance. Opakované zobrazení stejného období a pracovníka tedy dodrží předchozí údaje, což ještě více podporuje věrohodnost, protože opakovaný tisk i zobrazení nemění údaje. Ale zároveň je zajištěno, že každá kombinace pracovník/období vytvoří unikátní sestavu. Nedochází tedy k tomu, že by více zaměstnanců mělo stejné časy docházky, přestávek či denní uznané doby, ani stejný pracovník nemá stejné údaje v různých měsících. Každá kombinace pracovník/období generuje jiné časy, ale opakované zobrazení stejné kombinace dává stejné údaje.
Fiktivní sestava ze skutečné docházky zachová pouze celodenní absence, takže dodrží například čerpání dovolených, pracovní neschopnost, služební cesty a všechny další celodenní absence. Generované údaje tedy sedí na existující papírové doklady jako jsou neschopenky, cesťáky, dovolenky, propustky a podobné doklady.
Navíc, pokud sestavu zobrazíte přes nové menu Zaměstnanci / Prohlížení docházky / Fiktivní sestava, můžete v horním formuláři nastavit, jestli má program fiktivně generovat i týdny s odpolední směnou. Pokud zatrhnete volbu Jen ranní, budou se generovat příchody jen v dopoledním čase v intervalu 6:00 až 8:08. Ale pokud volba zatržena není, občas program na některý týden vygeneruje i odpolední směnu s časem příchodu v intervalu 11:25 až 13:32. Generované prodlužování přestávek a délky pracovní doby ale zároveň zajistí i to, že nikdy nevznikne noční práce. Příchod niky nebude před 6:00 a odchod nikdy nebude po 22:00, takže fiktivní sestava ani s povolenou odpolední směnou nepřesáhne koncem do doby noční příplatkové doby.
Nevznikne ani přesčas na konci měsíce, který by se musel proplácet či převádět, v žádném týdnu nepřekročí týdenní přesčas povolených 8 hodin a vždy je dodržena minimální zákonná 12 hodinová doba odpočinku mezi směnami. Negeneruje se žádná práce na dny svátků ani na víkendy, takže nevznikají žádné příplatky.
Fiktivní sestavu lze pomocí ikon v levém horním záhlaví (vedle osobního čísla pracovníka) vytisknout či uložit do PDF, uložit do CSV souboru, zobrazit správně naformátovanou v Excelu, nebo pomocí čtvrté ikony diskety uložit do dokumentů personalistiky, uložit na disk do složky datového skladu nebo odeslat e-mailem.

Volba vzhledu tabulky seznamu zaměstnanců v editaci údajů
Při editaci údajů zaměstnanců v menu "Zaměstnanci / Editace údajů" lze nyní přepínat rozsah zobrazených podrobností nastavení práv v tabulce přehledu pracovníků. Slouží k tomu ikona zelené šipky umístěná v horním červeném záhlaví tabulky v prvním levém sloupečku Zaměstnanec. Pravou šipkou se zobrazí všechny sloupce se všemi parametry nastavení a práv zaměstnanců, tedy plná verze tabulky. Levou šipkou se naopak rozsah zobrazení sníží jen na hlavní údaje.

Tisk E-neschopenek
E-neschopenky lze nově vytisknout v lidsky čitelné podobě. A to jak již nahrané a dříve uložené či zpracované e-neschopenky, tak i právě nově nahrávané. V menu "Zaměstnanci / E-neschopenky" při zobrazení obsahu neschopenky najdete nově ikonu tiskárny v horní části nad zobrazeno e-neschopenkou. Kliknutím na ikonu se dokument otevře v tiskové podobě bez grafických prvků a program rovnou zobrazí tiskový dialog s výběrem tiskárny a zahájením tisku.

Verze 8.20 z 26.2.2020:
Podpora načítání E-neschopenek
Do systému přibyla možnost načítání e-neschopenek. Naleznete jí v novém admin. menu "Zaměstnanci / E-neschopenky". Jedná se o import XML souborů, které vám budou chodit do datové schránky, pokud se k jejich zasílání zaregistrujete na portálu ČSSZ. Docházka 3000 je již připravena i na nový formát XML souborů e-neschopenek, který se bude používat od března 2020, tedy verze API 1.3, ale podporuje také starší formát API 1.2 platný začátkem roku 2020. V docházce přes tlačítko Procházet zvolíte XML soubor e-neschopenky a spustíte import. Program soubor načte a zobrazí vám všechny v něm uložené informace ve snadno čitelné podobě. Importovat umí všech 6 typů zasílaných zpráv. Tedy oznámení i informaci o vzniku pracovní neschopnosti, změnu, trvání, ukončení i případné storno. Sám se podle rodného čísla či jména a příjmení pracovníka pokusí nalézt odpovídajícího zaměstnance v databázi docházky. Pokud je v souboru jméno špatně, můžete pracovníka vybrat ručně. Dále program nastavuje datum začátku a konce nemoci. Pokud v souboru není informace o konci či pokračování uvedena, snaží se z databáze docházky detekovat správný interval trvání nemocenské. Oba datumy ale můžete v případě potřeby přepsat. Nakonec potvrdíte načtení dat, čímž se nemoc správně nahraje do databáze celodenních absencí v docházce. Pokud se jednalo o XML soubor storna nemocenské, je z databáze odpovídající informace o nemoci odstraněna. Nahrané soubory můžete kdykoli později znovu prohlížet či mazat. Uloží se i do personalistiky k odpovídajícímu zaměstnanci na kartu Dokumenty. Podrobný popis práce s e-neschopenkami byl doplněn do příručky Absence v menu "Firma / Návody PDF"

Podpora alternativních DB serverů
Byla aktualizována verze docházky používající další databázové servery, aby jejich uživatelé měli přístup k novým funkcím a modulům včetně výše uvedených e-neschopenek. Hlavní vývoj je však stále zaměřen na výchozí databázi MySQL. V současné době jsou tedy dostupné tyto verze Docházky 3000:
  8.20 pro MySQL ( v. 5.1 a vyšší ) a MariaDB ( v. 10.x a vyšší )
  8.20 pro Oracle ( v. 10g )
  8.20 pro PostgreSQL ( v. 9.3 a vyšší)
  8.20 pro MS SQL ( v. 2008 a vyšší včetně 2020)
  8.20 pro Firebird ( v. 2.5 a 3.x)
Drtivá většina uživatelů používá výchozí databázi MySQL, která je součástí standardně dodávaného instalačního programu. Docházkový systém obsahuje při použití MySQL naprosto všechny funkce a moduly, odpovídá mu veškerá dokumentace a je k dispozici i podpora od výrobce v plném rozsahu.
Pokud ale zákazník z nějakého důvodu upřednostní přechod na některý z ostatních výše uvedených DB serverů, je možné provést i migraci ze stávající MySQL databáze do jiné, protože v menu "Firma / Databáze" přibyl nový modul Přenos DB z MySQL, který obsahuje možnost importu původní databáze do nového systému včetně návodu k migraci.

Podpora nových prohlížečů
Byly provedeny úpravy pro podporu nejnovějších verzí webových prohlížečů, která zabrání používání vyrovnávací paměti stránek (cache) webového prohlížeče na těch místech programu, kde je její použití nevhodné a mohlo by způsobit zobrazení zastaralých informací. Některé nové verze prohlížečů používají vyrovnávací paměti agresivně bez ohledu na nastavení, které obsahuje záhlaví stránky. Proto nová úprava programu používá i další metody k zamezení nevhodného kešování prohlížečem.

Nové funkce generátoru docházky
V generátoru docházky, který má administrátor v menu "Zaměstnanci / Editace docházky / Generátor docházky" přibyla při generování seancí v položce "Existující záznamy" nové volba "Přepsat seance bez přerušení a absencí". Tato volba zajistí, že se nebude generovat na dny, na které je nahraná buď celodenní absence nebo i krátkodobé přerušení práce. Generuje se tedy jen na dny bez příchodů a odchodů, nebo na ty dny, kdy existující příchody a odchody mají nulové kódy přerušení. Pokud tedy měl pracovník některý den celodenní absenci (např. dovolenou), tento den zůstane bez změny stejně jako den, kdy měl například půldenní dovolenou, tedy třeba čipnutý příchod v 6:00 a odchod v 10:00 na kód 1 (dovolená). I tento den tedy generování vynechá, stejně jako i ostatní kódy, například byl půl hodiny na obědě a má tedy u odchodu kód 7 (přestávka), nebo na služební cestě, nebo hodinu u zubaře a podobně. Všechny tyto dny generování přeskočí a přepíše jen ty záznamy, kdy v ten den měly všechny zadané příchody i odchody pouze nulový kód přerušení, nebo není čipnutý žádný příchod, odchod, ani celodenní absence. Generované údaje tedy sedí na existující neschopenky, cesťáky, dovolenky, propustky a podobné doklady.

Zkrácený úvazek
V příručce Výpočet docházky, která je například přímo v programu v menu Firma / Návody PDF, přibyla podrobná informace pro nastavení zkráceného úvazku. Pokud tedy nebude nastavení zřejmé z informací uvedených v ostatních částech programu či ostatních příručkách a máte pracovníka na poloviční úvazek, pak v této příručce je konkrétní ukázka potřebných nastavení doplněná i obrázky přímo z programu přesně pro tento případ.

Verze 8.19 z 21.2.2020:
Nová datová kostka v analytickém modulu OLAP
V administrátorském menu "Zaměstnanci / Prohlížení docházky / Analýza dat - OLAP" přibyla možnost zjednodušeného vyhodnocení dat pracovní doby jen za pracovní dny. Slouží k tomu nová datová kostka Pracovní dny, která ve své tabulce faktů obsahuje jen záznamy za dny s nenulovým fondem nebo nenulovou uznanou pracovní dobou. Tato nová datová kostka vlastně vychází z dosavadní kostky Vše a poskytuje tedy možnost vyhodnocení velkého množství datových metrik dle nejrůznějších dimenzí, ale ve své tabulce faktů neobsahuje údaje za nepracovní dny, kdy zaměstnanec nemusel pracovat (má na ten den nastavený nulový fond) a ani v práci nebyl (neměl například víkendový přesčas). Tato nová datová kostka tedy usnadňuje například vyhodnocení průměrné pracovní doby, přesčasu, noční práce, práce ve svátky atd. atd., protože v ní nejsou zahrnuty volné dny a tak např. nulové položky fondu nezkreslují výpočet průměru a minima. Tato vyhodnocení sice bylo možné provádět i dříve, ale bylo nutné do parametrů vytvářené sestavy zahrnout speciální vylučovací podmínky a omezit tak vybrané dny například jen na pondělky až pátky, což ale stále nemuselo být dostatečné například u pracovníků pracujících na směny u nepřetržitého provozu, kteří pracují i o víkendu. Tato nová datová kostka Jen pracovní dny tedy řeší přesně tuto situaci a data za volné dny neobsahuje.

Přenos dat k analýzám OLAP
Modulu OLAP se týká i další úprava, která částečně souvisí s předchozím. Pokud v menu "Zaměstnanci / Prohlížení docházky / Analýza dat - OLAP" v první části pro přípravu dat spustíte přípravu dat bez zatržítka hromadný výpočet, přeskakuje příprava dat ty pracovníky, kteří ve zvoleném měsíci neměli načipovanou žádnou docházku (příchody či odchody) ani neměli zadané žádné celodenní absence. Takže při přípravě dat za stará období se automaticky vynechají ti, kteří v té době ještě (nebo už) nebyli vašimi zaměstnanci a nedojde tak ke zkreslení dat tím, že by se jim nahrály nulové hodnoty uznané pracovní doby nebo nedočasy (záporné hodnoty balance či přesčasu). Před spuštěním výpočtu tedy nemusíte pracovníky deaktivovat v editaci údajů zaměstnanců či nastavovat období platnosti záznamu, protože program sám pozná, zda pracovník ve zvoleném období zpracovávaného měsíce měl nahranou nějakou docházku či absence. U takových zaměstnanců je v průběhu zpracování zobrazena ikona žlutého vykřičníku, čímž poznáte, že se jedná o zaměstnance vynechaného z přípravy dat.

Verze 8.18 z 20.2.2020:
Rychlé zobrazení docházky neaktivních zaměstnanců
Pokud máte v programu nějaké deaktivované zaměstnance, lze nyní rychle prohlédnout jejich docházku aniž by je bylo nutné aktivovat. V menu "Zaměstnanci / Prohlížení docházky" nebo po kliknutí na ikonu lupy v levém horním pásu ikon admin. menu je dostupná nová volba "Neaktivní" vpravo nahoře ve výběru typu sestavy. Pokud na ní kliknete, nabídnou se v seznamu zaměstnanců všichni deaktivovaní pracovníci a je možné prohlížet jejích výpisy docházky. Volba typu sestavy "Neaktivní" se zobrazuje jen v případě, kdy v programu v menu "Zaměstnanci / Editace údajů" máte nějaké deaktivované pracovníky (nemají zatrženu volbu "Záznam je aktivní"). Pokud tam žádní deaktivovaní pracovníci nejsou, typ sestavy "Neaktivní" není vůbec v nabídce sestav v prohlížení docházky dostupný. Když tedy potřebujete rychle zkontrolovat docházku za staré období u více pracovníků, kteří již u vás nepracují a v programu jste je deaktivovali, nemusíte je zdlouhavě aktivovat, prohlédnout či vytisknout a pak zase deaktivovat. Ale v prohlížení docházky se přes tuto novou volbu k informacím dostanete hned.

Roční přehled čipovaných absencí
V menu "Zaměstnanci / Prohlížení docházky / Výpis s absencemi" přibyla v horním výběrovém formuláři ikona kalendáře, přes kterou lze zobrazit roční přehled všech čerpaných absencí zvoleného zaměstnance ve vybraném roce. Stejně tak je přístup k ročnímu plánu absencí dostupný i přes ikonu "Výpisu s absencemi" v horním levém pásu ikon administrátorského menu (6. ikona). V tomto ročním plánu či přehledu čerpaných absencí vidíte přehledně všechny měsíce a dny zvoleného roku (formou 12 malých měsíčních kalendářů) a pokud v některém dni byla čerpaná nějaká absence, je pozadí tohoto dne zobrazeno odpovídající barvu. Přehled významu barev je pak ve spodní tabulce, kde je ke každé barvě uveden název absence a vedle názvu je ještě ikona oka, přes kterou lze přehled upravit tak, že zobrazuje pouze konkrétní vybranou absenci. Rychle tam můžete zobrazit například roční přehled čerpaných a plánovaných dovolených zvoleného zaměstnance. Pod tabulkou je navíc ještě tlačítko "Zobraz absence všech pracovníků v roce ..." přes které lze zobrazit roční přehled čerpaných a plánovaných absencí všech zaměstnanců celé firmy, nebo lze výběr zúžit na pracovníky konkrétního oddělení a dále na konkrétní vybranou absenci. Takže zde můžete zobrazit třeba i čerpané a plánované dovolené v celé firmě či vybraném oddělení za celý zvolený rok.

Verze 8.17 z 14.2.2020:
Snadné vložení celodenních absencí přímo z prohlížení docházky
Při prohlížení docházky přes levou ikonu lupy v levém horním pásu ikon administrátorského menu se program snaží odhadnout možnou pokračující celodenní absenci a to na dny neomluvené nepřítomnosti označené v prohlížení docházky ikonou se žlutým vykřičníkem. Jedná se o dny, na které není nahraná žádná docházka (příchod či odchod) a ani celodenní absence a datum je dnešní nebo starší. Odhad celodenní absence funguje tak, že se program podívá na poslední předchozí odchod, jestli u něj byl uvedený nějaký kód krátkodobé absence (přerušení). Případně jaká byla předchozí celodenní absence. Pokud se programu podaří zjistit, jakou má pracovník nahranou poslední předchozí absenci (celodenní či krátkodobou), v odhadu uvede název této absence, který je zobrazený světlejším písmem doplněným otazníkem a info-ikonou, na kterou můžete najet myší a program vám zobrazí informaci o tom, jak k tomuto odhadu pokračující absence přišel. Dále je vedle ještě i ikona zeleného zatržítka, na kterou když kliknete, program zobrazenou odhadovanou absenci uloží do databáze jako schválenou. Takto lze tedy velice pohodlně pokračující celodenní absenci započatou v minulém období jedním kliknutím vložit i na následující dny až do dne aktuálního, aniž by bylo nutné z prohlížení docházky přecházet do editace.

Odhad pokračující absence v přehledu přítomnosti
Výše popsaný odhad pokračující celodenní absence je zobrazen i v přehledu aktuální přítomnosti zaměstnanců dostupném opět například z levé horní lišty admin. menu přes pátou ikonu Přehled přítomnosti. Zde se odhad pokračující celodenní absence zobrazí ve sloupečku Pohyb a to opět světlejším písmem a je doplněný i info-ikonou pro zobrazení informace o tom, jak program odhad provedl.

Centrální nastavení noční a odpolední práce
V menu Firma / Editace údajů přibyly položky pro nastavení intervalu vyhodnocení noční a odpolední práce, dále položky pro vyhodnocení příplatku či srážky za stravenky odvozené od délky opracované doby. Původně tato nastavení byla dostupná jen při vyhodnocení sestav jako je výkaz či výsledovka nebo exporty do mezd při jejich vyvolání z menu Ostatní. Ovšem tato nastavení mají vliv i na další sestavy a tak lze nastavení položek upravit konzistentně na jednom místě v parametrech firmy, protože se většinou jedná o globální nastavení platné pro celou firmu.

Verze 8.16 z 10.2.2020:
Nastavení sazeb služebních cest pro jednotlivé roky
Při editaci výše náhrad stravného na služebních cestách v menu "Firma / Sazby sl. cest" lze nyní nastavit i rok platnosti pro každou výši náhrady za určitou délku služební cesty. Program automaticky do databáze uloží výše jednotlivých sazeb stravného za posledních pět let. Takže když budete prohlížet nějaké sestavy (např. výkaz, výsledovku, výpis s absencemi, přehledku atd. atd) za starší období (rok), budou automaticky použity sazby platné v prohlíženém historickém období aniž by bylo nutné v nastavení firmy sazby upravovat.

Doplnění výše náhrad zahraničního stravného služebních cest na rok 2020
V programu byla aktualizována databáze pro výši náhrad stravného na zahraničních služebních cestách, takže nyní jsou již nahrané sazby pro rok 2020. Nastavení zahraničních služebních cest můžete kontrolovat či měnit roční sazby v menu "Ostatní / Zákaznické sestavy / Zahraniční stravné" a lze zde přepínat nastavení mezi staršími a aktuálním rokem.

Rozšíření exportu do systém Helios o údaje denní pracovní doby
V nastavení číselníku pro export do Heliosu v menu "Ostatní / Exporty do mezd / Helios / Nastavení číselníku položek exportu" přibyla možnost vložení dalších složek, které doplní i přenos údajů pro odpracovanou dobu, noční a odpolední práci, příplatky za soboty a neděle, započtení doby služebních cest průměrem, částky náhrad stravného na služebních cestách, srážky za čerpané stravenky dotované zaměstnavatelem, příplatky typů práce, příplatky kategorií a úkolové mzdy (výkonnostní příplatky či osobní ohodnocení). Viz návod k exportu do Heliosu v PDF formátu přímo v programu nebo na CD docházky ve složce "/Prirucky" v souboru "Helios.PDF"
Dále program při exportu mzdových dat do Heliosu nově vytváří i XLS a CSV soubory, ve kterých se přenáší rozpis plánu směn jednotlivých pracovníků. Tedy naplánovaných fondů pracovní doby pro jednotlivé zaměstnance a dny. Jedná se o nové soubory helios_smeny.xls či helios_smeny.csv, které lze při exportu z docházky uložit a poté načíst do Heliosu.

Přenos informace o pracovní době na displej terminálu i při připojení přes cloud
Při používání cloudového ovladače docházkových terminálů BM-Finger, tedy ovladače BMFingerCloud, je nyní možné i při cloudové instalaci docházky (nebo i lokální instalaci s přenosem dat z poboček do centrály přes cloudový server výrobce) zobrazovat zaměstnancům na displeji terminálu informaci o délce uznané pracovní doby nebo zůstatku přesčasu či zprávy z modulu Oznámení nebo z modulu Kalendář. Takže i když program nemůže přímo po síti LAN komunikovat s terminálem, ale komunikace je zprostředkovaná přes cloudový server výrobce, informace o pracovní době atd. se zaměstnancům na displeji terminálu po čipnutí příchodu či odchodu zobrazí. Podmínkou je instalace ovladače BMFingerCloud v nové verzi 1.5 nebo vyšší a Docházky 3000 ve verzi 8.16 nebo vyšší. Podrobné informace o nastavení naleznete v tomto návodu v části Novinky.

Verze 8.15 z 6.2.2020:
Dostupnost tmavého režimu zobrazení programu
V programu přibyla volba pro zapnutí tmavého režimu, kdy se zobrazení přepne do tmavě šedého tlumeného odstínu. Takže zejména pokud s programem pracujete při sníženém osvětlení, nevydává monitor tolik jasu jako při běžném režimu práce a zatížení je pro oči nižší. Tmavý režim můžete zapnout v administrátorském menu "Firma / Editace údajů" aktivací zatržítka u nové položky "Zobrazovat tmavé prostředí docházkového systému" v dolní části. Změna se týká jak administrátorského, tak i uživatelského menu a projeví se tedy ve všech částech programu.

Doplnění aplikačního programového rozhraní o XML formát stavu přítomnosti
V aplikačním webovém rozhraní WebAPI přibyl příkaz 25 umožňující přenos aktuálního stavu přítomných / nepřítomných pracovníků v XML formátu. Ukázky použití a výstupu jsou uvedeny na straně 19 příručky k WebAPI dostupné např. zde nebo na CD docházky ve složce /Prirucky. Starší funkce, které obsahovaly údaje v HTML a CSV formátu, zůstávají pochopitelně zachovány i nadále.

Podpora starých terminálů i v nejnovějších Windows
Byly doplněny úpravy pro fungování starých terminálů na sériový port i při instalaci docházky na nejnovější verzi systému Windows 10 pro rok 2020 (kumulativní aktualizace 2020-02 pro verzi 1909) a Windows Server 2019. I na nejnovějších Windows 10 a Server lze tedy používat nejen nové terminály BM-Finger komunikující přes počítačovou síť LAN, ale systém stále podporuje i staré terminály na sériový COM port (rozhraní RS232) vyráběné zejména mezi lety 2001 až 2010. Jedná se o terminály BM-Term, BM-Scan, BM-TermPlus a BM-Door. A to jak ve verzi on-line bez řídící jednotky, tak s touto novou verzí docházky funguje na nejnovějších Windows 10 a Server i varianta BM-Net off-line s řídící jednotkou BM-RJ02. Po instalaci této aktualizované verze docházky stačí v menu "Firma / Editace údajů" nově zatrhnout volbu "V term. rozvodu nevytvářet soubor c:/zamestnanci" a poté ukončit běh stávajícího ovladače d2001.exe a z aktualizačního CD nahrát nový soubor "d2001.exe".
- U varianty on-line, tedy terminál připojený napřímo do sériového portu (bez řídící jednotky), najdete nový soubor ovladače na CD ve složce "/terminal/online/" odkud jej zkopírujete do "c:/bmterm01/" místo stávajícího souboru a spustíte jej.
- U varianty BM-Net off-line používající řídící jednotku BM-RJ02, najdete nový soubor ovladače na aktualizačním CD docházky ve složce "/terminal/offline/", odkud jej zkopírujete do "c:/bmnet/" místo stávajícího souboru a spustíte jej.
Poté již bude opět kompletně fungovat komunikace mezi docházkou a starými terminály včetně možnosti načítání ID čipů v menu "Zaměstnanci / Editace údajů / Načti ID čip zaměstnanci" a to jak novým zaměstnancům, tak i při změně čipu stávajícímu pracovníkovi. Není tedy nutné čísla čipů opisovat přímo z ID média nebo ovladače, ale stačí čip přiložit k terminálu a načtení tedy funguje opět pohodlně i na nejnovějších Windows 10. Čip pak pracovníkovi začne okamžitě fungovat u varianty on-line a u off-line zhruba během čtvrt hodiny.

Verze 8.14 z 5.2.2020:
Ukládání sestav a exportů do datového skladu
Přibyla podpora ukládání sestav formou souborů do diskové složky datového skladu. Jedná se o sestavy z uzávěrky a sestavy z lišty ikon administrátorského menu, tedy výpis z prohlížení docházky, výpis s absencemi, výsledovku s přehledkou a výkaz docházky a to ve formátech xls, xml, csv a html. Při ručním zobrazení sestav použijete k uložení ikonu diskety v horním menu výběru pracovníků a období - viz nápověda dostupná vpravo dole přes modrou ikonu otazníku po kliknutí na ikonu diskety. V uzávěrce lze ukládání nastavit automaticky přes průvodce uzávěrkou, kde stačí zadat cestu k diskové složce (adresáři) a zatrhnout volbu pro ukládání do souborů v datovém skladu. Všechny zvolené sestavy i mzdové exporty se pak uloží do odpovídajících souborů v zadané diskové složce. Podrobný popis je opět uveden v nápovědě a dále i v PDF příručce uzávěrky v menu "Firma / Návody PDF / Uzávěrka docházky".

Rozšíření funkcí průvodce uzávěrkou o csv, xls a xml exporty
V průvodci uzávěrkou, kterého má administrátor dostupného v menu "Firma / Průvodce uzávěrkou", přibyla možnost vytvoření univerzálního exportu ukládajícího denní i sumární data ve formátech csv, xls a xml. Stačí zatrhnout novou volbu "UniExport", která je dostupná buď v 8. kroku ručně prováděné uzávěrky v části "Výběr sestav k automatickému vytvoření", nebo přes stejné zatržítko v prvním kroku, pokud chcete nechat průvodce projít uzávěrku v automatickém režimu aktivací volby "Provést všechny kroky uzávěrky automaticky". Program pak při zatržení volby "UniExport" vytvoří všechny tři verze sestav (csv, xls, xml) a uloží je do dokumentů firmy, případně i do složky datové skladu nebo i odešle na zadané e-mailové adresy. Takže vytvoření sestavy UniExportu přibylo ke stávajícím možnostem vytváření sestav s výsledovkou, přehledkou, výpisy, výkazy a 10 typy exportů do mzdových programů (Helios, Vema, Duel, Pamica, Money, Elanor, OK-mzdy, Perm, Stereo, Gordic). Sestavy uniexportu využijete například při automatizovaném přenosu dat z docházky do téměř libovolného externího systému díky tomu, že většina těchto programů dokáže docházkou vytvářené xls, xml nebo csv soubory načítat. Namátkou se jedná například o systémy Byznys ERP, Premier, Kopr ...

Verze 8.13 z 3.2.2020:
Čerpání dovolené v hodinách v editaci zůstatků a převodech
Pokud máte v nastavení firmy zapnutou položku "Na výpise v prohlížení docházky zobrazovat sumář dovolené i v hodinách", promítne se toto nastavení také do modulu editace a převodů dní dovolené v menu "Ostatní / Dovolené". Takže i zde bude pod stávajícími údaji uvedenými ve dnech doplněn nově i údaj v hodinách.

Čerpání dovolené v hodinách i na výkaze docházky
Když je v nastavení firmy zapnuta výše uvedená volba pro zobrazování sumářů dovolené i v hodinách, pak se přehled čerpání dovolené v hodinách nově zobrazuje i na sestavě Výkaz dostupné například přes ikonu tiskárny v levé horní liště ikon administrátorského menu, nebo v menu "Zaměstnanci / Prohlížení docházky / Výkaz".

Rychlejší přístup do modulu dovolené
Přístup do menu nastavení nároků dovolených je nově i v menu "Zaměstnanci / Dovolená - nároky". Dále také v editaci údajů zaměstnanců, která je dostupná v levé horní liště ikon přes třetí ikonu, nebo v menu "Zaměstnanci / Editace údajů", kde u obou přibylo nahoře nad seznamem pracovníků nové tlačítko Nároky dovolené. Takže přehled a nastavení dovolených má teď administrátor lépe dostupné hned v editaci údajů zaměstnanců a když například zadává do systému nového pracovníka, má tlačítko pro nastavení nároku dovolené na stejné obrazovce a nemusí se přepínat do původního menu "Ostatní / Dovolené".

Tisk stavu dovolených všech pracovníků najednou
Výše uvedenou sestavu nároků a čerpání dovolených lze nyní pohodlně vytisknout přes novou ikonu tiskárny zobrazovanou ve výběrovém menu nad sestavou. Tisková verze sestavy má odstraněna všechna menu, ikonky, barvy a další grafické prvky, které nejsou při tisku potřeba a naopak obsahuje informaci o datumu a čase tisku.

Na terminálech BM-Finger lze zobrazovat i odpracovanou dobu
Při používání terminálů BM-Finger připojených do sítě LAN je nově možné nastavit, jestli se na displeji terminálu bude zobrazovat přesčas nebo odpracovaná doba. Aby byla tato volba dostupná, je nejprve nutné v menu "Firma / Editace údajů" deaktivovat položku "U terminál BM-Finger nezobrazovat přesčas ale zobrazovat oznámení". Pokud bude tato volba v nastavení firmy vypnuta, tak nově v menu "Firma / Terminály BM-Finger" naleznete položku "Na terminálu po čipnutí zobrazovat: " kterou můžete přepnout na jednu z těchto tří voleb:
Přesčas ... Na displeji se po čipnutí zobrazí výše přesčasu k předchozímu dni.
Odpracovanou dobu ... Po čipnutí se na terminálu zobrazí suma odpracované doby.
Vždy balanc 0:00 ... Zobrazuje vždy nulovou hodnotu přesčasu.
První možnost je výchozí a v podstatě takto fungoval program i před verzí 8.13. Druhá volba je výhodná, pokud zaměstnáváte pracovníky tzv. na dohodu, tedy nesledujete jejich fondy a přesčasy a vás i je zajímá jen celková odpracovaná doba podle které se odvíjí výše platu. U těchto pracovníků s dohodou o provedení práce či brigádníků a podobných nesledujete ani přesčasy, dovolené, nemoci a podobně, zajímá vás jen skutečná délka odpracované doby a právě přepnutí na volbu Odpracovanou dobu zobrazuje terminál zaměstnancům při čipování docházky požadovaný údaj. Třetí položka (se vždy nulovou hodnotou) se používá jen ve speciálních případech, pokud nechcete pracovníkům zobrazovat ani přesčas ani odpracovanou dobu.

Verze 8.12 z 28.1.2020:
Používání společného terminálu pro více firem
Nově je možné, aby více firem zadaných ve společné instalaci programu mohlo pro své zaměstnance využívat stejný docházkový terminál BM-Finger, přestože jinak mají oddělené tabulky pracovníků i ostatní nastavení. Takže pokud například v jedné budově sídlí více firem, lze zajistit, že každá firma bude moci pro své zaměstnance tento společný terminál používat, ale pro administraci a práci s programem nebudou mít sdílené nastavení, databázi pracovníků ani administrátorské heslo do programu atd. Stačí v menu "Firma / Terminály BM-Finger" aktivovat novou volbu "Umožnit použití terminálu pro pracovníky více firem". Toto volba se propíše i do nastavení ostatních firem a umožní, aby si mohli pracovníci více firem zadaných ve společné instalaci programu čipovat na stejném terminálu (terminálech). Viz zadání dalších firem dle bodu 2 této příručky na její druhé straně. Při zapnutí této nové volby program při načítání dat z terminálů připojených po síti LAN zjišťuje, zda ID pracovníka uvedené u každé identifikace přijaté z terminálu patří do aktuální firmy, pod kterou je automatický přenos dat spuštěn. Pokud ano, normálně identifikaci zpracuje klasickou cestou. Ale když v aktuální firmě v seznamu zaměstnanců pod tímto ID nikdo zadaný není, prochází program seznamy zaměstnanců zadaných v tabulkách i všech ostatních firem a snaží se najít pracovníka v jiné firmě, který má toto ID (index). Pokud jej v některé firmě nalezne, zapíše mu tuto identifikaci. Tím je tedy umožněno, aby stejný terminál (terminály) používali pracovníci různých firem zadaných ve společné instalaci programu. Při zapnutí položky program při importu každé identifikace vypisuje nejen jméno pracovníka, ale i jméno firmy, ve které tohoto pracovníka našel. Zároveň při vkládání nových zaměstnanců v menu "Zaměstnanci / Editace údajů" hlídá, aby nedošlo k použití stejného osobního čísla u různých pracovníků různých firem. I tak se však pro lepší přehlednost doporučuje použití různých číselných řad osobních čísel v různých zadaných firmách. Tedy například první firma používá pro své pracovníky čísla 1 až 999, druhá firma pak čísla 1000 až 1999, třetí firma řadu 2000 až 2999 a podobně.

Dvojí evidence zaměstnanců umožní stínovou kopii s vlastním nastavením
Stínové firmy a zaměstnanci - zapnutí výše uvedené volby umožní, aby si různí pracovníci různých firem zadaných ve společné instalaci programu mohli čipovat na stejném terminálu. Podmínkou správného fungování je, že nebude docházet ke kolizi osobních čísel (indexů) zaměstnanců v různých firmách. Existuje ale možnost, jak výše uvedenou volbu využít jinak, a to právě s využitím shody stejného osobního čísla pracovníka ve více zadaných firmách. Tedy jedna fyzická firma může mít v programu zadáno více stínových (či virtuálních) firem. Toho se využívá v případě, kdy chcete mít pro stejné pracovníky různá nastavení výpočtu pracovní doby. Například pro různé vykazování příplatků, noční, přesčasů, práce o víkendu a ve svátky, různé nastavení absencí, ořezávání a posunů atd. atd. Prostě když potřebujete ze stejné načipované docházky stejným zaměstnancem dostat více různých typů výkazů, kdy jeden bude mít například nastavenou neomezenou pracovní dobu s uznáváním nočních, přesčasů atd., a druhý výkaz ze stejné načipované docházky pro stejného zaměstnance bude uvádět jen denní pracovní dobu bez nočních, svátků a podobně.
K tomuto lze využít další novou konfigurační položku "Všechna čipnutí na sdíleném term. zapsat do všech firem" v menu "Firma / Terminály BM-Finger". Pokud jí zapnete, bude program při načítání dat z terminálů předpokládat právě toto stínování firem a pracovníků. A tedy všechna čipnutí načtená z terminálu načte vždy do všech zadaných firem. Když budete mít v programu zaregistrovanou další firmu nebo i více firem, přenesou se při aktivaci položky "Firma / Terminály BM-Finger / Všechna čipnutí na sdíleném term. zapsat do všech firem" vždy všechna čipnutí do všech zadaných firem. A pokud osobní ID číslo prac. u načítaného záznamu bude ve více firmách, do všech těchto firem se čipnutí přenese a pracovníkovi zapíše do příchodů a odchodů.
Načipované příchody a odchody se tedy nakopírují stejnému pracovníkovi zadanému ve více firmách. Společné mezi firmami musí být jen nastavení terminálů v menu "Firma / Terminály BM-Finger" a případně i seznam zaměstnanců v menu "Zaměstnanci / Editace údajů" (primárně položka index pro stejného pracovníka v různých firmách). Všechna ostatní nastavení mohou být v různých firmách různá (tedy např. nastavení kategorií, přestávek, příplatků, směn atd. atd.), takže ze stejné načipované docházky stejného pracovníka se v různých firmách vygenerují různé výkazy, sestavy, exporty atd. atd. Což lze využít pro zohlednění odlišných požadavků na různé typy vykazovaní stejně načipované docházky. Podrobnější informace naleznete přímo v programu v menu "Firma / Terminály BM-Finger" kliknutím na malou žlutou info ikonu u položky "Všechna čipnutí na sdíleném term. zapsat do všech firem".

Verze 8.11 z 15.1.2020:
Automatizované spuštění uzávěrky docházky
Měsíční a roční uzávěrku docházky, která je pro administrátora dostupná v menu "Firma / Průvodce uzávěrkou", lze nyní spustit automatizovaně, kdy program nevyžaduje klikání na tlačítko Dále po provedení každého ze 13 kroků měsíční uzávěrky (či 16 kroků uzávěrky roční). Stačí zatrhnout novou volbu "Provést všechny kroky uzávěrky automaticky". Poté se ještě nabídnou doplňující volby pro automatický běh uzávěrky. Mezi ně patří například to, zda má program spustit měsíční převody přesčasových hodin, u roční uzávěrky zda má převést dny nevyčerpané dovolené do dalšího roku atd. Také lze nastavit, jak se má program zachovat v případě, když při automatickém provádění uzávěrky narazí na chybu. Například když má některý zaměstnanec chybu v čipování docházky (chybí příchod či odchod, existují neomluvené absence, není dodržena minimální doba odpočinku mezi směnami, je překročen maximální zákonem povolený přesčas v týdnu, 26 nebo 52 týdnech a podobné chyby), nebo když program detekuje, že nekomunikuje některý terminál a mohl by obsahovat data uzavíraného měsíce. Ve výchozím nastavení se provádění uzávěrky zastaví v kroku detekované chyby a čeká na rozhodnutí uživatele. Což lze ale přenastavit tak, že se uzávěrka dokončí a chyby budou na závěr pouze reportovány. Sestavy z uzávěrky umí program automaticky odeslat v XLS formátu (pro Excel, Calc atd.) na zadaný e-mail, takže lze uzávěrku pouze spustit a není třeba čekat na dokončení, výkazy, výpisy a výsledovky přijdou e-mailem a pokud bylo zvoleno automatické pokračování i při detekci chyb, je v textu e-mailu i informace o nalezených chybách. Dále se sestavy automaticky uloží i do databáze a dohledáte je jako xls či html soubory. Osobní výpisy a výkazy jsou uloženy u jednotlivých pracovníků v menu "Zaměstnanci / Personalistika / Dokumenty". Sumární sestavy za celou firmu jako je výsledovka, exporty do mezd atd. pak dohledáte v menu "Firma / Dokumenty". Takže při používání automatického běhu uzávěrky se vám v dokumentech personalistiky budou automaticky archivovat měsíční sestavy uzávěrky docházky u jednotlivých pracovníků a další kopie sestav budete mít v e-mailu. Pokud si ve výběrových podmínkách při spouštění uzávěrky zvolíte i vytvoření nějakého exportního souboru pro jeden z podporovaných účetních a mzdových systémů, pak se do e-mailu odešle i soubor s daty pro import do zvoleného mzdového programu. Protože e-mailů můžete zadat více (oddělují se mezerami), můžete nechat v kopii podklady pro mzdy odeslat třeba i vaší mzdové účetní.

Blokování přístupu uživatelů do programu v průběhu uzávěrky
Před spuštěním uzávěrky v menu "Firma / Průvodce uzávěrkou" lze pomocí nového zatržítka "Během uzávěrky blokovat editaci v uživatelském menu" zajistit, že po dobu běhu uzávěrky (ať již automatické či ruční) je všem přihlašovaným uživatelům zobrazováno varovné hlášení o právě prováděné uzávěrce a že jsou blokovány některé jejich editační funkce (dle nastavení práv). Mohou si sice čipovat docházku přes PC i terminály na aktuální čas, ale všechny editační akce jsou v uživatelském menu blokovány, dokud provádění uzávěrky není dokončeno, nebo jí nepřerušíte na více jak 30 minut. Tím je zajištěno, že uživatelé nemohou do uzavíraného období zasahovat a měnit v něm data. Pouze administrátor má všechny akce stále k dispozici, i když i jemu je (při přihlášení z jiného PC) informace o běhu uzávěrky zobrazena.
Pokud byste z nějakého důvodu provádění uzávěrky ukončili před jejím dokončením a chcete opět povolit veškeré akce uživatelům (aniž by museli čekat na vypršení 30 minutového intervalu), stačí v menu "Firma / Průvodce uzávěrkou" kliknout dole na tlačítko "Zastavit blokování uživatelů běžící uzávěrkou".

Podpora alternativních DB serverů
Byla aktualizována verze docházky používající další databázové servery, aby jejich uživatelé měli přístup k novým funkcím a modulům. Hlavní vývoj je však stále zaměřen na výchozí databázi MySQL. V současné době jsou tedy dostupné tyto verze Docházky 3000:
  8.11 pro MySQL ( v. 5.1 a vyšší ) a MariaDB ( v. 10.x a vyšší )
  8.11 pro Oracle ( v. 10g )
  8.11 pro PostgreSQL ( v. 9.3 a vyšší)
  8.11 pro MS SQL ( v. 2008 a vyšší)
  8.11 pro Firebird ( v. 2.5 a 3.x)
Drtivá většina uživatelů používá výchozí databázi MySQL, která je součástí standardně dodávaného instalačního programu. Docházkový systém obsahuje při použití MySQL naprosto všechny funkce a moduly, odpovídá mu veškerá dokumentace a je k dispozici i podpora od výrobce v plném rozsahu.

Nová příručka pro napojení na Helios
Pokud používáte systém Helios Orange, aktualizovali jsme příručku přenosu dat z docházky do mzdového modulu i pro verzi Helios Orange inuvio. V docházce jí najdete v menu "Ostatní / Exporty do mezd / Helios" dole přes odkaz pod obrázkem a import v této verzi Heliosu se provádí v menu "Mzdy / Výpočet mzdy / Předzpracování / Akce / Importy / Formát XML".

Verze 8.10 z 10.1.2020:
Možnost odeslat sestavy e-mailem
Administrátor má možnost výpis docházky uložit do dokumentů nebo i odeslat e-mailem přímo z programu. A to v prohlížení docházky dostupném buď v levém horním pásu ikon přes první ikonu lupy nebo v menu "Zaměstnanci / Prohlížení docházky". Zde se v horní části výběru zaměstnanců a období zobrazuje nová ikona diskety . Kliknutím na ní se sestava přímo uloží do dokumentů a pokud se jedná o sestavu jediného konkrétního zaměstnance, lze jí pak dohledat u tohoto pracovníka v menu "Zaměstnanci / Personalistika" na kartě Dokumenty. Nebo pokud se jedná u sumární sestavu celého oddělení či úplně všech pracovníků, uloží se sestava do dokumentů firmy a najdete jí v menu "Firma / Dokumenty". Dále lze sestavu odeslat rovnou i e-mailem přes zobrazený formulář, do kterého stačí vepsat e-mailovou adresu a kliknout na tlačítko "Pošli sestavu e-mailem". Program pak odešle sestavu na zadaný e-mail jako soubor v příloze.

Možnost uložit sestavy do dokumentů personalistiky
Stejně tak můžete uložit či odeslat e-mailem sestavu výsledovky, výpis s absencemi a dále výkaz docházky. Výsledovka je dostupná v menu "Zaměstnanci / Prohlížení docházky / Výsledovka" nebo přes ikonu bankovek v levém horním pásu ikon admin. menu. Výkaz docházky je dostupný v menu "Zaměstnanci / Prohlížení docházky / Výkaz" nebo přes ikonu tiskárny v levém horním pásu ikon menu administrátora. Výpis s absencemi je v menu "Zaměstnanci / Prohlížení docházky / Výpis s absencemi" nebo v levé horní liště ikon přes hnědou ikonu postavičky u dveří. U všech tří sestav je přístup k uložení do dokumentů a odeslání e-mailem podobný jako u výše uvedeného výpisu docházky, tedy přes ikonu diskety pro uložení či odeslání sestavy, která se nachází v horním výběrovém menu pracovníků a období. Výkaz lze navíc zkonvertovat do XLS souboru pro Excel a poslat či uložit v tomto formátu. Výsledovku lze zkonvertovat do XLS sestavy Přehledka. Konverze se provádí pomocí tlačítka Převeď sestavu do XLS a pak lze uložit či rovnou e-mailem odeslat soubor převedený do Excelu, což může být pro další případné zpracování vhodnější než původní textová podoba.

Verze 8.09 z 6.1.2020:
Sazby náhrad stravného služebních cest 2020
Byly aktualizovány sazby náhrad stravného na služebních cestách pro rok 2020. Případnou další ruční úpravu můžete provést v menu "Firma / Sazby sl.cest". Výchozí nastavení pro rok 2020 dle délek služební cesty je nastaveno na tyto částky:
87,- Kč pro 5 až 12 hodin
131,- Kč pro 12 až 18 hodin
206,- Kč pro více jak 18 hodin
Systém automaticky tyto sazby nastaví sám jak pro nové instalace docházkového systému, tak pro uživatele využívající aktualizace programu od výrobce. Ostatní si mohou sazby nastavit sami ručně. Při ručním nastavení sazeb je toto třeba provést ještě před vyhodnocením docházky za leden 2020.

Přepínání výše stravného služebních cest dle roku
V nastavení sazeb náhrad stravného na tuzemských služebních cestách v menu "Firma / Sazby sl.cest" dále přibyla možnost rychle přepínat výchozí sazby pro poslední 4 roky (2017 až 2020). Slouží k tomu nový (zeleně podbarvený) formulář "Nastav náhrady tuzemských služebních cest dle roku:". Stačí zde ze seznamu vybrat požadovaný rok a přes tlačítko Nastav se tabulka náhrad upraví na sazby daného roku. A to pro délky sl. cesty 5-12 hodin, 12-18 hodin a více jak 18 hodin. Pokud tedy potřebujete vyhodnotit služební cesty staršího období, není nutné dohledávat sazby v té době platné a ručně upravovat každý interval zvlášť.

Export sestavy Výsledovka do Excelu formou přehledky
Sestavu Výsledovka, která je dostupná v menu "Zaměstnanci / Prohlížení docházky / Výsledovka" nebo přes ikonu bankovek v levém horním pásu ikon admin. menu, lze nyní exportovat do Excelu či Calcu i ve formě sestavy Přehledka. Dosavadní export výsledovky do excelu (který v programu zůstává nadále dostupný přes tuto ikonu ), je vhodnější pro zpracování počítačovými programy nebo pomocí maker například při automatizaci převodu dat z výsledovky do personálních či mzdových systémů. Obsahuje totiž vždy úplně všechny položky, které umí docházkový systém vyhodnotit bez ohledu na to, zda sloupeček obsahuje vůbec nějaké údaje. Tedy i když ve vyhodnocovaném měsíci nebyl nikdo například nemocný, stejně v excelovém exportu výsledovky bude sloupeček pro nemoc uvedený. Tabulka má tedy vždy stejný formát, což je pro automatizované zpracování výhodné. Jenže pokud chcete s tabulkou v excelu dále pracovat ručně, může být pro někoho vhodnější přenést do excelu data výsledovky ve vzhledu sestavy Přehledka. Zde jsou přeneseny a v Excelu zobrazeny jen ty sloupce, které mají nějaké údaje. Prázdné sloupce sestavu zbytečně nezvětšují. Aby přenos do Excelu byl co nejjednodušší, stačí v docházce nad zobrazenou výsledovkou ve výběrovém formuláři zaměstnanců a období kliknout na jednu z nových exportních ikon. První ikona přenese do excelu výsledovku ve formě zkrácené přehledky, kde jsou jen sumární položky za jednotlivé zaměstnance bez sloupečků pro denní údaje. Druhá ikona přenese plnou verzi sestavy Přehledka, která navíc obsahuje i sloupečky s denní odpracovanou dobou jednotlivých dní vyhodnocovaného měsíce. V obou případech se u ostatních sumárních položek zobrazují jen ty sloupce, které obsahují nějaké hodnoty.

Verze 8.08 z 30.12.2019:
Doplněn kalendář svátků do roku 2030
Do programu byl doplněn kalendář svátků na roky 2020 až 2030. Zejména Velikonoční pondělí a Velký pátek, což jsou svátky s proměnným datumem. Takže po aktualizaci docházky na tuto verzi programu je u těchto dvou svátků na dalších deset let databáze naplněna správnými údaji a nemusíte je tedy doplňovat v menu Svátky ručně.

Modul Dokumenty firmy umožňuje ukládat soubory do databáze docházky
V administrátorském menu "Firma" přibyl modul "Dokumenty". Umožňuje uchovávat v databázi docházky nejrůznější soubory týkající se firmy jako celku. Může se jednat o libovolné typy souborů, jako jsou textové dokumenty například Wordu či tabulky Excelu či jiné Office dokumenty, ale také například PDF soubory, obrázky s oskenovanými listinami a podobně. Ke každému uloženému souboru lze připojit textový popis, je opatřen časovým razítkem (datum a čas vložení) a vše lze samozřejmě řadit dle různých kriterií, prohlížet, editovat a mazat.
Tento nový modul funguje obdobně jako karta "Dokumenty" z modulu "Zaměstnanci / Personalistika". Rozdíl je pouze v tom, že v personalistice se jednotlivé dokumenty a soubory připojují ke konkrétnímu pracovníkovi. Kdežto tento nový modul v menu "Firma / Dokumenty" nevyžaduje vazbu na konkrétního pracovníka. Navíc přes zatržítko "Zobrazit i dokumenty všech zaměstnanců z personalistiky" umožňuje i hromadnou správu dokumentů všech zaměstnanců z personalistiky. Takže zde můžete jednak hromadně spravovat soubory všech zaměstnanců, ale primárně pracovat se soubory celé firmy, tedy s dokumenty uloženými bez vazby na konkrétního zaměstnance.

Možnost obnovy omylem smazaných dat docházky
Pokud si omylem smažete u některého pracovníka docházku, například omylem při editaci docházky vymažete celý měsíc, nebo omylem spustíte generátor docházky s přepisem původních dat, nebo se třeba na disku poškodí soubor databáze s tabulkou příchodů a odchodů, lze od této verze data opětovně načíst z tabulky průchodů, která obsahuje původní záznamy z terminálů. Opravu provedete v menu "Zaměstnanci / Editace docházky / Doplň čipnutí", kde zvolíte požadovaného zaměstnance, měsíc a rok se ztracenými daty a poté novou položku "Data náhledu z" přepnete na volbu "Průchodů". Poté budou do fiktivního výpisu "Náhled úprav" přenesena počáteční data nikoli z tabulky příchodů a odchodů (seancí), ale původní data z tabulky průchodů, tedy tak jak přišly původně identifikace z docházkového terminálu. Což se může hodit právě v případě, kdy editací docházky (nebo chybou databáze při výpadku proudu nebo poškozením disku) došlo ke smazání tabulky seancí, ale tabulka průchodů zůstala nepoškozena. Před nahráním těchto dat tlačítkem "Nahraj všechna data z průchodů" ale doporučujeme nejprve v menu "Firma / Databáze / Test databáze" spustit test a opravdu databáze a ověřit, že tabulka seancí (se1), průchodů (pruchody1) a operací (operace1) nejsou poškozeny a jsou v pořádku. Případně spustit jejich opravu. Až poté provést výše uvedeným postupem opětovný přenos z tabulky průchodů. Všechny úpravy se logují a lze je dohledat v menu "Zaměstnanci / Editace docházky / Historie oprav".
Přes zatržítko "Pro všechny zaměstnance" lze navíc převod z průchodů do seancí spustit hromadně pro všechny zaměstnance vaší firmy. Takže v zobrazeném měsíci se převedou data nejen zvoleného pracovníka, ale úplně všech zaměstnanců. Před tímto ale určitě proveďte zálohu databáze v menu "Firma / Databáze / Záloha databáze", protože původní data docházky budou přepsána nově načtenými údaji z průchodů a tento krok nelze vrátí zpět jinak než obnovou ze zálohy databáze.

Verze 8.07 z 20.12.2019:
Možnost zadávání poznámek v modulu dovolených
V modulu dovolených, který má např. administrátor v menu "Ostatní / Dovolené", přibyl v tabulce u každého pracovníka pravý sloupeček Poznámka. Pomocí ikony tužky v tomto sloupečku zobrazené je možné dopisovat si poznámky k nastavení dovolených jednotlivých zaměstnanců. Takže pokud v průběhu roku údaje upravujete, například kvůli krácení dovolené nebo protože pracovník ukončil pracovní poměr případně nastoupil až v průběhu roku, můžete si do poznámky dopsat proč a jak jste úpravu provedli. Pokud by následně v průběhu dalšího období vznikla nějaká nejasnost, proč jsou u pracovníka parametry dovolené nastaveny či upraveny, pomůže vám text zadané poznámky k objasnění vzniklé situace. U již zadané poznámky se v samotné tabulce dovolených zobrazuje pouze několik úvodních znaků aby bylo patrné, že u tohoto pracovníka je nějaká poznámka vůbec zadaná. Plný text se zobrazí pouhým najetím myší na ikonu tužky. Takže není třeba přecházet do jiného okna jen kvůli náhledu na text poznámky. Pokud chcete text upravit, na ikonu tužky kliknete a program se přepne do režimu editace poznámky u zvoleného pracovníka. Pro možnost odlišit, kdy byla která část poznámky vložena či upravována, je možné kliknout na levou dolní kulatou ikonu modrých hodin, čímž se do horní části textu vloží aktuální datum a čas, nad který můžete dopsat nově vkládanou část poznámky, takže takto lze udržovat přehled o historii úprav. Po vložení či úpravě textu poznámky její text uložíte a následně se můžete dalším tlačítkem vrátit zpět do modulu dovolených.

Volba přenosu jmen zaměstnanců do terminálů BM-Finger
V programu lze nastavit, zda se mají do terminálů BM-Finger přenášet i příjmení a jména zaměstnanců. A to při správě terminálů BM-Finger připojených po síti LAN v modulech "Zaměstnanci / Editace údajů / BM-Finger" a v "Firma / Terminály BM-Finger / Přenos údajů zaměstnanců mezi terminály". Pokud před spuštěním přenosu dat do terminálu zatrhnete volbu u položky "Do cílového terminálu NEpřenášet jména zaměstnanců (GDPR)", nebudou do terminálu přenesena příjmení a jména zaměstnanců. Což se doporučuje z důvodu vyhovění nařízení o ochraně osobních údajů tam, kde zaměstnanci používají k čipování otisky prstů. Viz pokyny v menu "Zaměstnanci / Nařízení GDPR / Dokumentace". Pokud volbu nezatrhnete, budou do terminálu jména přenesena, zobrazována na displeji při čipování a u BM-F630 a BM-F900 budou zobrazena i v administraci terminálu ve správě uživatelů. Naopak pokud volbu zatrhnete, bude v terminálu jen anonymizovaný text "Pracovnik: xxx" kde místo xxx bude doplněno osobní číslo zaměstnance (index), což je v souladu s ochranou osobních údajů.

Verze 8.06 z 6.12.2019:
Snadné napojení terminálů ze vzdálených poboček
Pro větší firmy se sítí poboček přibyl v systému návod popisující pět možností zajištění přenosu dat z terminálů na pobočkách do instalace programu na hlavním PC docházky v centrále (centrální docházkový server). Nebo i pronajatý server umístěný v datovém centru cloudového providera, kdy program běží na serveru umístěném mimo firmu - například i virtuální server docházky u poskytovatele služeb VPS. První možnosti jsou jako doposud propojením poboček s centrálou přes VPN či port-forwardiing (portproxy) nebo off-line přenosy dat fleškou (mailem) či hostování docházky v cloudu. Ale hlavní novinkou je pátá možnost, kdy se pomocí nového ovladače BMingerCloud instalovaného na pobočky načipovaná data z terminálů dočasně odešlou do cloudového serveru výrobce klasickým http protokolem a z tohoto cloudu si je následně opět http protokolem načte hlavní PC docházky nainstalované na centrále u zákazníka. Všude tedy postačuje úplně běžné připojení k internetu a není třeba kvůli přenosu dat z poboček na centrálu provádět žádné změny konfigurace sítě. Přenos dat probíhá automaticky i když počítačové sítě poboček nejsou se sítí centrály přímo propojeny. Viz pátý bod tohoto návodu.

Rychlejší zobrazení sestavy zůstatků a nastavení dovolených
V editaci ročního nároku dovolených, který má např. administrátor v menu "Ostatní / Dovolené", přibylo nahoře ve výběrovém menu nové zatržítko Urychli. Pokud jej zatrhnete, nebude program při zobrazování tabulky stavu dovolených u jednotlivých pracovníků počítat hodnoty pro sloupeček Návrh krácení a Průběžný nárok. Tyto výpočty jsou poměrně náročné a pokud jsou ve firmě stovky zaměstnanců a přitom hlavní počítač docházky je starší, pomalý nebo velmi vytížený jinými programy, tak se tabulka dovolených zobrazuje pomaleji. Což při potřebě rozsáhlejších ručních úprav nároků dovolených může práci prodlužovat. Po zatržení nové volby Urychli se výpočet návrhu krácení dovolené a výpočet průběžného nároku přeskočí a editace v modulu dovolených je pak velice rychlá. Například u zákazníka, který měl 540 zaměstnanců a jako server docházky se používal starší počítač z roku 2008 s procesorem Intel Pentium DualCore E2220, trvalo zobrazení kompletní tabulky nároků dovolených celkem 6,4 vteřiny. Po zatržení volby Urychli se čas zobrazení zkrátil na pouhé 0,2 vteřiny, což je zhruba 30 násobné urychlení.

Verze 8.05 z 26.11.2019:
Lze nastavit, jaké údaje se mají přenášet do mezd v účetnictví Duel
Při exportu mzdových dat z docházky do mzdové agendy programu Duel od Ježek SW přibyla možnost vlastní konfigurace exportu přenášených údajů. Takže například u nepřítomností můžete nastavit, které absence a přerušení z docházky mají být do Duelu přenášeny a pod jakým kódem je Duel načítá. Nastavení nalezne administrátor v menu "Ostatní / Exporty do mezd / Duel / Nastavení číselníku položek exportu". Výchozí hodnoty jsou v docházce již správně nastaveny dle požadavků aktuální verze Duelu. Ale pokud se rozhodnete, že do mezd některé položky přenášet nechcete, můžete je z číselníku smazat a tím se přestanou v exportním souboru objevovat. Nebo pokud v docházce máte přidaný nějaký vlastní druh absence podporovaný Duelem, například si pro otcovskou poporodní péči zavedete v docházce absenci číslo 12, lze toto nastavit v číselníku jako převod do duelu pod kódem OPP pro složky docházky 212 (celodenní) a 312 (krátkodobá). Vše je v programu přímo vysvětleno, obsahuje podrobnou nápovědu a také číselník zkratek duelu a jejich význam, takže vložení nového záznamu je zpravidla jednoduché, prostý výběr z číselníku.

Obnovena podpora terminálů Intagral
Byly aktualizovány programy a návody pro staré sériové terminály InTagral Standard od izraelského výrobce Micronet, které v ČR prodávala například brněnská firma Conet. Tyto staré terminály na RFID karty a čipy stále používá řada firem a Docházka 3000 stále umí zpracovávat jejich data. Obrací se na nás i nový zákazníci, kterým buď přestal vyhovovat původní program OnTime Pro dodávaný k terminálu, nebo po havárii počítače o jeho instalaci přišli a chtějí přejít na Docházku 3000. Takže používání tohoto terminálu s našim programem je stále možné a s instalací docházky jsou dodávány veškeré potřebné soubory pro stahování dat z terminálu Intagral Standard. A to jak pro možnost ručního stahování (pokud terminál není s počítačem trvale propojen), tak i pro automatický přenos dat z terminálu do programu při trvalém propojení terminálu do PC.

Verze 8.04 z 6.11.2019:
Data docházky lze přenášet do mezd v účetním programu Duel
Do programu přibyla podpora pro export dat do mzdového modulu účetního systému Duel od firmy Ježek Software. K exportu má přístup administrátor v menu "Ostatní / Exporty do mezd / Duel". V úvodním okně vybere zaměstnance (či oddělení nebo všechny pracovníky) a období. Následně spustí výpočet a po jeho doběhnutí lze přes tlačítko Další zobrazit nebo uložit na disk PC exportní .csv soubory duel_dochazka.csv a duel_nepritomnosti.csv. První soubor obsahuje údaje o docházce a druhý údaje o absencích a nepřítomnostech, oba ve formátu používaném programem Duel. Tyto soubory následně importujete do Duelu do mzdové agendy takto:
- Soubor s daty docházky importujete v Duelu přes menu "Moduly / Mzdy / Docházka / Přenosy dat / Import ze souboru" kde po kliknutí na Další vyberete z docházky uložený soubor duel_dochazka.csv a následně kliknete na Další / Další / Dokončit / OK.
- Soubor s daty nepřítomností importujete v Duelu přes menu "Moduly / Mzdy / Nepřítomnosti / Přenosy dat / Import ze souboru" kde po kliknutí na Další vyberete z docházky uložený soubor duel_nepritomnosti.csv a následně kliknete na Další / Další / Dokončit / OK.
Podrobnou příručku pro import dat docházky a nepřítomností do Duelu naleznete na instalačním či aktualizačním CD docházky v souboru \Prirucky\Duel.pdf nebo přímo v programu v menu "Ostatní / Exporty do mezd / Duel" dole přes odkaz PDF příručka. Ta obsahuje nejen kompletního obrázkového průvodce přípravou a přenosem dat, ale například i informace k možnostem nastavení jiného číslování zaměstnanců Docházky 3000 oproti číslování v Duelu, nastavení pracovních poměrů atd.

Verze 8.03 z 21.10.2019:
Rozšířena funkčnost výsledovky docházky
Na výsledovce docházky lze u celodenních absencí nyní zobrazit i počet pracovních dní, na které jednotlivé celodenní absence připadly. Výsledovka docházky je sestava určená zejména pro mzdové účetní a je v programu dostupná například přes admin. menu "Ostatní / Výsledovka" nebo i přes zelenou ikonu bankovek v horním levém pásu ikon admin. menu. Po zobrazení sestavy je ve spodním konfiguračním formuláři dostupné nové zatržítko "U celodenních absencí uvádět i pracovní dny". Standardně sestava uvádí dny kalendářní, ale novým zatržítkem lze u čerpaných celodenních absencí zobrazit i počty dní pracovních.

Podpora Excelu i v cloudové instalaci programu
V cloudové verzi programu je nyní možné exportovat do excelu sestavy Výkaz, Výsledovka a některé další, stejně jako to lze v lokální instalaci na serveru klienta. Uživatelé instalace docházky v cloudu výrobce tedy mají k dispozici stejné funkce jako ti, kteří docházku provozují nainstalovanou na vlastním PC. Export do XLS souboru je dostupný např. při zobrazení sestav přes levou horní lištu ikon administrátorského menu - Výsledovka přes ikonu bankovek, Výkaz pak přes ikonu tiskárny a to tak, že po zvolení požadované sestavy, výběru zaměstnanců a období kliknete na nahoře ve výběrovém formuláři na ikonu XLS. Zobrazená sestava se pak převede do XLS formátu a program rovnou nabídne její uložení či otevření přímo v Excelu nebo jiném tabulkovém programu, který máte nainstalovaný (např. i Calc z LibreOffice a podobně). Stejně tak lze uložit do XLS souboru i sestavy Přehledka či Uniexport, sestavy z vyhodnocení typů práce, pracovních poměrů atd.

Doplněno fungování vyjímek docházky ve svátky
Pokud na den svátku nastavíte vyjímkou docházky nenulový fond pracovní doby, bude program zohledňovat nastavení tohoto fondu při výpočtu a to bez ohledu na to, zda má kategorie nastavené počítání práce ve svátek jako přesčas nebo jako normální směnu. Doposud program na den svátku počítal vždy s nulovým fondem pracovní doby, pokud bylo v kategorii pro práci ve svátek nastaveno počítání jako přesčas. Nezohledňoval tedy ručně vložený fond pomocí vyjímky docházky a bylo nutné na tento den měnit pracovníkovi kategorii na jinou, která práci ve svátek počítala jako normální směnu. Až tehdy se zohlednil fond zadaný vyjímkou docházky, což bylo méně pohodlné. Od této verze se při práci ve svátek fond z vyjímky uplatní automaticky bez ohledu na nastavení v kategorii. Pokud je tedy zadaná vyjímka docházky, má automaticky přednost před nastavením kategorie i když na tento den vychází státní svátek.

Verze 8.02 z 11.10.2019:
Náhled výpočtu docházky pro různé kategorie pracovní doby
Tato nová verze přináší náhled výpočtu uznané doby a přesčasu pro jednotlivé kategorie a to při editaci parametrů výpočtu konkrétního dne, který je administrátorovi dostupný ve výpise docházky přes ikonu listu nastavení v menu "Zaměstnanci / Prohlížení docházky". Máte zde tedy hned dostupný náhled toho, jak by byla uznaná pracovní doba a případný přesčas započteny, kdyby měl pracovník na editovaný den přidělenou některou z ostatních kategorii. Pokud tedy stávající kategorie počítá docházku jinak než potřebujete, ihned vidíte, která jiná kategorie by mohla být vhodnější a navíc lze tlačítkem "Nastav" tuto vhodnější kategorii na upravovaný den rovnou přidělit. Takže nemusíte parametry výpočtu opravovat ručně. Vše se zkopíruje z vámi zvolené kategorie a to buď jejím nastavením do osobního rozpisu směn, nebo pokud pracovník osobní rozpis nepoužívá, založí program vyjímku docházky dle parametrů vybrané kategorie, čímž dosáhne stejného výsledku.
Vedle tlačítka Nastav je pak ještě ikonka měsíčního náhledu, přes kterou je možné zobrazit měsíční výpis docházky tak, jak by vypadal, pokud by se podle zvolené kategorie počítal celý měsíc. Upravovaný den je na výpise označen animovanou hvězdičkou. Pomocí zelené šipky u horní hlavičky výpisu lze rychle přejít na náhled s použitím další kategorie, takže lze jedním kliknutím prohlížet měsíční výpis počítaný podle nastavení jednotlivých kategorií.

Prohlížení docházky pro různé kategorie
Výše popsaná možnost zobrazení měsíčního výpisu docházky spočítaného pomocí jiné kategorie než je nastavena v editaci údajů zaměstnanců, plovoucí kategorii nebo kalendáři rozpisu směn, je také dostupná administrátorovi z levého horního pásu ikon přes ikonu lupy nebo přes menu "Zaměstnanci / Prohlížení docházky" a to tak, že ve výběrových podmínkách vpravo nahoře přepne typ výpisu na novou volbu "Jiné kateg.". Pokud se tedy chce podívat, jak by pracovní dobu zobrazeného měsíce program spočítal při použití jiné kategorie, stačí výpis přepnout pomocí této nové volby "Jiné kateg." a zobrazí se výpis spočítaný podle kategorie 1. Vedle hlášení "Simulace výpisu ..." v modrém záhlaví lze pomocí zelené šipky přepnout na libovolnou další kategorii.

Verze 8.01 z 27.9.2019:
Možnost vložení přestávky do doby krátkodobé absence
V programu lze nastavit, u kterých absencí či spíše kódů přerušení může čas automaticky generované přestávky vycházet i na dobu, kdy je pracovník mimo pracoviště. Doposud systém fungoval tak, že s vyjímkou služební cesty se čas přestávky posunul tak, aby začínala i končila v době přítomnosti na pracovišti a to s dostatečnou rezervou. Pouze u služební cesty program ponechal čas přestávky bez úpravy. Nyní lze toto chování nastavit i pro jiné kódy přerušení a absencí a to jejich zatržením v menu "Kategorie / Příplatkové absence", kde se volí kódy absencí na které má program nahlížet jako na výkon práce. Předvolena po instalaci je absence 3 - služební cesta, ale můžete přidat i jiné kódy přerušení, pokud je používáte například pro montáže, služební pochůzky, přesun mezi pobočkami a podobně. U zatržených absencí pak může čas generované přestávky vyjít do doby absence, tedy program nebude čas přestávky posunovat tak jako u ostatních absencí, kdy se snaží vložit přestávku do času přítomnosti na pracovišti. Například pokud pracovník přijde do práce v 6:00 a v 10:00 si čipne odchod na služební cestu a ta bude uznávaná třeba do 16:00, program při standardním nastavení vloží přestávku na 12:00 i když byl pracovník mimo pracoviště. Ale kdyby místo na služební cestu odešel k lékaři, posune program při standardním nastavení čas začátku přestávky na 9:05, aby přestávka vyšla (s rezervou) do doby strávené na pracovišti. Nyní si tedy můžete sami nastavit, u kterých absencí a přerušení bude program provádět posouvání času přestávky do doby přítomnosti na pracovišti a u kterých absencí nikoli.

Podpora alternativních DB serverů
Byla aktualizována verze docházky používající další databázové servery, aby jejich uživatelé měli přístup k novým funkcím a modulům. Hlavní vývoj je však stále zaměřen na výchozí databázi MySQL. V současné době jsou tedy dostupné tyto verze Docházky 3000:
  8.01 pro MySQL ( v. 5.1 a vyšší ) a MariaDB ( v. 10.x a vyšší )
  8.01 pro Oracle ( v. 10g )
  8.01 pro PostgreSQL ( v. 9.3 a vyšší)
  8.01 pro MS SQL ( v. 2008 a vyšší)
  6.58 pro Firebird ( v. 2.5 a 3.x)
Drtivá většina uživatelů používá výchozí databázi MySQL, která je součástí standardně dodávaného instalačního programu. Docházkový systém obsahuje při použití MySQL naprosto všechny funkce a moduly, odpovídá mu veškerá dokumentace a je k dispozici i podpora od výrobce v plném rozsahu.

Verze 8.00 z 10.9.2019:
Úprava zobrazení výpisu docházky na dny v budoucnu
Výpis kontrolního listu v prohlížení docházky nyní při tisku spuštěném přes ikonu tiskárny nezobrazuje u dnů neomluvené nepřítomnosti výstražné grafické symboly (vykřičník ve žlutém čtverečku na dny s nastaveným fondem když pracovník nemá čipnuté žádné příchody či odchody ani nahranou celodenní absenci). V klasickém prohlížení ikony zobrazeny jsou, potlačeny jsou jen při tisku.

Sledování změn objednávek ve stravovacím systému
Modul stravovacího systému pro objednávky obědů dostupný například v admin. menu "Ostatní / Obědy" nyní při objednávce jídla, výdeji jídla a zrušení objednávky zapisuje do databáze IP adresu počítače, ze které byla akce provedena. Jedná se o rozšíření údajů záznamu o změně objednávky jídla, kde lze IP adresu nově dohledat v přehledu průchodů (Ostatní / Průchody) v posledním sloupečku Kód. Pokud tedy vzniknou nějaké nejasnosti ohledně toho kdo, kdy a z jakého PC konkrétní objednávku jídla provedl či změnil, lze tento nový údaj v programu dohledat.

Programové nastavení délky doby otevření dveří
Programově lze nastavit délku doby otevření zámku u terminálů BM-Finger u typů BM-F702, BM-F201 a BM-F900. Pokud vám tedy nevyhovuje výchozí doba zhruba 5 vteřin, po kterou je ve výchozím nastavení zámek po čipnutí otevřen pro projití dveřmi, ale potřebovali byste tuto dobu prodloužit či zkrátit, lze to nově nastavit přes program v menu "Firma / Terminály BM-Finger / Info", kde nejprve kliknete na tlačítko "Načti konfiguraci terminálu", vyčkáte na stažení aktuálního nastavení a poté lze dole ve žluté části upravit parametr v položce "Délka otevření zámku".

Upřesnění údaje o počtu odpracovaných dní
Údaj o počtu odpracovaných dní, který se například na výsledovce zobrazuje v položce "Odprac.dní" nebo na Výkaze, Přehledce či exportech jako mzdová složka číslo 108 ("Počet odpracovaných dní") se počítá tak, že zohledňuje pouze dny, kdy pracovník čipnul nějaký příchod nebo odchod. Nově však zohledňuje i to, zda čerpal celodenní absenci, která je chápána jako práce. Tedy například služební cesta. Pokud potřebuje jako práci počítat i jiné celodenní absence a aby se tyto započetly do odpracovaných dní, stačí je od této verze nastavit v menu "Kategorie / Příplatkové absence".
Dále se jako odpracovaný den zohledňuje, zda pracovník strávil alespoň část pracovní doby na pracovišti. Tedy pokud má půldne dovolené a půldne náhradního volna (kdy je v docházce nahraný například ve 12:00 příchod z dovolené a ve stejnou minutu ve 12:00 odchod na náhr. volno), tak tento den není nově do odpracovaných dnů započten. Ovšem pokud čipnuté kódy absence (přerušení) u příchodu či odchodu jsou například služební cestou (tedy např. ve 12:00 příchod ze služební cesty a hned ve 12:00 odchod na náhr. volno), pak tento den do odpracovaných dnů nově započten je. Program totiž dovede zohlednit, zda čipnutý kód není prací mimo pracoviště, což je například právě služební cesta. Ale pokud máte i další kódy absencí použité jako práci mimo pracoviště (např. montáž), můžete další přerušení, která chcete počítat jako odpracovaný den, zadat v menu "Kategorie / Příplatkové absence" a ty se pak v odpracovaných dnech zohlední.

Verze 7.99 z 22.8.2019:
Úkolová mzda a čipování pracovních úkonů
Docházkový systém nově umožňuje sledování úkonů například pro vyhodnocení úkolové mzdy nebo výkonnostních příplatků. Jedná se například o čipování dokončení nějakého výrobku či jiného druhu činnosti v průběhu pracovní doby. V novém menu "Firma / Úkolová mzda - zadání" založí administrátor do číselníku úkonů seznam možných úkonů - číslo, popis a sazba. Pracovníci pak mohou během pracovní doby buď přes počítač nebo na terminálu BM-Finger čipovat dokončení úkonu zadáním jeho čísla. Systém tak sleduje kdo jaké úkony kdy načipoval a v novém menu "Ostatní / Úkolová mzda" je pak možné provést vyhodnocení načipovaných úkonů a to jak jejich počtu, tak i ze sazeb vypočtených částek v Kč. Informace se navíc přenáší i do sestav jako je Výkaz, Výsledovka, Přehledka, Exporty do mezd (např. i Pamica která úkolovou mzdu podporuje - počet jednic mzdové složky U01) atd. Administrátor také může přes zatržítko Editace záznamy o načipovaných úkonech upravovat (mazat či doplňovat nová čipnutí), takže v případě chybného čipnutí úkonu zaměstnancem lze provádět potřebné opravy (ty se logují v Historii oprav). Přístup na vyhodnocení je dán právem, které má zaměstnanec nastaveno. Administrátor může editovat a prohlížet všechny. Zaměstnanci se pak dle oprávnění dostanou jen na prohlížení a to buď jen vlastních načipovaných úkonů, všech ze stejného oddělení nebo u ještě vyššího práva pak na všechny pracovníky celé firmy. Novým právem "Úkony z PC" v editaci údajů zaměstnanců pak lze povolit či zakázat samotné čipování úkonů přes počítač pro konkrétní zaměstnance. Čipování na terminálu však může být pohodlnější a zde se nastavení práva čipování řídí standardním právem pro provádění identifikací, které lze nastavit jak přímo na terminálu, tak i přes webové rozhraní programu.
Podrobnou příručku k úkonům úkolové mzdy či výkonnostních příplatků včetně nastavení, čipování přes terminál i PC a závěrečnému vyhodnocení, exportům dat a tisku sestav naleznete v menu "Firma / Návody PDF / Úkolová mzda" nebo pod stejným názvem i na CD ve složce Prirucky. V ní podrobně uvedené informace popisují, jak lze ve firmách pomocí systému Docházka 3000 evidovat dokončení úkonů například při využívání úkolové mzdy. Možnosti nasazení jsou však samozřejmě daleko rozsáhlejší a místo sledování dokončení výrobků a počtu vyrobených kusů konkrétním zaměstnancem lze sledovat i jiné činnosti během pracovní doby a vyhodnocení použít jako doplněk, například ve formě výkonnostních příplatků, sledování četnosti využití strojů kdy se místo dokončení nějaké činnosti či výrobku sledují zahájení práce na konkrétním zařízení a podobně.
Systém Docházka 3000 tímto tedy získává pro firmy další rozsáhlejší možnosti využití než pouhé sledování docházky k vyhodnocení a evidenci pracovní doby.

Verze 7.98 z 16.8.2019:
Zrušení karenční doby
V návaznosti na zrušení karenční doby došlo k přejmenování popisek u složek mezd souvisejících s proplácením nemocenské. U složky 152 je nyní uveden popisek "Nemoc placená zaměstnavatelem" a jedná se o dny nemoci počínaje prvním pracovním dnem a konče 14. kalendářním dnem nemocenské. U složky 166 byl popisek upraven na "Nemoc v karenční době", ale tato složka se již nebude v novém období zobrazovat. U složky 167 je uveden nový popisek "Nemoc placená ČSSZ" a jedná se o dny nemoci počínaje 15 dnem trvání nemocenské. Tyto změny se projeví například na sestavách Výkaz, Přehledka atd.

Podrobné nastavení údajů přenášených do mezd v systému Pamica
Byla vytvořena zcela nová verze exportu do mzdového systému Pamica (Stormware). Tato vylepšená varianta exportu do mzdového systému Pamica má oproti původní verzi hlavní přednost v tom, že umožňuje nastavit, jaké údaje se budou do mzdového systému Pamica přenášet a to pomocí úpravy číselníku, který naleznete v menu Ostatní / Exporty do mezd / Pamica mzdy / Nastavení číselníku položek exportu. Je tedy možné přesně nastavit, jak se jednotlivé mzdové složky docházky (kterých je přes 90 typů) budou převádět do systému Pamica výběrem z číselníku 170 dostupných kódů složek načtených ze mzdového systému. Ve spodní částí modulu je podrobná nápověda. Existující záznamy je možno upravovat či mazat, dále lze doplňovat záznamy nové pomocí kterých určíte, jaká data z docházky budou přenášena do pamiky a jakým způsobem. Výchozí nastavení lze kdykoli obnovit tlačítkem Reset uživatelských kódů do původního nastavení po instalaci. Samotný export dat z docházky do pamiky probíhá jako doposud přímo v menu Ostatní / Exporty do mezd / Pamica mzdy. Pokud byste chtěli i nadále využívat původní exportní modul, zůstal v programu zachován a je přístupný přes tlačítko Původní verze exportu před verzí 7.98.

Import zaměstnanců ze systému Pohoda
Od této verze lze využit možnost importu seznamu zaměstnanců z účetního systému Pohoda do docházky. Pokud tedy docházkový systém teprve instalujete, používáte Pohodu a chcete jednoduše naimportovat seznam zaměstnanců z Pohody do Docházky 3000, naleznete postup v docházce v menu Zaměstnanci / Editace údajů / Import z XLS / Import z Pohody.

Verze 7.97 z 13.8.2019:
Doplnění exportu pro systém Pamica
Byl upraven export do mzdového systému Pamica. Nyní se v exportním XML souboru v části s rozvrhem denních úvazků pracovní doby zohledňuje fond svátku. Pokud tento svátek vychází na pracovní den a zaměstnanec má na tento den svátku nastavenu kategorii, která má v růžové části zatrženu položku "Započítávat pracovní fond i na svátky", je v rozvrhu na tento den nastavený úvazek na plnou dobu fondu (např. hodnota 08:00 při osmihodinové délce pracovní doby). V opačném případě, kdy v nastavení kategorie není povoleno započítávání pracovního fondu na den svátku, přenese se do XML souboru pro Pamicu v rozvrhu na tento den nulový úvazek (hodnota 00:00). Při standardním nastavení pracovní doby v Pamice by docházka měla posílat hodnotu fondu i na den svátku (který vychází na pracovní den) a tedy by v docházce v nastavení kategorií měla být položka "Započítávat pracovní fond i na svátky" zatržena.

Úprava exportu do Pamica
Další úprava se týká opět exportu do mzdového systému Pamica, kde v úvodním výběrovém formuláři přibyla nová položka "V exportu uvádět element mzda s kódem M07 a odprac. hodinami". Tato položka nahrazuje původní element Odpracovano, který aktuální verze pamiky již nepoužívají a sloužil k přenosu celkové odpracované doby z docházky do mzdového systému Pamica.
Do pamiky se z docházky přenáší také datumy svátků v exportovaném měsíci a to pod kódem V02, takže při importu se již nezobrazuje informace o nutnosti dodatečného zadání této mzdové složky.
Pro nemoc se místo původního kódu N01 nově používá kód H01.
U ošetřování člena rodiny se místo původního kódu N05 nově používá kód H05.
Mateřská dovolená se místo původního kódu N08 nově přenáší pod kódem H08.

Verze 7.96 z 15.7.2019:
V programu bylo zohledněno ukončení karenční doby, kdy od července 2019 již i první tři pracovní dny nemoci proplácí zaměstnavatel. Takže v menu "Firma / Editace údajů" se položka "Nemoc proplácena od" nastaví na "1. pracovní den" a v sestavě Výsledovka se při tomto nastavení nezobrazuje sloupeček pro karenční dobu.

Modul pro export dat do mzdové agendy v systému Helios Orange, který se nachází v menu "Ostatní / Exporty do mezd / Helios", byl doplněn jednak o export mzdové srážky za ceny stravenek a dále, při vkládání nových exportních položek do číselníku (přes tlačítko "Nastavit číselník položek exportu"), byl doplněn číselník 155 kódů mzdových složek systému Helios. Takže již přímo v docházce máte k dispozici kódy a popisy mzdových složek Heliosu a nemusíte je dohledávat v dokumentaci. Pokud tedy chcete upravit to, které složky docházky budou převáděny do Heliosu, lze přehledně naplnit konverzní tabulku v číselníku v docházce.

Verze 7.95 z 1.7.2019:
Byla provedena modernizace vzhledu uživatelského menu, které dostalo grafické prvky vzhledu nabídek, tedy rozdělení modulů pro editaci, výpis, ostatní, přehled logování atd. do okýnek podobně jako je tomu v administrátorském menu. Práce s programem by tak měla být pro běžné uživatele přehlednější. V pravé horní části vedle jména přihlášeného zaměstnance je nová názornější ikona pro odhlášení z programu. Pokud by nový vzhled uživatelského menu některým zaměstnancům nevyhovoval, mohou si zobrazení přepínat zpět do starého vzhledu a případně pak opět do nového pomocí nastavovací ikony ozubeného kola v modré části Ostatní.

Sestava Výkaz dostupná například v administrátorském menu "Zaměstnanci / Prohlížení docházky / Výkaz" nyní umožňuje místo počtu přestávek zobrazit jejich časy. Tedy začátek a konec přestávky, podobně jako jsou časy přestávek zobrazeny na výpise kontrolního listu v prohlížení docházky. Stačí ve výběrovém menu zatrhnout novou položku "Místo počtů přestávek uvádět jejich časy", případně položku "Časy přes." pokud výkaz zobrazujete přes ikonu tiskárny v levé horním liště ikon administrátorského menu.

Verze 7.94 z 26.6.2019:
V aplikačním programovém rozhraní webapi přibyla funkce pro přenos dat z knihy docházky. Sestavu odpovídající tištěné Knize příchodů a odchodů, která obsahuje jak dobu práce a časy jejího začátku a konce, tak dobu čerpání přerušení včetně důvodů, lze tedy přes novou funkci webapi nazvanou "Čtení knihy docházky" z docházkového systému automatizovaně exportovat. Podrobný popis volání této nové funkce včetně příkladu je popsaný v PDF příručce k webapi dostupné v části pro dokumentaci.

Na základě podnětu od zákazníků byla do programu přidaná podpora pro přenos dat z docházkového terminálu DSi 501 (výrobce IreSoft, program Alveno) a to jak z terminálů připojených do sítě LAN, tak i v případě přenosu dat pomocí USB flash disku (flešky). U terminálů připojených do sítě LAN stačí v docházce v menu "Firma / Terminály BM-Finger" zadat IP adresu terminálu a položku "Formát" přepnout na novou volbu"DSi501". U terminálů, které do sítě připojeny nejsou a stahujete z nich data pomocí flešky, pak v menu "Firma / Terminály BM-Finger / Import dat ze souboru" vyberete datový soubor uložený terminálem na flešku a položku Terminál přepnete na volbu "DSi501".
Standardní nastavení významu kláves terminálu je takové, že klávesa F1 se používá pro příchod, F2 pro odchod, F5 pro služební cestu, F6 pro lékaře, F7 pro přestávku a F8 pro náhradní volno. Pokud by toto nastavení kláves nevyhovovalo, nebo jste používali i jiné klávesy, stačí v menu "Firma / Terminály BM-Finger / Založení nového typu terminálu a nastavení konverze kódů F-kláves" upravit konverzní tabulku pro "DSi501". Takže si Docházku 3000 upravíte tak, aby byl dodržen význam funkčních kláves terminálu tak, jak jste byli doposud zvyklí. Docházka 3000 tedy od této verze plně podporuje terminál DSi 501 a lze jej používat pro čipování docházky, přerušení, absencí a případně i typů práce či pracovních poměrů.

V uživatelském menu ve žluté části Výpis určené k prohlížení a tisku docházky přibyla ve výběru zaměstnanců dole jako poslední nová položka Všechny uvedené pracovníky a to pokud má přihlášený zaměstnanec právo prohlížení docházky i jiných pracovníků než jen sebe (např. vedoucí) a přístup na některé zaměstnance je dán speciálním právem editace, přístupem k celému oddělení, přístupem k podřízeným oddělení nebo kombinací těchto uvedených možností. Takže i když nemá právo prohlížení úplně všech zaměstnanců firmy, ale jen některých, může zobrazit hromadně výpis docházky těchto povolených zaměstnanců. Dříve byla položka přístupná jen pokud bylo povoleno prohlížení docházky úplně všech pracovníků, tedy celé firmy.

Verze 7.93 z 17.6.2019:
Do programu byla doplněna podpora nejlevnějšího dostupného biometrického terminálu BM-F060. Jedná se o levé zařízení vhodné pro firmy s omezeným rozpočtem, které by chtěly evidovat docházkou pomocí otisků prstů, nevadí jim menu terminálu v angličtině ani jeho anglicky mluvené hlasové povely a stačí jim pouze čipování příchodů a odchodů. Terminál totiž neumožňuje zadávání přerušení a absencí, takže ty se pak u tohoto levného terminálu musí do programu doplnit přes editaci docházky. Terminál na rozdíl od všech ostatních nemá ani sítové rozhraní pro připojení do sítě LAN, takže data se z něj stahují pomocí USB na flešku. V menu terminálu tedy vyberete volbu "4. U-Down / 2. Att Rec" zadáte období (celý měsíc) a nakonec zvolíte "3. Download". Jakmile se data úspěšně uloží, tak stažený soubor poté v programu naimportuje v menu "Zaměstnanci / Editace docházky / Import dat ostatní", kde z flešky vyberete soubor 001_GLog.txt, položku Terminál přepnete na novou volbu BM-F060 a spustíte import dat tlačítkem Zpracuj. Tím Docházka 3000 naimportuje data příchodů a odchodů a zobrazí hlášení o průběhu a úspěšnosti importu. Občas je po stažení dat na flešku vhodné data z terminálu vymazat, aby se v jeho paměti nehromadila a nedošlo časem k jejímu zaplnění. Výmaz dat se provádí v menu "2. Device setting / 5. Advance / 2. Advance Setting / 1. Delete All Rec / OK". Terminál BM-F060 má paměť na 600 šablon otisků, proto jej oficiálně v setech nabízíme jen v setu do 10 a do 30 zaměstnanců. Set pro 100 a více zaměstnanců není oficiálně dostupný, protože pokud byste chtěli zadat všem zaměstnancům všech 10 prstů, stačí paměť terminálu jen pro 60 zaměstnanců. Ale pokud nepotřebujete zadávat všem lidem všechny prsty, je možné koupit v e-shopu v katalogu komponent samostatně terminál a samostatně software v požadované licenci a set si takto vlastně sami poskládat. Například SW pro 100 zaměstnanců a do terminálu zadat všem maximálně 6 prstů. Nebo pokud máte jen 60 či méně pracovníků, můžete jim pak samozřejmě zadat všech 10 prstů.

Na sestavě Výkaz, která je dostupná například z menu "Ostatní / Výkaz nebo pro administrátora i pohodlně přes ikonu tiskárny v levé horní liště ikon, přibyla v denních záznamech v případě svátku ve sloupečku So,Ne,Sv nová položka ZNF udávající zůstatek neodpracovaného fondu. A to v případě, kdy zaměstnanec v den svátku nepracoval buď vůbec nebo pracoval jen část normální pracovní doby nastavené v kategorii fondem pro tento den týdne. Takže zde snadno zjistíte vyši neodpracovaného fondu pro náhradu mzdy za tento konkrétní den. Ve spodní sumární tabulce pak přibyla nová mzdová složka 163B s popisem "Neodpracovaný fond svátků", která udává celkovou výši čerpané doby neodpracovaných svátků v hodinách a ve dnech za celý zobrazený měsíc.

Verze 7.92 ze 20.5.2019:
Přes program Docházka 3000 lze přímo v menu "Firma / Terminály BM-Finger / Info" v terminálech BM-Finger nastavit časový interval pro rozpoznávání duplicitního čipnutí. A to i na dobu delší než je jedna minuta (například 2 minuty, 10 minut ... libovolně). Toto nové nastavení intervalu pro rozpoznání duplicit nabízí tedy mnohem více možností než původní jednoduché nastavení v editaci údajů firmy, které umí rozpoznat jen duplicitu v průběhu stejné minuty - nikoli tedy možnost volné definice intervalu, což lze až nyní. Nově se po načtení konfigurace z terminálu zobrazí dole řádek "Potlač duplicitní čipnutí po dobu ... minut" s formulářem umožňujícím nastavení intervalu pro rozpoznání a "zahození" duplicitního čipnutí. Pokud zde nastavíte nenulový interval, bude rozpoznávání a zahazování více čipnutí tímto pracovníkem v nastavené době provádět již samotný terminál. To může být výhodnější jednak pro to, že lze nastavit i delší časový úsek (např. 5 minut) a hlavně i když nastavíte třeba jen 1 minutu, terminál opravdu kontroluje celých 60 vteřin. Kdežto nastavení v editaci údajů firmy kontroluje jen stejnou minutu, nikoli interval.
Pokud terminál zároveň i otevírá dveře, provede otevření bez ohledu na interval duplicity, ale do docházkového programu přenese jen první čipnutí. Otevírání dveří tedy není nastaveným intervalem duplicit znemožněno, interval duplicit má vliv jen na příchody, odchody a přerušení (absence) (nastavit pravidla pro otevírání lze přes tlačítko Role).
To, že se jedná o terminálem rozpoznané duplicitní čipnutí poznáte např. na terminálu BM-F702 tak, že místo obvyklého hlášení Ověřeno zobrazí na displeji jen text Děkuji. Např. BM-F630, BM-F201 a BM-F900, které mají i mluvené hlasové pokyny, místo obvyklého Načteno, děkuji řeknou jen Přijato.
Terminály BM-F630, BM-F900 a BM-F108 umožňují nastavit interval pro duplicitu i přímo přes svou klávesnici a své nastavovací menu. Ale terminály BM-F702 a BM-F201 toto nastavení v menu nemají a tak je u nich možné interval duplicit nastavit jen zde v programu Docházka 3000 v menu Firma / Terminály BM-Finger / Info .

Od této verze má program zabudovanou ochranu proti automatizovaným nástrojům snažícím se uhodnout heslo administrátora či uživatele. Jde o zamezení nástrojů, které heslo hádají takzvanou "hrubou silou", kdy se snaží opakovaně rychle za sebou vkládat různá hesla a zkoušet, zda některé nebude správné. Docházka tomu brání tak, že když je provedeno neúspěšné přihlášení, neumožní ve stejné vteřině ze stejné IP adresy provést další pokus. Další heslo ani nevyhodnocuje. Protože tyto nástroje zkusí stovky hesel za vteřinu, stačí zahození duplicit ze stejné vteřiny aniž by to omezilo skutečného uživatele, který omylem spletl heslo a následně už zadá napodruhé heslo správné, protože člověk zadat dvě hesla za vteřinu ani nestihne.

Verze 7.91 z 10.4.2019:
V programu přibyl modul "Průvodce uzávěrkou" v menu Firma. Jedná se o přehledného průvodce, pomocí kterého snadno v deseti krocích provedete uzávěrku docházky a to jak měsíční tak roční (v případě uzavírání prosince). Program prověří přenesení dat z docházkových terminálů, upozorní na chyby značení docházky (chybějící čipnutí odchodů či příchodů) a umožní jejich doplnění, stejně tak doplnění chybějících absencí. Zobrazí stav čerpání dovolené ke kontrole, navrhne její krácení u dlouhodobé nemoci a v případě roční uzávěrky umožní přenos nevyčerpaných zůstatků do dalšího roku. Stejně tak provede převod přesčasů mezi měsíci, kdy navíc upozorní na případné překročení maximální výše povolené zákonem (týdenní, 26 a 52 týdenní limit přesčasových hodin) a umožní opravu. Kontroluje i dodržení doby odpočinku mezi směnami a informuje, zda se jedná o zaměstnance pracujícího v noci podle §94 Zákoníku práce (mají např. častější lékařské prohlídky). V dalších krocích nabídne tisk či export sestav jako je výsledovka, výkaz, přehledka, výpis s absencemi a navrhne i export do podporovaných mzdových systémů (např. Pamica, Helios, Vema, Elanor, Money, OK Mzdy, Gordic, FlexiBee, Stereo ...). Zajistí kontrolu a zálohu databáze, možnost uzamčení uzavřeného období proti změnám, přenos dat do archivu pro historickou sestavu a analytický modul OLAP, kontrolu osobních údajů a platnost souhlasů z modulu GDPR. U roční uzávěrky, kdy uzavíráte měsíc prosinec minulého roku, umožní průvodce jak již výše uvedený převod zůstatků nevyčerpané dovolené do nového roku, tak i změnu sazeb náhrad na služebních cestách pro nový rok a kontrolu databáze svátků s případným doplněním nových svátků - například Velikonoce, Velký pátek a podobně. Při používání tohoto nového průvodce máte tedy jistotu, že uzávěrku provedete správně, kompletně a v pořádku budou i všechna data, výpočty, sestavy atd. atd.

V menu "Ostatní / Dovolené / Archiv dat dovolené" lze před obnovením dat z archivu zjistit, jaká data konkrétní archivovaný stav obsahuje. Stačí kliknout na modrou ikonu hodin v některém řádku a zobrazí se tabulka, ve které jsou pro jednotlivé pracovníky zobrazeny hodnoty převodu, nároku a krácení dní dovolené. Takže ještě před obnovením stavu dovolené z archivu víte, jaká data budou obnovena. Je uveden i typ akce před kterou byl tento stav dovolené archivován a kdy se tak stalo (datum a čas).

V menu "Ostatní / Dovolené" přibyl sloupeček Návrh krácení, do kterého program uvádí jím vypočtenou hodnotu krácení dovolené při dlouhodobé nemoci pro aktuální rok. Pokud je hodnota jiná než je ručně zadaná v položce Krácení, upozorní na rozdíl a dole u tlačítka pro uložení změn zobrazí zatrhávací políčko Zapsat i navrhovaná krácení, kterým je možné ihned navržené změny v krácení uložit do databáze.
Stejný návrh krácení se zobrazuje i při převádění loňských zůstatků nevyčerpané dovolené, které spouštíte v lednu nového roku v menu "Ostatní / Dovolené / Převod nevyčerpané dovolené z loňska" a opět lze při převodu rovnou zatrhnout i volbu pro automatické zohlednění navrhovaného krácení.

V menu "Ostatní / Dovolené" také přibyl sloupeček Průběžný nárok, který vám pomůže s výpočtem dní nároku dovolené v případě, kdy pracovník ukončí pracovní poměr v průběhu roku (nebo nastoupil). Program zohledňuje odpracované dny, svátky, nemoci, celodenní služební cesty a další aspekty, které podle zákoníku práce slouží pro výpočet nároku dní dovolené. Když pak pracovník v průběhu roku odchází, podle tohoto nového sloupečku zjistíte, na kolik dní dovolené měl ve skutečnosti nárok, kolik jí vyčerpal, jaké bylo případné krácení při dlouhodobé nemoci a výsledek zohledníte při ukončení pracovního poměru. Např. pokud pracovník před ukončením pracovního poměru nestihne vyčerpat dny dovolené, na které měl do této doby nárok, pak se tato proplácí. Přednostně ale z nového sloupečku zjistíte, kolik dní dovolené by měl ještě do konce pracovního poměru vyčerpat, aby se nemusela proplácet.

Verze 7.90 z 13.3.2019:
Program již podporuje delší než dvoudenní nepřetržité směny. Pokud tedy máte v provozu situaci, kdy například lékař nastoupí v nemocnici službu v pátek, celý víkend nepřetržitě slouží a nečipuje a až v pondělí teprve čipne konec této nepřetržité směny, umí již program vše správně započítat a také správně rozpoznat pondělní odchod. Podrobné informace k nastavení této funkcionality, kterou lze případně i omezit jen pro určité zaměstnance nebo oddělení, naleznete v příručce v menu "Firma / Návody PDF / Zadávání docházky" v bodě "4. Vícedenní směny" a nebo také v příručce "Nastavení směn" ve spodní části.

Při hromadném automatickém převádění přesčasových hodin v menu "Zaměstnanci / Prohlížení docházky / Automatický převod přesčasů" přibylo v úvodním výběrovém formuláři tlačítko "Zobraz nejprve náhled". Pomocí něj je možné dopředu zjistit, jaké hodnoty přesčasových nebo nedočasových hodin by program ve zvoleném období převáděl pro jednotlivé pracovníky z úvodního výběru. Před spuštěním převodu je tyto údaje možné ručně upravit a pro lepší orientaci lze přes ikonu lupy v řádku každého pracovníka zobrazit jeho docházku z měsíce, ze kterého se bude převádět. Poté, co provedete případné úpravy hodnot a spustíte převod, zobrazí se potvrzení úspěšného převodu přesčasů u jednotlivých zaměstnanců a lze opět přes ikonu lupy zobrazit docházku měsíce, do kterého byl přesčas převeden. Ve spodní části se poté zobrazí i roční sumární tabulky přesčasů pro jednotlivé zaměstnance.

Byla aktualizována verze docházky používající databázový server Oracle, aby jeho uživatelé měli přístup k modulům pro soulad systému s nařízením GDPR. Hlavní vývoj je však stále zaměřen na výchozí databázi MySQL. V současné době jsou tedy dostupné tyto verze Docházky 3000:
  7.90 pro MySQL ( v. 5.1 a vyšší ) a MariaDB ( v. 10.x a vyšší )
  7.90 pro Oracle ( v. 10g )
  7.70 pro PostgreSQL ( v. 9.3 a vyšší)
  7.70 pro MS SQL ( v. 2008 a vyšší)
  6.58 pro Firebird ( v. 2.5 a 3.x)
Drtivá většina uživatelů používá výchozí databázi MySQL, která je součástí standardně dodávaného instalačního programu. Docházkový systém obsahuje při použití MySQL naprosto všechny funkce a moduly, odpovídá mu veškerá dokumentace a je k dispozici i podpora od výrobce v plném rozsahu.

Verze 7.89 z 7.3.2019:
V administrátorském menu "Zaměstnanci / Prohlížení docházky" přibyla nová položka "Historická sestava". Jedná se o podrobnou denní sestavu docházky zaměstnanců podobnou výkazu, ale s tím zásadním rozdílem, že zobrazuje vypočtené údaje tak, jak platily v době uzávěrky docházky vybraného měsíce. Nepočítá se tedy podle platných nastavení v současné době, ale podle nastavení platných historicky v době, kdy jste původně data vyhodnocovali. Tedy například před pěti lety. Takže i když jste nastavení kategorií, firmy a dalších parametrů od té doby již několikrát změnili, zobrazí historická sestava údaje vypočtené podle původních parametrů. Hodnoty čerpá z modulu OLAP, který právě původní historická data obsahuje.
Samotná sestava je vzhledově velice podobná sestavě Výkaz a obsahuje tedy jak podrobné denní záznamy o docházce, absencích, odpracované době, přesčasech, příplatcích za noční, odpolední, svátky, víkendy atd. atd., tak dole sumární řádek zobrazených sloupců denních dat a dále v samostatné tabulce ještě sumární měsíční údaje roztříděné podle složek mezd. Tedy přesně jako je tomu u sestavy Výkaz, ale data se nepočítají podle aktuálního nastavení parametrů výpočtu, nýbrž jsou zobrazena tak, jak platila historicky v době, kdy jste za zvolený měsíc původně dělali měsíční uzávěrku docházky a tato data jste tenkrát použili pro výpočet mezd. V horní části v záhlaví sestavy je uvedena časová značka v položce Datum údajů, která přesně říká, kdy v minulosti byla zobrazená data vytvořena.

Přístup k historickým datům je navíc dostupný nejen ze sestavy v menu "Zaměstnanci / Prohlížení docházky / Historická sestava", ale navíc jste na přítomnost historických dat upozorněni a můžete je zobrazit i v normálním výpise docházky prováděném přes ikonu lupy v levé horní části administrátorského menu a dále také ve výkaze zobrazeném přes ikonu tiskárny opět v levé horní liště ikon admin. menu. U obou sestav se zobrazí vpravo nahoře výběrové políčko Historický, když zvolíte pracovníka a období, ve kterém jsou dostupná i historická data výpočtů. Pokud políčko zatrhnete, zobrazí se sestava spočtená ne podle aktuálně platných parametrů výpočtu, nýbrž podle parametrů původně platných v době provádění uzávěrky zvoleného období. Zatržítko Historický vás tedy nejen okamžitě informuje o tom, že ve zvoleném období lze zobrazit i historická data, ale rovnou umožní jediným kliknutím i jejich zobrazení formou sestavy podobné výkazu.

Historická data jsou rovněž dostupná i ve výsledovce, pokud s ní pracujete přes ikonu bankovek v levém horním pásu ikon administrátorského menu. I zde se zobrazuje zatržítko Historický v případě, kdy zvolíte období, pro něž existují v databázi programu historická data. Po jeho zatržení se zobrazí hromadná sumární sestava za všechny zaměstnance podobná sestavě Přehledka a i zde jsou vypsány původní údaje platné v době uzávěrky tohoto období a dole i časová značka s informací o čase vytvoření, neboli čase provádění uzávěrky tohoto měsíce.

Verze 7.88 z 4.3.2019:
Byl upraven modul pro export údajů do systému Gordic. Od této verze již lze uživatelsky nastavit celý exportní modul. Stačí v menu "Ostatní / Exporty do mezd / Gordic mzdy" kliknout na tlačítko "Nastavení číselníku položek exportu" a můžete nastavit parametry exportu. Ty jsou rozděleny na dvě hlavní části.
1) Nastavení číselníku, podle kterého se budou jednotlivé složky mezd používané docházkovým systémem převádět na kód složek mezd v gordicu a u každé z nich i to, jaká data se v této větě přenáší - rozsahy datumů, dále počty dní, počet hodin a částek. Nastavíte tedy jaké složky docházky se budou do gordicu přenášet, jakým jsou tyto složky v gordicu označeny kódem a které údaje se budou k této větě doplňovat (datumy, dny, hodiny, částky). Číslo složky mzdy v docházce i kód pro gordic vyberete pohodlně z číselníků obsahujících i popis významu kódů jak v gordicu tak v docházce.
2) Ve druhé tabulce lze nastavit přenos údajů do kalendářů. Standardně se v kalendářích exportují všechny typy dní, tedy 0..volné dny, 1..pracovní dny, 2..pracovní svátky a 3..volné svátky. Ale zrušením zatržítek lze změnit typy dní přenášených pomocí kalendářů do gordicu.
Vše je podrobně popsáno přímo v modulu Gordic mzdy v nápovědě dostupné vpravo dole přes ikonu modrého otazníku.
Původní verze exportu je ale stále dostupná přes tlačítko Původní verze exportu před verzí 7.88.

Pokud máte zaměstnance v Gordicu očíslované jinak než v docházce, stačí v docházce v modulu personalistiky (Zaměstnanci / Personalistika) přes tlačítko "Uprav nebo přidej položky do číselníku 0 - Osobní údaje" aktivovat (nebo přidat) položku číselníku nazvanou "Gordic os.č.". Poté v personalistice vyplnit zaměstnancům do této položky osobní čísla, které mají přidělena v Gordicu. Nemusí se jednat jen o čísla, ale lze použít i písmena a další znaky. Docházka pak do exportního XML souboru, kterým se přenáší data z docházky do Gordicu, bude místo osobního čísla (indexu) zaměstnance v docházce vyplňovat hodnotu uvedenou v personalistice v položce "Gordic os.č.". Takže vše bude fungovat i když máte v Gordicu zaměstnance očíslované jinak než v Docházce.

Verze 7.87 z 1.3.2019:
Při prohlížení docházky přes ikonu lupy v levém horním pásu ikon administrátorského menu lze nyní u pracovníků s osobním rozpisem směn jednoduše změnit směnu na konkrétní den tak, že na tento den najedete myší a poté kliknete na ikonu listu nastavení vpravo mezi odpracovanou dobou a balancem. Zobrazí se parametry výpočtu na tento den a nahoře lze nově přepnout směnu na jinou kategorii.
Nově se také ve spodní části zobrazuje měsíční kalendář směn tohoto pracovníka s červeně podbarveným vybraným dnem, takže máte při vkládání případné vyjímky i přehled o všech naplánovaných směnách a týdenních i měsíčních součtech fondů.

Týdenní a měsíční součty fondů se nově zobrazují i v kalendáři směn dostupném všem pracovníkům v jejich uživatelském menu "Ostatní / Směny" a rovněž v tomto menu administrátora. Navíc lze novým zatržítkem Barvy zapnout barevné označení směn u jednotlivých dní kalendáře, takže plán směn je lépe přehledný.

Při zobrazení sestavy Výkaz a sestavy Výsledovka přes levou horní lištu ikon administrátorského menu je ve výběrovém formuláři nově možné tyto dvě sestavy rovnou otevřít v Excelu pomocí ikony excelového listu vpravo nahoře vedle ikony pro tisk.

Verze 7.86 z 25.2.2019:
V programu přibyla možnost schvalování absencí. Administrátor může v menu "Kategorie / Schvalování absencí" určit, které absence musí být schvalovány. Takže pokud si zaměstnanec sám nahraje do docházky nějakou celodenní absenci přes své uživatelské menu, a její kód má nastavenu nutnost schvalování, je v prohlížení i editaci docházky označena jako "Neschválená" a sestavy jako výkaz, výsledovka, přehledka a další tuto absenci ignorují. Aby se začala zohledňovat ve vyhodnocení, musí jí nejprve administrátor nebo pracovník s právem editace docházky schválit. Na přítomnost neschválených absencí jsou tito po přihlášení do programu upozorněni. Samotné schválení či zamítnutí absence lze provést přes editaci docházky pracovníka, který o celodenní absenci žádá a to pomocí tlačítek Schválit nebo Zamítnout. Administrátor může toto provést i přímo v prohlížení docházky pomocí ikonek zelené fajky nebo červeného křížku. Hromadně lze absence schvalovat či zamítat také v menu "Kategorie / Schvalování absencí", kde jsou ve spodní části vypsané všechny doposud neschválené absence. Podrobnější informace o možnosti nastavení a používání schvalování absencí naleznete v menu "Firma / Návody PDF / Absence" nebo v příručce absence.pdf ve složce /Prirucky na CD docházky.

Seznam zaměstnanců v menu "Zaměstnanci / Editace údajů" lze ve zjednodušené formě tisknout či exportovat do Excelu či CSV souboru pomocí 3 nových ikon vlevo nahoře vedle výběru způsobu řazení záznamů. V tištěné formě či exportovaném souboru se uplatní jak nastavení způsobu řazení záznamů, tak i případný filtr jmen. Záznamy obsahují jméno a příjmení pracovníka, jeho osobní číslo (index), číslo a název oddělení. Exporty pak i další údaje jako číslo a název hlavní kategorie, číslo plovoucí kategorie či osobního rozpisu směn, místnost, telefon atd. Tisk lze využít například při instalaci systému, kdy zadáte podle dodaného návodu nejprve pracovníky do programu a až poté je zadáváte do terminálu, kdy ale potřebujete znát přiřazená osobní čísla. Export lze využít pro hromadný přenos seznamu zaměstnanců do externích evidenčních systému (např. mzdový program).

Při plánování směn se nyní zobrazují informace o nahraných celodenních absencích pracovníků na jednotlivé dny. A to jak u týdenního plánu v menu "Kategorie / Denní rozpis směn" tak i v měsíčním plánu v menu "Kategorie / Denní rozpis směn / Měsíční plán hromadný" nebo individuálním měsíčním kalendáři v menu "Kategorie / Osobní rozpis směn / Editace kalendáře". Informace o nahrané celodenní absenci se zobrazí formou ikony červeného křížku a po najetí myší na tuto ikonu je uveden kód a název nahrané celodenní absence. I ve spodních sumárních tabulkách s počty pracovníků na směnách v jednotlivých dnech přibyl řádek s počtem pracovníků, kteří na tento den mají nahranou celodenní absenci. Takže pokud si zaměstnanci nahrávají dopředu například plánovanou dovolenou, máte již při tvorbě kalendáře s plány směn informaci o tom, kdo má na který den nahrané volno.
Dále díky optimalizacím došlo ke zrychlení načítání hromadného týdenního i měsíčního kalendáře plánu směn, které nyní trvá zhruba poloviční dobu než doposud, takže práce s programem při plánování směn je nyní rychlejší.

Verze 7.85 z 20.2.2019:
Bylo úspěšně ověřeno bezproblémové fungování docházkového systému na OS Windows Server 2019 včetně přenosu dat z terminálů atd. Docházka má tedy od výrobce plnou podporu pro instalace na operačních systémech Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 10 a serverových 2003, 2008, 2012, 2016 a nově i 2019. A to jak na 64 bitové variantě, tak u starších OS i ve 32 bitové variantě operačního systému.

Byl zjednodušený tisk ze sestav dostupných přes levou horní lištu ikon administrátorského menu, kde u sestav pro výpis docházky, výpis s absencemi, výsledovku a výkaz přibyla ikona tiskárny, přes kterou lze zobrazenou sestavu ihned vytisknout bez nutnosti přepínání výběrového formuláře do tiskového režimu.
Navíc vzhled výsledovky, pokud je zobrazena přes ikonu bankovek v levé horní liště ikon administrátorského menu, je sjednocený s grafickým vzhledem ostatních sestav tohoto menu včetně návaznosti na předvybraného zaměstnance a období z ostatních ikon levé horní lišty. Výsledovka tedy nyní funguje podobně jako třeba výkaz a lze jí tisknout přes novou ikonu tiskárny, případně přes tlačítko Menu přepnout do původní podoby s podrobnými možnostmi nastavení, voleb, možnosti exportu do csv, xls a mzdových systémů, zobrazení sumářů dle oddělení a podobně.

Pokud je zapnuto zobrazování přesčasů na terminálech BM-Finger, deaktivací položky "U terminálů BM-Finger nezobrazovat přesčas ale zobrazovat oznámeni" v menu "Firma / Editace údajů", lze v menu "Firma / Terminály BM-Finger" v nové položce "Den měsíce s posledním přenosem přesčasů do terminálů" zjistit, kdy byl naposled přenos zůstatků přesčasů do terminálu proveden. Standardně by měl být zobrazen text "dnes". Tlačítkem "Reset" je možné vynutit opětovné poslání zůstatků přesčasů do terminálu. Podrobněji viz nápověda dostupná dole přes ikonu modrého otazníku.

Verze 7.84 ze 7.2.2019:
Při editaci pracovníků v menu "Zaměstnanci / Editace údajů" se systém automaticky optimalizuje, pokud je v programu zadáno více něž 20 zaměstnanců a dále více než 200 zaměstnanců. Nabídne nad tabulkou seznamu pracovníků tlačítka pro zobrazení dle prvního písmene příjmení pracovníka. Takže tlačítkem s písmenem "A" zobrazí jen pracovníky, jejichž příjmení začíná na "A" nebo "Á". Po kliknutí na tlačítko "B" se zobrazí jen pracovníci s příjmením začínajícím písmenem "B", po kliknutí na "C" se zobrazí pracovníci s příjmením začínajícím na "C", "Č" a "Ch" atd. atd. Písmena, na která nikomu příjmení nezačíná, se ani nezobrazují. První tlačítko v seznamu je "Vše", které zobrazí všechny pracovníky bez ohledu na počáteční písmeno příjmení. Toto je výchozí volba, pokud je pracovníků více jak 20 a méně než 200. Pokud je jich 200 a více, je po vstupu do editace údajů zaměstnanců rovnou předvybráno tlačítko "A". Pokud je pracovníků 20 či méně, tabulka písmen se ani nezobrazí a rovnou se vypíší všichni pracovníci.

Výše sazeb náhrad stravného na služebních cestách se pro rok 2019 nastavuje v menu "Firma / Sazby sl.cest" dle délek služební cesty na tyto částky:
82,- Kč pro 5 až 12 hodin
124,- Kč pro 12 až 18 hodin
195,- Kč pro více jak 18 hodin
Systém automaticky tyto sazby nastaví sám jak pro nové instalace docházkového systému, tak pro uživatele využívající aktualizace programu od výrobce. Ostatní si mohou sazby nastavit sami ručně. Při ručním nastavení sazeb je toto třeba provést ještě před vyhodnocením docházky za leden 2019.

Dále se aktualizují i sazby náhrad stravného i na zahraničních služebních cestách. Mimo jiné se pro nám blízké státy mění sazba pro Polsko nově na 40 Euro a také například sazba pro Nizozemsko nově na 50 Euro. Ale mění se i další sazby některých jiných zemí. Systém opět automaticky tyto sazby nastaví sám jak pro nové instalace docházkového systému, tak pro uživatele využívající aktualizace programu od výrobce. Ostatní si mohou sazby nastavit sami ručně v menu "Firma / Sazby sl.cest / Přidělení kódů absencí zahraničním služebním cestám / Editovat tabulku sazeb". Při ručním nastavení sazeb je toto třeba provést ještě před vyhodnocením docházky za leden 2019.

Na sestavě Výsledovka a na sestavě Přehledka je možné zapnout opakování záhlaví výsledné tabulky s vypočtenými hodnotami a to u výsledovky ve spodní části zobrazené tabulky zatržením volby Opakovat záhlaví. U přehledky pak obdobnou volbou po dokončení výpočtu před potvrzením zobrazení výsledné tabulky. Po aktivaci se na každý 11. řádek vloží záhlaví s názvy sloupců, takže delší sestavy s mnoha zaměstnanci jsou při prohlížení i tisku lépe přehledné.
U sestav jako je Historie oprav, Vyjímky docházky, Validace oprav, Přehled přítomnosti, Historie logování, Oddělení, Svátky, Plovoucí kategorie, Osobní rozpis směn, Měsíční plán hromadný, Denní rozpis směn, Souhrn docházky, Typy práce, Dovolené a Průchody se nově vkládají záhlaví automaticky po každém dvacátém řádku výpisu.

Verze 7.83 ze 22.1.2019:
Bylo úspěšně ověřeno bezproblémové fungování docházkového systému na OS Windows Server 2019 včetně přenosu dat z terminálů atd. Docházka má tedy od výrobce plnou podporu pro instalace na operačních systémech Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 10 a serverových 2003, 2008, 2012, 2016 a nově i 2019. A to jak na 64 bitové variantě, tak u starších OS i ve 32 bitové variantě operačního systému.

V nastavení firmy lze u položky pro interval vyhodnocení proplácení nemocenské nastavit, zda se má pro část proplácenou zaměstnavatelem počítat podle dnů kalendářních nebo podle dnů pracovních. Doporučené nastavení je samozřejmě na dny pracovní, aby bylo v souladu se zákoníkem práce. Takže správné nastavení je "Nemoc proplácena od 4 pracovního dne do 14 kalendářního dne včetně". Tímto nastavením se první tři pracovní dny neproplácí vůbec a od 4. pracovního dne do 14 kalendářního dne proplácí nemocenskou za pracovní dny zaměstnavatel. Pokud nastavení přepnete na dny kalendářní, bude zaměstnancům proplácena nemocenská i za dny, kdy nemají nastavený fond pracovní doby (nemají směnu, např. víkendy). Vyhodnocení se provádí jako doposud v sestavě výsledovka, kde program v odpovídajících položkách záhlaví tabulky uvádí, zda je nastaveno počítání podle dní kalendářních nebo pracovních.

V menu "Kategorie / Osobní rozpis směn" lze nově ve spodní části ve formuláři "Kopírování kalendářů směn mezi pracovníky" nastavit i jiné počáteční datum pro cílového pracovníka. Takže lze tento formulář použít i pro kopii jedné části kalendáře ve zdrojovém období do jiné části kalendáře v cílovém období. A to buď jiného nebo dokonce i stejného pracovníka. Takže formulář lze využít i ke zkopírování rozpisu směn na další období. Blíže viz nápověda k této části programu dostupná jako vždy přes ikonu modrého otazníku vpravo dole.

Verze 7.82 ze 3.1.2019:
V menu "Firma / Editace údajů" přibyla nová konfigurační položka "Na sumářích nezobrazovat informační délku neuznávaných absencí dle pevné prac. doby". Jejím zatržením lze zajistit, že program nebude na sumárních sestavách (jako je výkaz, výsledovka, exporty a podobně) zobrazovat odhad čerpané doby neuznávané absence. Doposud, když pracovník odešel např. v 11:15 na náhradní volno a už se z něj tento den nevrátil, zobrazil program informaci o délce čerpaného náhradního volna. Tu vypočítal podle času konce pevné pracovní doby nastaveného v kategoriích. Pokud byl tedy konec pevné nastaven např. na 13:00, zobrazil program např. na výkaze ve sloupečku absencí u náhradního volna délku 1:45. Jedná se pouze o informační časy bez vlivu na výpočet. Ale pokud nevíte, že tomu tak je, mohl nezkušeného uživatele uvést tento údaj v omyl - myslel by si, že doba má být uznaná či dokonce proplacená. Proto lze zatržením této nové položky v nastavení firmy takové chování zakázat a program pak u neuznávaných absencí tuto informační délku neuvádí. Nepřenáší se ani do sestav, ani do exportů.

Byla ověřena podpora pro biometrický docházkový terminál Anviz EP300 na otisky prstů od výrobce Anviz Biometric. Data z terminálu stáhnete na flešku a protože je stažený soubor BAK.KQ kompatibilní s datovým souborem terminálu OC500 stejného výrobce, tak v docházce provedete import v menu "Zaměstnanci / Editace docházky / Import z OC-500".

Program nyní podporuje další (již čtvrtý) systém pro sledování pohybu vozidel, pomocí kterého lze evidovat docházku a služební cesty řidičů dopravních firem. Ke stávajícím systémům KomTeS, O2 Car Control a OptiFleet přibyla podpora pro import dat i ze systému Vodafone - Vozový park. Import datových souborů se provádí jako doposud v menu "Zaměstnanci / Editace docházky / Import z GPS". Program data převede na záznamy docházky a služební cest, takže údaje s GPSek poslouží pro řidiče jako náhrada za čipovací docházkový terminál.

Verze 7.81 ze 11.12.2018:
Od této verze je možné nastavovat přístupová oprávnění pro otevírání dveří u terminálů BM-Finger připojených po síti LAN, které podporují přístupová oprávnění. Jedná se o rozšíření funkcí z předchozí verze, která uměla přístupová načíst a zobrazit. Nyní je možné je také upravovat. V menu "Firma / Terminály BM-Finger / Role" přibyl v konfiguračních tabulkách pro zaměstnance, skupiny a období sloupeček Upravit, přes který lze jednotlivé záznamy práv nastavovat. Stačí kliknout na tlačítko Uprav, záznam se přepne do módu editace, kdy můžete měnit nastavení položek záznamu a nakonec tlačítkem Ulož odeslat změnu konfigurace přístupových rolí do terminálu. Vše je podrobně vysvětleno v nápovědě dostupné přes ikonu modrého otazníku vpravo dole.
Od této verze programu tedy lze v terminálech BM-Finger připojených po síti nastavení přístupových práv jednotlivých pracovníků pro čipování docházky a zejména otevírání dveří.

Dále v menu "Kategorie / Denní rozpis směn / Měsíční plán hromadný" přibyla u výběru oddělení položka Časy. Jejím nastavením lze zobrazovat v kalendáři nejen číslo a název směny na konkrétní den, ale i čas začátku a konce pracovní doby, fond pracovní doby, obojí nebo tyto informace pouze u vyjímek prac. doby. Podle toho, kterou volbu zobrazování u položky Časy vyberete (výchozí volba je Ne). Když plán směn tisknete pro zaměstnance, mohou dle výběru vidět na sestavě i nastavený rozsah pracovní doby na jednotlivé dny. Ten se načítá z nastavení konkrétní kategorie z jejich základních parametrů a pokud je nastaven interval pevné pracovní doby, zobrazí se čas začátku pevné a konce pevné prac. doby. Když na tento den v kategorii pevná doba nastavena není (je nulová), zobrazí se začátek a konec pohyblivé prac. doby. Pokud není nastavený ani interval pohyblivé prac. doby (např. neomezená kategorie), zobrazí se fond pracovní doby na tento den.

V menu "Firma / Terminály BM-Finger / Info" přibyla po stažení dat z terminálu informace o podpoře přístupového systému s otevíráním dveří. Dále informace o aktuálním stavu dveří z čidla zámku, tedy zda jsou dveře momentálně otevřeny či zavřeny. A pokud terminál otevírání dveří podporuje, tak ve spodní části okna i tlačítko, kterým lze zámek na dálku odblokovat až na 10 vteřin a umožnit tak otevření dveří přes webové rozhraní docházkového systému.
Dále lze pomocí nového tlačítka "Načti záznamy SuperLogu" z terminálu přečíst provozní informace o více než 30 možných systémový událostech. Každá událost obsahuje datum a čas vzniku, uživatele který jí vyvolal a podrobný popis včetně případných parametrů. Mezi události patří například informace o vypnutí či zapnutí terminálu, změna nastavení data a času terminálu, spuštění poplachu či alarmu, vstup do konfiguračního menu, úprava jednotlivých nastavení v menu, zadání / změna / smazání pracovníka, reset do továrního nastavení, smazání záznamů o načipované docházce, výmaz administrátorů, změna přístupových práv pracovníka / skupiny / období, spuštění alarmu nátlakovým čipnutím atd. atd.

Verze 7.80 ze 29.11.2018:
V menu "Firma / Terminály BM-Finger" přibylo v tabulce zadaných terminálů v novém sloupečku Přístupy tlačítko Role. Kliknutím na něj se zobrazí informace o nastavení přístupových práv zvoleného terminálu. Kdo a kdy má právo na tomto terminálu čipovat docházku případně otevírat dveře, pokud je terminál připojený na dveřní zámek. Tedy i přístupová práva vstupu. Každý terminál má své vlastní nastavení nezávislé na ostatních terminálech.
Nejprve v modulu Rolí kliknete dole na tlačítko Načti údaje rolí z terminálu. Program se spojí s vybraným docházkovým terminálem a stáhne z něj potřebné údaje, které následně zobrazí ve třech tabulkách. První tabulka vypisuje nastavení přístupových rolí pracovníků, druhá nastavení rolí skupin a třetí kombinace povolení vstupu pro jednotlivá období.
Systém používá pojmy: Období, Skupina, Pracovník. Vše je podrobně vysvětleno v nápovědě dostupné stejně jako všude jinde v programu přes ikonu modrého otazníku vpravo dole a je uveden i konkrétní příklad a jeho řešení nastavení.
Od této verze programu tedy lze z terminálu zjistit informace o nastavení přístupových práv jednotlivých pracovníků pro čipování docházky a otevírání dveří.

Pokud používáte u nějakého terminálu připojenou externí čtečku BM-F101 pro oboustranné otevírání dveří, tedy čtečku RFID karet a čipů, tak v programu lze nyní nastavit, aby všechna čipnutí provedená na této čtečce nahrál pouze jako otevření dveří bez vlivu na docházku. Takže čipnutí na čtečce nebude nahrávat příchody a odchody, ty se nahrají až následně druhým čipnutím na samotném terminálu (BM-F201, 702, 900). Stačí v menu "Firma / Terminály BM-Finger / Založení nového terminálu a nastavení konverze F-kláves" založit nový terminál, nastavit význam kódů F-kláves pro přerušení a do výběru v "Kód docházky" zahrnout i novou položku "Externí čtečka jen otevře". Poté v menu "Firma / Terminály BM-Finger" použít k IP adrese terminálu se čtečkou tento nový v položce "Formát". V přehledu průchodů je poté vidět, že nová čipnutí na externí čtečce byla uložena jen jako otevření dveří a u identifikace je zobrazena speciální nová ikona pro externí čtečku. Podrobný popis nastavení s ukázkou je doplněn do příručky "F702_F201_vlastni_F_klavesy.pdf" která je na instalačním CD docházky ve složce "Terminal / Doc / BMfinger".

V menu "Kategorie / Osobní rozpis směn" ve spodní části přibyl formulář "Kopírování kalendářů směn mezi pracovníky". Pomocí něj je možné směny cílového pracovníka s osobním rozpisem ve zvoleném období nastavit podle kalendáře směn zdrojového pracovníka s osobním rozpisem nebo z plovoucí kategorie. Což se hodí například v případě, kdy jeden zaměstnanec dlouhodobě onemocní a místo něj nastoupí někdo nový nebo směny nemocného převezme jiný stávající zaměstnanec. Nemusíte tak nastavovat kalendář směn nástupce ručně den po dni, ale jednoduše nástupci směny překopírujete od pracovníka původního.

Verze 7.79 ze 7.11.2018:
V menu Firma / Terminály BM-Finger přibylo u zadaných terminálů tlačítko Info, přes které lze jednak zobrazit provozní parametry terminálů, restartovat je, synchronizovat čas s PC a zejména vynutit režim identifikace 1:1 při čipování otiskem prstu požadovaný pro soulad s GDPR. Viz dále.
Po kliknutí na nové tlačítko Info u konkrétního terminálu je třeba nejprve tlačítkem "Načti údaje z terminálu" načíst provozní a konfigurační údaje z paměti terminálu. Poté dojde k jejich zobrazení v přehledné tabulce. Jedná se například o informace o volné kapacitě otisků, uživatelů, záznamů docházky, stav paměti již zadaných uživatelů, otisků, záznamů docházky, nastavení mezí pro snímání otisků prstů atd. atd. Celkem zhruba 40 parametrů dle typu terminálu.
Tlačítkem "Nastav čas terminálu dle PC" můžete vzdáleně synchronizovat čas mezi počítačem a terminálem.
Tlačítkem "Restartuj terminál" je možné na dálku po síti terminál restartovat.
Po načtení údajů z terminálu se zobrazí i tlačítko pro povolení či zákaz identifikace otiskem v režimu 1:N. Pokud je režim 1:N povolen, nemusí zaměstnanec před přiložením prstu zadávat své osobní číslo. Tato metoda identifikace je sice pro pracovníky pohodlnější, ale není v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), které vyžaduje režim 1:1, tedy nutnost zadat nejprve osobní číslo a až poté přiložit prst, aby nedocházelo k identifikaci (režim 1:N), ale pouze k povolené verifikaci (režim 1:1). To, zda je v terminálu povolen režim 1:N zjistíte po načtení údajů z terminálu, kdy pokud je v položce "Povolit jen identifikaci 1:1" zobrazena nula, je režim 1:N povolen. Pokud je zobrazena jednička, je při čipování otiskem vyžadováno zadání osobního čísla a tím je splněn soulad s GDPR. Viz také vyjádření Úřadu na ochranu osobních údajů k biometrickým docházkovým systémům, kde je pro soulad s GDPR požadován režim 1:1.
Pokud tedy používáte biometrický terminál a chcete vynutit pouze povolenou verifikaci 1:1, stačí aktualizovat program Docházka 3000 a v menu Firma / Terminály BM-Finger kliknout na Info, poté "Načti údaje z terminálu" a nakonec na "Povol jen identifikaci 1:1". Tím i starší docházkový terminál aktualizujete tak, aby splňoval požadavky GDPR.

V návaznosti na možnost kontrolovat dodržení délky pracovní doby plánu směn vyrovnávacího období v případě nerovnoměrně rozvržené pracovní doby, která přibyla v předchozí verzi, je nyní možné snadno změnit hlavní kategorii i u zaměstnanců, kteří používají plovoucí kategorii nebo mají nastavený osobní rozpis směn. Změna hlavní kategorie rozpisu se provádí v menu "Kategorie / Plovoucí kategorie" úpravou položky ve sloupečku "Hlavní kategorie". Fond hlavní kategorie se pak používá pro výpočet položky "Předpis" v kontrolní sestavě. Podrobná nápověda je dostupná v příručce "Nastavení směn" dostupné jak na instalačním CD, tak přímo v programu v menu "Firma / Návody PDF." a jsou v ní uvedeny i ukázky atd.

V menu "Kategorie / Denní rozpis směn / Měsíční plán hromadný" přibyla možnost výběru oddělení, definice barev pro kategorie (směny), možnost tisku sestavy s optimalizací barevnosti a zejména lze v návaznosti na předchozí verzi a v ní přidané možnosti definice vyrovnávacího období novým tlačítkem Předpis (s přenosem) zapnout zobrazování sloupce s vypočteným měsíčním předpisem fondů, dále sloupce vyrovnávací položky +/- s rozdílem fondu naplánovaného od fondu vypočteného předpisem (plus případný přenos z min. měsíce) a sloupce s přenosem z minulého měsíce při používání vyrovnávacího období. Položka Předpis se počítá následovně:
( TýdenníFondHlavníKategorie / 7 ) x PočetDníMěsíce
kde fond hlavní kategorie je součet fondů na pondělí až neděli té kategorie, kterou mají pracovníci nepracující na směny nastavenu v editaci údajů zaměstnanců a směnaři pak podle čísla plovoucí kategorie či osobního rozpisu v menu "Kategorie / Plovoucí kategorie" ve sloupečku "Hlavní kategorie". Viz též odstavec výše a dále novinky k verzi 7.78. Takže i při hromadném plánování směn lze kontrolovat rozdíl fondů naplánovaných směn od měsíčního předpisu a dodržení fondů směn za vyrovnávací období.

Verze 7.78 z 1.11.2018:
Při plánování směn je možné kontrolovat dodržení vyrovnávacího období plánu směn v případě nerovnoměrně rozvržené pracovní doby. Například pokud máte čtyřměsíční vyrovnávací období, tedy leden až duben, dále květen až srpen a nakonec září až prosinec. Dodržení rozvržení pracovní doby v rámci jednotlivých vyrovnávacích období můžete nyní zkontrolovat novou roční sestavou plánu směn každého ze zaměstnanců. Tuto sestavu najdete v menu "Ostatní / Směny / Roční přehled za pracovníka / Podrobně". V každém měsíci vidíte pro jednotlivé dny naplánované směny a délku fondu pracovní doby dne. U posledních čtyř sloupců každého měsíce mají položky následující význam:
Přenos...rozdíl naplánovaných fondů oproti předpisu plánovacího kalendáře z předchozího měsíce (hodnota sloupce +/- z předchozího měsíce)
Fond...počet hodin pracovní doby z kategorií naplánovaných přidělením směn na tento měsíc
Předpis...počet hodin pracovní doby, který by měl být dle tištěného plánovacího kalendáře. Tedy např. 8:00 hodin na pracovní den pro pracovníky nepracující na směnách a pro směnaře pak 7:30 na prac. den. Pokud je nastaveno nenulové vyrovnávací období, zohlední program při výpočtu přenosu fond hlavní kategorie, počet dní měsíce a délku vyrovnávacího období.
+/-...rozdíl fondu a předpisu s přičtením přenosu (fond-předpis+přenos)
Denní údaje zobrazují číslo a první znak kategorie (směny) a dobu fondu z kategorie na tento den. Víkendy a svátky jsou uvedeny výraznější barvou písma. Barva pozadí buňky dne rovněž pomáhá s přehlednějším rozpoznáním směn.
Ve spodní části je pak přehled plných jmen naplánovaných směn, jejich počty, denní či týdenní fond a případně i pracovní doba, počty svátků, víkendů a výše denní doby pro výpočet předpisu. Sestavu lze tlačítkem Tisk vytisknout bez výběrového menu a s redukovanou barevností pro přehlednější černobýlí tisk. Délku vyrovnávacího období lze nastavit na 1, 2, 3, 4, 6 nebo 12 měsíců.

V návaznosti na schopnost programu spočítat výši zahraniční mzdy vyslaných zaměstnanců se nově výše zahraniční mzdy za zahraniční služební cestu zobrazuje i v sestavě "Výpis s absencemi" dostupné např. v menu "Zaměstnanci / Prohlížení docházky". A to ve spodní sumární tabulce, kde se buňka pro konkrétní cestu rozdělí na dvě části.
V horní části je jako doposud počet hodin a výše náhrady na stravné. Ve spodní části je pak za zkratkou Z.mzda uvedena výše zahraniční mzdy spočtená dle délek jednotlivých cest, kurzů měn pro dané země v jednotlivé dny a výše hodinové sazby nastavené v menu Ostatní / Mzdy / Nastavení sazeb. Konkrétní šablona se sazbami se zaměstnanci přiděluje v menu Ostatní / Mzdy / Sazby zaměstnanců.
Vše tedy souvisí s popisem k verzi 7.77 uvedeném níže s tím, že výše zahraniční mzdy se nově zobrazuje nejen ve vyhodnocení v modulu Ostatní / Mzdy, ale nově i v sestavě v menu Zaměstnanci / Prohlížení docházky / Výpis s absencemi. Podrobný popis byl doplněn do PDF příručky Absence dostupné v menu Firma / Návody PDF nebo na CD docházky ve složce Prirucky.

V prohlížení docházky v menu "Zaměstnanci / Prohlížení docházky" lze v horním výběrovém menu přepnout vpravo typ výpisu kontrolního listu na novou volbu "S číslem terminálu". Poté je u jednotlivých příchodů a odchodů v závorce uvedeno číslo terminálu, ze kterého bylo čipnuto, případně text PC pokud si pracovník toto čipnutí zadal přes počítač - webové rozhraní programu. Tento typ výpisu kontrolního listu v prohlížení docházky tedy slouží k rychlému zjištění, jak či odkud byla jednotlivá čipnutí docházky provedena.

V editaci údajů zaměstnanců, která je dostupná z administrátorského menu "Zaměstnanci / Editace údajů" je nyní vedle jména pracovníka zobrazena malá výstražná ikona, pokud nemá povoleno čipování příchodů odchodů atd. na docházkových terminálech. Tedy nemá buď zatrženou volbu "Evidovat docházku" nebo je interval datumů v položkách "Nástup" a "Ukončení" nastavený neplatně či mimo aktuální den. Pokud nad ikonu najedete myší, zobrazí se nápověda s podrobnou informací. Rychle tak zjistíte, zda jste nastavení neprovedli omylem a jak vše opravit, aby se pracovníkovi čipnutí na terminálu opět správně přenášela do programu.

Verze 7.77 z 17.10.2018:
Tato verze programu přináší možnost vyhodnocení stravného i pro zahraniční služební cesty. Obsahuje měny a základní sazby stravného pro jednotlivé státy, výpočet i při souběhu zahraniční a české cesty v jeden den dle paragrafu 170 Zákoníku práce a dokáže načítat denní kurzy měn ze serveru ČNB pro přepočet sazby v zahraniční měně na Kč.
Protože program automaticky nedefinuje žádné kódy absencí pro služební cesty do jednotlivých zemí, musíte nejprve v menu "Kategorie / Editace kategorií" vybrat nějaký volné kódy absencí a vyplnit jejich název nejlépe tak, aby obsahoval název země kvůli lepší přehlednosti.
Poté v menu "Firma / Sazby sl. cest" dole přes nové tlačítko "Přidělení kódů absencí zahraničním sl. cestám" programu nastavíte, která absence má být navázána na jaký stát. Takže v modré části k absenci přidělíte stát. Program pak v horní tabulce zobrazí měnu a sazbu, která se použije pro výpočet. Při výpočtu si na každý den zjistí z webu ČNB kurz konkrétní měny a v sestavách jako je Výpis s absencemi, Výkaz, Výsledovka, UniExport¸ Export XML, Přehledka ale např. i ve vyhodnocení absencí v menu Ostatní / Absence pak již ukazuje přepočtené stravné dle denního kurzu pro každou konkrétní služební cestu.
Tabulku sazeb a měn pro jednotlivé státy můžete editovat, prohlížet, exportovat i importovat opět v menu "Firma / Sazby sl. cest / Přidělení kódů absencí zahraničním sl. cestám" přes odpovídající tlačítka dole. Výrobce programu každý rok vše aktualizuje. Při souběhu české a zahraniční cesty v jeden den používá program pro výpočet postup dle Zákoníku práce, paragrafu 170.
Pro samotný výpočet částky zahraničního stravného tedy program vypočte dobu cesty v ČR a v zahraničí. Poté podle paragrafu 170 ZP zjistí, jaká část základní zahraniční sazby bude uplatněna. Následně se podívá do tabulky zahraničních sazeb na výši sazby a měnu. Dotáže se ČNB na kurz měny vůči KČ pro daný den a podle kurzu převede uplatnitelnou část zahraniční sazby na KČ.
Celý výpočet si můžete sami nasimulovat v menu "Ostatní / Zákaznické sestavy / Zahraniční stravné", kde do prvního řádku zadáte datum a čas české cesty a zemi vyberete ČR. Do dalších řádků pak zadáváte délky zahraničních cest a výběr země. Program pak zobrazuje zahraniční sazbu, načtený kurz a dle paragrafu 170 uplatnitelnou část zahraničního stravného převedenou na KČ.
Základní zahraniční sazby můžete prohlédnout v menu "Firma / Sazby sl. cest / Přidělení kódů absencí zahraničním sl. cestám" přes Zobrazit tabulku sazeb. Můžete jí také importovat z CSV souboru stejného formátu. Kurzy získané z ČNB si program ukládá do pracovní tabulky v databázi a tak se opakovaně nedotazuje na už jednou načtená data. Tuto pracovní tabulku kurzů je možné prohlédnout. Když se k serveru ČNB nepodaří připojit a kurz načíst, zobrazí samozřejmě odpovídající výstražné hlášení. Pokud je hlavní PC docházky za proxy serverem a nemá tedy přímo přístup k internetu, lze ve spodní části okna zadat IP adresu a port proxy serveru. Docházka pak s ČNB komunikuje přes tento proxy server.
Vše je podrobně popsáno i s obrázky a ukázkami na konkrétních příkladech v menu Firma / Návody PDF v příručce Absence, kde přibyla u služební cesty nová třístránková část nazvaná Zahraniční služební cesty.

S předchozím bodem souvisí i úpravy v modulu mezd, který najdete v menu "Ostatní / Mzdy". Ten nyní umí nejen započítat náhrady stravného včetně zahraničních služebních cest, ale navíc i mzdu za vyslání zaměstnance do zahraničí. Kdy například u řidičů nákladní dopravy, kteří jedou do Rakouska, musí zaměstnavatel doložit, že za dobu práce v Rakousku obdržel zaměstnanec minimální zahraniční mzdu. Ta je odvozena od doby v zahraničí strávené, minimální mzdy platné v této zemi pro tuto profesi a například u řidičů nákladní dopravy dále i dle délky praxe a počtu náprav vozidla. Takže jinou částku minimální mzdy má v Rakousku stanovenou řidič tří a více nápravového vozidla s délkou praxe do 5 let a jinou minimální zahraniční mzdu má řidič stejného vozidla s délkou praxe 20 let a více. Výše sazeb si stanovuje každá země sama. Například pro Rakousko najdete informace i v češtině na webu http://www.entsendeplattform.at/ (vpravo nahoře přepnete na češtinu), ale požadavek na dodržení minimální mzdy vyslaných pracovníků se týká i dalších zemí jako je Francie, Německo, Itálie, Holandsko atd.
Protože program dokáže zjistit kurz měny na každý den, má tabulku států a měn, umí z načipované docházky spočítat délku práce v zahraničí, stačí pro jednotlivé pracovníky nebo skupiny pracovníků nastavit výši této minimální zahraniční mzdy dle vykonávané práce (kódu absence zahraniční cesty) a program pak v modulu mezd uvádí i částku mzdového příplatku za toto vyslání do zahraničí.
Sazby minimální zahraniční mzdy nastavíte v menu "Ostatní / Mzdy / Nastavení sazeb", kde k jednotlivým zahraničním cestám ve spodní tabulce uvedete hodinové sazby v měně konkrétního státu (program měny a jména států načítá z menu "Firma / Sazby sl.cest / Přidělení kódů absencí zahraničním sl.cestám"). Protože šablon sazeb může být neomezené množství, můžete si vytvořit tolik šablon sazeb, kolik máte zaměstnanců, pojmenovat je podle lidí a nastavit v nich odpovídající částky k práci v jednotlivých zemích. Tím například u řidičů zohledníte délku praxe, protože každému řidiči můžete nastavit pro jednotlivé státy jeho vlastní sazby. Pokud budete mít podle kódu absence služební cesty rozlišeny i například počty náprav vozidel, lze nakombinovat i zadání řidič - vozidlo - praxe - stát. Poté tyto šablony sazeb přidělíte zaměstnancům v menu "Ostatní / Mzdy / Sazby zaměstnanců".
Samotné vyhodnocení mzdy zaměstnanců vyslaných do zahraničí se pak provádí klasicky v menu "Ostatní / Mzdy", kde vyberete pracovníka (nebo celé oddělení či všechny) a spustíte výpočet pro požadované období. Program pak podle načipované docházky ví, kolik hodin zaměstnanec ve které zemi strávil, podle státu zná měnu, podle data každé cesty stáhne z webu ČNB kurz této měny na konkrétní den cesty a správně spočítá sazbu mzdy za vyslání do zahraničí převedenou na Kč.
Podrobný návod k výpočtu zahraniční mzdy vyslaných pracovníků naleznete přímo v programu v menu "Firma / Návody PDF / Absence", kde jsou ve spodní části pro novinky verze 7.77 uvedeny i ukázky s příklady nastavení doplněné o obrázky atd.

Od této verze funguje synchronizace datumu a času mezi počítačem a terminálem i pro terminál BM-F108. Stačí v menu "Firma / Editace údajů" zatrhnout položku "U terminálů BM-Finger synchronizovat čas s PC" a nastavení uložit. Tímto způsobem je tedy možné vyřešit i automatickou změnu zimního a letního času pro terminály, které změnu času sami neumí, což se týká právě i BM-F108. Podrobný popis nastavení a principu funkčnosti, včetně možnosti využití k automatické změně na letní/zimní čas, najdete přímo v docházce v menu "Firma / Terminály BM-Finger" přes modrý otazník úplně dole vpravo a popis v odstavcích "Synchronizace času terminálu .." a "Letní čas".

Verze 7.76 z 8.10.2018:
V editaci údajů zaměstnanců je nyní možné setřídit tabulku pracovníků podle stavu. Tedy aktivní zaměstnanci budou vypsáni jako první a až pod nimi všichni ti, kteří již z ve firmě nepracují a jejichž záznam byl tedy deaktivován. Pokud máte deaktivovaných pracovníků hodně, stačí nahoře položku "Setřídění dle" přepnout na novou volbu "Stavu akt." a pak se aktivní zaměstnanci zobrazí jako první, čímž je práce s nimi přehlednější.

V modulu personalistiky, který je dostupný v menu "Zaměstnanci / Personalistika" lze na kartě "Dokumenty" upravovat zadané texty s popisy jednotlivých souborů pomocí nové ikony tužky ve sloupečky "Uprav". Dále je možné seznam nahraných dokumentů setřídit podle jména souboru, textu s popisem, velikosti nebo data vložení souboru. Setřídění podle požadované položky provedete pomocí nové ikony šipky v záhlaví konkrétního sloupce. Navíc byly doplněny nové databázové indexy, které práci s dokumenty personalistiky výrazně urychlí, pokud máte v databázi tisíce velkých dokumentů.
Přehled uložených dokumentů všech pracovníků je dostupný ve spodní žluté části přes tlačítko "Sestavy a tisk", kde lze v části "Přidání položky ostatních číselníků" vybrat novou volbu "6-0: Dokumenty". Tím dojde k přidání přehledu uložených dokumentů všech zaměstnanců do spodní konfigurovatelné sestavy. Je zobrazen název souboru a datum vložení. Pokud je u dokumentu zadaný i textový popis, lze jej zobrazit ponecháním ukazatele myši na informační ikoně (i) za názvem každého ze souborů.

V menu "Zaměstnanci / Nařízení GDPR / Logy přístupu" lze vypsané záznamy seřadit podle některého z těchto kriterií: datumu, správce, pracovníka, IP adresy, modulu a akce. Navíc se zde nyní eviduje i zobrazení dokumentů v modulu personalistiky. Podrobnější informace naleznete přímo v návodu v menu "Zaměstnanci / Nařízení GDPR / Dokumentace", kde je uvedeno i jak zjistit, který dokument byl zobrazen.

V menu "Zaměstnanci / Nařízení GDPR / Osobní údaje" přibyl sloupeček Dokum. pers., ve kterém je uveden počet nahraných souborů v menu "Zaměstnanci / Personalistika" na kartě "Dokumenty". Máte tedy přehled o tom, u kterých zaměstnanců jsou v personalistice uložené soubory (např. .doc, .pdf, .xls, .jpg a podobné), které mohou obsahovat osobní údaje pracovníků a kolik takových dokumentů má každý ze zaměstnanců uložených.

Na výkaze docházky, který je dostupný např. v menu "Zaměstnanci / Prohlížení docházky / Výkaz" přibyla ve spodní tabulce sumarizace složek mezd informace o částce s výší náhrady stravného u absencí, které mají na stravné vliv - jsou zadané v menu "Firma / Sazby sl.cest". Většinou tedy u absence "3 - Služební cesta", ale můžete do stravného počítat i další kódy dle vašeho nastavení. Takže jako doposud je ve složce "149 - Stravné sl.cest" suma náhrad všech absencí dohromady, ale nově lze i zjistit výši náhrad pro každou zadanou absenci. Údaj je u jednotlivých kódů uvedený světlejším písmem, aby bylo zřejmé, že se jedná pouze o informativní položku a celkový součet je jako doposud ve složce 149.
Tato informace o výši stravného pro každý z kódů abs. byla doplněna i do sestavy "XML export" do atributu "castka" složek absencí (109 až 147), která se nachází v menu "Ostatní" a dále v menu "Ostatní / Exporty do mezd" do sestavy "Uniexport", kde přibyl nový sloupec "Stravné sl.cest" na jednotlivé dny.
V analytickém modulu OLAP dostupném v menu "Zaměstnanci / Prohlížení docházky / Analýza dat - OLAP" se náhrady zapisují do položky "Příplatky". Pokud v jeden den vznikne jak hodinový či denní příplatek nastavený v kategorii tak i náhrada stravného služební cesty, zapíše se do OLAP do položky pro příplatky součet obou částek.

Verze 7.75 z 25.9.2018:
V menu "Firma / Terminály BM-Finger" přibylo nové tlačítko "Předvolby časů pro kódy přerušení". Pomocí této nové funkce lze nastavit, že například odchody v pondělí až pátek čipnuté na terminálu v čase mezi 11:00 až 12:00 budou odchodem na přestávku. Takže pokud máte terminál, který neumožňuje definovat kódy přerušení a absencí pomocí funkčních kláves (např. terminál BM-F108), tak i přesto lze zajistit, že systém nahraje odchod na oběd, když čipnutí vyhoví zde nastaveným podmínkám. Podmínky lze kombinovat podle několika kriterií:
- podle stanoviště, tedy například budou platné jen pro terminál na vrátnici ale už ne pro terminál v serverovně.
- podle typu identifikace, například jen pro odchody a nikoli pro příchody či opačně.
- podle dne v týdnu, například jen pracovní dny ale ne víkendy.
- podle intervalu časů, např. od 10:50 do 12:10
Vše lze kombinovat a samozřejmě vkládat postupně další a další záznamy, takže pro terminál na jedné pobočce mohou platit jiná pravidla než pro jiný terminál nebo terminál na centrále. Každá omezující podmínka může být ponechána bez přesné specifikace (nap. akce platná pro všechny terminály, libovolný typ pohybu a den týdne). Program postupně prochází podmínky od těch obecnějších až po ty přesněji specifikované a nejblíže vyhovující každé konkrétní identifikaci. Takže např. podmínka s určením dne v týdnu a terminálu má přednost před obecnou podmínkou platnou pro všechny terminály a dny týdne. Podmínky lze aplikovat i na terminály, které pomocí funkčních kláves umí specifikovat typ přerušení. Pak se uplatní jen v případě, kdy pracovník nezvolil při čipování žádný kód přerušení či absence. Nechal jej tedy nulový - klasický příchod či odchod. Pokud nějaký typ přerušení zvolí, např. služební cestu, bude ponechán tento pracovníkem navolený kód přerušení a podmínky nebudou zohledněny. Volba provedená zaměstnancem má tedy přednost.
Tato nová funkce je dostupná nejen pro terminály BM-Finger připojené po síti LAN, ale i pokud nahráváte data pomocí USB flash disku, importujete data pomocí souborů z jiných systémů v menu "Zaměstnanci / Editace docházky / Import dat ostatní", nebo ještě používáte starý typ terminálů BM-Term napojených na řídící jednotku BM-RJ02, tedy starý terminálový rozvod BM-Net.

Verze 7.74 z 18.9.2018:
V této verzi byl program doplněn a evidenci krácení dní dovolené při dlouhodobé absenci neposuzované jako výkon práce. Tedy například dlouhodobé nemoci přesahující 100 pracovních dní, kdy se nárok na dovolenou krátí o 1/12 a stejně tak za každých dalších 21 pracovních dní. Přesněji je vše popsáno přímo v zákoníku práce v paragrafu 223. Dny krácení můžete doplnit buď ručně v menu "Ostatní / Dovolené" do nové položky "Krácení". Toto krácení se pak odečte od součtu letošního nároku s převodem z loňska a výsledek je pak celkovým letošním nárokem dovolené, kterou lze čerpat. Krácení můžete průběžně během roku aktualizovat a letošní nárok se podle toho dopočítává, takže při průběžném čerpání dovolené je zůstatek stále správně aktualizovaný. Vše se pak zobrazuje i na sestavách výpisu docházky v prohlížení docházky, v editaci docházky, výkazu atd.

Krácení dovolené však umí program vypočítat i sám, takže nemusíte dělat složité ruční počítání náchylné k chybám ani ruční aktualizace položky "Krácení". Stačí spustit novou kontrolní sestavu nazvanou "Krácení dovolené", kterou nově najdete v menu "Ostatní / Kontrola" ve spodní části. Vyberete pracovníky (např. i všechny) a období ke kontrole. Upravit lze i parametry pro krácení, například které kódy absencí se mají kontrolovat (předvybraná je nemoc), délka absence, poměr krácení, minimální nekratitelný zůstatek dovolené atd. Standardní nastavení dle zákoníku je krácení o 1/12 ročního nároku dovolené při délce absence 100 a více pracovních dní, o další 1/12 za každých dalších 21 pracovních dní a minimální nekratitelný zůstatek dovolené je 2 týdny. Vše lze ale přenastavit, kdyby došlo novelizací zákoníku práce k úpravě parametrů. Zkoumaný interval období můžete také nastavit, ale předvoleno je krácení za aktuální rok, takže pak stačí kliknout na tlačítko "Celý tento rok" a výpočet se spustí. Případně pokud na začátku roku potřebujete kontrolovat rok loňský, protože jste to před koncem roku nestihli, stačí kliknout na tlačítko "Minulý rok". Pokud absence začala v předchozím roce nebo pokračuje do následujícího, program s tím počítá a dívá se na její délku od jejího skutečného začátku do konce, takže je vše vypočteno správně i když absence přechází mezi roky.
Program pak vypočítá krácení pro jednotlivé zaměstnance dle jejich výběru a pokud jste v zadávacích podmínkách sestavy zatrhli volbu "Vypočtené krácení zapsat do databáze nároků dovolených", přepíše i položku "Krácení" v tabulce nároků dovolených, takže to nemusíte doplňovat ručně. Původní údaje lze stále dohledat a případně obnovit v archivu dat dovolené. Pokud volbu pro zápis nezatrhnete, slouží spuštění sestavy jen jako informační podklad k prohlédnutí či tisku a neprovádí změny v databázi dovolených.

V menu "Firma / Editace údajů" přibyla nová konfigurační položka "Na výpise v prohlížení docházky zobrazovat sumář dovolené i v hodinách". Program již od verze 7.66 zobrazuje hodnoty v sumární tabulce výpisu docházky nejen ve dnech, ale i v hodinách, pokud již byla nějaká dovolená čerpaná. Takže je připravený na chystanou novelu zákoníku práce. Ta však doposud nebyla schválena, takže je nyní možné zobrazování hodinových hodnot dovolené vypnout právě pomocí této nové konfigurační položky v nastavení firmy, aby zaměstnanci tyto údaje neviděli, dokud nevstoupí novela ZP v platnost. Zároveň vypnutí zlepší odezvu systému na starších pomalých serverech.

Verze 7.73 z 6.9.2018:
V aktualizované příručce absence.pdf, kterou najdete například v admin. menu programu v části "Firma / Návody PDF / Absence" nebo na CD ve složce Prirucky, byly aktualizovány informace k doplnění dalších kódů uznávaných absencí jako jsou události v rodině (pohřeb, svatba, účast otce u porodu) a dále dlouhodobé ošetřovné, otcovská poporodní péče a případné další. Vše lze v docházkovém systému zadat a evidovat.

Do programu přibyla podpora síťového přenosu dat z terminálů firmy Realand. Takže docházkový systém umí z terminálů tohoto výrobce stahovat data automaticky po síti LAN stejným způsobem, jako to umí s terminály BM-Finger. Terminály Realand se vyrábí podobně jako terminály BM-Finger v různých konfiguracích a to jak s identifikací pomocí otisků prstů, tak i na bezkontaktní karty nebo čipy. Při zapojení terminálu Realand do sítě se v docházce v menu "Firma / Terminály Bm-Finger" zadá IP adresa terminálu, položka Port se nastaví na 5500 a formát buď na výchozí volbu 1 .. BM-F7,F380,F108,Realand. Případně lze nadefinovat vlastní formát a konverzní tabulku kódů F-kláves terminálu na akce v docházce. Například různé typy přerušení a absencí, příchody, odchody, otevření dveří, atd. atd. Tak lze například u terminálu Realand A-C091 využít všech jeho 8 funkčních kláves třeba podobně jako u terminálu BM-F900.
Docházkový systém Docházka 3000 nyní tedy můžete využít i když používáte terminál Realand.

Verze 7.72 z 22.8.2018:
Byly doplněny úpravy systému pro podporu velmi velkých firem s řádově tisíci zaměstnanci. Tyto zahrnují i možnost instalace na serverový cluster, kdy se práce s docházkou automaticky rozdělí na více aplikačních serverů. Takže ani u těchto velkých firem není nutné mít jeden velmi výkonný server, ale postačí několik běžných počítačů mezi něž se zátěž automaticky rozloží tak, aby i při stovkách současně s programem pracujících uživatelů byla odezva systému velmi rychlá. Systém nyní správně funguje i při použití HaProxy jako load balanceru, kdy je nainstalováno několik aplikačních serverů a server databázový a uživatelé přistupují k docházce právě přes počítač s HaProxy. Docházka dokáže z HaProxy správně načíst IP adresu původního klienta a tu zapisuje do logovaných operací pro sledování přihlašování do programu, logování událostí jako je editace docházky a mnoha dalších. Vše je podrobně popsáno v příručce "Optimalizace_výkonu.pdf" která se nachází v menu "Firma / Návody PDF" i na CD ve složce "\Prirucky".

Verze 7.71 z 25.6.2018:
Nyní lze již při vkládání celodenní absence ručně přes editaci docházky nastavit délku fondu absence, která bude započtena jako uznaná pracovní doba. Pokud tedy chcete například při vkládání celodenní služební cesty rovnou zadat její uznanou délku, která je jiná než doba přednastavená fondem v kategoriích, stačí v konfiguraci programu v menu "Firma / Editace údajů" povolit novou konfigurační volbu "U editace docházky povolit zadání fondu při vkládání celodenní absence" a nastavení uložit. Poté již bude při vkládání celodenní absence přes editaci docházky úplně dole v části pro vložení celodenní absence dostupné nové políčko "Fond", do kterého požadovanou délku uznané doby absence zadáte. Program tím automaticky založí vyjímku uznávání absence nastavenou na tuto délku a není tedy nutné vkládat vyjímku zvlášť ručně. Pokud délku absence měnit nechcete a má se použít výchozí nastavená v kategoriích, necháte políčko "Fond" prázdné a vyjímka se nezaloží.
Pokud není povolení zadání fondu v konfiguraci firmy zapnuto, zobrazuje se doba fondu absence alespoň informačně bez možnosti ruční úpravy její délky a také číslo kategorie (směny).

Verze 7.70 z 21.5.2018:
V modulu meziročních převodů dní dovolené, v menu " Ostatní / Dovolené" přibyl náhled na historii práce s nároky a zůstatky dovolených. Zobrazí se pomocí nové modré ikony "hodin" vpravo od jména pracovníka. Rychle tedy zjistíte, zda jste například nezapomněli spustit meziroční převod, nebo jaký byl stav třeba v loňském roce nebo i předchozích letech, před ručními úpravami a podobně. Každý záznam obsahuje i přesný časový údaj platnosti.

Byly aktualizovány verze docházky používající i databázové servery PostgreSQL a MS SQL, aby i jejich uživatelé měli přístup k modulům pro soulad systému s nařízením GDPR. Hlavní vývoj je však stále zaměřen na výchozí databázi MySQL. V současné době jsou tedy dostupné tyto verze Docházky 3000:
  7.70 pro MySQL ( v. 5.1 a vyšší )
  7.70 pro PostgreSQL ( v. 9.3 a vyšší)
  7.70 pro MS SQL ( v. 2008 a vyšší)
  6.58 pro Firebird ( v. 2.5 a 3.0)
  6.56 pro Oracle ( v. 10g a vyšší )
Drtivá většina uživatelů používá výchozí databázi MySQL, která je součástí standardně dodávaného instalačního programu. Docházkový systém obsahuje při použití MySQL naprosto všechny funkce a moduly, odpovídá mu veškerá dokumentace a je k dispozici i podpora od výrobce v plném rozsahu.

Verze 7.69 z 14.5.2018:
Vzhledem k občasným požadavkům zákazníků na co nejjednodušší pseudononymizaci osobních údajů zaměstnanců v docházkovém systému kvůli obavám z nařízení GDPR, přibyl v administrátorském menu "Zaměstnanci / Nařízení GDPR" nový modul Pseudonymizace DB. Tento modul umožní hromadně spustit pseudononymizaci osobních údajů pracovníků v docházkovém systému. Takže pokud používáte docházkový systém nainstalovaný na cizím serveru, například v cloudu, můžete tímto zajistit, že u poskytovatele nebudou v databázi uloženy osobní údaje vašich zaměstnanců.
Pseudonymizace smaže osobní údaje personalistiky (záznamy v menu Zaměstnanci / Personalistika) jako je adresa, rodná čísla, datum narození, telefon atd. atd. Dále veškeré biometrické údaje, které by se mohly v databázi nacházet. Pokud to povolíte, pak přejmenuje i samotné zaměstnance tak, že místo jména a příjmení bude např. jen "Pracovník os.č. 5". Pseudonymizace nemaže číslo ID karty pro staré docházkové terminály BM-Term a nemaže ani údaje umístěné v paměti terminálů BM-Finger, takže čipování docházky zaměstnancům bude nadále fungovat na starých i nových terminálech.

Pokud máte v menu "Firma / Databáze / Záloha do cloudu" povoleno zálohování databáze do cloudu, bude se nyní posílat anonymizovaná verze databáze. Tedy bez osobních údajů zaměstnanců. Což je opět opatření zavedené kvůli ochraně osobních údajů a nařízení GDPR. Máte tak jistotu, že žádná vaše citlivá data nebudou posílána po cizí síti ani uložena na cizím datovém médiu. Navíc dne 20.5.2018 dojde na serveru cloudových záloh k automatickému vymazání všech záloh a funkčních aplikací, které neobsahovaly anonymizovaná data. Takže k 25.5.2018, kdy vstupuje nařízení GDPR v platnost, již nebudou na zálohovacím serveru dochazka.eu žádné osobní údaje zaměstnanců. Zůstanou pouze anonymizované zálohy a nad nimi vytvořené funkční aplikace. Tímto se provozovatel cloudového zálohovacího serveru chrání proti případným postihům v případě úniku dat.

Na výkaze docházky, který je dostupný například v menu "Ostatní / Výkaz" se nyní ve sloupečku "Přestávky" zobrazuje počet přestávek i v případě, kdy jsou nastaveny pevné přestávky a zaměstnanec si přestávku nečipne na terminálu, ale je vložena automaticky. Doposud se zobrazoval jen počet čipnutých přestávek nebo automaticky vložených dle ZP. Nyní se na výkaze zobrazují i automaticky vložené pevné přestávky. Stejně tak se tyto přestávky správně zobrazí i v dalších sestavách které je doposud nezobrazovaly. Např. Stručná měsíční docházka, Výpis grafický, Export docházky, UniExport, XML Export. Ostatní sestavy tyto přestávky zobrazovaly i doposud (např. Výpis v prohlížení docházky, Výpis s absencemi ...) a zobrazují je i nadále.
Byla taká vyřešena situace rozdílné délky první a ostatních přestávek dle ZP v případě, kdy byla první přestávka čipnuta na terminálu ale až jako druhá absence (přerušení). Již se nepočítá dle délky nastavené ostatním přestávkám, ale dle délky nastavené pro přestávku první.

Verze 7.68 z 3.5.2018:
Pokud používáte docházkové terminály BM-Term v zapojení on-line nebo si zaměstnanci čipují docházku přes PC a zároveň využíváte funkce pro sledování a vyhodnocení typů práce například pro práci na zakázkách, přibyla v menu "Firma / Typy práce - zadání" ve spodním dialogu pro přidělení typu práce do kategorie možnost nastavit kategorii na hodnotu 0 - Auto/Vše. Tím se jednak usnadňuje nastavení práva čipovat tuto práci všem zaměstnancům bez ohledu na jejich kategorii, kdy není nutné postupně typ práce párovat se všemi kategoriemi. A dále je tímto řešena i situace, kdy mají pracovníci v editaci údajů zaměstnance nastavenu automatickou kategorii. Pokud tedy v zadávání typů práce nastavíte ve spodním dialogu kategorii na tuto novou hodnotu 0 - Auto/Vše pro určitý typ práce, mohou tuto práci čipovat všichni pracovníci bez ohledu na to, jakou mají přidělenou kategorii prac. doby.

Verze 7.67 z 17.4.2018:
V modulu "Ostatní / Oznámení" lze nyní najednou zaslat textovou zprávu více příjemcům aniž by museli být ve stejném oddělení jako tomu bylo doposud. Stačí držet stisknutou klávesu "CTRL" a z výběru pracovníků lze klikáním vybrat více příjemců. Jak konkrétních zaměstnanců jmenovitě, tak třeba i v kombinaci s odděleními. Tedy například tři konkrétní zaměstnance a k tomu dvě další celá oddělení.

Systém lze nyní nainstalovat i na jiný disk než standardní C:\ tedy například na disk D:\ a podobně. Podrobný návod naleznete na instalačním CD disku docházky ve složce "/Prirucky" v souboru "Instalace na jiný disk". Využijete jej jak při prvotní instalaci docházky tak i při přenosu systému na jiné PC (změna docházkového serveru). A to v případě, kdy z nějakého důvodu nemůžete nebo nechcete instalovat na klasický systémový disk C:\ se kterým počítají standardně dodávané návody. Funguje i podpora jak pro staré terminály BM-Term připojené do sériového portu, tak samozřejmě i pro nové BM-Finger připojené do počítačové sítě LAN.

Verze 7.66 z 28.2.2018:
Od této verze program při prohlížení měsíčního výpisu docházky v menu "Zaměstnanci / Prohlížení docházky" zobrazuje ve spodní části výpisu v celoročním sumáři čerpání dovolené údaj nejen ve dnech, ale nově i informaci o čerpané dovolené v hodinách. A to ve sloupečcích pro letošní nárok, již vyčerpanou dovolenou a zůstatek dovolené. Vše je tedy zobrazeno jak ve dnech, tak nové i v hodinách. Program je tím připraven na novelu zákoníku práce. Bližší informace naleznete v příručce v menu "Firma / Návody PDF / Absence" v části "Dovolená v hodinách" kde je vše vysvětleno a doplněno příklady.
Informace o hodinách se načítá asynchronně a doplní se tedy do tabulky se zpožděním, protože musí proběhnout podrobný výpočet čerpání absence za celý rok. Což může na pomalejším PC trvat i několik vteřin. Díky asynchronnímu načítání hodnoty ale nedochází k žádnému zpomalení při zobrazení samotného výpisu docházky, takže z pohledu uživatele je vše stále stejně rychlé.

Do programu přibyly zákaznické sestavy číslo 30 a 31, které se týkají plánování směn, editace, přehledu a tisku rozpisů směn. Jsou vytvořeny dle specifikace konkrétního zákazníka.

Ve vztahu k nařízení GPDR o ochraně osobních údaje, byla aktualizovaná příručka v menu "Zaměstnanci / Nařízení GDPR / Dokumentace" o vyjádření Úřadu na ochranu osobních údajů, které se týká provozu biometrických docházkových terminálů. Toto popisuje podmínky, za kterých je využití biometrie (např. otisky prstů) u docházkových a přístupových systémů i nadále přípustné ve shodě s GDPR. Takže i starší terminály BM-Finger (BM-Fxxx) lze nadále při dodržení těchto postupů používat bez nutnosti aktualizace firmware.

Verze 7.65 z 29.1.2018:
Do programu přibyla podpora biometrického terminálu BM-F108. Jedná se o levný terminál, který k identifikaci používá otisky prstů (lze použít všech 10 prstů), nebo bezkontaktní karty či čipy. Data se z něj přenáší do programu buď automaticky po síti LAN, nebo ručně pomocí USB flash disku (flešky), když není do sítě připojený. Lze jej také napojit na dveřní zámek. Na rozdíl od ostatních terminálů ale není počeštěn (menu je v angličtině) a neumí vkládat kódy přerušení a absencí, takže snímá pouze příchody a odchody. Podrobné informace k terminálu naleznete i zde.
Při zapojení terminálu do sítě se v docházce v menu "Firma / Terminály Bm-Finger" zadá IP adresa, položka Port se nastaví na 5005 a formát na volbu 1 .. BM-F7,F380,F108. Případně lze data přenášet fleškou, kdy se import provádí v menu "Zaměstnanci / Editace docházky / Import dat ostatní" tak, že přes tlačítko "Procházet" zvolíte datový soubor ALG_001.txt stažený z terminálu a typ v položce "Terminál" nastavíte na novou volbu "BM-F108", načež spustíte import dat.

Rovnež přibyla podpora pro terminály Danmini A6 a Realand A6. Data z nich lze stahovat pouze USB flash diskem (fleškou), protože terminály nemají připojení do sítě LAN. Data na terminálu stáhnete přes menu "U-Down / Att Rec / Download" a protože používají stejný formát datového souboru jako BM-F108, tak v docházce data naimporujete stejně, jako bylo popsáno v předchozím odstavci pro terminál BM-F108. Pouze datový soubor uložený na flešce se bude jmenovat 001_GLog.txt. Vše ostatní je stejné jako u BM-F108.

Byly aktualizovány verze docházky používající i databázové servery PostgreSQL a MS SQL. Hlavní vývoj je však stále zaměřen na výchozí databázi MySQL.

Verze 7.64 z 17.1.2018:
Ve vztahu k úpravám programu souvisejícím s nařízením GPDR o ochraně osobních údaje, které byly do programu zařazeny zejména ve verzích 7.57 až 7.60, přibylo v menu "Zaměstnanci / Nařízení GDPR / Ověření práv OÚ" dole pod tabulkou nové zatržítko "Zaměstnanci při přihlašování do uživatelského menu nevidí jména, jen osobní čísla.". Pokud volbu zatrhnete a uložíte, nebudou zaměstnancům při přihlašování zobrazena jména, ale ve výběru budou volit podle osobního čísla. Zároveň nebude přístupné tlačítko pro zobrazení stavu přítomnosti zaměstnanců na pracovišti. Tímto je tedy v souladu s GDPR zajištěno, že jména zaměstnanců nebudou volně dostupná.

Do programu přibyl druhý test výkonu vhodný pro měření paralelní zátěže při současném přístupu uživatelů z klientských stanic do docházky. Určený je zejména pro firmy se stovkami až tisíci zaměstnanců, kteří často pracují s docházkou přes PC a tento test pomáhá správci IT ve správném určení výkonu serveru s ohledem na počet jader CPU.
Test najdete v admin. menu "Firma / Databáze / Test databáze / Test škálování". Postupně měří časy zpracování sestav (měsíční výpis docházky, přehled přítomnosti zaměstnanců) pro různé počty současně připojených uživatelů. Na výsledném grafu zjistíte, kolik klientů dokáže váš server obsloužit současně, aniž by docházelo k poklesu výkonu a tedy prodloužení času potřebného pro zobrazení sestavy.

Novou příručku, která popisuje 5 možností pro evidenci docházky zaměstnanců z více firem v jedné instalaci programu, naleznete buď na CD ve složce \Prirucky v souboru vice_firem.pdf nebo on-line Zde.

Verze 7.63 z 4.1.2018:
V administrátorském menu "Firma / Editace údajů" je možné zakázat vizuální efekty uživatelského menu. Čímž lze zlepšit odezvu na velmi pomalých počítačích, snížit zátěž procesoru při zobrazování menu a zvýšit výdrž baterie při práci s docházkou z mobilního zařízení (notebook, telefon, tablet). Stačí zatrhnout volbu "Nezobrazovat uznanou dobu v editaci docházky, přehledu přítomnosti, vyjímkách atd." a nastavení uložit. Také se tímto řeší problém se zobrazením menu pomocí Internet Exploreru verze 10.0.92 ve slovenské verzi Windows 8.

Výše sazeb náhrad stravného na služebních cestách se pro rok 2018 nastavuje v menu "Firma / Sazby sl.cest" dle délek služební cesty na tyto částky:
78,- Kč pro 5 až 12 hodin
119,- Kč pro 12 až 18 hodin
186,- Kč pro více jak 18 hodin
U nových instalací systém nastaví správné sazby při zakládání firmy. Stávající uživatelé si nové sazby aktivují až po zpracování docházky za minulý rok.

Byl aktualizován modul exportu dat z docházky do mzdového systému Pamica od firmy Stormware s.r.o. (autor účetnictví Pohoda). Export je v docházce dostupný v administrátorském menu "Ostatní / Exporty do mezd / Pamica" a zohledňuje úpravu sekce odpracovano.

Program při prohlížení měsíčního výpisu docházky za loňský rok (např. v menu Zaměstnanci / Prohlížení docházky ) zobrazuje alespoň zkrácenou tabulku přehledu čerpání dovolených. Ve starších verzích se tabulka za starší než aktuální roky nezobrazovala. Nyní se zobrazují informace o čerpání dovolené a pokud se jedná o rok loňský, tak i kolik dní dovolené bylo převedeno do letošního roku (byl-li již převod spuštěn).

Verze 7.62 z 11.12.2017:
Ve vztahu k úpravám programu souvisejícím s nařízením GPDR o ochraně osobních údaje, které byly do programu zařazeny ve verzích 7.57 až 7.60, přibylo v menu "Zaměstnanci / Nařízení GDPR / Osobní údaje" dole pod tabulkou nové zatržítko "Zaměstnanci mohou prohlížet své OÚ v menu Ostatní / Moje os. údaje". Pomocí něj lze přístup k vlastním osobním údajům pracovníkům povolit v jejich uživatelském menu. Pokud je zatržítko aktivní, mají zaměstnanci v modré sekci Ostatní přístupné tlačítko Moje os. údaje. Chcete-li přístup zakázat, zatržítko zrušte a nastavení uložte.

Do programu přibyla podpora biometrického terminálu Crypton F8, ze kterého lze data o načipovaných příchodech a odchodech stáhnout na USB flash disk (flešku) do souboru GLG_001.txt. Import souboru do Docházky 3000 se provádí v menu "Zaměstnanci / Editace docházky / Import dat ostatní" tak, že přes tlačítko "Procházet" zvolíte datový soubor GLG_001.txt stažený z terminálu (použít lze i soubor ALG_001.txt) a typ v položce "Terminál" nastavíte na novou volbu "F8". Nakonec spustíte import dat.

V admin. menu "Firma / Databáze / Test databáze / Test rychlosti GUI" byla doplněna funkcionalita pro ukládání a porovnávání naměřených hodnot. Stačí spustit některý z testů, nechat jej nějakou dobu běžet, aby se testovaná sestava alespoň několikrát zobrazila. Poté opět v levém menu "Firma / Databáze / Test databáze" zvolit "Test rychlosti GUI" a nyní se zobrazí ve spodní části i výsledky naměřené během posledního testu. Nově zobrazená tabulka obsahuje několik údajů naměřených výrobcem pro vybrané HW konfigurace (typy CPU) a ve spodním řádku tabulky i výsledek naměřený na vašem HW (serveru docházky). Můžete si tedy porovnat, zda naměřený výsledek odpovídá HW konfiguraci a při výrazném nesouladu pak začít hledat příčinu.

Verze 7.61 ze 3.11.2017:
V menu "Zaměstnanci / Editace docházky / Doplnění čipnutí" přibyla možnost odvolat úpravy po jejich uložení. Takže pokud byste si bezprostředně po potvrzení změn úpravu v zápětí rozmysleli, je možné obratem veškeré úpravy stornovat novým tlačítkem "Zpět - odvolat změny".

Příručka k aplikačnímu rozhraní WebAPI.pdf byla doplněna o ukázky volání funkcí z příkazového řádku na operačním systému Windows i na Linuxu. Takže pokud potřebujete například pravidelně automaticky přenášet informaci o stavu přítomnosti zaměstnanců na pracovišti z docházky do jiného systému, lze spouštěním skriptu (dávkového souboru) z naplánovaných úloh operačního systému Windows tyto informace z docházky získat a uložit do souboru, ze kterého je bude externí systém pravidelně načítat.

Opraven problém se zálohováním do cloudu při používání protokolu https na TCP portu 443, kdy v určitých situacích neproběhlo zálohování (nevytvořil se datový soubor k přenosu) a zobrazila se chyba číslo 3.

Doplněním aktualizovaných databázových indexů byla optimalizována rychlost načítání sestav u zaměstnanců pracujících na směny, kteří mají zadané plovoucí kategorie nebo osobními rozpisy směn. Sestavy rozpisů směn (týdenní i měsíční) se nyní načítají 2x rychleji než u předchozích verzí programu. Doba výpočtů sumárních sestav (výsledovka, výkaz a podobné) je u těchto pracovníků zhruba o 10% kratší.

V administrátorském menu "Firma / Historie logování" přibyl v tabulce záznamů o přihlašování do programu sloupeček "HTTPS". V něm se zobrazí ikona klíčku, pokud byl při práci s programem použit šifrovaný protokol HTTPS. V opačném případě je sloupeček prázdný. Ve spodním formuláři lze pomocí položky Stav vyfiltrovat jen ta přihlášení, která HTTPS používají, nebo naopak jen ta, která byla provedena nešifrovaným HTTP protokolem.
Informace o používání šifrovaného protokolu HTTPS nebo nešifrovaného HTTP mají i samotní uživatelé či administrátor. Jednak hned na úvodní obrazovce při zadávání přihlašovacího hesla je zobrazena zelená ikona zámečku, pokud je použit šifrovaný protokol HTTPS. Dále i po samotném přihlášení je v uživatelském menu vlevo nahoře zobrazen zelený uzamčený zámeček při použití šifrovaného HTTPS, nebo naopak při nešifrovaném HTTP protokolu je zobrazen šedý odemčený zámek. Administrátor má stejnou informaci zobrazenu vlevo nahoře v podrobném menu vedle standardního nápisu "Docházkový systém 3000".
V menu "Firma / Návody PDF" nalezne v příručce "Nastavení HTTPS" administrátor již od verze 7.46 informace o jednoduchém a rychlém zprovoznění šifrovaného protokolu HTTPS v systému Docházka 3000. Přechod na HTTPS doporučuje i příručka "Nařízení GDPR" dostupná ve stejném menu programu.

Verze 7.60 z 18.10.2017:
Tato verze podobně jako tři níže uvedené opět doplňuje další modul pro splnění požadavků obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR). Podrobnější informace jsou dostupné v menu "Zaměstnanci / Nařízení GDPR / Dokumentace". Zde následuje stručný popis nových funkcí.

V administrátorském menu "Zaměstnanci / Nařízení GDPR" přibyla nová položka "Souhlasy". V tomto modulu můžete tlačítkem "Vytvořit nový souhlas" pomocí průvodce vytvářet souhlasy k evidenci osobních údajů a tisknout je k podpisu zaměstnancem ve formě tiskopisu s podpisem a časovým razítkem. Na výběr je jak možnost vytvoření souhlasu s používáním biometrických prvků (otisky prstů, obraz tváře) pro identifikační terminály, tak celá řada dalších osobních údajů načítaných z číselníku v modulu "Personalistika". Tedy souhlas k evidenci a zpracování adresy bydliště, rodného čísla, čísla občanského průkazu, rodinného stavu, zdravotní pojišťovny, čísla účtu atd. atd. Ve výchozím stavu číselník obsahuje přes 20 typů údajů a můžete přidávat údaje další, vlastní. Při vytváření souhlasu se kromě typu osobních údajů zadává také interval platnosti souhlasu (včetně možnosti platnosti po dobu trvání pracovního poměru nebo do konkrétního zadaného dne), dále samozřejmě jméno zaměstnance a údaje o vaší firmě (název, adresa, IČ - tyto údaje si pak program pro příště pamatuje). Zatržítko "Předvyplnit údaje z personalistiky" zajistí, že se tiskopis souhlasu naplní přímo hodnotami položek, pokud jsou již v programu zadány.
Souhlas vytvořený pomocí průvodce na závěr vytisknete a podepíše jej jak samotný pracovník, tak zástupce zaměstnavatele. Program samozřejmě eviduje všechny udělené souhlasy. Jejich seznam naleznete právě v novém menu "Zaměstnanci / Nařízení GDPR / Souhlasy" ve spodní tabulce, kde je vždy pro každý odsouhlasený údaj zobrazeno jméno pracovníka, název typu osobního údaje (např. rodné číslo), počáteční a koncové datum platnosti uděleného souhlasu, datum a přesný čas jeho vytvoření a IP adresa PC, ze kterého byl souhlas pomocí průvodce vytvořen. Sloupeček "Platný dnes" zobrazuje zelené zatržítko, pokud je souhlas stále platný a nebo červený křížek v případě, kdy platnost souhlasu již vypršela. Což slouží pro rychlou a přehlednou orientaci v zobrazených záznamech. U platných souhlasů můžete pomocí tlačítka "Odvolat" ukončit platnost souhlasu, např. když pracovník svůj souhlas odvolá a pominou jiné právní důvody k evidenci osobního údaje. U souhlasů, kterým již platnost vypršela, můžete pomocí tlačítka "Smaž" tento souhlas z databáze vymazat, což se ale za normální situace nedoporučuje a program vypisuje náležité varování. Tlačítko "Tisk" umožňuje pro platné již zadané souhlasy dodatečně opakovaně vytisknout tiskopis k udělení souhlasu a podpisu pracovníkem, pokud jste jej zapomněli při vytváření souhlasu v průvodci vytisknout, nebo se mezitím původní tiskopis ztratil.
V seznamu zadaných souhlasů lze pomocí horního vyhledávacího formuláře dohledat souhlasy splňující konkrétní podmínky nebo kombinace podmínek. Například pro konkrétního pracovníka, souhlas pro určitý typ osobního údaje, platný v určitém intervalu (měsíc, rok), souhlasy jen pro aktivní zaměstnance nebo i pro ty již deaktivované atd. Pořadí záznamů v zobrazeném seznamu souhlasů lze řadit podle typu souhlasu, data vytvoření, abecedně dle jména pracovníka, dle IP adresy PC na kterém byl souhlas vytvořen nebo podle intervalů platnosti souhlasů. Takže není např. problém rychle najít všechny souhlasy od konkrétního zaměstnance poskytnuté v zadaném období a seřadit je podle typu osobního údaje. Tento seznam lze vytisknout ve formě protokolu s časovým razítkem pomocí tlačítka "Tisk protokolu".
Pokud pomocí horního vyhledávacího formuláře zobrazíte souhlasy pouze pro konkrétního zaměstnance a ve výpisu budou některé souhlasy stále platné, zobrazí se dole tlačítko "Odvolat zobrazené platné souhlasy", pomocí kterého lze odvolat všechny vypsané platné souhlasy najednou.
Program samozřejmě hlídá dobu platnosti zaevidovaných souhlasů. Takže například když zaměstnanec ukončí pracovní poměr a deaktivujete jej v menu "Zaměstnanci / Editace údajů" zrušením zatržítka v položce "Záznam je aktivní", nebo prostě vyprší interval u souhlasů s přesně datumem zadaným počátečním a koncovým dnem platnosti, budete informováni, které osobní údaje byste již měli z programu vymazat. Tuto informaci získáte například v menu "Zaměstnanci / Nařízení GDPR / Osobní údaje", kde bude v řádku zaměstnance a sloupečku osobního údaje s vypršenou dobou povolené evidence místo původní ikony zeleného zatržítka zobrazena výstražná ikona žlutého trojúhelníku s vykřičníkem. Takže zde máte velice rychlý přehled o tom, u kterých evidovaných osobních údajů již vypršel souhlas nebo byl odvolán. Navíc můžete všechny osobní údaje se zobrazenými žlutými vykřičníky (a tedy vypršeným souhlasem) z programu hromadně smazat tlačítkem "Smazat z databáze osobní údaje s vypršenými či odvolanými souhlasy". Druhou možností je vytvořit si souhlas pro evidenci těchto údajů a nechat jej podepsat pracovníkem. K tomu slouží tlačítko Vytvoř v novém sloupečku Souhlasy horní tabulky. Po kliknutí se zobrazí průvodce vytvořením souhlasu s předvybraným správným zaměstnancem a zatrženými typy údajů, ke který souhlas chybí. Interval platnosti je přednastavený od dnešního dne do konce pracovního poměru. Vše ale můžete v případě potřeby ještě upravit a nakonec tlačítkem "Vytvořit souhlas" průvodce dokončit a vytisknout tiskopis k podpisu. Pokud v menu "Zaměstnanci / Nařízení GDPR / Osobní údaje" u pracovníka žádné souhlasy nechybí, je v novém sloupečku Souhlasy tlačítko Ukaž, kterým si můžete nechat vypsat seznam všech souhlasů tohoto zaměstnance.
Stejně tak v modulu "Zaměstnanci / Personalistika" je na první kartě osobních údajů právě zobrazeného zaměstnance stejná ikona žlutého vykřičníku u těch údajů, na které buď souhlas nemáte, nebo mu již vypršela platnost či byl zaměstnancem odvolán. Administrátor i personalista mohou přímo z personalistiky chybějící souhlasy vytvářet a tisknou tiskopisy. Navíc v číselníku osobních údajů, který je dostupný k editaci přes tlačítko "Uprav nebo přidej nové položky do číselníku 0 - Osobní údaje", přibylo zatržítko "GDPR" v novém sloupečku "Nutný souhlas". Těmito zatržítky určíte, u kterých položek platných osobních údajů má vůbec smysl aby program existenci uděleného souhlasu hlídal a nebo umožnil pomocí průvodce v menu "Zaměstnanci / Nařízení GDPR / Souhlasy / Vytvoř nový souhlas" tiskopisy pro souhlasy vytvářet. Takže například u údaje "Rodné číslo" necháte zatržítko aktivní, ale například u údaje "Pracovní zařazení" jej můžete deaktivovat (nepovažujete-li tento údaj za osobní údaj z pohledu GDPR). Zde si tedy můžete sami určit, pro jaké typy údajů má vůbec smysl požadovat a evidovat souhlasy od zaměstnanců.
Rovněž v menu "Zaměstnanci / Nařízení GDPR / Evidence záloh DB" program upozorňuje žlutým vykřičníkem na ty zálohy, které mohou obsahovat osobní údaje zaměstnanců s již vypršeným souhlasem. Tedy na případ, kdy v době zálohování souhlas ještě platil, ale dnes již vypršel nebo byl odvolán. Kliknutím na tlačítko Info lze přesně zjistit kterých zaměstnanců se vypršení souhlasu týká - v řádku s jejich jménem je opět varovná ikona. Máte tedy potřebnou informaci pro případ, že byste data této zálohy obnovovali.

Tato verze tedy doplňuje rozsáhlou funkcionalitu spojenou s vytvářením, evidencí, kontrolou platnosti a možností odvolání souhlasů zaměstnanců se zpracováním osobních údajů. Obsahuje průvodce pro vytváření souhlasů s možností tisku dokumentů k podpisu zaměstnancům, včetně souhlasů potřebných pro uložení biometrických dat v docházkových terminálech. Dále sami můžete ovlivnit, pro které údaje bude mít smysl souhlasy vyvářet, můžete doplňovat vlastní nové údaje a vytvářet k nim souhlasy, program hlídá platnost souhlasů a upozorní na ty s vypršenou dobou platnosti či souhlasy odvolané.

Dostupné příručky k docházkovému systému byly rovněž uvedeny do souladu s novými funkcemi souvisejícími s ohranou osobních údajů dle GDPR. Jedná se např. o příručku k zálohování databáze, nastavení práv, návod k personalistice, administrátorskou příručku atd.

V programovém aplikačním rozhraní (WebAPI) přibyla funkce číslo 15, která umožňuje zaevidovat zálohu databáze spuštěnou externě mimo menu docházkového systému. Například při automatickém zálohování spuštěném z naplánovaných úloh, nebo když pro docházku používáte jiný databázový server než výchozí MySQL (např. PostgreSQL, MS SQL, Firebird). Tato funkce tedy umožní evidovat i tyto zálohy v menu "Zaměstnanci / Nařízení GDPR / Evidence záloh DB". Bližší informace naleznete jak v PDF příručce pro zálohování, tak i v PDF příručce k aplikačnímu rozhraní WebAPI (parametry volání, návratové hodnoty).

Verze 7.59 z 10.10.2017:
Tato verze podobně jako dvě níže uvedené opět doplňuje další moduly pro splnění požadavků obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR). Podrobnější informace jsou dostupné v menu "Zaměstnanci / Nařízení GDPR / Dokumentace". Zde následuje stručný popis nových funkcí.

V administrátorském menu "Zaměstnanci / Nařízení GDPR" přibyla nová položka "Ověření práv k OÚ". Jedná se o modul přehledně zobrazující všechny zaměstnance, kteří mají nastavena v programu nějaká vyšší práva, jenž jim umožňují prohlížet či editovat osobní údaje jiných pracovníků. U každého je vypsán seznam práv, která mu přístup k osobním údajům umožňují. Jako je například přístup do editace údajů zaměstnanců (kde mohou být telefonní čísla, čísla ID karet), tak i práva do modulu personalistiky (kde mohou být údaje jako rodné číslo, adresa bydliště, číslo občanského průkazu, e-mailová adresa, rodinný stav atd. atd) nebo přístup k souborům dokumentů (různé PDF, DOC, XLS, JPG a podobné soubory uložené v docházce) či přístup k vytvoření záloh databáze nebo jejím exportům atd. V tomto modulu tedy rychle zjistíte, kdo má v programu ve skutečnosti nějaký přístup k osobním údajům a v případě nadbytečnosti mu jej můžete odebrat, aby byl program v souladu s vnitřními směrnicemi k nařízení GDPR.

V administrátorském menu "Firma / Databáze" a také v menu "Zaměstnanci / Nařízení GDPR" přibyla nová položka "Anonym. záloha DB". Jedná se o možnost vytvoření anonymizované zálohy databáze docházkového systému, která je primárně určena pro zajištění podpory ze strany výrobce. Pokud tedy budete po výrobci programu požadovat pomoc při řešení nějakého problému a budete požádání o zaslání databáze, posílejte výhradně tuto anonymizovanou zálohu. Ta totiž neobsahuje jména zaměstnanců, telefonní čísla, IP adresy, čísla ID karet ani žádné údaje z modulu "Personalistika" (jako jsou rodná čísla, adresy bydliště, číslo průkazů totožnosti, e-mailové adresy atd. atd.) ani data případných uložených dokumentů, hešované biometrické šablony, zprávy z modulu oznámení či dalších částí programu, kde by se jinak mohly osobní údaje pracovníků vyskytovat. Tato anonymizovaná záloha tedy umožní poskytování podpory ze strany výrobce v souladu s nařízením GDPR. Protože však v této záloze nejsou ani jména zaměstnanců (jsou nahrazena slovem "Anonym" doplněným o osobní číslo), je třeba při popisu problému v žádosti o podporu uvádět místo jmen zaměstnanců pouze jejich osobní čísla (index).

Verze 7.58 z 6.10.2017:
Tato verze doplňuje moduly pro splnění požadavků obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Podrobnější informace jsou dostupné v menu "Zaměstnanci / Nařízení GDPR / Dokumentace". Zde následuje stručný popis 4 nových funkcí.

V admin. menu "Zaměstnanci / Nařízení GDPR / Osobní údaje" naleznete přehledovou tabulku s informacemi o výskytu osobních údajů jednotlivých zaměstnanců v databázi a modulech docházkového systému. Tabulka pro jednotlivé zaměstnance ukazuje, zda má zadané údaje typu: telefon, rodné číslo, číslo občanského průkazu, číslo ID čipu, IP adresa, datum a místo narození, adresa bydliště, občanství, pohlaví, stav, e-mail, číslo účtu, počet dětí, vzdělání, šablony biometrických dat (pokud jste je z terminálu uložili i do DB) atd. Když systém u pracovníka některý údaj eviduje, je v řádku zaměstnance v příslušném sloupečku zatržítko. Systém vypisuje nejen informace z produkčních dat, ale i obnovitelná data z archivu a také z analytického modulu OLAP.
Přes tlačítko "Ukaž" lze přímo zobrazit tiskovou sestavu personalistiky s hodnotami všech údajů, takže v případě žádosti můžete zaměstnanci doložit, jaké OÚ o něm evidujete.
Pokud pracovník požádá o opravu, provedete jí v menu "Zaměstnanci / Personalistika".
Při žádosti o součinnost stačí kliknout na tlačítko "Export" a systém vytvoří soubor s osobními údaji pro přenos dat jinému správci údajů. Jedná se o klasický CSV soubor s textovými informacemi a záhlavím s popisem hodnot, takže je lze otevřít i libovolným textovým editorem či tabulkovým programem typu Excel atd. Tedy formát vyhovující nařízení GDPR.
Když pracovník požádá o výmaz a již uplynula doba, po kterou musíte data evidovat ze zákona (nebo je máte ještě i v jiném systému, např. mzdovém), stačí přes dolní pravou šipku povolit mazání dat (odsouhlasit varování) a v řádcích se pak u pracovníků objeví tlačítka "Smaž OÚ" a "Anonymizace". První umožňuje smazat jen přímé osobní údaje z personalistiky (vyjmenované v nahoře v úvodu odstavce - tedy údaje typu telefon, RČ, OP, účet, bydliště, stav, národnost, děti, pohlaví, vzdělání atd. Ponechá jméno a příjmení, číslo ID karty a docházková data. Anonymizační tlačítko navíc smaže i jméno a příjmení zaměstnance, takže jej již nelze přímo identifikovat. Při výmazu či anonymizaci program navíc upozorní, ve kterých zálohách nebo exportech databáze se mohou osobní údaje tohoto pracovníka ještě dále nacházet (datum a čas vytvoření, typ zálohy, IP adresa). Pokud byste požadovali kompletní výmaz, tedy i s časy příchodů, odchodů, absencí atd. (a již uplynula zákonná lhůta pro jejich archivaci či je máte v tištěné nebo jiné podobě mimo produkční databázi docházky), lze kompletně zaměstnance smazat v modulu "Zaměstnanci / Editace údajů" jako doposud.
Tento modul "Osobní údaje" tak umožňuje splnit následující práva subjektu údajů: přístup, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost. Vám jako správci údajů navíc dává rychlý přehled, zda v docházce evidujete jen ty údaje, které máte povoleny souhlasem nebo jiným právním důvodem.

V admin. menu "Zaměstnanci / Nařízení GDPR / Logy přístupu" lze dohledat kdo, jak, kdy, v jakém modulu a z jakého PC pracoval s osobními údaji zaměstnanců. Systém od této verze eviduje všechna zobrazení, vkládání, editace, úpravy, mazání, tisk a exporty osobních údajů pracovníků provedené v modulech správy zaměstnanců, personalistiky, archivu atd. Logují se také akce vyvolané z uživatelského menu zaměstnanců, jako je prohlížení či editace docházky a prohlížení osobních údajů.
V logu lze vyhledávat podle správce, zaměstnance, období atd. Pokud tedy potřebujete zjistit, jaké operace prováděl určitý oprávněný zaměstnanec (např. personalista), nebo kdo, jak a kdy pracoval s osobními údaji konkrétního zaměstnance, lze v tomto modulu vše snadno a rychle dohledat. Navíc je možné nalezené záznamy vytisknout formou tiskové sestavy (protokolu s časovou značkou a podpisem) pomocí tlačítka "Tisknout jako protokol".
Takže tímto můžete při žádosti zaměstnance o poskytnutí informací o zpracování jeho osobních údajů doložit, jak se s jeho údaji pracovalo, kdo je kdy viděl či zpracovával a například že již byly vymazány či anonymizací došlo k omezení zpracování.

V admin. menu "Zaměstnanci / Nařízení GDPR / Evidence záloh DB" systém nově eviduje jaká data jsou součástí provedených záloh databáze, exportů databáze a podobně. Pokud tedy některý pracovník požádá o výmaz či omezení zpracování, lze zde dohledat informaci ve kterých zálohách databáze se jeho data nachází. Konkrétně je uvedeno datum a čas vytvoření zálohy, typ zálohy či exportu, z jakého PC byla provedena a zda je uložena v cloudu nebo na datovém nosiči u zaměstnavatele. Pokud některou zálohu fyzicky nevratně smažete (např. skartace pásky), lze přes pravou dolní šipku povolit mazání a ze seznamu záloh tuto skartovanou po dvojím potvrzení vymazat.
Automaticky se evidují zálohy vytvořené v menu "Firma / Databáze" pomocí volby pro zálohu či export. Zálohy vytvořené ručně mimo docházku přes operační systém (kopie datových souborů přímo z disku nebo zálohy vytvořené příkazem mysqldump.exe) lze ale také zaevidovat a to přes dolní tlačítko "Zaeviduj ruční zálohu databáze". Systém pak založí nový záznam do evidence. Takže i tyto zálohy vytvořené mimo program přes operační systém počítače lze v docházce evidovat.

V uživatelském menu zaměstnanců mají pracovníci v modré sekci Ostatní dostupné nové tlačítko Moje os. údaje. Pomocí něj si mohou sami zkontrolovat, jaké osobní údaje o nich zaměstnavatel eviduje a tedy také ověřit, zda jsou správné, případně požádat odpovědného pracovníka o opravu či výmaz. Tímto tedy také dochází ke splnění požadavku obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) na právo k přístupu, možnosti vznesení námitky či požadavku na opravu, omezení zpracování nebo přímo výmaz osobních údajů.

Verze 7.57 z 3.10.2017:
V menu "Firma / Návody PDF / Nařízení GDPR" má administrátor dostupnou příručku, která usnadní zapracování obecného nařízení o ochraně osobních údajů (2016/679/EU) - dále jen GDPR. Obsahuje doplňované podrobné pokyny pro zajištění souladu provozu docházkového systému Docházka 3000 s nařízením GDPR. Jedná se o celou řadu kroků, které pomohou se splněním požadavků nařízení. A to jak pro přípravu analýzy (podkladů kde jaké osobní údaje v docházce jsou), tak zavedení šifrování (síťové přenosy, produkční databáze i jejich záloh) a celou řadu dalších oblastí, doporučení zapracování konkrétních opatření do firemních procesů, přípravu směrnic a vzorů souhlasů včetně například postupu pro používání biometrických terminálů v souladu s ochranou citlivých osobních údajů spadajících do zvláštní kategorie se zvýšenými požadavky na zabezpečení. Vše je zapracováváno jak do samotného SW Docházka 3000 (např. logování přístupů, výmazy či anonymizace, data pro přípravu analýz a vyhodnocení dopadů, upozornění na expirace lhůt u souhlasů i dat "ze zákona", evidence záloh dat, exporty pro zajištění součinnosti, vzory a evidence souhlasů atd.) tak i do další existující dokumentace k těm částem programu, kterých se změny týkají. Systém se tedy s předstihem snaží poskytnout podklady jak pro vypracování směrnic, tak i pro samotné splnění požadavků nařízení, které příští rok dne 25.5.2018 vstoupí v platnost.

Verze 7.56 z 14.9.2017:
V sestavě "Lístek docházky", kterou mají zaměstnanci přístupnou ze svého menu v sekci "Ostatní" a administrátor v menu "Zaměstnanci / Prohlížení docházky", přibylo ve výběrových podmínkách nové zatržítko "Nedočasy". Standardně není zatrženo a lístek docházky tak používá upravený algoritmus výpočtu, který nezohledňuje záporný přesčas (nedočas), což odpovídá tištěnému lístku docházky. Pokud ale chcete tento typ formuláře používat a zároveň požadujete i započtení nedočasů (tak jako v ostatních sestavách programu), lze nyní tuto novou volbu "Nedočasy" zatrhnout a vypočtené hodnoty v lístku docházky (individuálním i hromadném) budou odpovídat ostatním sestavám v docházkovém systému.

Ve stravovacím systému přibyl číselník alergenů. Ve výchozím stavu je přednaplněn 14 očíslovanými alergeny, takže správce může při zadávání názvu jídla do jídelníčku uvést nakonec do závorky obsažené alergeny. Strávníci pak při objednávkách vidí, jaké alergeny jsou v jednotlivých pokrmech obsaženy. Seznam alergenů s jejich čísly a popisy tedy vidí jak strávníci při provádění objednávek jídel v PC, tak i zaměstnanci zadávající jídla do jídelníčku. Správci modulu stravovacího systému či administrátor docházkového systému mohou číselník alergenů libovolně upravovat v menu "Ostatní / Obědy / Editace jídelníčku" přes nové tlačítko Číselník alergenů.

Verze 7.55 z 11.9.2017:
V nastavení kategorií v administrátorském menu "Kategorie / Editace kategorií" přibyla možnost povolit nebo zakázat započítávání noční či odpolední práce u jednotlivých kategorií. A to v růžové části novými zatržítky "Započítávat Noční práci" a "Započítávat Odpolední práci". Ve výchozím stavu jsou obě položky zatrženy, takže pokud pracovník bude přítomen v intervalu noční či odpolední práce a doba přítomnosti překročí minimální nastavenu délku pro daný typ, bude tato část doby přítomnosti zahrnuta do noční či odpolední práce. Což se většinou používá pro hodinové příplatky za noční či odpolední práci na sumárních i podrobných sestavách jako je Výsledovka, Výkaz, Přehledka, mzdové exporty a podobně. Pokud ale v nastavení odpovídající kategorie u noční či odpolední toto zatržítko zrušíte, nebude se doba do příplatku započítávat. Ve výchozím nastavení jsou obě položky zatrženy, takže pokud to nezměníte, chová se program stejně jako doposud. Když v některé kategorii započítávání práce do noční či odpolední zakážete, umí na to program upozornit ve výběrových menu sestav žlutou informační ikonou, přes kterou lze dále vypsat podrobnější údaje.

V generátoru docházky, který má administrátor dostupný v menu "Zaměstnanci / Editace docházky / Generátor docházky", přibyla v části pro generování seancí (příchodů a odchodů) u položky "Existující záznamy" nová volba "Přepsat seance a smazat absence". Ta ulehčuje situaci v případě, kdy chcete generovat docházku na nějaké období, ve kterém jsou již nahrané celodenní absence. Pokud tyto absence chcete nahradit generovanými příchody a odchody (tedy absence smazat), bylo dříve nutné mazat celodenní absence samostatně a to buď ručně editací docházky, nebo nahráním absence "0-Žádná" na požadovaný interval. Nyní nová volba zajišťuje, že celodenní absence v intervalu generované docházky program smaže sám.

V administrátorském menu "Oddělení" lze zjistit seznam vedoucích pro jednotlivá oddělení. Stačí v tabulce kliknout na číslo ve sloupci počtu zaměstnanců a pod seznamem se zobrazí jména vedoucích, kteří mají právo na prohlížení či editaci docházky výše uvedených zaměstnanců. Případně může být zobrazen i seznam nadřízených, což jsou pracovníci s právy prohlížení či editace všech, pracovníci se speciálním editačním právem zahrnujícím i zobrazené oddělení, nebo vedoucí nadřízeného oddělení, pod které toto zobrazené spadá v hierarchické struktuře firmy.

Verze 7.54 z 26.7.2017:
Editace docházky je nyní výrazně přehlednější, protože pokud máte dostatečné rozlišení monitoru, je zprava vedle rámu s editací zobrazen i výpis kontrolního listu docházky pracovníka, kterého právě editujete. Po každé provedené změně v editaci se výpis ihned automaticky aktualizuje, takže dopad každé úpravy v editaci je okamžitě vidět na výpise. Náhled zde. Toto zobrazení automaticky funguje při vstupu do editace přes menu "Zaměstnanci / Editace docházky" nebo přes ikonu tužky v levém horní pásu ikon administrátorského menu a to na monitorech s Full HD rozlišením či vyšším, kde okno prohlížeče zabírá na šířku alespoň 1850 obrazových bodu či více. Stejně tak se náhled výpisu z prohlížení docházky zobrazí i v hromadné editaci, která umožňuje úpravu více záznamů najednou bez nutnosti potvrzování jednotlivých změn.

Při generování docházky v administrátorském menu "Zaměstnanci / Editace docházky / Generátor docházky" se po doběhnutí generování zobrazí tabulka se seznamem pracovníků, kterým bylo generováno. V tabulce je v dalších sloupcích u každého zaměstnance tlačítko pro zobrazení výpisu kontrolního listu právě vygenerované docházky a druhé tlačítko pro přímou možnost editace vygenerované docházky tohoto pracovníka. Takže můžete pohodlně a rychle zkontrolovat a případně i poupravit vygenerované údaje.

Sestavy Výsledovka, Výpis s absencemi, Výkaz, Přehledka a Sestava OIP jsou nyní dostupné i v administrátorském menu "Zaměstnanci / Prohlížení docházky". Není tedy nutné přepínat do menu "Ostatní", kde byly doposud.

V přehledu aktuální přítomnosti zaměstnanců na pracovišti, který má například administrátor dostupný v menu "Zaměstnanci / Přehled přítomnosti" či ostatní zaměstnanci v sekci "Ostatní / Přehled", přibyl sloupeček "Směna". V něm se zobrazuje číslo a název kategorie pracovní doby, kterou má pracovník na právě zobrazovaný den naplánovanou. Takže když například dopoledne kontrolujete přítomnost pracovníků na pracovišti a někdo není přítomen, snadno zjistíte, že má mít třeba až odpolední či noční směnu.

Verze 7.53 z 29.6.2017:
Docházkové terminály BM-Finger nyní mohou používat komunikaci po síti LAN chráněnou komunikačním klíčem nastaveným v terminálu. Aby tento klíč znal i komunikační modul docházky, který data z terminálů stahuje, je nutné vytvořit na hlavním PC docházky soubor c:\apache\htdocs\dochazka2001\d3kfinger.compin a vepsat do něj na první řádek číslo udávající komunikační klíč. Pokud máte více terminálů, musí být číslo stejné pro všechny terminály.

Do programu byla doplněna podpora pro terminály Realand A-C071. Jedná se o biometrický terminál, ze kterého je možné data přenášet buď autoamticky po síti LAN při zadání IP adresy terminálu do docházky do menu Firma / Terminály BM-Finger (port nastavit na 5500), nebo ručně fleškou stáhnout data do .csv souboru. Jejich import do Docházky 3000 se pak provádí v menu "Zaměstnanci / Editace docházky / Import dat ostatní" tak, že přes tlačítko "Procházet" zvolíte datový soubor stažený z terminálu (např. NewGlog_0001_20170627091057.csv ) a typ v položce "Terminál" nastavíte na novou volbu "Realand A-C071". Nakonec spustíte import dat.

Verze 7.52 z 22.6.2017:
V menu "Zaměstnanci / Prohlížení docházky" přibyla nová sestava "Lístek docházky". Jedná se o sestavu napodobující tištěný formulář Docházkový lístek měsíční, který lze koupit v papírnictví a používal se jako "cvikačky". Sestava tedy např. nezohledňuje nedočasy (záporný přesčas) a má i některá další specifika výpočtu. Podrobnosti naleznete přímo pod sestavu přes nápovědu. Sestava je tedy vhodná pro pracovníky, kteří byli zvyklí na tuto formu přehledu čipování docházky. Ukázku naleznete Zde
Sestavu lze také zobrazit v menu "Zaměstnanci / Prohlížení docházky" (nebo přes ikonu lupy) když typ výpisu v horním menu přepnete na novou volbu Lístek. Na sestavu mají přístup i zaměstnanci z uživatelského menu, kde jí najdou v modré sekci "Ostatní" pod tlačítkem "Lístek doch". Jsou zohledněna jejich práva pro prohlížení, takže například vedoucí si může zobrazit i podřízené pracovníky.

Lístek docházky je navíc možné zobrazit i v hromadné (sumární) podobě za více zaměstnanců najednou. Jednoduše v menu "Zaměstnanci / Prohlížení docházky / Lístek docházky" v horní částí s výběrem zaměstnance zvolíte buď konkrétní oddělení, nebo všechny pracovníky. Lístek se pak zobrazí jako sumární sestava, kdy každý pracovník má na jednotlivé dny (sloupce) uvedeny tři řádky s údaji o denním fondu (položka Úvazek), odpracované době a přesčasu. V posledním sloupci jednotlivých řádků jsou pak sumáře každé z položek. Přesčas je opět počítán pouze v kladných hodnotách - nedočasy (záporné přesčasy) tedy nejsou na rozdíl od ostatních sestav zohledněny. Ukázku naleznete Zde

Do programu přibyl nový test výkonu, který je vhodný pro ověření HW konfigurace docházkového serveru při paralelní zátěži současného přístupu mnoha uživatelů z klientských stanic přes prohlížeč po síti LAN. Test najdete v admin. menu "Firma / Databáze / Test databáze / Test rychlosti GUI". Test se spustí na určitém počtu PC a ve smyčce zobrazuje různé sestavy z docházky (5 sestav) za náhodné pracovníky a období. Sleduje se zátěž CPU docházkového serveru, využití paměti, vytížení sítě a disků. Vše je popsáno v nápovědě k tomuto testu.

Verze 7.51 z 8.6.2017:
Nově lze zřídit speciální právo pracovníkům, kteří mají za úkol plánovat směny zaměstnanců s osobním rozpisem směn a tito plánovači mají mít přístup jen na plánování směn určitých zaměstnanců nebo oddělení. Doposud museli mít buď plný přístup k editaci docházky, nebo přidělené admin. právo do modulu plánování směn, kde ovšem mohli plánovat všem. Nově lze plánovače pustit opravdu jen na plánování směn určité skupiny lidí. Tedy bez plného práva plánování všem i bez možnosti editace příchodů, odchodů atd.
Stačí v menu "Zaměstnanci / Práva editace" založit nové právo v číselníku a nastavit mu novou položku "Jen směny". Poté do něj zadat zaměstnance či oddělení, kterým mají být směny plánovány a toto právo v editaci údajů zaměstnanců přidělit tomu, kdo bude plánování provádět. Plánovač se poté přihlásí do svého uživatelského menu a v zelené v části "Editace / Editace docházky" zvolí komu a na jaké období chce plánovat. Zobrazí se klasické menu editace docházky, ale kromě nastavování kategorií (směn), nemůže provádět žádné jiné úpravy. Tlačítkem "Měsíční plán hromadný" může zobrazit celkový přehled měsíčního plánu směn všech zaměstnanců.

Ve stravovacím systému lze pro jednotlivá oddělení a jídla určit cenu na různá období. Nastavení, které je v dosavadním menu "Ostatní / Obědy / Ceny dle oddělení" bylo rozšířeno o datumovou položku "Platí od". Takže nyní lze určit intervaly platnosti cen jídel. Čímž je vyřešena situace, kdy třeba od půlky měsíce potřebujete změnit cenu jídel externím strávníkům. Systém tím rovněž správně zohledňuje strávníky s předplaceným kreditem, takže se správně počítá i po provedení změny ceny jídla.

Verze 7.50 z 29.5.2017:
Nastavení "Započítávat pracovní fond i na svátky", které bylo původně v menu "Firma / Editace údajů", bylo přesunuto do nastavení kategorií - "Kategorie / Editace kategorií". Takže lze započtení fondu v den státního svátku nastavit libovolně pro různé kategorie či směny. Čehož využijete například v případě, kdy máte jak pracovníky s měsíční mzdou, tak i úkolové. U kategorií přidělených pracovníkům s měsíční mzdou započítávání fondu na svátky zapnete a u úkolových necháte vypnuto.

Upraveno počítání noční práce v případě, kdy pracovník příjde před začátkem pohyblivé pracovní doby na ranní směnu a tento příchod zároveň spadá do intervalu pro noční práci. Například příchod ve 4:00 na ranní směnu začínající v 5:00 není počítán do noční práce 2 hodinami, ale pouze 1 hodinou (pokud je interval noční nastaven do 6:00 s minimální délkou 1 hodina či méně).

Verze 7.49 z 24.5.2017:
Do programu byla doplněna podpora pro RFID terminály ATEUS-913xxxx od 2N (Helios IP Vario). Jedná se v podstatě o dveřní interkom, který umí otevírat dveře přiložením identifikačních bezkontaktních karet nebo čipů a tyto identifikace lze obslužným programem uložit do datového log souboru. Právě tyto datové log soubory umí Docházka 3000 načíst a použít jako identifikace příchodů a odchodů. Import se pak provádí v menu "Zaměstnanci / Editace docházky / Import dat ostatní" tak, že přes tlačítko "Procházet" zvolíte datový soubor stažený z terminálu a typ v položce "Terminál" nastavíte na "2N-HeliosIPVario". Nakonec spustíte import dat.
Důležité je, že v datovém souboru jsou zaměstnanci identifikováni kartou, takže aby se záznamy přiřadily správným zaměstnancům, je nejprve nutné zadat pracovníky do docházky v menu "Zaměstnanci / Editace údajů", kde zadáte nejen jméno a příjmení, ale položku "ID karta, čip" nastavíte na číslo ID média, které pracovník používá. Což lze zjistit buď přímo na ID kartě nebo v obslužném programu terminálů či přímo v přenášeném datovém log souboru, kde je vždy číslo karty a jméno pracovníka v každém záznamu uvedeno. Protože se v datovém souboru číslo karty při čipování příchodů doplňuje ještě o předčíslí 0200, je třeba zadat v editaci údajů zaměstnanců přes tlačítko "Další ID média" i toto rozšířené číslo. Takže například v editaci údajů bude mít zaměstnanec číslo karty 71ACA5 a přes tlačítko "Další ID média" pak ještě 020071ACA5. První (kratší) číslo bude použito pro rozpoznání čipnutých odchodů, druhé (delší) pro rozpoznání příchodů.
V menu "Firma / Editace údajů" musí být položka "Podpora docházkových terminálů a karet" přepnuta na volbu "Rozvod".

Verze 7.48 z 15.5.2017:
V administrátorském menu "Zaměstnanci / Editace docházky" lze pomocí nového modulu "Doplnění čipnutí" rychle, pohodlně a přehledně opravovat docházku v případech zapomenutých čipnutí, která mohla způsobit následné špatné řazení příchodů a odchodů.
Modul tedy ušetří hodně práce s ruční editací v situaci, kdy máte povoleny noční směny, zaměstnanci využívají automatické rozpoznání příchodu / odchodu při čipování na terminálu a občas si někdo zapomene čipnout, aniž byste si toho včas všimli. Pokud si za těchto okolností někdo například zapomene čipnout odchod v pondělí, může se mu špatně nahrávat docházka až třeba do pátku. Pak bylo ve starších verzích programu nutné opravovat přes editaci docházky celý týden den po dni. Což nový modul "Doplnění čipnutí" výrazně usnadňuje. V něm stačí doplnit pouze chybějící pondělní odchod a ostatní dny se již opraví automaticky. Samozřejmě se nejprve zobrazí náhled formou klasického výpisu docházky s ukázkou všech návazných automatických změn, který buď můžete dále upravit, nebo pokud již vše vyhovuje, změny uložit.
Jestliže si tedy nyní někdo občas zapomene čipnout, je oprava otázkou několika vteřin bez ohledu na to, po jak dlouhé době na chybu přijdete a kolik dní bylo chybou ovlivněno. Přístup do modulu je administrátorovi dostupný i přes nové tlačítko "Doplň chybějící čipnutí" ve spodní části editace docházky.

Ve stravovacím systému v menu "Ostatní / Obědy / Intervaly výdejů" je možné nastavit IP adresu PC, které má připojeno objednávkový terminál a výdejovou čtečku jídel. Pokud žádná adresa nastavena není, akceptuje systém jako doposud všechny platné požadavky (čipnutí objednávek či výdajů). Jakmile nějakou IP adresu nastavíte, jsou dále zpracovány jen požadavky přicházející z tohoto PC a ostatní jsou označeny jako neplatné.

Verze 7.47 z 20.4.2017:
Docházkový systém ve výchozí instalaci používá databázový server MySQL. Existují však i verze docházky upravené pro databázové servery PostgreSQL, MS SQL server a Firebird. Nejpoužívanější byly nyní aktualizovány tak, aby obsahovaly stejné funkce programu jako verze pro výchozí MySQL. Nyní tedy lze verzi docházky 7.47 provozovat i na MS SQL serverech (2008, 2012, 2016) a také na databázovém serveru PostgreSQL. V současné době jsou tedy dostupné tyto verze Docházky 3000:
  7.47 pro MySQL ( v. 3.23 a vyšší )
  7.46 pro PostgreSQL ( v. 9.3 )
  7.46 pro MS SQL ( v. 2008 a vyšší)
  6.58 pro Firebird ( v. 2.5 )
  6.56 pro Oracle ( v. 10g a vyšší )
Drtivá většina uživatelů používá výchozí databázi MySQL, která je součástí standardně dodávaného instalačního programu. Docházkový systém obsahuje při použití MySQL naprosto všechny funkce a moduly. Veškerá dokumentace rovněž předpokládá použití MySQL databáze. Navíc je instalace velice snadná, vše nainstaluje výchozí instalační program docházky a uživatel nemusí mít s databází žádné zkušenosti. Proto tuto databázi používá 99% zákazníků. Další databázové systémy používají jen zákazníci, kteří z vlastních důvodů dávají některé databázi přednost. Například PostgreSQL s Docházkou 3000 využívá v současné době 12 firem, MS SQL pak 7 firem. Ostatní 2 databáze, tedy Firebird a Oracle, používají s Docházkou 3000 jen 2 a 2 firmy. Protože tito uživatelé zatím neprojevili zájem o aktualizaci programu, jsou ve výše uvedeném přehledu u těchto dvou DB systémů uvedené poněkud starší verze docházky. U Firebirdu byl úspěšně otestován přechod na verzi Firebird 3.0, která je asi o 3% rychlejší než 2.5 (nutný export dat z 2.5 a následný import do 3.0). U PostgreSQL pak i funkčnost na aktuální verzi 9.6.2, takže by měly fungovat všechny verze od 6.5 do nejnovější.

V administrátorském menu "Firma / Návody PDF" přibyla nová příručka "Zadávání docházky". Popisuje převod čipování docházky na příchody, odchody, absence, přerušení, noční atd. Shrnuje informace z několika dalších příruček a na jednom místě popisuje postupy, jak například při ručním vkládání docházky přes editaci záznamů správně zadávat seance (příchody a odchody), absence, přerušení pracovní doby, práci na noční atd. atd. Také upozorňuje na nejčastější chyby při ruční editaci záznamů a jak tyto chyby opravit, aby program započítal docházku skutečně správně.

Při čipování docházky ze starších sériových terminálů BM-Term (varianta on-line) a při objednávkách či rušení jídel přes objednávkový terminál ve stravovacím systému, případně výdeji jídel pomocí výdejové čtečky, se nově v prohlížení průchodů ve sloupečku "Kód" zobrazuje ikona ruky držící ID kartu. Tato ikona znamená, že toto čipnutí bylo provedeno na terminálu a nikoli přes PC. Což pomůže zejména ve stravovacím systému, kde jinak nešlo rozlišit, zda objednávku či zrušení jídla provedl pracovník přes webové rozhraní v počítači, nebo právě fyzicky čipnutím na terminálu.

V menu "Firma / Návody PDF" byla příručka "Převody přesčasů" doplněna o návod, podle kterého lze mít snadno plně pod kontrolou denní přesčasy. A to zejména v případě, kdy automaticky žádné přesčasové hodiny uznávat nechcete, ale občas přeci jen potřebujete sami přesně určit, na který den má být jaká výše přesčasu započtena. Jedná se tedy v podstatě o schvalování denních přesčasů.

Verze 7.46 z 30.3.2017:
V sestavě "Výkaz" a v sestavě "Výpis s absencemi" je nyní ve výchozím stavu zobrazen i sloupeček "Pracovní doba". A to i při zobrazení sestavy přes ikony v levém horním pásu ikon administrátorského menu. V předchozích verzích byla volba pro zobrazení pracovní doby ve výchozím stavu vypnutá. Takže když si jí pracovník zpracovávající docházku zapomněl aktivovat (stačilo pouze jednou) a výtisk výkazu pak předložil kontrole z oblastního inspektorátu práce, mohly nastat komplikace s vysvětlováním neuznané přítomnosti mimo interval pracovní doby. Nyní je tedy zobrazování pracovní doby ve výchozím stavu preventivně zapnuto (pokud toto později sami úmyslně nezměníte) a tak nevznikají potíže při kontrolách docházky ze strany OIP.

V modulu "Ostatní / Sestava OIP" přibyla nová konfigurační položka "Optimalizace - posunout přítomnost do intervalu pracovní doby". Její zatržení umožňuje vygenerovat sestavu v podobě, kdy není zohledněna přítomnost mimo pracovní dobu nastavenou v kategoriích volbami "Začátek pevné"" a "Konec pevné". V sestavě OIP pak tedy nejsou zohledněny brzké příchody před začátkem pevné pracovní doby ani pozdní odchody po konci pevné pracovní doby. Čímž je možné ve většině případů odstranit ze sestavy nechtěné přesčasy a také třeba i započtené noční či odpolední práce, pokud pracovník přijde například před 6:00, protože mu takto jede spoj, kterým se do zaměstnání dopravuje. Tím se tedy také snižuje pravděpodobnost vzniku potíží při kontrolách docházky ze strany Oblastního Inspektorátu Práce, pokud ke kontrole předložíte pouze takto optimalizovanou sestavu. Tu lze zobrazit i v admin. menu přes prohlížení docházky (např. ikona lupy v levém horním pásu ikon), kde ve výběrovém menu přibyl v pravé nabídce nový typ zobrazení "Optim.OIP".

Nové verze webových prohlížečů začaly zobrazovat varovná hlášení při zadávání hesla pro přihlášení do docházky z jiného PC. Například Mozilla Firefox od verze 52. Pokud docházku stále ještě používáte přes nešifrovaný protokol HTTP, měli byste co nejdříve přejít na zabezpečený přenos protokolem HTTPS, protože tím mimo jiné ochráníte heslo proti odposlechu na síti. Příručku pro nastavení šifrování naleznete přímo v programu v menu Firma / Návody PDF / Nastavení HTTPS.
Pokud z nějakého důvodu šifrovaný přenos používat nechcete (např. máte starou instalaci v RasPi a nechcete jí aktualizovat), ale varovné hlášení webového prohlížeče vám vadí, lze je v nastavení prohlížeče vypnout. Například ve Firefoxu zadáte do adresního řádku text about:config, zmáčknete klávesu Enter a potvrdíte varování tlačítkem Pokračovat (či podobným). Následně vyhledáte položku "security.insecure_field_warning.contextual.enable" a dvojklikem jí zakážete. Což poznáte tak, že její text bude napsaný tlustším písmem a ve sloupečku Hodnota bude uvedeno False. Ale pokud je to možné, přejděte místo tohoto na šifrovaný přenos dat dle výše uvedeného PDF návodu.

Verze 7.45 z 20.3.2017:
Při editaci docházky je nyní v dolní části zobrazena tabulka s přehledem nároků, čerpání a zůstatku dní dovolené na aktuální rok. Takže pokud vedoucí nahrává přes editaci docházky pracovníkovi dovolenou, má ihned informaci o tom, kolik dní k čerpání zaměstnanci zbývá. Pokud by omylem nahrál více dovolené, než na kterou má pracovník nárok, zobrazí se v tabulce u záporného zůstatku ikona výstražného trojúhelníku.

Administrátorovi se v menu "Zaměstnanci / Prohlížení docházky" kliknutím na malou ikonku "listu nastavení" v řádku konkrétního dne zobrazí i informace o tom, zda má pracovník upraveno uznávání přesčasových hodin vyjímkou zadanou přes menu "Zaměstnanci / Povolování přesčasů". Pokud ano a uznávání přesčasových hodin je na tento do zakázáno či povoleno oproti výchozímu nastavení kategorie, je možné tuto vyjímku přímo přes "listu nastavení" v prohlížení docházky smazat. Navíc se nově zakládání a mazání těchto vyjímek loguje, což lze dohledat v menu "Zaměstnanci / Editace docházky / Historie oprav".

Do historie přenosů dat z terminálů BM-Finger, o které má administrátor přehled v menu "Firma / Historie přenosů BM-Finger" se nyní logují i přenosy spuštěné ručně importem souboru v menu "Zaměstnanci / Editace docházky / Import dat ostatní" nebo v menu "Firma / Terminály BM-Finger / Import dat ze souboru". Takže nyní lze dohledat statistiky i o ručně přenášených datech pomocí souborů například přes USB flash disk (flešku). Víte tedy, kdy jste naposled přenášeli data i z terminálu, který není připojený do sítě LAN, kolik záznamů bylo přeneseno, jak dlouho import trval a jaká byla poslední identifikace v importovaném souboru.

Verze 7.44 z 15.3.2017:
Tato verze rozšiřuje funkce analytického modulu OLAP, přidaného do programu ve verzi docházky 7.43 (viz níže). Modul OLAP umožňuje vytvářet vlastní sestavy z dat docházky. Částečně by se dal přirovnat k funkci kontingenčních tabulek (Pivot Table) z Excelu či jiných tabulkových programů. Navíc tato verze přidává i funkci obdobnou kontingenčnímu grafu.

V administrátorském menu "Zaměstnanci / Prohlížení docházky / Analýza dat - OLAP" přibyla možnost vyhodnocení historických dat. Pokud jste již dříve přenesli data do modulu OLAP a následně jste po nějaké době vymazali z docházku některého pracovníka, či oddělení a podobně, v modulu OLAP data zůstávají a lze je stále používat k analýzám. Slouží k tomu 3 nové datové krychle:
Historie - obsahuje historické dimenze s informacemi o zaměstnancích, kategoriích a odděleních. Dále míry pracovní doby, přesčasů, fondů, nočních, odpoledních atd. atd.
Historie Vše - obsahuje výše uvedené a dále doplněné o míry absencí, seancí, průchodů atd.
Průnik - umožňuje porovnat rozdíly mezi historickými a aktuálními daty dimenzí. Tedy například dohledat, jak se přejmenované oddělení původně nazývalo. Nebo jak se pracovnice jmenovala ještě za svobodna, pokud již u vás pracovala a po sňatku jí bylo v editaci údajů zaměstnanců změněno příjmení.
Možností je celá řada a analytické schopnosti modulu OLAP v docházce se tímto dále rozšiřují.

Ve stejném menu "Zaměstnanci / Prohlížení docházky / Analýza dat - OLAP" přibyla dvojí možnost kontroly konzistence dat, která byla do modulu OLAP již dříve přenesena. Tato kontrola upozorní na stav, kdy došlo k následné editaci dat v docházce, která není v datech modulu OLAP zohledněna a umožní spustit nový přenos jen těch dat (zaměstnance, měsíce a roku), která jsou změnou ovlivněna. Viz nové tlačítko "Kontrola tabulky faktů" a nebo možnost kliknout v tabulce "1. OLAP - Příprava dat" přímo v řádku roku a sloupci měsíce na číslo udávající počet zaměstnanců, jejichž data jsou v tomto období v modulu OLAP připravena. Zobrazí se souhrn dat jednotlivých zaměstnanců s upozorněním na ty, u kterých byla provedena změna a s tlačítkem Přenos pro nový přenos dat. Zároveň lze kliknutím na tlačítko Data zobrazit přesná data uložená v modulu OLAP pro zaměstnance ve vyhodnocovaném období.

V menu "Zaměstnanci / Prohlížení docházky / Analýza dat - OLAP / Přejít do modulu OLAP k analýze připravených dat" přibylo po zobrazení sestavy reportu nové tlačítko pro zobrazení grafů. Takže analyzované údaje je nyní možné zobrazit i graficky, což zlepšuje přehlednost dat výsledné sestavy. Stačí zvolit, které sloupce sestavy chcete do grafu zahrnou a na jakou osu. Po potvrzení voleb se graf vykreslí. Navíc je k němu možné dopsat vlastní textový popis.

Verze 7.43 z 9.3.2017:
V administrátorském menu "Zaměstnanci / Prohlížení docházky" přibyl modul "Analýza dat - OLAP". Jedná se o modul umožňující rozsáhlé analytickému zkoumání dat z docházky, vytváření vlastních sestav, i možnost jejich exportu do Excelu a ukládání reportů. Podrobný návod k práci s modulem najdete pod ikonou "Návod k OLAP - PDF". Účelem modulu je poskytovat odpovědi na dotazy typu:
- Kterých 5 pracovníků z oddělení Výroba odpracovalo za minulé čtvrtletí nejvíc přesčasových hodin na nočních směnách?
- Kdo z celé firmy čerpal v loňském roce nejvíce nemocenské vycházející na úterky?
- Jaký je průměr uznané pracovní doby za minulý měsíc v oddělení Sklad?
- Kterým pracovníkům byla v 1. čtvrtletí loňského roku nejčastěji ručně editovaná docházka a jaká přitom byla výše jejich příplatků?
Atd. atd. Typů dotazů, na které lze v modulu OLAP najít odpovědi jsou stovky. Stačí si myší naklikat výstupní sloupce sestavy, nastavit případné omezující podmínky, vybrat aplikaci statistických funkcí (sumární, průměry, minima, maxima, počty) na vhodné položky (ukázka), nechat sestavu zobrazit a případně v ní upravit řazení dat a podobně (ukázka). Analytický modul OLAP je dostupný i z uživatelského menu "Ostatní / OLAP", pokud má přihlášený uživatel právo na prohlížení docházky všech zaměstnanců.

Verze 7.42 z 2.3.2017:
V administrátorském menu "Ostatní / Absence" přibylo tlačítko "Roční přehled absencí všech pracovníků". Umožňuje rychle zjistit čerpané či dopředu nahrané absence na celý rok. Což lze využít například pro přehled plánu dovolených a podobně. Ve výchozím zobrazení jsou vypsány všechny kódy absencí a přerušení za všechny pracovníky a aktuální rok. V horní části je výběrové menu, ve kterém můžete změnit rok, vypsat jen konkrétní absenci, zahrnout jen celodenní absence nebo povolit i krátkodobá přerušení pracovní doby, či výpis pracovníků omezit je na určité oddělení. Protože jsou na konci tabulky i sumární údaje za typy absencí a pracovníky, tak není problém například zjistit, kdo z určitého oddělení byl v loňském roce třeba nejvíce nemocen a podobně.
Roční výpis absencí všech pracovníků je dostupný i z uživatelského menu "Ostatní / Roční absence". A to pokud má přihlášený uživatel právo na prohlížení docházky ostatních zaměstnanců. Pak může v seznamu zaměstnanců vybrat volbu "Všechny pracovníky" a je přesměrován na tuto novou sestavu.

V modulech "Zaměstnanci / Povolování přesčasů" a "Kategorie / Osobní rozpis směn / Editace kalendáře" přibylo nové zatržítko "Zakázat automatické ukládání změn". Ve výchozím stavu volba zatržena není a po každé provedené změně se tedy tato hned uloží do databáze, obrazovka se aktualizuje a ve změněné "buňce" jsou hned viditelné důsledky (interval nastavené směny či uznaná prac. doba). Pokud ale potřebujete upravit více dní najednou, může toto automatické ukládání vadit, protože nemůžete pro přepínání mezi buňkami používat tabelátor a navíc na pomalém PC může načítání každé změny zdržovat. Proto se dá automatické ukládání zakázat, takže úpravy hodnot více dní provedete rychle jen s pomocí klávesnice - šipky pro úpravu hodnoty a tabelátor pro přeskok na další den.

Pokud používáte podnikový informační systém Byznys VR či Byznys ERP od firmy JKR s.r.o. (nově Byznys Software s.r.o. patřící pod Solitea a.s.), je možné přenášet do něj data z Docházky 3000 a to konkrétně exportem výsledovky (Ostatní / Výsledovka), kdy se používá konvertovaný soubor vysledovka2.csv obsahující údaje ve formátu vět pro různé mzdové složky. Tedy stejný princip, jaký se používá například pro přenos dat do systému Premier.

Verze 7.41 z 10.2.2017:
EET modul nyní jako součást docházkového systému. V menu "Ostatní" přibyl nový modul "EET On-line". Obsahuje jednoduché řešení elektronické evidence tržeb, které je zdarma dostupné pro uživatele docházkového systému. Stručný popis používání:

Základní nastavení provozovny se provede v menu "Ostatní / EET / Provozovna", kam uvedete údaje jako je název provozovny, adresa, zda jste či nejste plátci DPH, DIČ, ID číslo provozovny a pokladny uvedené při registraci k EET u finanční správy.

Dále v menu "Ostatní / EET / Certifikát" nahrajete certifikát vygenerovaný na daňovém portálu - soubor s příponou .p12 obsahující certifikát. Je také třeba zadat heslo k certifikátu, aby jej program mohl používat při komunikaci s daňovou správou. Po nahrání je možné pomocí tlačítka "Test certifikátu a hesla" ověřit, zda umí program certifikát použit a zda je heslo zadané správně. V systému je již nahraný i testovací certifikát (pro playground), takže modul EET v docházce můžete dopředu "nanečisto" otestovat i bez nahrání vlastního ostrého certifikátu.

Nyní již v menu "Ostatní / EET / Nová účtenka" můžete začít vytvářet účtenky. Jednoduše pomocí formuláře zadáváte název prodávané položky, jednotkovou cenu a množství. Plátci DPH ještě vyberou sazbu daně. Takže například zadáte název Ponožky, cena za kus 35 Kč, počet kusů 1, základní 21% sazba DPH. Nebo např. neplátce zadá jen název Krmivo Darling, cena 40 Kč, množství 5 kg a kliknete Vlož. Položka se přidá do rozpracované účtenky. Pokud nechcete údaje zadávat stále dokola, můžete si přes tlačítko "Číselník položek" zadat jména položek, jejich ceny a plátci DPH i sazby daně do číselníku. Pak při vkládání zboží do dokladu pouze klikáte na tlačítka, která odpovídají položkám z číselníku. Takto vložíte na účtenku všechny prodávané položky. Chybně zadané položky můžete mazat. Jakmile máte účtenku kompletní, kliknete na tlačítko "Hotovo, poslat do EET a tisk". Program pošle účtenku do systému EET daňové správy a zobrazí účtenku v samostatném okně k tisku, takže jí vytisknete na běžné tiskárně, kterou máte u PC a předáte zákazníkovi. Pokud se odeslání do EET úspěšně zdařilo, obsahuje účtenka kódy FIK a BKP. V opačném případě, když se spojení s EET systémem do 10 vteřin nezdaří, bude účtenka obsahovat kódy BKP a PKP.
Ukázky: zadání, tisk

Již vydané účtenky najdete v menu "Ostatní / EET / Vydané účtenky". Zde je můžete prohlížet jak jednotlivé účtenky, tak zobrazovat sumární reporty a provádět exporty dat. Ty účtenky, které se nepodařilo odeslat do EET, jsou v seznamu zvýrazněné a obsahují tlačítko "Znovu odeslat do EET". Což byste měli provést do 48 hodin po vydání účtenky zákazníkovi.
Program i při vstupu do modulu EET z menu docházky kontroluje, zda mezi vydanými účtenkami nejsou nějaké neodeslané a pokud je nalezne, hned Vás o tom informuje, abyste nepřekročili lhůtu pro zjednodušený režim evidence.

Verze 7.40 z 6.2.2017:
Docházkový systém nyní podporuje šifrovaný přenos dat pomocí protokolu https. Takže data přenášená po síti mezi hlavním počítačem docházky (docházkovým serverem) a počítačem či prohlížečem klienta, jsou nyní chráněna šifrováním (ukázka). Správně funguje také komunikace s terminály, ať již biometrickými připojenými do počítačové sítě, tak i starými, připojenými přes sériový port. Součástí programu je dokumentace, podle které si můžete používání šifrovaného https i nešifrovaného http protokolu upravit. Takže pokud chcete šifrování vynutit a nešifrovaný přenos úplně zakázat, či umožnit volbu a povolit oba protokoly zároveň, či zůstat jen u nešifrovaného protokolu http jako doposud, najdete postup v příručce Nastavení HTTPS v menu Firma / Návody PDF. Nástroje pro tvorbu certifikátu jsou součástí programu.

V menu "Ostatní / Spisy" přibylo tlačítko Tisk. Přes něj je možné zobrazit všechny dostupné spisy v podobě tabulky vhodné k tisku. Tedy bez grafických prvků, bez zadávacích a vyhledávacích formulářů a s povoleným zalamováním textu v buňkách tak, aby se výtisk pokud možno vešel na šířku strany formátu A4.

Na sestavách Výkaz, Výsledovka, Přehledka, Výpis s absencemi, UniExport, ExportXML, v exportech do mezd atd. atd. se nyní lépe promítá nastavení položek "Odečíst automaticky vloženou přestávku při půldnu dovolené", "Potlačovat přestávku i u krátkodobých absencí s vypnutým uplatňováním přest." a "Přestávku vložit již v průběhu poslední minuty fondu" z menu "Firma / Editace údajů". Dříve bylo třeba upravovat položku "Korekce přestávek" u jednotlivých sestav. To již není nutné a nastavení se přebírá z konfigurace výše uvedených parametrů v údajích firmy.

Pokud chcete docházkový systém provozovat pod Linuxem a používáte virtualizaci založenou na platformě KVM / Qemu, je k dispozici hotový obraz disku s docházkou v Debianu i pro tuto platformu. Návod je součástí PDF příručky pro VirtualBox na instalačním i aktualizačním CD docházky.

Verze 7.39 z 31.1.2017:
V menu "Zaměstnanci / Práva editace" přibyl v horní tabulce definovaných práv nový sloupeček Držitelů. Zobrazuje se v něm počet zaměstnanců, kteří mají odpovídající právo přiděleno. Po kliknutí na číslo se zobrazí i jmenný seznam těchto oprávněných pracovníků.

V menu "Kategorie / Plovoucí kateg." přibyl také v horní tabulce definovaných plovoucích kategorií a osobních rozpisů nový sloupeček Členové. Rovněž se v něm zobrazuje počet zaměstnanců, kteří mají odpovídající plovoucí kategorii přidělenu. Po kliknutí na číslo se opět zobrazí i jmenný seznam těchto pracovníků.

Program u exportů do mezd, výsledovky, výkazu a dalších výpočetně náročných sestav nyní kontroluje, zda právě neběží výpočet spuštěný jiným uživatelem z jiného PC (jiné IP adresy). Pokud ano, počká až 20 vteřin na dokončení již běžícího konkurenčního výpočtu a až poté spustí výpočet pro dalšího uživatele. Oba jsou také o tomto informováni. Tím je zamezeno možnému konfliktu prostředků např. při souběžném zpracování exportu do mezd, který by spustilo více mzdových účetních současně na různých počítačích.
Kontrola se provádí podle IP adresy klientského PC a nefunguje tedy například při přístupu klientů přes proxy server.
U klasického prohlížení docházky, editace a dalších běžný úkolů souběžnost nevadí, výpočty se vzájemně neovlivňují, kontrola se tedy u nich neprovádí a není třeba čekat i když tyto operace provádí mnoho uživatelů současně.

Verze 7.38 z 20.1.2017:
Nově přibyla možnost udělit právo k editaci docházky, které povolí pouze přístup na absence. Takže když potřebujete, aby např. vedoucí mohl zadávat podřízeným dovolené, nemoci a další celodenní absence, ale nemohl zadávat, měnit či mazat časy příchodů a odchodů, lze mu právo tímto způsobem nastavit. Stačí, když administrátor založí v menu "Zaměstnanci / Práva editace" v horní části právo, u kterého zatrhne novou volbu "Jen absence". Poté ve spodní části nastaví čí docházku bude možné tímto právem měnit (konkrétní pracovníky či celá oddělení). Nakonec v menu "Zaměstnanci / Editace údajů" toto právo přidělí požadovanému pracovníkovi (např. vedoucímu) nastavením položky "Editace docházky" na nově založené právo. Tento pracovník se pak přes své uživatelské menu dostane v zelené části pro editaci docházky na povolené zaměstnance a bude jim moci vkládat, upravovat a mazat celodenní absence a kódy přerušení. Na editaci časů příchodů a odchodů se nedostane.

Pokud používáte přenos dat mezi docházkovým systémem a mzdovým modulem Pamica (Pohoda), je nyní možné zajistit párování dat zaměstnanců mezi docházkou a Pamicou i v případě, že v něm máte zaměstnance očíslované jinak než v docházce nebo nevyhovuje standardní číslování pracovních poměrů. Stačí v docházce v menu "Zaměstnanci / Personalistika" aktivovat v číselníku "0-Osobní údaje" položky "Pamica os.č." a "Pamica poměr". Poté pracovníkům na kartě "Zaměstnanci / Personalistika / 0-Osobní údaje" do těchto aktivovaných položek zadáte individuální osobní čísla a čísla pracovních poměrů tak, aby odpovídala číslům v personalistice Pamiky. Docházka pak do exportu bude takto nastavené kódy uvádět, takže tím vyřešíte situaci, kdy zaměstnance v docházce číslujete jinak než v Pamice.

Verze 7.37 z 16.1.2017:
Administrátorovi přibyl v menu "Zaměstnanci / Prohlížení docházky" modul "Výpis grafický". Ten umožňuje zobrazit odpracovanou dobu a čerpané absence grafickou formou. Každý den má grafické znázornění času (od 0:00 do 23:59) a intervaly, ve kterých byl zaměstnanec přítomen na pracovišti jsou vyplněny modrým pruhem. Intervaly čerpaných krátkodobých absencí pak zeleným pruhem. Jedná se o obdobu denního výpisu či výkazu, ale uznaná doba dne je přehledně graficky vyznačena na stupnici místo klasického textového uvedení časů příchodů a odchodů. Celodenní absence jsou uvedeny klasicky textově, ale s přehledným barevným rozlišením typu absence. Každý den pak kromě grafického znázornění přítomnosti, přerušení a absencí zobrazuje také součtové údaje za uznanou odpracovanou dobu, denní fond, případný přesčas, přestávky, výši příplatků a kategorii pracovní doby. Pokud pracovník nebyl přítomen, nemá nahranou ani celodenní absenci či vyjímku a jedná se o pracovní den starší než aktuální, ve který měl pracovat, označí se tento den červenou barvou a nápisem Neomluven či Nepřítomen. Což pomůže s rychlím nalezením chyb v docházce. Na dny s vyšším než dnešním datumem, na které ještě není zadaná docházka, se zobrazuje text Budoucí období jako informace o tom, že docházka těchto dní bude teprve načipována v budoucnu. V sestavě nechybí také měsíční sumáře fondu, uznané pracovní doby, případné výše přesčasu, počtu přestávek, sumy příplatků počtu dní pracovních, odpracovaných, svátků, víkendů a dní čerpaných celodenních absencí. Přístup k sestavě má nejen administrátor (bez omezení), ale i zaměstnanci ze svého uživatelského menu "Ostatní / Grafická doch.". Podle nastaveného práva se dostanou buď jen na svou vlastní docházku, nebo i na docházku pracovníků stejného oddělení atd. Ukázku tohoto grafického výpisu naleznete ZDE.

V administrátorském menu "Zaměstnanci / Prohlížení docházky" přibyla v horním výběrovém menu pravá položka umožňující volbu vzhledu, jakým se má výpis docházky zobrazit. Výchozí volba je "Klasický", což je standardní výpis používaný doposud. Volba "Kalendář" zobrazí výpis ve stručné formě týdenního / měsíčního kalendáře. Volba "Graficky" odpovídá výše popsanému výpisu se zobrazením časů přítomnosti jako grafického prvku. Volba "Sestava OIP" zobrazí výpis tak, jak jej požadují pracovníci z Oblastního inspektorátu práce při kontrolách pracovní doby. A konečně volba "Kniha" odpovídá papírové předloze Kniha příchodů a odchodů, kterou lze pořídit v papírnictví a na kterou jste byli možná zvyklí před přechodem na elektronickou docházku.

Na klasickém výpise kontrolního listu docházky v menu "Zaměstnanci / Prohlížení docházky" nebo v uživatelském menu v části Výpis se nyní zobrazuje ikona žlutého varovného vykřičníku v případě neomluvené nepřítomnosti. Pokud tedy zaměstnanec nepřišel do práce a ani nemá nahranou celodenní absenci na den, který má podle rozpisu směn nebo kategorie být pro něj pracovní (má nastavený fond) a nejedná se případně o svátek či den v budoucnosti, je na výpise docházky den takto zvýrazněn. Takže rychle poznáte, na kdy chybí načipovaná docházka nebo není nahraná absence a můžete případně sjednat nápravu. Ukázka ZDE.

Pokud máte v menu "Zaměstnanci / Prohlížení docházky" zobrazeno období aktuálního měsíce, lze typ výpisu v horním menu vpravo přepnout na nové volby Do dneška případně Do včerejška. Výpis aktuálního měsíce se tak zkrátí a nezobrazuje budoucí dny, které v tomto měsíci ještě nenastaly. Pokud je tedy aktuálně například 20. dubna, zobrazí se výpis s volbou "Do dneška" jen za dny 1.3. až 20.3. a tedy nikoli do 31.3. U volby "Do včerejška" se zobrazí období 1.3. až 19.3. Sumární údaje spodních součtových tabulek tedy zobrazují jen data za již odpracované dny (případně včetně dneška) a nejsou tak ovlivněny docházkou neodpracovaných budoucích dnů tohoto měsíce, které ještě nenastaly.

Verze 7.36 z 9.1.2017:
V menu "Firma / Návody PDF" přibyla nová příručka "Uzávěrka docházky". Popisuje činnosti, které byste měli provádět při uzavírání docházky po konci měsíce a dále při přechodu do nového roku. Tedy zejména kontrolu přenesení všech načipovaných dat z terminálů, kontrolu a opravu chyb čipování příchodů, odchodů, přerušení a absencí, převody přesčasů, tisk vhodných sumární sestav pro zpracování například ve mzdách či export dat do mezd, tisk vhodných podrobných sestav pro kontroly ze strany úřadů, uzavření starého období proti editaci atd. atd. Dále operace po konci roku, zejména převod zůstatků dovolených a nastavení nových nároků na příští rok, nastavení sazeb náhrad na stravné na služebních cestách, kontrolu databáze svátků atd.

V modulu "Ostatní / Dovolené" se v tabulce přehledu dovolených ve sloupečku "Čerpáno" nově zobrazuje malá ikona kalendáře v řádcích jednotlivých pracovníků. Kliknutím na ní je možné zobrazit roční kalendář s vyznačenými dny čerpání dovolené. Takže při meziročních převodech nevyčerpané dovolené můžete rychle zjistit, na které dny mají pracovníci dovolenou nahranou a jestli jste například nezapomněli nahrát dovolenou na prosinec, než spustíte převod zůstatků do dalšího roku. Stejně tak se tyto ikony zobrazují i v menu "Ostatní / Dovolené / Převod nevyčerpané dovolené z loňska", takže potřebné informace můžete dohledat i pokud převod provádíte až v lednu roku nového.

Pokud tisknete sestavu čerpaných absencí v menu "Ostatní / Absence", uvítáte novou volbu "2 sloupce". Ta se zobrazí, pokud je v tabulce více než 10 záznamů. Při jejím zatržení se výpis rozdělí do dvou sloupců umístěných na stránce vedle sebe, takže jsou-li záznamů desítky či stovky, spotřebuje tisk polovinu stran než doposud.

Pokud používáte přenos dat mezi docházkovým systémem a mzdovým modulem systému Helios, je nyní možné zajistit párování dat zaměstnanců mezi docházkou a Heliosem i v případě, že v něm máte zaměstnance očíslované jinak než v docházce. Stačí v docházce v modulu personalistiky (Zaměstnanci / Personalistika) přes tlačítko "Uprav nebo přidej položky do číselníku 0 - Osobní údaje" aktivovat novou položku číselníku nazvanou "Helios os.č.". Poté v personalistice vyplnit zaměstnancům do této položky osobní čísla, které mají přidělena v Heliosu. Dokonce se nemusí jednat jen o čísla, ale lze použít i písmena a další znaky. Docházka pak do exportního XML souboru, kterým se přenáší data z docházky do Heliosu v menu "Ostatní / Exporty do mezd / Helios", bude místo osobního čísla (indexu) zaměstnance v docházce vyplňovat hodnotu uvedenou v personalistice v položce "Helios os.č.". Takže vše bude fungovat i když máte v Heliosu zaměstnance očíslované jinak než v Docházce.

Verze 7.35 z 2.1.2017:
V menu "Ostatní / Spisy" přibyla možnost vkládat přímo soubory s evidovanými dokumenty. A to v části pro vložení nového spisu, kde přibyla položka "Soubor", do které lze přes tlačítko "Procházet" načíst datový soubor s kopií spisu. Např. v PDF, oskenovaného v JPG či přímo soubory aplikací jako Office a podobně. Dále přibylo zatržítko, pomocí kterého lze zaslat oznámení uživateli, kterému spis vkládáte. Takže se o novém spise dozví hned, jak se přihlásí do docházky, případně pokud máte nakonfigurováno přenášení oznámení do terminálu, tak i při čipování docházky na terminálu. Pokud pak tento uživatel ve svém uživatelském menu soubor spisu zobrazí, je spis označen jako přečtený. Zároveň pokud oznámení se spisem adresát označí jako vyřízené, obdrží odesilatel doručenku s touto informací.
V modulu spisů tedy lze posílat ostatním zaměstnancům různé sobory a sledovat, zda si je už zobrazili, případně i označili jako vyřízené. Adresát může přiložený soubor prohlížet i v modulu oznámení při zobrazení doručené zprávy s informací o novém spise, kde je dostupný i odkaz k zobrazení souboru. Došlo tedy k propojení funkčnosti modulu spisů, oznámení a personalistiky. Zároveň byla v modulu spisů optimalizována ostatní stávající funkčnost, doplněna aplikace práv, modernizován vzhled a výrazně doplněna nápověda dostupná přes ikonu otazníku vpravo dole.

V menu "Ostatní / Spisy" dále přibylo nové tlačítko "Zobrazit vše dostupné". Pomocí něj můžete zobrazit najednou informace ke všem spisům, v plném znění položky Text a bez omezení na 10 záznamů výpisu.

Výše sazeb náhrad stravného na služebních cestách se pro rok 2017 nastavuje v menu "Firma / Sazby sl.cest" dle délek služební cesty na tyto částky:
72,- Kč pro 5 až 12 hodin
109,- Kč pro 12 až 18 hodin
171,- Kč pro více jak 18 hodin
U nových instalací systém nastaví správné sazby při zakládání firmy. Stávající uživatelé si nové sazby aktivují až po zpracování docházky za minulý rok.

Verze 7.34 z 27.12.2016:
V administrátorské menu "Zaměstnanci / Prohlížení docházky" přibyl nový stručný měsíční přehled docházky dostupný pod tlačítkem "Stručná měsíční docházka". Slouží k jednoduchému přehledu docházky vybraného zaměstnance ve zvoleném období. Formou měsíčního kalendáře zobrazí na každý den údaje o přítomnosti, tedy čas prvního příchodu a posledního odchodu nebo typ celodenní absence. Dále délku uznané pracovní doby a případného přesčasu - kladného či záporného balance. V pracovní den s neomluvenou nepřítomností zobrazí výstražné otazníky. V sestavě nechybí také týdenní a měsíční sumáře fondu, uznané pracovní doby a případné výše přesčasu. Ukázku naleznete ZDE.

Ve webovém aplikačním rozhraní docházkového systému (webapi) přibyla nová funkce na čtení aktuálního datumu a času hlavního PC docházky - docházkového serveru. Což lze využít např. k synchronizaci časových údajů externího systému napojeného přes webapi na docházku.

Verze 7.33 z 21.12.2016:
Docházkový systém nyní podporuje instalaci i na Windows server 2016 včetně přenos dat z biometrických terminálů BM-Finger. Podporovány jsou tedy všechny verze Windows od roku 2000 až do nejnovějších klientských i serverových, 32 i 64 bitových.

V administrátorském menu Kategorie přibyl nový modul Příplatkové absence. Ten nahrazuje původní konfigurační položku "Započítat služební cestu do vyhodnocení noční, odpolední, víkendů a svátků" v nastavení firmy, která byla zrušena. Nový modul Kategorie / Příplatkové absence přebírá její funkci a navíc umožňuje kromě služební cesty vybrat i libovolné další kódy přerušení a absencí, které se mají do příplatkové doby nočních, odpoledních, víkendů a svátků započítávat. Takže pokud máte samostatný kód například pro zahraniční služební cesty, montáže či jiné kódy přerušení, které de facto znamenají výkon práce mimo pracoviště, můžete nyní do příplatků zahrnout i je a na sestavách jako je Výkaz, Výsledovka, Přehledka, Výpis s absencemi, Sestava OIP atd. již bude nastavení také zohledněno.

Do programu byla doplněna podpora nového RFID terminálu BM-F201 s identifikací pomocí bezkontaktních karet nebo čipů. Umožuje zadávat 3 typy absencí, má i česky mluvené hlasové pokyny atd. Datové spojení pomocí počítačové sítě LAN nebo když není k dispozici, tak ruční přenos dat fleškou. Terminál má i výstup na otevírání dveří a umožňuje připojení externí voděodolné čtečky BM-F101e pro možnost oboustranného otevření dveří a identifikaci. Do programu se terminál zadává přes menu Firma / Terminály BM-Finger, kde po nastavení IP adresy atd. přepnete položku Formát na volbu 3 - BM-F702,F201. Poté již program s terminálem komunikuje automaticky stejně jako s jinými biometrickými terminály připojenými do LAN. Pokud terminál do sítě zapojovat nechcete, lze data přenášet i ručně pomocí USB flash disku (flešky). Import se pak provádí ve stejném menu pomocí dolního tlačítka Import dat ze souboru, kde po zvolení datového souboru 1_attlog.dat přepnete položku Terminál na volbu BM-F702,F201 a spustíte import dat.

Verze 7.32 z 8.12.2016:
V administrátorském menu "Firma / Editace údajů" přibyla v položce "V prohlížení docházky zobrazovat skutečné časy čipnutí na term." nová volba "Vždy". Ta zajistí, že se na výpise kontrolního listu docházky budou vždy zobrazovat i přesné časy čipnutí na terminálu. A to i když záznam času příchodu či odchodu nebyl zaokrouhlen ořezáním či dodatečně ručně editován - viz další volby této konfigurační položky.

V menu "Firma / Návody PDF" přibyla položka"Hledej v nápovědě". Ta zobrazí podrobnou nápovědu k programu doplněnou o horní vyhledávací políčko. Když do něj začnete zadávat hledaný text, zobrazují se již během psaní (od 3. zadaného znaku) průběžně výsledky hledání a také návrhy tvarů hledaného slova. Takže již při psaní průběžně vidíte, jaká témata program k zadané části slova našel a také vám napovídá, jaké další tvary zadávaného slova se v textu nápovědy vyskytují. Nalezená témata nápovědu jsou zkráceně zobrazována pod sebou a pokud na text kliknete, zobrazí se celé znění vybraného témata. Takto tedy můžete rychle prohledat celou on-line nápovědu. Ta má k této verzi přes 150 stran textu, takže nová funkce hledání umožní rychleji nalézt např. funkci, kterou právě potřebujete a její podrobné vysvětlení.

Verze 7.31 z 28.11.2016:
Pokud se administrátor přihlašuje do programu z počítače, který má větší monitor a okno prohlížeče má tak šířkový rozměr 1800 bodů a více, je v pravé části vedle modrého okna se stručným menu zrychlených voleb zobrazeno ještě další nové okno (oranžově podbarvené). V něm se zobrazuje z průchodů přehled posledních 5 čipnutí docházky a graf vývoje počtu dnešního čipování. Pod ním je ještě druhá tabulka s posledními 5 přihlášeními do docházky přes PC. Údaje jsou vlastně rychlým náhledem do klasických přehledů v menu "Ostatní / Průchody" a "Firma / Historie logování". Pod tabulkami je navíc i možnost změnit počet zobrazených řádků.
O tyto rychlé přehledy však není administrátor ochuzen, ani když se přihlašuje ze zařízení s menším displejem. Nové okno se sice nezobrazí hned, ale stačí kliknout na novou pravou šipku v pravé dolní části stručného menu a nové okno se zobrazí místo stávajícího. Levá šipka pak umožňuje návrat zpět do stručného menu zrychlených voleb.

V administrátorském menu "Firma / Historie logování" lze v přehledu přihlášení do programu zjistit operační systém počítače a typ webového prohlížeče, ze kterého se uživatel či administrátor do docházky hlásil. Jedná se o ikony v novém předposledním sloupečku "OS Info" tabulky s výpisem historie logování. Takže lze rozpoznat použitou verzi prohlížeče klienta jako je Internet Explorer, Edge, Firefox, Chrome, Safari, Vivaldi, Opera, Netscape, Camino, Seznam, Iceweasel, Midori atd. Dále také typ jeho operačního systému - Windows, Linux, Mac OS, Android či iOS. U Windows odpovídají ikony verzi operačního systému (3.x, 9x, NT, 2000, XP, Vista, 7, 8, 10 a servery 2003, 2008, 2012 atd). Ikony s informací o typu prohlížeče a operačního systému klientů se administrátorovi zobrazují i v novém rychlém přehledu posledních 5 přihlášení - viz předchozí odstavec výše. Pokud nad ikonou necháte na několik vteřin ukazatel myši, zobrazí se informace i textově. Když na nějakou ikonu operačního systému či prohlížeče kliknete, zobrazí se statistika používání jednotlivých operačních systémů a prohlížečů u klientů při přihlašování do docházky za posledních 12 měsíců - viz ukázka ZDE.

Přehled posledních 7 přihlášení do programu mají k dispozici i běžní zaměstnanci ze svého uživatelského menu. Zobrazuje se v nové dolní fialově podbarvené části. Neobsahuje ale údaje za všechny pracovníky, ale vždy jen vlastní historii logování přihlášeného zaměstnance. Ten tak může poznat, že se na jeho účet snažil přihlásit někdo jiný, kdy se tak stalo a z jakého PC dle IP adresy včetně detekce operačního systému a použitého prohlížeče.

Verze 7.30 z 16.11.2016:
Administrátor může v nastavení firmy přepnout položku "V prohlížení docházky zobrazovat skutečné časy čipnutí" na novou volbu před Editací. Tato možnost zobrazuje na kontrolním listě v prohlížení docházky u časů příchodů a odchodů postupně v závorkách i časy z databáze průchodů. Takže umí zobrazit čas i v případě, že byl editací změněn libovolným směrem nebo zcela smazán. Navíc se před datumem zobrazí malá ikonka lupy () na kterou lze kliknout a program pak v novém okně zobrazí údaje z průchodů a z tabulky editací. Takže lze zjistit, co se přesně editovalo, jak vypadaly záznamy před editací a po ní, kdo kdy a z jakého PC editaci prováděl a jaké byly původně časy načipované na terminálu. Máte tedy velice podrobný přehled o tom, co se s údaji dělo, dostupný přímo z prohlížení docházky, aniž byste se museli v menu programu ručně přepínat do průchodů či historie oprav.

Pokud předchozí nastavení v editaci parametrů firmy neprovedete, stále má administrátor možnost v prohlížení docházky informace o provedených editacích rychle zjistit. Ikona lupy se ale zobrazí až po najetí myší nad konkrétní řádek výpisu a to pouze pokud byl editován. Kliknutím na ikonu lze výše uvedené informace zobrazit. Tuto možnost má ale na rozdíl od předchozího k dispozici pouze administrátor a nikoli ostatní pracovníci.

V sestavě Přehledka a Výkaz dostupných např. v menu Ostatní přibylo po dokončení výpočtu nové zatržítko "Zobrazovat měsíční poznámky z převodů". To umožní zobrazit v přehledce či na výkaze textové poznámky zadané do vyhodnocovaného měsíce při převádění přesčasů.

Verze 7.29 z 10.11.2016:
V menu "Firma / Editace údajů" přibyla nová konfigurační položka "Započítat služební cestu do vyhodnocení noční, odpolední, víkendů a svátků". Pomocí ní lze ovlivnit, zda bude čas na služební cestě započten do příplatků za noční práci, odpolední, víkendovou nebo práci ve svátky na sestavách jako je Výkaz, Výsledovka, Přehledka, Výpis s absencemi, Sestava OIP a atd. Starší verze žádný kód přerušení do těchto nároků nepočítaly. Nově se již služební cesta do nároků počítá, ale lze to touto novou položkou změnit.
Pozor - tato výše uvedená položka byla ve verzi 7.33 odstraněna a nahrazena novým menu Kategorie / Příplatkové absence. V něm lze do nočních, odpoledních atd. zahrnout nejen služební cestu, ale i jakoukoli jinou absenci.

Program nyní podporuje další (již třetí) systém pro sledování pohybu vozidel, pomocí kterého lze evidovat docházku a služební cesty řidičů dopravních firem. Ke stávajícím systémům KomTeS a O2 Car Control přibyla podpora pro import dat i ze systému OptiFleet. Import datových souborů se provádí jako doposud v menu "Ostatní / Zákaznické sestavy / Sest.20 - Fepex GPS". Program data převede na záznamy docházky a služební cest, takže údaje s GPSek poslouží jako náhrada za čipovací docházkový terminál.

Při hromadné editaci docházky v menu "Zaměstnanci / Editace docházky / Hromadná editace časů a kódů" je nyní možné existující záznamy i smazat. Slouží k tomu nová zatržítka v novém sloupečku Ulož. Pokud u některých záznamů zatržítka zrušíte a uložíte změny, budou tyto řádky z docházky vymazány.

Byla doplněna podpora pro nové verze terminálů BM-F630 včetně přenosu dat i do instalací využívajících jako docházkový server minipočítač Raspberry Pi.

Verze 7.28 z 20.10.2016:
V menu "Ostatní" přibyla nová položka "Sestava OIP". Jedná se o sestavu obsahující položky, které při kontrolách vyžaduje Oblastní inspektorát práce. Tedy určení denní pracovní doby, přítomnost a čas v normální pracovní době, odpolední, noční, přesčasech a přestávkách. Tedy údaje obdobné jako na výkaze (Ostatní / Výkaz), ale více rozepsané do podrobností časů začátků a konců jednotlivých položek. Takže při kontrole z inspektorátu práce by měla tato sestava obsahovat vše, co kontroloři od zaměstnavatelů požadují. Ukázka sestavy je ZDE.

Pokud administrátor používá levou horní lištu ikon pro prohlížení docházky, editaci docházky, prohlížení výpisu s absencemi a výkazu, pamatuje si program nyní zaměstnance a období, se kterým v těchto 4 modulech naposledy pracoval. Takže při přepínání mezi nimi se automaticky předvolí posledně použitý pracovník a období. Takže při kontrole a úpravách docházky nemusíte při přepínání mezi ikonami v liště stále znovu zadávat požadovaného zaměstnance a období. Předvolba se automaticky zruší při odhlášení nebo pokud se déle jak 5 minut s moduly nepracuje.

Verze 7.27 z 17.10.2016:
Přibyla možnost přímo z prohlížení docházky rychle změnit parametry pro výpočet uznané doby, přesčasu a započítávání absencí. Pokud administrátor prohlíží docházku přes ikonu lupy dostupnou v levém horním pásu ikon, nebo přes menu Zaměstnanci / Prohlížení docházky, zobrazuje se mu při najetí myší na jednotlivé řádky dní načipované docházky nová malá ikonka "listu nastavení" průběžně zobrazovaná mezi sloupci pro odpracovanou dobu a pro přesčas. Kliknutím na ní se rychle dostane do nové přehledné konfigurace zobrazující nastavení rozsahů uznávané pracovní doby (začátek a konec pohyblivé), denního fondu pracovní doby, max. počtu přestávek, započítávání přesčasu, omezení maximální délky denní pracovní doby, rozsahů uznávání jednotlivých načipovaných absencí či přerušení a max. délky uznané absence. Všechna nastavení jsou načtena z platné kategorie, kterou má pracovník na tento den nastavenou, nebo pokud má vyjímku docházky, tak z nastavení této vyjímky. Všechny položky můžete rovnou upravit a tím změnit rozsah započítávané pracovní doby, výše přesčasu, uznávání absencí či přerušení. Změnou se založí vyjímka docházky a vše se přímo projeví na přepočtených údajích uznané pracovní doby a přesčasu, takže průběžně hned vidíte, jaký má úprava parametrů na skutečně vypočtené údaje vliv. Vyjímku lze rovnou zde dále upravovat, případně jí smazat, čímž se načte původní nastavení z kategorie. V nastavení absencí se zobrazují konfigurační tabulky parametrů jen pro ty kódy, které má pracovník tento den skutečně načipované.
Pokud tedy potřebujete při kontrole docházky u konkrétního dne rychle změnit vypočtené údaje, nebo jen zjistit hlavní parametry ovlivňující výpočty, lze vše zařídit bez nutnosti přecházení do jiného menu programu.

Při prohlížení výsledovky (Ostatní / Výsledovka) přibylo pod sestavou vypočtených hodnot nové zatržítko Časy psát jako desetinné číslo. Jeho zapnutím se výsledovka přepíše do podoby, kdy jsou časové údaje vypsání tak, že minuty mají formát desetinného čísla. Takže například místo času 6:30 se vypíše 6,50 nebo místo 172:40 se vypíše 172,66 atd. Tím se velice usnadní práce těm mzdovým účetním, které přepisují údaje ručně do mzdového systému, jenž nepoužívá pro časové hodnoty formát hodin a minut, ale formát desetinného čísla.

Verze 7.26 z 10.10.2016:
Administrátor má nyní v menu "Zaměstnanci / Editace údajů" rychle dostupnou informaci o tom, kteří pracovníci nemají svůj účet pro přihlášení do webového rozhraní programu chráněný heslem. V tabulce se seznamem pracovníků je totiž nová položka Heslo obsahující ikonu odemčeného nebo zamčeného zámku. Pracovníci s prázdným heslem mají tedy ikonu odemčeného zámku a je zde riziko, že se přes jejich účet může do programu přihlásit někdo jiný. Proto by měl administrátor zajistit, aby si tito pracovníci ve svém menu heslo zadali. Případně jim jej může zadat sám buď přes editaci jejich záznamu, nebo kliknutím na ikonu odemčeného zámku je možné nechat program rychle náhodné heslo vygenerovat a zobrazit vám jej, abyste mohli heslo pracovníkovi sdělit. Pokud je ikona odemčeného zámku červená, jedná se navíc o pracovníka, který nejen že nemá účet chráněný heslem, ale má ještě k tomu některá vyšší oprávnění (např. prohlížení či editaci cizí docházky, převody přesčasů, převody dovolených, editace v modulu obědů, aut, spisů atd.).

Pokud máte v docházkovém systému v menu "Firma / Databáze / Záloha do cloudu" povoleno zálohování databáze do cloudu výrobce, lze přes odkaz uvedený v tomto modulu dole zamknout některou ze záloh proti smazání. Cloud výrobce udržuje jen určitý počet záloh zpětně, takže pokud je tento počet překročen, jsou nejstarší zálohy odstraněny. Nově lze tedy zajistit, aby vybraná záloha smazaná za žádných okolností nebyla. Stačí u jména souboru se zálohou kliknout na novou ikonu zámečku, čímž se záloha zamkne a je chráněna proti smazání bez ohledu na její stáří či počet dalších záloh. Zamčená záloha se pozná tak, že její zámeček je uzamčený a barevný. Nechráněné zálohy mají ikonu šedého odemknutého zámečku. Klikáním na ikony lze tedy ochranu konkrétní zálohy přepínat, aktivovat či deaktivovat.

V přehledu historie oprav, který má administrátor dostupný v menu "Zaměstnanci / Editace docházky / Historie oprav", se nyní evidují i vyjímky docházky (zakládání, mazání) a úpravy kategorií pracovní doby (založení, editace, smazání). Rovněž pokud dojde ke spuštění ořezání či posunu časů příchodů a odchodů v modulu "Zaměstnanci / Editace docházky / Ořezání a posun doch.", je tato akce zaevidována v historii oprav. Takže lze dohledat, jak vypadaly záznamy zaměstnanců s časy příchodů a odchodů před spuštění ořezání či posunu a po něm, kdy byla akce spuštěna, ze kterého PC atd.

V menu "Ostatní / Zákaznické sestavy" přibyla nová "Sestava 29 - Domino 1", která generuje XLS soubor s informacemi o přítomnosti pracovníků dle požadavků zadavatele. Jedná se o informace o službách vychovatelů a přítomnosti dětí ve formátu excelového souboru.

Byla optimalizována práce programu v modulu Zaměstnanci / Editace údajů / Vymazaní zaměstnanci (archiv). Takže práce s archivem vymazaných pracovníků je nyní výrazně rychlejší i když obsahuje velké množství záznamů (stovky vymazaných zaměstnanců).

Došlo k rozšíření importu dat řidičů z GPS modulů z aut v menu Ostatní / Zákaznické sestavy / Sest.20-FepexGPS. Přibyla zde možnost importu z dalšího typu datových souborů vytvářených novějšími GPS. Podrobnější informace jsou včetně ukázek uvedeny přímo v programu.

Byla aktualizovaná verze používající MS SQL server místo standardního MySQL. Nyní tedy lze verzi 7.26 provozovat i na MS SQL serverech 2008, 2012 a 2016. Zároveň byl aktualizován instalační návod, kde byla doplněna instalace s Windows Serverem 2012 R2 a databází MS SQL Server 2016.

Verze 7.25 z 2.9.2016:
V sestavách "Ostatní / Výkaz" a "Ostatní / Výpis s absencemi" při úvodním zadávání výběrových podmínek přibylo nové zatržítko "Zobrazovat intervaly uznávané pracovní doby". Jeho zatržení umožní v sestavě zobrazit interval nastavené pevné pracovní doby převzatý z nastavení kategorie, kterou má pracovník přidělenou (zohledňuje i plovoucí kategorie, osobní rozpisy, vyjímky atd). Pokud je pevná doba nastavená na 0:00 (začátek i konec), použije program nastavenou dobu pohyblivou. Údaj se na samotné sestavě zobrazí v novém sloupečku "Pracovní doba". Tuto informaci uvedenou na sestavách nově požadují kontroly z inspektorátu práce. Program si změnu nastavení zatržítka pamatuje.

Interval pracovní doby (viz výše) byl doplněn i do sestavy UniExport v menu Ostatní / Exporty do mezd a do sestavy Ostatní / Export docházky. Konkrétně dvě nové položky Začátek pracovní doby a Konec pracovní doby v posledních sloupcích sestavy.
Dále byl interval pracovní doby doplněn do sestavy Ostatní / XML export do nových položek zacatekpracovnidoby a konecpracovnidoby v části rozvrh. Položky se zobrazí jen pokud jsou obě nenulové.

Byl aktualizován modul exportu dat z docházky do mzdového systému Pamica od firmy Stormware s.r.o. (autor účetnictví Pohoda). Export je v docházce dostupný v administrátorském menu "Ostatní / Exporty do mezd / Pamica" a zohledňuje nový formát XML souboru vyžadovaný mzdovým systémem. Zároveň byly do docházky doplněny kopie obrazovky z programu Pamica, které slouží jako nápověda a podle kterých import ve mzdách spustíte.

V menu "Firma / Databáze / Test databáze" nyní program při spuštění testu a opravy databáze kontroluje i přítomnost indexů nad tabulkami. Pokud některý index chybí, založí se znovu. Jestli se Vám tedy po obnově databáze ze zálohy zdá chod programu pomalejší, doporučujeme tuto kontrolu spustit.

Verze 7.24 z 1.8.2016:
V čárkovačce docházky, která je dostupná v menu Ostatní / Souhrn docházky, přibylo nové zatržítko Časy. Jeho zatržení zajistí, že se na jednotlivé kalendářní dny, ve které byl zaměstnanec přítomen na pracovišti, zobrazí doba přítomnosti místo standardního znaku P. Takže pak čárkovačka rychle zobrazuje dobu přítomnosti v jednotlivých dnech vybraného měsíce u všech zaměstnanců.

V on-line dokumentaci programu, která je dostupná z úvodní obrazovky přes odkaz "Dokumentace k menu", přibyl dole odkazový rejstřík se seznamem témat nápovědy.

Úprava ovladače d2001.exe pro řídící jednotku BM-RJ02 zajišťující stabilní funkčnost v operačním systému Windows 10 verze 1607 označované jako Redstone či Anniversary Update (sestavení 14393). Odstraňuje problém se zaseknutím přenosů čipování z řídící jednotky do programu Docházka 3000 po restartu PC či ovladače. Podobný problém se mohl vyskytnout i po aktualizaci starších verzí Windows a tato úprava jej rovněž řeší.

V administrátorském menu přibyl odkaz na e-shop, ve kterém je možné přímo z programu objednat různé doplňky a rozšíření docházkového systému. Například dokoupit terminály, ID čipy či karty, aktualizaci programu, rozšíření licence při navýšení počtu zaměstnanců firmy atd. atd.

Verze 7.23 z 20.7.2016:
V menu "Ostatní / Výpis s absencemi" si program pamatuje předvolbu zatržítek, která udávají, zda se bude na výpise uvádět čas práce o víkendu, na noční a odpolední, doba práce ve svátek a dále celkový čas fyzické přítomnosti na pracovišti bez absencí. Navíc pokud stejnou sestavu vyvolá administrátor přes ikonu v levé horní liště ikon, tak se zobrazení chová stejně jako ikony pro prohlížení docházky či výkaz. Sestava se tedy hned zobrazuje bez nutnosti klikání na spuštění výpočtu atd. Nad sestavou je (obdobně jako u výkazu) výběrový formulář pro volbu zaměstnance, období a možnost tisku. Přes tlačítko Menu pak může vyvolat klasickou verzi s podrobným výběrovým menu, tedy stejně jako tomu bylo dříve.

Zrychlený výpis docházky vyvolaný z administrátorského menu z lišty ikon (ikona lupy pro prohlížení docházky vlevo nahoře) nyní zobrazuje u řádků sobot a nedělí světle šedé pozadí pro přehlednější orientaci v jednotlivých týdnech zobrazeného měsíce (podobně jako sestava Výkaz). Stejně tak i sestava Výpis s absencemi opět vyvolá z levého horního pásu ikon admin. menu. Oddělení víkendů se zobrazuje jen v prohlížení. Při tisku je pozadí vždy bílé jako doposud.

Pokud do nového měsíce ještě nebyly převedeny přesčasové hodiny z měsíce minulého u žádného zaměstnance, vypisuje program administrátorovi během prvních 5 přihlášení (počínaje druhým) upozornění, že převod přesčasů ještě nebyl proveden.

V menu "Ostatní / Zákaznické sestavy" přibyla nová "Sestava 28 - AlfaClassic", která vychází z výpisu s absencemi, ale zohledňuje požadavky zadavatele. Tedy nezobrazuje v seancích čipnutí s kódem 7, ve sloupci Přestávky zobrazuje místo časů začátku a konce pouze délku 0:30, neprovádí sumární vyhodnocení pro odpolední, víkend a přestávku.

Verze 7.22 z 27.6.2016:
V menu "Zaměstnanci / Povolování přesčasů" přibyl dole přehled měsíčních převodů přesčasů za zvoleného zaměstnance a rok. Pokud je tedy v nastavení firmy zvolený měsíční typ evidence docházky, lze zde dohledat, kolik přesčasových hodin bylo převáděno mezi jednotlivými měsíci. Sloupeček "Převod na vstupu" udává výši přesčasu, který byl do tohoto měsíce převeden z měsíce minulého. Sloupeček "Převod do násled." pak říká, jaká byla výše přesčasu převedeného do měsíce následujícího. Ve sloupečku Rozdíl je rozdíl těchto dvou časů, ze kterého lze poznat, zda byl přesčas spíše čerpán (záporné číslo červenou barvou písma) nebo naopak v tomto měsíci pracovník odpracoval nějaké hodiny navíc oproti fondu (kladné číslo zelenu barvou písma) a tedy k převodu nějaké hodiny přidal nebo alespoň snížil nedočas (záporný přesčas převedený do tohoto měsíce). Lze zde tedy vysledovat historii čerpání a převodů přesčasových hodin v jednotlivým měsících pro vybraného pracovníka.

V menu "Zaměstnanci / Prohlížení docházky" je nový modul "Historie přesčasů". Ten ještě dále rozšiřuje výše uvedené informace o převádění přesčasů, doplňuje další položky a umožňuje zobrazit údaje za několik let najednou. Navíc administrátor může přímo zde přesčasy rychle editovat a převádět. Pomocí zobrazených podrobnějších informací můžete snadno dohledat, jak byly přesčasové hodiny převáděny do dalších období a uvedené údaje lze použít pro analýzu práce s přesčasovými hodinami a jejich čerpání. Případně také pro rozhodnutí o dalším postupu, pokud pracovník přesčas nevyčerpal ve stanoveném intervalu. Tedy například do 3 měsíců a podobně. Navíc ve spodní tabulce je vidět, kdy jaký přesčas vznik, které dny či po jakých částech byl čerpán, případně jaký je doposud nevyčerpaný zůstatek. Zobrazené datumy čerpání zohledňují meziměsíční převody přesčasů a program umí vypsat v rámci zvoleného roku čerpání jak do minulosti, do na následující období. Červeně jsou vypsaná čerpání přesahující dobu 3 měsíců od vzniku přesčasu. Viz ukázka ZDE.
Pokud se nepodařilo veškerý přesčas vyčerpat vždy do měsíce od jeho vyniku, je zobrazen graf ukazující statistiku doby mezi vznikem přesčasu a jeho čerpáním. Tedy kolik přesčasu se vyčerpá do měsíce, do dvou měsíců, tří měsíců atd. Graf zohledňuje převody přesčasů, tedy stejně jako tabulka nad ním.
Když se nepřevádí veškeré přesčasy (včetně mínusových), zobrazí se ještě další tabulka zobrazující předpoklad, jak by se dařilo přesčasy čerpat, pokud by byly převáděny v plné výši. Porovnáním zůstatků mezi předchozí tabulkou (zohledňující skutečně provedené převody přesčasů) a touto předpokldájící plné převádění lze poznat, o kolik více přesčasů by se podařilo vyčerpat. Viz ukázka ZDE.
Podrobná nápověda je přímo v programu dostupná přes ikonu modrého otazníku vpravo dole. Běžní zaměstnanci mají do modulu přístup dle nastavených práv a to přes tlačítko Hist.přesčasů v modré sekci Ostatní uživatelského menu.

Verze 7.21 z 17.6.2016:
V modulu "Ostatní / Výpis s absencemi" je nyní možné zvolit, které absence se mají podrobně vyhodnocovat. Pokud Vás tedy nezajímají například načipované přestávky, lze zrušením zatržítka u jejich předvolby zajistit, že na výsledném výpise nebude jejich sloupeček vůbec zobrazen. Program si předvolbu zapamatuje, takže příště již nebudete muset nechtěné absence vyřazovat. Také lze zvolit, jestli se bude na výpise uvádět čas práce o víkendu, na noční a odpolední, doba práce ve svátek a dále celkový čas fyzické přítomnosti na pracovišti bez absencí.

V modulu plánovacího kalendáře úkolů, který má administrátor i zaměstnanci dostupný v menu "Ostatní / Kalendář", se nyní zobrazují k prohlížení a editaci kalendáře konkrétního pracovníka úkoly nejen na zvolený den, ale i na 3 dny následující. Navíc lze nově v horním menu volby zaměstnance zvolit zobrazení kalendářů hromadně i za celé oddělení nebo úplně všechny pracovníky. Samozřejmě jen pokud má uživatel odpovídající právo prohlížení docházky v nastavení zaměstnanců. Navíc lze při zadávání nového úkolu do kalendáře zvolit i hromadné vložení. Lze tedy vybrat, zda je úkol určen jen pro tohoto jednoho pracovníka, nebo všechny ze stejného oddělení případně úplně všechny z celé firmy. Pak se úkol vloží hromadně všem dle nastaveného výběru. Práce s kalendáři je tedy nyní pohodlnější a rychlejší. Zobrazuje se i fotografie zvoleného pracovníka, pokud je v modulu personalistiky do systému nahraná.

Verze 7.20 z 15.6.2016:
Pokud si zaměstnanci čipují docházku či absence i z počítačů přes webové rozhraní uživatelského menu, je možné počítače podle IP adres pojmenovat a pracovat s nimi jako se stanovišti. Takže tato čipnutí se jeví jako by byla proveden na fiktivním terminálu a lze podle nich vyhledávat či řadit záznamy v přehledu průchodů či přehledu přítomnosti. Číselník IP adres a odpovídajících názvů naplníte v menu "Firma / Terminálový rozvod / Číselník stanovišť" přes nové tlačítko Stanoviště k IP adresám PC. Takto zadaná stanoviště pak lze například i slučovat do lokalit. Také modul Firma / Historie logování umí nově zobrazit nejen IP adresu, ale pokud je definováno, tak i jméno stanoviště. Vše lze navíc kombinovat s povolením přihlašování jen na určitých počítačích, jejichž IP adresy zadáte pracovníkům v modulu Zaměstnanci / Personalistika (viz nápověda k personalistice). Pokud si tedy zaměstnanci mohou docházku čipovat i přes webové rozhraní, lze touto novou funkcí usnadnit identifikaci místa logování do programu a čipování docházky.

Nyní již funguje komunikace s biometrickými terminály po síti LAN i u instalací pro operační systém Linux. Takže Docházka 3000 dokáže v linuxových instalacích komunikovat přímo nejen se staršími terminály BM-Term na sériový port, ale od této verze i po síti LAN s moderními terminály na otisk prstu, mezi které patří například BM-F628, BM-F630, BM-F702, BM-F900, BM-F5000, BM-F7, BM-F380, BM-F302 a další. Licence Windows tedy již není pro žádnou dodávanou konfiguraci potřeba. Přechod na linuxové řešení je možný i pro stávající uživatele.

Pro usnadnění linuxové instalace byly vytvořeny "appliance" pro VirtualBox, VMware, KVM a Qemu obsahující již tuto novou verzi podporující komunikaci s terminály po síti LAN. Appliance obsahují docházku běžící na Debianu. Nemusíte tedy docházku instalovat a nastavovat běhové prostředí, pouze naimportujete hotovou applianci do virtualizačního prostředí.

Verze 7.19 z 2.6.2016:
Do programu přibyl modul plánovacího kalendáře, pomocí kterého si mohou pracovníci definovat úkoly na jednotlivé dny a časy. Na naplánovaný úkol program upozorní jednak při přihlášení do uživatelského menu a navíc také na displeji terminálu hned při čipování docházky. Kalendář mají běžní zaměstnanci dostupný ze svého uživatelského menu z modré sekce Ostatní / Kalendář a také administrátor z menu Ostatní / Kalendář úkolů. V horní části nového modulu jsou zobrazeny malé kalendáře pro minulý, aktuální a následující měsíc. Přepnutí na jiné období se provádí ve výběrovém dialogu nebo šipkami. Dny obsahující již zadané úkoly jsou barevně odlišeny. Při vkládání úkolu do kalendáře tedy vyberete požadovaný den a v dolní části se zobrazí rozvržení hodin vybraného dne. Kliknutím na ikonu tužky v řádku požadované hodiny vyvoláte zadávací dialog, přes který zadáte čas začátku a konce úkolu, typ úkolu, stručný popis a podrobné znění. Položka typ úkolu obsahuje 8 předvoleb (jednání, školení, porada, sl.cesta, telefon, oslava, osobní, ostatní). Po uložení se úkol zobrazí jak v podrobném hodinovém rozvrhu, tak i barevným odlišením dne v horním kalendáři. Existující úkoly lze mazat či upravovat. Intervaly úkolů se mohou křížit. Vložený úkol je v hodinovém rozvrhu pomocí typu přehledně odlišen barvou textu. Uživatelé s právem prohlížení docházky ostatních a vyšším, mohou pracovat i s kalendáři ostatních pracovníků. Nedostanou se však na úkoly s typem osobní. Ty nemohou prohlížet, editovat ani mazat. Je tedy možné, aby např. vedoucí (či administrátor) mohl sám zadávat zaměstnancům do kalendáře úkolů záznamy či je editovat nebo mazat, pokud se nejedná o úkoly, které si pracovník označil jako osobní. Na ty se nikdo jiný nedostane. Lze provádět hromadné výpisy úkolů i předávání existujících úkolů jiným pracovníkům. Program upozorní, když máte na stejný den zadanou celodenní absenci i úkol v kalendáři. Biometrický terminál při čipování docházky zaměstnancem vypíše na displeji datum nejbližšího úkolu (na dnešek či zítřek), čas začátku, konce a stručný popis. Zaměstnanec je tedy ihned při příchodu informován o nejbližším naplánovaném úkolu z kalendáře.

Informace o úkolech z kalendáře na aktuální den nebo nepřečtených zpráv z modulu oznámení nyní dokáží zobrazovat jak biometrické terminály, tak nově i starší terminály na čipy a karty. Jedná se o terminály BM-Term a BM-TermPlus v zapojení přes sériový port a případně s řídící jednotkou BM-RJ02 nebo i bez ní. Varianta s řídící jednotkou vypisuje na LCD displeji terminálu v případě ukolu z kalendáře hlášení typu "Mate 5 ukolu" nebo v případě nepřečteného oznámení pak hlášení "Mate 2 zpravy". U terminálů bez řídící jednotky je výpis kratší a zobrazuje se jen "Ukolu 5" nebo "Zprav 1". Biometrické terminály zobrazují u úkolů i zpráv mnohem více informací. U úkolů je vypsáno datum, čas začátku, čas konce a textový popis úkolu. V případě zpráv z modulu oznámení pak jméno autora zprávy, datum i čas odeslání a předmět zprávy. Nyní tedy již dokáží všechny typy námi dodávaných terminálů zobrazovat zaměstnancům hned při čipování docházky jak úkoly z plánovacího kalendáře, tak nepřečtené zprávy z modulu oznámení. Vše funguje nejen na nových terminálech, ale i na terminálech vyrobených třeba před více jak 10 lety. Takže samotná zařízení není potřeba pro podporu nových funkcí nijak upravovat.

Verze 7.18 z 26.5.2016:
Nově je možné zobrazovat zaměstnancům textové zprávy při čipování docházky přímo na LCD displeji biometrického terminálu. Funkci je třeba nejprve povolit v menu Firma / Terminály BM-Finger novou položkou "Povolit přenos zpráv z modulu Ostatní / Oznámení". Zprávy mohou zaměstnancům posílat ostatní pracovníci přes své uživatelské menu v modré sekci Ostatní, tlačítko Oznámení. Na displeji terminálu se zobrazí hlavička zprávy (od koho je a kdy jí poslal), předmět a pokud se vejde, tak i část textu zprávy. Celou zprávu si pracovník může přečíst, jakmile se přihlásí do docházky přes prohlížeč.
Zobrazování zpráv na displeji podporuje většina biometrických terminálů BM-Finger. Tedy například BM-F702, BM-F900, BM-F5000, BM-F302, BM-F628 a novější verze terminálů BM-F630. Délka zobrazeného textu zprávy je dána počtem znaků, které se na LCD vejdou. Zobrazení na LCD tedy slouží hlavně jako informace, že vůbec nějakou novou zprávu máte. Samotná práce se zprávami se pak odehrává jako doposud v počítači po přihlášení do uživatelského menu zaměstnance přes prohlížeč.

V menu "Ostatní / Kontrola" přibyla nová šestá kontrolní sestava "Kontrola odpočinku mezi směnami". Ta hledá výskyty nedodržení minimální doby odpočinku mezi směnami. Takže program dokáže najít případy, kdy pracovník mezi odchodem z jedné směny a nástupem na směnu další odpočíval méně něž 12 hodin. Parametr minimální doby odpočinku lze upravit. Program samozřejmě rozpozná změny typu práce (zakázky) a také přerušení či krátkodobé absence a tyto zbytečně nevypisuje.
Navíc lze druhým parametrem "Tolerované přerušení práce" zajistit, aby program nevypisoval situace, kdy si pracovník práci přeruší na kratší dobu než 12 hodin, ale z jiného důvodu než krátkodobá absence. Například si potřebuje jen pro něco zajít soukromě mimo firmu a nejedná se tedy o ukončení směny. Pak se tedy vypisují případy, kdy mezi odchodem a následným příchodem uplynula doba delší než tolerované přerušení a kratší než minimální doba odpočinku, přičemž nešlo o krátkodobou absenci (např. služební cestu, lékaře atd.)

Verze 7.17 z 17.5.2016:
V menu Zaměstnanci / Povolování přesčasů přibyla dole nová volba Zobrazovat poznámky. Po jejím zatržení se v kalendáři pro povolování přesčasů zobrazí i případné poznámky. Jedná se o poznámky, které lze zadávat v prohlížení docházky a mohou je tedy vkládat i samotní zaměstnanci. Pokud v den přesčasu dopíší do poznámky zdůvodnění, proč pracovali přesčas, je (při aktivaci nové položky) poznámka zobrazena v povolování přesčasů. Máte tedy více informací k důvodu vzniku přesčasu a můžete tak snadněji rozhodnout, zda uznání přesčasu povolit či zakázat.

V menu "Ostatní / Zákaznické sestavy" přibyla nová sestava "27-Klima 1". Jedná se o sestavu exportu dat docházky dle zadání zákazníka. Výstupem je soubor ve formátu ".xls".

V administrátorském menu "Firma / Databáze / Test databáze" je nový modul Test rychlosti DB a Hdd. Ten umožňuje spustit jednoduchý zátěžový test, pomocí kterého lze posoudit vhodnost výkonu hlavního PC docházky pro požadovaný počet zaměstnanců firmy. Například pro 1000 zaměstnanců by měly být naměřené časy pod hodnotou 10 vteřin pro DB a 1 vteřina pro Hdd při výchozích vstupních parametrech testu (100 cyklů po 1000 řádcích). Program zobrazí i celkovou výkonnostní známku a uvede maximální doporučený počet zaměstnanců, pro který je tento počítač výkonnostně vhodný.

Verze 7.16 z 10.5.2016:
Nově je možné zajistit automatické nastavení času terminálů BM-Finger podle času počítače s docházkou, což lze využít i pro automatickou změnu letního a zimního času. Administrátor najde v menu "Firma / Editace údajů" novou položku "U terminálů BM-Finger synchronizovat čas s PC", která povolí automatické nastavení času terminálu na stejný čas, jaký je na hlavním PC docházky (docházkovém serveru). Pokud je tato funkce zapnuta, bude se vždy při přenosu načipovaných identifikací z terminálu do PC navíc také synchronizovat čas terminálu podle času počítače. Synchronizace se provede u všech terminálů, které jsou připojeny do sítě LAN a jejich IP adresy jsou zadané v menu "Firma / Terminály BM-Finger".
Navíc lze vytvořit naplánovanou úlohu, která zajistí přenos času z PC do terminálu automaticky i když se zrovna nespustí přenos dat identifikací. Což lze využít pro automatickou změnu letního a zimního času. Podrobný návod naleznete v menu "Firma / Terminály BM-Finger" klinutím na modrý otazník vpravo dole, kde je v odstavci "Letní čas" podrobně popsáno, jak změnu času zajistit i u terminálů, jejichž firmware přímou podporu pro letní čas nemá.

Na instalačním i aktualizačním CD docházky je ve složce Příručky nová příručka "Řešení_problémů_SW.pdf". Ta popisuje řešení v případě problémů s používáním programu a jeho komponent. Vše je doplněno obrázky tak, aby i zcela běžný uživatel PC byl schopen případné potíže (smazané soubory, změněná práva, zrušené služby atd.) snadno vyřešit.

Verze 7.15 z 4.5.2016:
Do programu byla do menu "Firma / Návody PDF" doplněna nová příručka "Přístup po síti". Ta popisuje nastavení, která je potřeba provést, aby se s docházkovým systémem dalo pracovat z jakéhokoli počítače ve vaší síti. Zjednodušeně řečeno, stačí na hlavním PC docházky povolit port 80 ve firewallu a poté už na klientských PC zadat do prohlížeče IP adresu či název docházkového serveru. Samotná docházka síťovému připojení nebrání, jen je to třeba vysvětlit operačnímu systému Windows. A právě v této příručce jsou pokyny pro systémy Windows XP, Vista, 7, 8 a 10 platné i pro servery 2003, 2008 a 2012. Příručka obsahuje velice podrobný návod hojně doplněný obrázky, podle kterého vše hravě zvládne i laický uživatel, který nic podobného nikdy nedělal.

Pokud používáte sledování typů práce, práci na zakázkách nebo pracovních poměrech, je nově možné vyexportovat data do souboru. A to buď v textovém CSV formátu, nebo XLS formátu pro Excel a jiné tabulkové programy. Stačí, když v menu "Ostatní / Typy práce" po výběru podmínek a doběhnutí výpočtů zatrhnete novou volbu "Povolit export dat" a poté zobrazíte výslednou sestavu. V dolní části pod sestavou pak nově najdete exporty v CSV a XLS formátech. Pokud změníte třídění čí přepnutí mezi podrobnou / sumární sestavou, bude tato změna v exportu rovněž zohledněna.

Verze 7.14 z 13.4.2016:
Pro uživatele, kteří chtějí docházku provozovat kompletně pod Linuxem a nechtějí nikde požívat Windows, byly vytvořeny "appliance" pro VirtualBox, VMware, KVM a Qemu. Ty obsahují docházku běžící na Debianu. Nemusíte tedy docházku instalovat a nastavovat běhové prostředí, pouze naimportujete hotovou applianci. Instalace na Linux se tak svou snadností vyrovná instalaci pro Windows a je otázkou několika minut. Návod je na instalačním CD docházky ve složce Linux v souboru instalace_linux.pdf.

Přibyl přehledný roční kalendář rozpisu směn či kategorií dle vybraného zaměstnance. Administrátor jej najde v menu "Ostatní / Směny" pod novým tlačítkem "Roční přehled kategorií za pracovníka" a najdou jej zde i běžní zaměstnanci přes své uživatelské menu. Administrátor pak navíc i v menu "Kategorie / Osobní rozpis směn / Editace kalendáře / Roční přehled směn".
Tento nový roční přehled směn umožňuje rychlé zobrazení rozložení směn zobrazený za celý rok najednou pro konkrétního zaměstnance. Výběr pracovníka a roku k zobrazení lze přepínat v horním menu nového přehledu.
Protože některé firmy využívají nastavení směn přes osobní rozpisy i pro možnost dočasného zaměstnávání pracovníků (založením jedné kategorie s nastaveným fondem, druhé kategorie s nulovým fondem a poté jejich přidělováním přes osobní rozpisy na období zaměstnán / nezaměstnán), lze nový roční přehled použít i ke zjištění, ve kterých obdobích roku měl pracovník u zaměstnavatele platný pracovní poměr a kdy ne. Tato funkce je popsaná i v PDF příručce k nastavení směn v nové spodní části "Přerušované pracovní poměry".

Pokud potřebujete rychle zjistit, kteří pracovníci byli přítomni na pracovišti v určitý den a čas, lze k tomu využít přehled přítomnosti nově rozšířený o možnost zadání časového intervalu. Najdete jej např. v administrátorském menu "Zaměstnanci / Přehled přítomnosti". Zde dole kliknete na tlačítko "Jiný den", vyberete požadované datum, na které se zobrazí přehled. Dole pak máte možnost zadat interval časů (od - do), takže sem zadáte požadované časové rozpětí a potvrdíte. Následně program vypíše tabulku zaměstnanců a u těch, kteří byli ve zvolený den přítomni alespoň část ze zadaného časového rozpětí, zobrazí zelenou "fajku" v novém sloupci Přítomen v čase. Pokud tedy dojde k nějaké události a potřebujete zjistit, kdo byl tou dobou na pracovišti, lze tímto postupem snadno informaci dohledat.

Verze 7.13 z 21.3.2016:
Do programu byla přidaná podpora pro docházkový terminál Anviz OC500 na bezkontaktní ID čipy a karty od výrobce Anviz Biometric. Data z terminálu stáhnete na flešku a v docházce provedete jejich import v menu "Zaměstnanci / Editace docházky" přes novou položku "Import z OC-500". Program správně rozpozná i důvodové klávesy - příchod, odchod a přestávka. Program dokáže rozpoznat i typ identifikace. Takže v přehledu průchodů lze zjistit, zda si pracovník čipnul pomocí ID karty (čipu) nebo zadáním pinu.

Do aplikačního programového rozhraní WebAPI byla přidaná nová funkce umožňující externím systémům zjistit nastavení základních parametrů kategorie pracovní doby. Externí program tedy může po dotazu na konkrétního pracovníka a den zjistit interval pohyblivé pracovní doby (kdy se přítomnost na pracovišti uznává jako odpracovaná doba), denní fond pracovní doby a příznak uznávání přesčasů. Docházka v odpovědi zohledňuje i zadané vyjímky, plovoucí kategorie, osobní rozpisy směn a také detekuje správnou kategorii pokud je určovaná automaticky (v nastavení zaměstnance je kategorie nastavená na 0-Automaticky). Podrobný popis této nové funkce nazvané "Čtení parametrů kategorie pracovní doby pro pracovníka a den" naleznete na CD docházky ve složce Prirucky v souboru webapi.pdf.

Verze 7.12 z 14.3.2016:
V modulech určených k plánování směn přibyl graf obsazenosti směn, ve kterém lze díky přehlednému grafickému zobrazení počtu pracovníků na jednotlivých směnách velice rychle zkontrolovat, zda jsou naplánované směny rovnoměrně rozloženy, respektive obsazeny požadovaným počtem zaměstnanců. Graf je dostupný na většině míst, kde se směny plánují a prohlíží. Takže například v menu "Kategorie / Denní rozpis směn", kde se ukazuje plán na zobrazený týden. Dále v menu "Kategorie / Denní rozpis směn / Měsíční plán hromadný" ukazuje rozložení směn v rámci zobrazeného měsíce.
Graf je také v generátoru rozpisů směn v menu "Kategorie / Denní rozpis směn / Měsíční plán hromadný / Generuj plán ...", kde se zobrazí při každém generování pro konkrétní navržený rozpis směn atd.
Graf v podstatě bere data z tabulky "Počty pracovníků na směnách", ale zobrazuje je přehledně graficky, takže se v údajích velice snadno orientuje.

Také v ročním přehledu plánů směn, který je v programu v menu "Kategorie / Denní rozpis směn / Roční plán hromadný", se nově zobrazuje graf. Tentokrát se sumárními počty naplánování jednotlivých směn v měsících vybraného roku.

Ve stravovacím systému přibyla nová měsíční sestava, která zobrazuje čísla odebraných jídel ve zvoleném období. Najdete jí např. v menu "Ostatní / Obědy / Měsíční přehled" pomocí nového tlačítka "Sestava jídel". Tato nová sestava je v podstatě velice podobná stávající měsíční sestavě (tlačítko "Sestava"), která ale zobrazuje na jednotlivé dny měsíce pouze počet objednaných jídel. Nová sestava místo počtu zobrazuje přímo kódy (čísla) objednaných obědů. Pokud pracovník na jeden den objednal více než jedno jídlo, jsou ostatní oddělena čárkami.
Pod tabulkou za pracovníky je ještě druhá sumární tabulka za jídla dle čísla. Takže lze zjistit, kolik bylo který den objednáno jakých jídel (dle kódu jídla). Na konci řádku je vždy celkový počet objednávek konkrétního jídla za zobrazený měsíc. Takže pokud máte jídla číslovaná podle nějakého pravidla, například pod kódem 5 je vždy dietní, lze ze sumáře zjistit, kolik jakých typů jídel bylo celkem objednáno.

Bylo opraveno zobrazování editační ikony v prohlížení docházky administrátorem v prohlížečích Internet Explorer a Edge. V těchto dvou prohlížečích se stávalo, že při přejíždění myší mezi řádky zobrazených dní nedocházelo ke zmizení ikony (obrázek tužky) určené pro rychlí přechod k editaci, když se myš přesunula na jiný řádek. Takže ikona zůstávala zobrazena, i když ukazatel myši řádek opustil. Toto je nyní opraveno, takže vše funguje správně ve všech testovaných webových prohlížečích, mezi které patří Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari, Camino, Edge, Internet Explorer, Iceweasel, Midori, Vivaldi a výchozí prohlížeč Androidu.

Verze 7.11 z 23.2.2016:
Do programu byla doplněna podpora nového biometrického terminálu BM-F380 s identifikací pomocí obličeje. Terminál dokáže evidovat až 200 zaměstnanců. Kromě rozpoznání tváře umí i identifikaci bezkontaktní kartu nebo čipem. Datové spojení pomocí počítačové sítě LAN. Do programu se terminál zadává přes menu Firma / Terminály BM-Finger, kde po nastavení IP adresy atd. přepnete položku Formát na volbu 1 - BM-F7,F380. Poté již program s terminálem komunikuje automaticky stejně jako s jinými biometrickými terminály.
Pokud terminál do sítě zapojovat nechcete, lze data přenášet i ručně pomocí USB flash disku (flešky). Import se pak provádí ve stejném menu pomocí dolního tlačítka Import dat ze souboru, kde po zvolení datového souboru 1_attlog.dat přepnete položku Terminál na volbu BM-F7, F380 a spustíte import dat.

V menu "Ostatní / Zákaznické sestavy" přibyla nová sestava "26-Radom 1". Jedná se o sestavu exportu dat docházky dle zadání zákazníka. Výstupem je soubor ve formátu ".xls".

Verze 7.10 z 4.2.2016:
V modulu stravovacího systému je nyní možné, aby si jeden pracovník objednal na stejný den stejné jídlo vícekrát. Tuto funkci je nejprve třeba povolit v menu Firma / Editace údajů zatrhnutím nové položky "Strávník s povoleným objednáním více jídel může objednat vícekrát i stejné jídlo". Jak je z názvu patrné, objednat stejné jídlo vícekrát budou moci jen ti, kteří mají v menu Zaměstnanci / Editace údajů povolenou položku "Lze objednat více jídel na 1 den". Pak mohou buď přes objednávkový terminál nebo přes webové rozhraní objednat stejné jídlo vícekrát. Ve webovém rozhraní je vidět, kolikrát máte každé jídlo objednáno.

V menu "Ostatní / Zákaznické sestavy" přibyla nová sestava "25-Automotive". Jedná se o sestavu objednaných jídel z modulu stravovacího systému dle zadání zákazníka. Výstupem je soubor ve formátu ".xls".

Verze 7.09 z 25.1.2016:
V administrátorském menu Ostatní přibyl nový modul Docházka Start, který umožňuje přenos dat do a z jednoduššího docházkového systému Docházka Start. Program Docházka Start je jednodušší variantou docházkového systému, který umožňuje jen základní funkce - evidence zaměstnanců, prohlížení docházky, editaci docházky, dva typy absencí, jeden typ pracovní doby, svátky, importy dat z terminálů BM-Finger pomocí souborů přes USB flash disk a prohlížení průchodů. Program funguje jak na Windows tak na Linuxu jako nativní jednouživatelská aplikace. Viz podrobné informace: Docházka Start.
Pokud jste dříve používali Docházku Start, přestali Vám stačit její základní funkce a rozhodli jste se pro plnohodnotnou Docházku 3000, umožní Vám tento nový modul v menu Ostatní přenést data z Docházky Start do Docházky 3000. Přenos dat může fungovat obousměrně.

V uživatelském menu ve spodní modré části Ostatní přibylo nové tlačítko UniExport všem zaměstnancům, kteří mají právo na prohlížení docházky všech nebo vyšší. Export touto formou tedy již nemusí provádět administrátor ani není nutné přidělovat uživatelům speciální přístup na tuto položku speciálním administrátorským právem.

Verze 7.08 z 12.1.2016:
V menu Ostatní přibyl nový modul Meziroční grafy, který umožňuje meziroční srovnání docházky za aktuální rok se 3 roky předchozími grafickou formou. Jedná se o grafy čerpání po jednotlivých absencích i všech absencí celkem, vývoj počtu čipování, logování, editací docházky a přenosů z terminálů. Dále o srovnání doby přítomnosti na pracovišti, hodin převodů přesčasů, počtu aktivních zaměstnanců atd. Celkem 30 grafů umožňujících srovnání za poslední 4 roky s měsíční sumarizací.

Systém byl upraven tak, aby fungoval pod operačním systémem Linux pomocí Wine, respektive modulu PlayOnLinux. Ke zprovoznění pod Linuxem tedy již není potřeba licence Windows, jako tomu bylo v případě postupu s virtualizací. Návod k instalaci docházky pod linuxem je na instalačním CD ve složce /linux v souboru instalace_linux_wine.pdf.

Optimalizací programu bylo dosaženo snížení zátěže hlavního PC docházky (docházkového serveru) při editaci docházky, pokud máte v nastavení firmy zatrhnutou položku Nezobrazovat uznanou dobu při editaci docházky .... Sloupec Uznáno se nyní vůbec nezobrazuje, takže není třeba počítat jeho hodnoty.

Verze 7.07 z 17.12.2015:
V menu "Ostatní / Zákaznické sestavy" přibyla nová sestava "Sestava 24 - Matula 1". Jedná se o sestavu zobrazující přehled denní odpracované doby a částek k proplacení, která byla primárně vytvořena pro potřebu vyplácení brigádníků. Hodinová sazba se nastavuje v editaci kategorií v položce Hodinový příplatek Kč/hod. Sestava zobrazuje za každého vybraného pracovníka jeho pracovní dobu ve zvoleném období. Na každý den je zobrazen sloupeček seancí (příchodů / odchodů), celková uznaná pracovní doba a z ní odvozená částka k proplacení s přesností na minuty a koruny. Pod tabulkou každého pracovníka je součet částek k proplacení a na konci je pak i suma za všechny pracovníky dohromady.

Byla doplněna možnost přepínání období v on-line grafech a přibyly dva on-line grafy s přehledy čerpaných krátkodobých / celodenních absencí. On-line grafy má dostupné například administrátor po přihlášení do docházky tak, že klikne na graf zobrazený v levém menu dole. Poté se v pravé části zobrazí 4 on-line grafy za aktuální měsíc. Nově lze pomocí spodních šipek přepínat i do předchozích měsíců. Po přepnutí se přidá i zobrazení nového grafu za celodenní absence a druhého za krátkodobé absence (přerušení). Grafy zobrazují počet načipovaných absencí na jednotlivé dny zvoleného měsíce.

Přehledové grafy přibyly i v některých dalších modulech. Například v přehledu přítomnosti je zobrazen graf vývoje počtu přítomných v aktuálním měsíci. V modulu pro výpis s absencemi přibyly již výše uvedené grafy s přehledem celodenních a krátkodobých absencí. V modulu výsledovky přibyl graf vývoje odpracované doby. Přehled průchodů byl doplněn grafem vývoje počtu čipování za aktuální den a po potvrzení vyhledávacího dialogu pak grafem za vybraný měsíc. V modulu meziročních převodů nevyčerpaných dovolených přibyly grafy s přehledem čerpání dovolené v aktuálním a předchozím roce. Grafy jsou také v hitorii logování do programu, historii oprav editací docházky a v historii přenosů z terminálů BM-Finger.

Verze 7.06 z 7.12.2015:
V nastavení firmy u původní položky "U odchodů mezi 18:00 až 8:00 připočíst k odprac. době ..." lze nyní intervaly pro čas odchodu přenastavit i na jiné hodnoty. Takže pokud původní pevný rozsah od 18:00 do 8:00 nevyhovuje vašim požadavkům, můžete časy změnit.

Do programu byl vložen nový svátek "Velký pátek". U nových instalací se založí automaticky sám na 5 let dopředu. U aktualizací se založí také, ale pouze pokud nebyla databáze svátků již upravovaná ručně. Pak se automatické založení neprovede a musíte si jej doplnit ručně v administrátorském menu Svátky na tyto dny:
25.3.2016, 14.4.2017, 30.3.2018, 19.4.2019, 10.4.2020

Verze 7.05 z 25.11.2015:
V menu "Zaměstnanci / Editace údajů / BM-Finger" lze nově pomocí formuláře "Ověření spárování uživatelů" zjistit, zda jsou všichni pracovníci zadaní jak v terminálu, tak v programu. Tedy jestli není například v terminálu nějaký pracovník navíc, který by nebyl zadaný v docházce. A také naopak, jestli někdo, kdo je zadaný v docházce, nechybí v terminálu.
Stačí vybrat terminál, který chcete zkontrolovat a potvrdit zahájení kontroly tlačítkem "Ověř spárování". Systém stáhne z terminálu záznamy všech uživatelů a provede kontrolu spárování. Kontroluje se nejen to, zda jsou záznamy na obou stranách, ale i například to, zda některý pracovník označený jako deaktivovaný, není na druhé straně stále aktivní. Pokud má pracovník v terminálu větší právo něž běžný uživatel (a má tedy přístup do menu terminálu), je to rovněž uvedeno.
U pracovníků, kteří se zjistí v terminálu navíc, je hned možné jejich založení do docházky kliknutím na odkaz Založit v docházce.

Další úprava se týká stravovacího modulu, kde je při používání kreditu strávníků možné nově zobrazit podrobnou historii změn výše kreditu - založení, dobíjení, zrušení atd. V menu "Ostatní / Obědy / Kredit strávníků" je nově sloupeček Info umožňující kliknout v řádku strávníka na položku Pohyb, přes kterou se podrobná historie úprav výše kreditu zobrazí. Je uvedeno datum změny, identifikace počítače ze kterého se změna prováděla, původní výše kreditu před změnou, výše změny a nová výše kreditu po změně. Při rušení kreditu je rovněž uvedena výše původního zůstatku před zrušením. Takto lze tedy podrobně vysledovat jednotlivé akce, které správce stravovacího modulu (nebo administrátor) s kreditem jednotlivých strávníků prováděl.

Byla rozšířena možnost definice práv k editaci docházky, která řeší konflikt dvou protichůdných nastavení. Pokud máte v menu "Firma / Editace údajů" zatrženu volbu "U práva editace stejného oddělení znemožnit editaci své docházky", nemohou vedoucí s právem editace jen svých podřízený měnit svou vlastní docházku. Což je v pořádku. Někdy ale může nastat situace, kdy potřebujete určit, aby jeden z vedoucích svou vlastní docházku editovat mohl, ale nechcete jej pustit úplně na všechny pracovníky. Doposud bylo nutné založit mu speciální editační právo v menu "Zaměstnanci / Práva editace" a do něj jmenovitě zadat všechny jeho podřízené včetně jeho samého. Nešlo zadat celé oddělení jednorázově, protože to by jej na jeho vlastní docházku nepustilo (diky zákazu v nastavení firmy). Nově již je možné založit mu toto speciální právo s celým oddělením jednorázově a navíc jmenovitým přidáním i jeho samého. Takže pokud bude v zadaném právu přímo jmenovitě uveden, bude si moct vlastní docházku editovat, i když zbytek oddělení tam bude vložen jednorázově celým oddělením, nikoli jmenováním jednotlivých podřízených.
Když to shrneme, bude si moct vedoucí editovat svou vlastní docházku, pokud má přiřazeno speciální editační právo, ve kterém je jmenovitě uveden. A to i přesto, že v nastavení firmy bude zatržena volba "U práva editace stejného oddělení znemožnit editaci své docházky".

Verze 7.04 z 20.11.2015:
Sestavu Výkaz docházky lze nyní zobrazit rychle, tedy bez nutnosti potvrzení položek a potvrzení po doběhnutí výpočtu. A to v levé horní části administrátorského menu, kde jsou nejčastěji používané moduly dostupné v horní liště pomocí ikon. Doposud ikona pro výkaz zobrazila jen výběrový formulář, který se musel po provedení voleb potvrdit, poté byl spuštěn výpočet a po jeho doběhnutí se muselo opět potvrdit tlačítko Dále, aby se výkaz zobrazil. Nyní stačí na ikonu kliknout a hned se zobrazí již vypočtený výkaz prvního zaměstnance v aktuálním měsíci. Přes horní lištu je možné měnit jak zaměstnance, tak měsíc a rok a ihned po každé změně dojde k zobrazení odpovídajícího výkazu bez nutnosti dalších potvrzování. Výkaz tedy v horní liště ikon funguje stejně, jako ikona pro výpis docházky či ikona pro editaci docházky.
Zrychlený výkaz umožňuje také přímý tisk, kdy stačí zatrhnout položku Tisk, vybrat zaměstnance (nebo oddělení nebo všechny), případně upravit období. Po kliknutí na tlačítko Tisk se zobrazí výkaz v samostatném okně a hned se zobrazí i výběr tiskárny, na které se bude tisknout. Tisk tedy také funguje stejně jako u výpisu docházky.
U výkazu je v horní liště navíc samostatné tlačítko Menu, pomocí kterého lze rychle přejít na původní vzhled formuláře s podrobným výběrem parametrů, který navíc umožňuje i provádění exportů do XLS a CSV souborů, změnu nastavení pro počítání noční či odpolední pracovní doby, změnu řazení zaměstnanců při zobrazení hromadného výkazu, volby pro zobrazení poznámek, sumárního stavu dovolené atd.

Dalším novou funkcí, která je dostupná v modulu "Zaměstnanci / Editace údajů / BM-Finger", je možnost nastavení práva pro přístup do menu biometrických terminálů BM-Finger. V tabulce uživatelů je nově sloupeček Právo, ve kterém je zobrazena informace o možnosti administrace a konfigurace samotného terminálu přes jeho klávesu Menu tímto uživatelem. Změna nastavení práva se provádí přes editaci kliknutím na ikonu tužky. Položka právo může mít tyto hodnoty:
Běžný uživatel - nemá žádný přístup do konfiguračního menu terminálu.
Registrátor - může spravovat uživatele.
Administrátor - má dle typu terminálu stejná práva jako registrátor, nebo mírně vyšší.
Super admin - má plný přístup do menu terminálu bez omezení.
Takže můžete přímo určit, kdo bude mít možnost konfigurovat terminál a v jakém rozsahu. Toto lze využít i jako východisko ze situace, kdy potřebujete konfigurovat terminál a stávající správce není k dispozici. Stačí nějakému dalšímu uživateli nastavit právo super administrátora a ten může začít terminál plně konfigurovat. Nestane se tedy, že by propuštěním správce nebo ztrátou hesla hrozilo zablokování konfiguračního menu terminálu. Prostě si přes program docházky nastavíte právo administrace pro jiného zaměstnance, nebo rovnou založíte nového pracovníka s právem administrace terminálu a přes něj se do konfigurace zařízení opět dostanete.

Verze 7.03 z 16.11.2015:
Nově byla rozšířena funkce pro přenos údajů o zaměstnancích mezi biometrickými terminály BM-Finger. Ta doposud umožňovala přenášet informace o metodách identifikace zaměstnanců (šablony otisků prstů, hesla, čísla karet a čipů) pouze z jednoho terminálu přímo do terminálu jiného. Nově je možné ukládat šifrovaně tyto informace i do databáze docházky a případně je pak z databáze poslat zpět do terminálu (stejného či jiného). Takže databáze docházky může sloužit k zálohování identifikačních metod (šablon otisků, čísel karet atd.) a případně obnově těchto dat zpět do terminálu, pokud si pracovníka z terminálu omylem vymažete nebo dokoupíte nový terminál. Funkce je dostupná v menu "Zaměstnanci / Editace údajů / BM-Finger", pokud máte v docházce zadaný alespoň jeden biometrický terminál v menu Firma / Terminály BM-Finger. Funguje v podstatě stejně jako modul pro přenos přímo mezi terminály popsaný níže v novinkách verze 7.02, ale rozšiřuje právě možnost zapojení databáze docházky jako zdroje nebo cíle přenášených dat.

Dalším novou funkcí, která je dostupná ve výše uvedeném modulu "Zaměstnanci / Editace údajů / BM-Finger", je mazání uživatelů z terminálu. Stačí vybrat zaměstnance, které chcete smazat. Poté v položce "Zdroj dat" vybrat terminál z jehož paměti chcete výmaz provést (případně z databáze) a nakonec v položce "Uložit do" vybrat poslední speciální volbu "Smazat ze zdroje". Po spuštění akce dojde k výmazu dat zaměstnance (otisků, hesel, čísel karet či čipů) ze zvoleného terminálu. Takto tedy lze zajistit, aby zvolený terminál přestal zaměstnanci načítat docházku (případně i otevírat dveře), aniž byste museli k terminálu fyzicky přijít a provést výmaz pracovníka přes jeho klávesu Menu.

V administrátorském menu "Zaměstnanci / Editace údajů / BM-Finger" je dále v tabulce se seznamem pracovníků na konci přes ikonu tužky možné ručně upravit číslo karty (čipu) a také číselné heslo pro ověření zaměstnance na terminálu BM-Finger. Úprava se primárně uloží do databáze, ale odtud jí ve druhém kroku můžete přenést i do samotných terminálů. Takže takto lze přidělovat uživatelům hesla či karty aniž by bylo nutné údaje načítat přímo na terminálech BM-Finger přes jejich klávesu Menu. Pokud si tedy pracovníci čipují docházku na terminálech s ověřením pomocí karet, čipů nebo číselných hesel, lze vše administrovat kompletně z webového rozhraní docházky. Tedy včetně založení pracovníků nejen v docházce, ale i v terminálech. Pouze pokud se identifikace ověřuje pomocí otisků prstů, je nutné jejich prvotní načtení alespoň na jednom terminálu. Do ostatních je pak možné již zaměstnance nakopírovat také přes webové rozhraní docházky včetně šablon otisků prstů bez nutnosti terminály fyzicky obcházet.

Pokud má pracovník nastavenu možnost identifikace na terminálu zadáním číselného hesla, je ve sloupečku Heslo zobrazeno zelené zatržítko. Pokud chcete heslo smazat, stačí na zatržítko kliknout a heslo se v databázi vynuluje. Poté je třeba změnu přenést i do požadovaného terminálu.
Ve sloupečku Stav je informace načtená z terminálů do databáze, která říká, zda je pracovník v terminálu označen jako aktivní a může si tedy čipovat. V tom případě je zobrazeno ve stavu zelené zatržítko. Pokud chcete pracovníka deaktivovat, stačí na zatržítko kliknout a ikona se změní na červený křížek. Opětovným kliknutím se stav zase aktivuje atd. Po nastavení do požadovaného stavu stačí záznamy poslat do terminálu, aby se nastavení projevilo. Aktivní pracovníci si mohou čipovat docházku (případně otevírat dveře). Neaktivní pracovníci sice zůstávají v terminálu zadaní, ale terminál jejich identifikace ignoruje - nenahrává jim docházku a ani neotevírá dveře. Výhodou deaktivace je to, že nemusíte pracovníka z terminálu úplně mazat, když mu chcete na nějakou dobu zakázat identifikace. Poté jej stačí jednoduše opět povolit, přenést změnu do terminálu a zaměstnanec si může znovu čipovat, aniž by bylo nutné jej do terminálu zakládat zcela znovu (odpadá opětovná registrace do terminálu s načítání šablo otisků prstů atd.)

Pokud používáte i starší terminály BM-Term či čtečky BM-Scan nebo BM-Door v provedení na bezkontaktní snímání karet a čipů, je možné zadaná čísla těchto ID médií jednoduše překonvertovat do formátu, který používají nové terminály BM-Finger. Takže při souběžném používání obou typů terminálů, nebo při přechodu ze starší technologie na novější, není nutné znovu načítat karty či čipy na nových terminálech BM-Finger, ale stačí provést konverzi v menu "Zaměstnanci / Editace údajů / BM-Finger" pomocí dolního tlačítka "Konverze čísel karet z formátu BM-Term do formátu BM-Finger" a poté poslat záznamy zaměstnanců z databáze do nového terminálu. Tím odpadne většina práce, která byla dříve nutná při změně terminálů staršího typu za terminály nové.

Verze 7.02 z 6.11.2015:
Do systému byla doplněna možnost přenášet záznamy zaměstnanců mezi terminály BM-Finger. Takže je možné otisky zaměstnance (případně číslo karty, čipu či číselné heslo) poslat z jednoho terminálu do jiného. Funkce je dostupná pouze pokud máte v programu zadáno více terminálů BM-Finger (minimálně dva). Pak najdete v menu "Firma / Terminály BM-Finger" nové tlačítko "Přenos údajů zaměstnanců mezi terminály". Zde stačí vybrat pracovníky, které chcete přenést. Dále určit zdrojový terminál, ze kterého má systém informace o uživatelích načíst, dále cílový terminál, kam chcete zaměstnance poslat a nakonec spustit přenos. Program pak zobrazuje průběh přenosu a informace o úspěšnosti. Jakmile vše doběhne, budou si moci zvolení pracovníci čipovat i na novém (cílovém) terminálu. Přenáší se jak všechny šablony otisků, tak případně zadaná čísla karet, čipů nebo hesel. Program navíc do záznamů doplňuje i příjmení a jméno pracovníka z docházky, takže po čipnutí na cílovém terminálu je tato informace na displeji terminálu zobrazena také i když ve zdrojovém terminálu třeba ještě nebyla zadaná. Tato nová funkce tedy ušetří práci těm uživatelům, kteří používají více než jeden docházkový terminál BM-Finger (například BM-F630 či BM-F702 a podobně).

Docházka nyní dokáže komunikovat i se speciálními terminály (série H), které se k počítači připojují přes USB rozhraní. Například bezkontaktní čtečka karet CR10 nebo snímač otisků ZK4500 a podobná zařízení výrobce ZK-Teco s připojením přes USB rozhraní. V programu v menu "Firma / Terminály BM-Finger" stačí při zakládání zařízení do systému (přes zelený formulář) vybrat v položce Com Port třetí volbu USB a položku Formát nechat nastavenou na výchozí první volbu.

V editaci docházky, kterou má například administrátor dostupnou v menu "Zaměstnanci / Editace docházky" přibylo nové tlačítko "Hromadná editace časů a kódů". To nově umožní přepnout formulář pro editaci docházky do vzhledu dovolujícího upravit více záznamů najednou, aniž by bylo nutné potvrzovat každý řádek zvlášť, jako to vyžaduje klasická editace docházky. Takže nyní je možné zaměstnanci najednou opravit více časů příchodů, odchodů, kódů prací a kódů krátkodobých absencí (přerušení) za více dní a potvrdit vše až nakonec hromadně. Tím se hromadná úprava docházky stává pohodlnější než dříve. Zejména pokud jste k docházkovému serveru připojeni vzdáleně přes pomalou datovou linku či mobilní internetové připojení se zpoplatněným přenosem dat nebo se vám vyčerpává datový limit "tzv. omezení FUP". Tato nová hromadná editace je totiž navíc výrazně méně náročná na datové přenosy než klasická editace docházky.

Verze 7.01 z 27.10.2015:
Tato verze rozšiřuje funkčnost generátoru plánu směn doplněného do docházkového systému v předchozí verzi, který najdete v administrátorském menu Kategorie / Denní rozpis směn / Měsíční plán hromadný / Generuj plán. Pomocí nové volby "Paralelní zpracování na ... CPU" je možné spustit generování plánu směn jako více paralelních procesů. Což je vhodné pro víceprocesorové servery, kde je možné pro generování použít více procesorů či procesorových jader. Tím se prakticky násobí počet plánů směn, které stihne docházkový server za zadaný čas prozkoumat a tím jsou tedy lepší i výsledky. Takže pokud máte víceprocesorový server, na kterém je docházka nainstalovaná, můžete zadat číslo odpovídající počtu procesorů, které chcete do generování zapojit (maximálně však 254) a generování tak poběží souběžně na více procesorech najednou.

Další novinkou v generátoru směn je volba "Spustit jako aplikaci Win32". Jejím zatržením je možné spustit generování jako nativní aplikaci pro Windows (exe soubor). V tomto režimu je generování výrazně rychlejší a systém stihne v zadaném čase otestovat asi 200x více plánů směn oproti standardnímu běhu na webovém serveru. Tato volba je ale dostupná jen v případě, kdy hlavní PC docházky (docházkový server) používá operační systém Windows. Jinak je zatržítko neaktivní a generování běží jako dříve, tady jako webová aplikace.

Do programu byla doplněna podpora pro import dat z terminálu SafeScan TA-8025. V menu "Zaměstnanci / Editace docházky / Import dat ostatní" tedy naleznete nový terminál s názvem Safescan-TA8025. Při importu se správně rozpozná i zmáčknutá klávesa pro příchod nebo pro odchod. Nebude tedy použito automatické rozpoznávání, ale systém dá přednost tomu, co navolil uživatel přímo na terminálu při čipování.

Pokud máte provoz na směny a potřebujete najednou převést více pracovníků na osobní rozpis směn, není již nutné převádět zaměstnance na osobní rozpisy (kalendáře) jednotlivě. Nově stačí v menu "Kategorie / Osobní rozpis směn" kliknout na tlačítko "Hromadný převod na osobní rozpisy". Poté program nabídne seznam zaměstnanců, které lze převést. Z nich zatrhnete ty, které převést chcete a kliknete na "Spusť převod.". Následně začne program vytvářet kalendáře s osobními rozpisy všech zadaných pracovníků. Pokud navíc máte v hlavním PC docházky (docházkovém serveru) více procesorů nebo CPU jader, spustí se převod paralelně, takže je vše výrazně rychlejší než tomu bylo dříve, kdy se převod pouštěl jednotlivě a vždy jen na jednom jádru CPU, takže převod každého pracovníka mohl trvat i několik vteřin. Nyní se vše zjednoduší a zrychlí.

Program nově umí přenášet zaměstnance mezi různými, na sobě nezávislými instalacemi docházkového systému. Pokud máte například více poboček, které mezi sebou nejsou datově nijak propojeny a máte tedy několik samostatných instalací docházky (více nepropojených docházkových serverů), lze toto využít v situaci, kdy zaměstnanec odchází z jedné pobočky a nastupuje na pobočce nové. Na nové pobočce jej tedy nemusíte zakládat znovu. Stačí jej na první pobočce vyexportovat do souboru a na nové naimportovat. Využívá se k tomu archiv smazaných zaměstnanců, do kterého nově přibyla možnost exportu a importu.
Podrobný postup je takový, že na původní pobočce v menu "Zaměstnanci / Editace údajů" zaměstnance přesunete do archivu (tlačítkem Smaž). Poté otevřete archiv tlačítkem Vymazaní zaměstnanci - archiv. Zde u záznamu pracovníka najdete nové tlačítko Export. Stačí na něj kliknout a systém se Vás zeptá, kam chcete soubor s daty zaměstnance uložit. Uložíte jej například do dokumentů a poté e-mailem nebo jinak přenesete na novou pobočku.
Na nové pobočce stačí v menu "Zaměstnanci / Editace údajů / Vymazaní zaměstnanci - archiv" přes nový spodní modrý formulář vybrat tento datový soubor a spustit import. Záznam pracovníka se naimportuje do archivu včetně všech jeho dat z první pobočky. Nyní stačí kliknout na tlačítko Obnovit a pracovník se z archivu přesune mezi ostatní aktivní zaměstnance této nové pobočky.
Takže přes archiv lze pomocí nové funkce pro export a import přenášet data zaměstnanců mezi různými instalacemi (databázemi) docházkového systému.

Verze 7.00 z 14.10.2015:
Hlavní novou funkcí této verze je doplnění generátoru rozpisů směn. Administrátor jej najde v menu Kategorie / Denní rozpis směn / Měsíční plán hromadný pod novým tlačítkem Generuj plán. Níže následuje popis této funkce.

Modul generátoru směn umožňuje počítačové vytvoření plánu směn podle zadaných kritérií. Z matematické teorie se jedná o takzvaný NP-těžký problém (nedeterministicky polynomiální), který nemusí mít snadno nalezitelné řešení v krátkém čase a proto je řešen heuristickými metodami. Tento modul obsahuje algoritmus, který se snaží najít nejvhodnější rozvrh plánu směn v čase, který zadáte jako maximální dobu řešení úlohy. Dále zadáte vstupní podmínky, podle kterých se hledá nejvhodnější plán směn.

Tento nový modul tedy dokáže ušetřit mnoho hodin práce zaměstnancům, kteří se o rozvrhy směn starají.
Zadávají se takzvaně "tvrdá omezení", která nesmí být za žádných okolností porušena a navržený plán směn je musí všechna bez vyjímky splnit. Dále se zadávají "měkká omezení", která mohou být v jinak neřešitelné situaci porušena. K měkkým omezením se navíc zadávají váhy (každá je sedmistupňová), pomocí kterých můžete určit, na dodržení kterého měkkého omezení v jinak neřešitelné situaci nejméně trváte.

Mezi "tvrdá omezení" patří výběr kategorií, ze kterých se mohou směny skládat (ranní, odpolední, noční atd.).
Dále seznam zaměstnanců pro které se bude plán směn tvořit.
Mezi "tvrdá omezení" patří také období pro generování plánu a také naplánované celodenní absence. Takže systém pracovníkovi nikdy nenaplánuje směnu na den, na který má již předem v editaci docházky nahranou celodenní absenci (např. dovolenou, náhradní volno, lékaře atd. atd.).
Navíc se zadávají dny týdne (pondělí až neděle), na které se má plán směn generovat. Takže lze nechat volné například víkendy. Je také možné zvolit, zda má být volno na svátky, nebo zda se mají směny plánovat i na tyto dny státních svátků.
Díky položce "Generovat od .. dne měsíce" je navíc možné ponechat úvodní dny již dříve připraveného plánu směn bez úprav. Takže pokud nějaký pracovník v průběhu měsíce onemocní, nebo si vezme volno až poté, co již byly dříve směny naplánovány, můžete od dne absence nechat vygenerovat směny znovu se zohledněním nově vložené nepřítomnosti. Přitom rozvrh směn začátku měsíce až do absence (zadaného dne) generátor nezmění.
Tvrdým omezením je také maximální doba, během které může generátor hledat nejvhodnější řešení plánu směn a kterou nastavujete v sekundách.

Dále se zadávají "měkká omezení", která může program za jistých okolností porušit, pokud nenajde jinou možnost. K těmto omezením (kterých je 5) se dále nastavují Váhy, které určují, jak moc je dané měkké omezení vynucováno. Každá váha má 7 stupňů od nejměkčí po nejtvrdší. Takže nastavením vah můžete ovlivnit, jakou má které měkké omezení "sílu".
Mezi tato omezení ovlivnitelná váhami patří počet pracovníků, kteří by v jednom dnu měli na každé ze směn pracovat. Takže například lze říci, že na ranní směně by každý den mělo ideálně pracovat 30 zaměstnanců, na odpolední 20 a na noční např. 5. Váhou lze ovlivnit, zda a jak moc lze tato pravidla porušit.
Dalším měkkým omezením je nastavení podmínek pro zakázanou či vynucovanou kombinaci směn jednoho pracovníka ve dvou či tří po sobě jdoucích dnech. Takže například lze říci, že po dvou nočních musí následovat den volna. Nebo že po odpolední směně nesmí následovat směna ranní ani noční. Těchto podmínek lze zadat libovolné množství a opět lze nastavit 7 stupňů dvou vah, které určující, jak moc jsou jednotlivé podmínky (vynucené či zakázané posloupnosti směn) vyžadovány. Navíc se program dívá i několik dní zpětně do minulého měsíce, aby i mezi měsíci byla posloupnost směn dodržena a nedošlo k porušení podmínek pro zakázané či vyžadované kombinace směn mezi měsíci.
Další omezení nastavitelné vahou je počet typů směn naplánovaný pro každého z pracovníků. Tedy požadavek na vyrovnanost různých směn v měsíci určující, aby u jednoho pracovníka nepřevládaly třeba noční směny a u jiného nebyla převaha denních směn. Program se snaží typy směn mezi pracovníky stejnoměrně rozdělit a také zajistit, aby i v rámci měsíce neměl pracovník "shluky" stejných směn blízko sebe. Opět lze vahou se 7 stupni tento požadavek více či méně vynucovat.
Program se také snaží o takové rozdělení směn, aby měli všichni zaměstnanci vzájemně mezi sebou pokud možno stejný počet pracovních dní. Tedy aby jeden neměl naplánováno třeba jen 15 směn a jiný třeba 25. Cílem této (opět sedmistupňovou vahou) nastavitelné vlastnosti je, aby byl počet směn v měsíci u všech pracovníků v podstatě stejný, nebo se lišil jen o jednu či dvě směny.

Program obsahuje výběr ze dvou heuristických metod v položce pro výběr algoritmu generování. Algoritmus RAND je jednodušší a kolizní situace řeší pomocí náhodného výběru. Kdežto algoritmus LTRC je sice výpočetně náročnější, ale jeho výsledky většinou lépe splňují zadané omezovací podmínky na posloupnosti směn pracovníka v po sobě jdoucích dnech. Algoritmus RAND sice stihne za zadaný čas prozkoumat asi o 20% více rozvrhů, ale díky lepším výsledkům doporučujeme používat pokročilejší algoritmus LTRC.

Po nastavení všech kritérií se následně spustí generování, během kterého program pomocí analýz průběžně hledá nejvhodnější rozpis plánu směn. V prvním kroku ale nejdříve načte současný plán směn z databáze, který použije jako základ pro vylepšování. Na konci tedy vrátí buď stejný nebo lepší rozvrh plánu směn dle zadaných podmínek.
Díky nastavení maximální doby, po kterou má generování běžet, je zajištěno, že algoritmus doběhne v konečném čase a nabídne nejvhodnější řešení, které se mu podařilo po aplikování všech omezení a vah najít. Kategorii 1 naplánuje jednak na dny, na které má pracovník nahranou celodenní absenci a dále na dny, na které se mu prostě nepodaří přiřadit žádnou z povolených směn, protože to nedovolili podmínky kombinací kategorií nebo podmínky maximálního počtu pracovníků na směnu.

Hledání se dokončí i když zadané podmínky žádné ideální řešení nemají. Program pak nabídne to nejlepší, co během povolené doby běhu našel. Kromě samotného plánu směn zobrazí i informaci o počtu řešení, která prozkoumal a průběžně vylepšoval. Algoritmus obsahuje i schopnost zresetování, pokud by hledání uvázlo na lokálním vhodném řešení. Takže pokud má program dostatek času, dokáže při zadání komplikovaných a třeba se i vzájemně vylučujících kritérií najít globální nejlepší řešení s co nejlépe splněnými měkkými omezeními v závislosti na nastavení vah. Tvrdá omezení jsou splněna vždy, jinak je vypsána chyba (například když nevyberete žádné pracovníky či kategorie). Dále je zobrazena celková známka tohoto nejlepšího řešení. Čím nižší číslo známky, tím lépe jsou podmínky splněny.

Nalezené řešení plánu směn pak můžete uložit a tím je aplikovat na osobní rozpisy zaměstnanců. Pokud řešení neuložíte, plán směn pracovníků zůstane nezměněný a tedy stejný, jako byl před spuštěním generování. Nemusíte se tedy bát, že byste generováním přišli o dříve nastavené rozpisy směn. To se stane jedině až po kliknutí na tlačítko Uložit rozpis. Uložený rozpis pak můžete dále ručně editovat pomocí tlačítka pro ruční úpravy.

Pokud se Vám ale rozpis nelíbí, nemusíte jej ukládat a můžete hned spustit nové generování s použitím stejného nastavení podmínek pomocí tlačítka Generuj znovu, kdy si navíc můžete vybrat ze 3 možností.
Zaprvé zda má program použít doposud nalezený nejlepší rozvrh a pokusit se jej jen dále vylepšit. Takže poté nabídne buď stejné nebo lepší řešení. Tato volba je výchozí a nejlogičtější. Pokud jí dáváte opakovaně a známka rozvrhu zůstává stejná a nesnižuje se, zřejmě se již jedná o rozvrh nejlépe odpovídající zadaným podmínkám.
Druhou možností je načíst původní rozvrh z databáze a začít opět s ním.
Třetí možností je začít "s čistým stolem", tedy nebrat do úvahy žádný z rozvrhů.
Samozřejmě se také můžete vrátit zpět na první obrazovku a upravit zadané podmínky pro tvrdá či měkká omezení, nastavení jejich vah a spustit generování znovu s upravenými podmínkami.

Tato funkce tedy významně pomáhá při plánování měsíčního rozvrhu směn.
Počet plánů, které zvládne algoritmus prozkoumat v zadaném čase, závisí jednak na rychlosti hlavního PC docházky (docházkového serveru), jeho vytížení jinými úlohami a také počtem zadaných vstupních podmínek (počet kategorií, počet pracovníků, počet omezujících podmínek pro kombinace směn atd.). Čas doby běhu generování nastavte (empiricky) tak, aby mohl program prozkoumat alespoň několik set rozvrhů, lépe tisíce. Jinak nemusí být globálně nejlepší řešení nalezeno.

Verze 6.99 z 8.10.2015:
Při hromadném plánování směn nyní program zobrazuje kolik jakých směn je na jednotlivé dny naplánováno. Takže víte, kolik pracovníků přijde v konkrétní den na jakou směnu (například ranní, noční, odpolední atd.). Máte tedy lepší přehled o tom, zda jsou všechny směny obsazeny požadovaným počtem zaměstnanců. Tento nový přehled obsazenosti směn se zobrazuje na hromadných plánovacích sestavách. Takže jej najdete jak v týdenním plánovacím menu "Kategorie / Denní rozpis směn" tak v měsíčním v menu "Kategorie / Denní rozpis směn / Měsíční plán hromadný". Zobrazuje ve spodní zeleně obarvené části tabulky. Navíc díky sloupci Fond víte nejen to, zda jsou všechny směny obsazeny požadovaným počtem zaměstnanců, ale i to, zda jsou všichni zaměstnanci rovnoměrně rozděleni do směn. Navíc program hlídá i dodržování minimální délky volna mezi směnami atd.

V tabulce s přehledem cloudových záloh databáze docházky, kterou má administrátor v menu "Firma / Databáze / Záloha do Cloudu", přibyl nový sloupeček Info. U něj se v řádcích s provedenými zálohami zobrazují odkazy (i). Po kliknutí na odkaz se v novém okně prohlížeče zobrazí údaje popisující tuto konkrétní zálohu. Údaje se načítají přímo z cloudového serveru docházky. Jedná se o statistické údaje obsahující informace o zazálohovaných datech - jméno firmy, čas posledního čipnutí, počet zaměstnanců a pod touto hlavičkou pak podrobnější údaje o jménech pracovníků v této záloze a časy jejich posledního čipnutí z přehledu průchodů. Toto Info tedy lze použít k rychlému nahlédnutí do údajů ze zálohy. Například když si v docházce omylem vymažete zaměstnance a odstraníte jej i z archivu, můžete v cloudových zálohách přes odkaz Info rychle zjistit, ve které poslední cloudové záloze byl tento pracovník ještě aktivní a použít jí k obnově. Hledání přes Info je pohodlnější, protože na rozdíl od nahlížení do plné cloudové aplikace odkazem D3000 nevyžaduje Info zadání hesla.

V administrátorském menu "Firma / Databáze / Test databáze" přibylo nové zatržítko "Provést defragmentaci dat a aktualizaci statistik indexů". Při jeho zatržení a následném spuštění testu databáze se program zároveň pokusí přeuspořádat data v databázi tak, aby byla práce se záznamy co nejrychlejší. Pokud se Vám tedy zdá doba odezvy programu pomalejší než dříve, nebo máte mnoho stovek zaměstnanců, doporučujeme tuto optimalizaci alespoň 1x ročně provést.

Ve výsledovce (Ostatní / Výsledovka) připravované za všechny pracovníky nebo celá oddělení je možné potlačit výpis těch pracovníků, kteří mají v editaci údajů zaměstnanců nastaveno datum ukončení na starší období, než za které výsledovku připravujete. Takže i pokud jste zaměstnance doposud nedeaktivovali, stačí po dokončení výpočtu výsledovky před jejím zobrazením zatrhnout novou položku "Nezobrazovat pracovníky s prošlým datumem ukončení". Pak pokud připravujete výsledovku za novější období, než na jaké má pracovník nastaveno datum ukončení, nebude ve výsledovce zobrazen.

Verze 6.98 z 29.9.2015:
Byla rozšířena podpora pro zálohování do cloudu. Nyní se v cloudu u výrobce uložené zálohy databáze klonují na plně funkční aplikace docházkového systému. Každá záloha v cloudu je tedy zároveň použitelná i jako plně funkční docházkový systém. Pokud tedy potřebujete do některé zálohy nahlédnout, není nutné jí z cloudu stahovat a importovat do Vaší "ostré" lokální instalace docházky.
Přístup do cloudové aplikace s každou ze záloh naleznete v docházce v menu Firma / Databáze / Záloha do cloudu, kde se v tabulce záloh v novém sloupečku Web zobrazí odkaz na cloudovou instalaci docházky založenou na této konkrétní záloze databáze, pokud je již připravená na serveru výrobce. Takže můžete přímo nahlížet do archivních instalací programu s každou konkrétní zálohou databáze a jednoduše zjistit, jaká data obsahuje. Jedná se o plně funkční kopii docházkového systému běžícího nad zálohou v cloudu.
Nejprve se zobrazí hlášení Načítám... a systém se snaží kontaktovat cloudový server (je třeba, aby měl Váš počítač spojení do internetu). Pokud se podaří cloudový server kontaktovat a záloha je již převedena na funkční aplikaci, zobrazí se odkaz D3000, na který lze kliknout a přejít přímo do cloudu na aplikaci běžící nad zálohou (hesla jsou stejná jako u lokální instalace). Pokud se zobrazí text V přípravě, nebyla ze zálohy ještě vytvořena funkční aplikace a bude k dispozici až následující den - nově uložené zálohy se na funkční cloudové aplikace zpracovávají vždy následující noc.
To, zda pracujete s Vaší ostrou lokální instalací, nebo s cloudovou používající data zálohy poznáte také na úvodní stránce, kde cloudová zobrazuje hlášení Archiv z cloudové zálohy .... Cloudové aplikace používající zálohy databáze je vhodné používat pouze k prohlížení dat. Editace v archivu nemá perzistentní povahu. Podmínkou fungování je samozřejmě požadavek na připojení Vašeho serveru i klienta do internetu.
Služba je uživatelům docházkového systému Docházka 3000 poskytovaná zdarma. Přístup do úplně všech záloh a nad nimi běžících archivních aplikacích je dostupný přes odkaz http://www.dochazka.eu/cloudzalohy/ uvedený pod tabulkou záloh. Přes něj se dostanete k úplně všem zálohám Vaší databáze uloženým v cloudu, tedy nejen k posledním 10 zobrazeným v původní tabulce.

Verze 6.97 z 23.9.2015:
Na výkaze docházky, který má např. administrátor dostupný přes menu Ostatní / Výkaz přibyla možnost zobrazovat poznámky. Stačí po doběhnutí výpočtů zatrhnout novou položku Zobrazovat poznámky. Následně po kliknutí na tlačítko Dále dojde k zobrazení výkazu, kde ve sloupečku Seance budou vypsány i poznámky u dní, na které jsou zadané.

Informace o uznané pracovní době zobrazované při editaci docházky ve sloupci Uznáno se umí nově ukládat do vyrovnávací mezipaměti (cache). Takže se při opakovaném zobrazování načítají výrazně rychleji a tím dochází i ke snížení zátěže hlavního PC docházky. Kromě editace docházky se mezipaměť používá i v prohlížení přítomnosti, povolování přesčasů a editaci vyjímek, tedy nových funkcích z verze 6.93. Mezipaměť se sama maže při načítání nových čipnutí z terminálů, při editaci docházky a při přihlašování do docházkového systému. Dále jsou automaticky mazány záznamy starší jak 5 minut. Tím je zajištěno, že změněné údaje budou nově vypočteny a nebude z mezipaměti vrácen starý údaj. Záznamy z mezipaměti jsou zobrazeny zeleným písmem, záznamy znovu vypočtené standardním černým písmem.

Verze 6.96 z 21.9.2015:
Administrátor má nově možnost importu zaměstnanců do programu z XLS souboru. V menu Zaměstnanci / Editace údajů přibylo dole nové tlačítko Import z XLS. Pomocí něj můžete do programu naimportovat zaměstnance, jejichž seznam máte připravený v Excelové tabulce, nebo jste si jej uložili z nějakého jiného programu, například ze systému personalistiky. Stačí tedy v docházce vybrat datový soubor a načíst jej. Zobrazí se tabulka se záznamy a pomocí zatržítek určíte, které pracovníky (resp. řádky) se mají při importu vynechat. V záhlaví tabulky u každého sloupce nastavíte, jakou informaci obsahuje. Například Jméno, příjmení, osobní číslo, číslo oddělení. Poté spustíte import, po jehož doběhnutí zobrazí program tabulku znovu s výsledkem operace. Pokud je záznam načtený v pořádku, je označen zelenou fajkou. Červený křížek označuje záznamy, při jejichž importu došlo k chybě (duplicitní index, vyčerpaná licence a podobně).
Tímto novým importem tedy můžete rychle načíst seznam nových pracovníků do docházky. Další možností, která je v systému již delší dobu, je import z adresáře Active directory nebo přes aplikační rozhraní WebAPI.

Dále byla do systému byla doplněna možnost importu dat docházky (příchody, odchody) z XLS souborů.Lze tedy použít soubory vytvořené například v Excelu nebo jiném systému, které obsahují časy čipování příchodů, odchodů, přerušení či typů práce zaměstnanců na určité dny. Tyto XLS soubory již není nutné konvertovat do CSV, ale docházka umí v modulu Zaměstnanci / Editace docházky / Import dat ostatní přímo načíst XLS soubor pomocí výběrového formuláře a ten použít dle definovaného formátu importního vzorce (jako kdyby se jednalo o csv) převést na docházkové záznamy.

Verze 6.95 z 18.9.2015:
Do systému byla doplněna podpora pro docházkový terminál Realand ZDC60. Pokud jste tedy již tento terminál zakoupili a nevyhovuje Vám k němu dodávaný jednoduchý program, lze pro zpracování dat z tohoto terminálu využít Docházku 3000. Přenos dat využívá výše popsanou možnost importu XLS souborů. Takže v původním programu k terminálu Time Attendance Management vyexportujete data stažená z terminálu do XLS souboru. Ten se jmenuje zhruba Raw Clock-InOut Log (...) .XLS. Poté se přihlásíte do Docházky 3000 a v menu Zaměstnanci / Editace docházky / Import dat ostatní vyberete přes tlačítko Procházet tento uložený XLS soubor. Následně položku Terminál přepnete na volbu ZDC60-xls a spustíte import. Data se načtou do docházky a můžete s nimi dále normálně pracovat, jako kdyby se jednalo o data z našich terminálů BM-Finger.

U nových instalací docházky byla optimalizovaná velikost vyrovnávací paměti databázového serveru. Tím došlo ke zvýšení rychlosti zejména při generování náročnějších sestav jako je Výsledovka, Výkaz, Přehledka atd. zhruba o 30 až 50 procent. Postup úpravy konfigurace je dostupný i pro stávající uživatele, kteří již docházkový systém provozují. Vše je popsáno v nápovědě v administrátorském menu Firma / Databáze / Sledování zátěže DB po kliknutí na ikonu modrého otazníku vpravo dole.

V menu Firma / Editace údajů přibyla nová konfigurační položka "Nezobrazovat uznanou dobu v editaci docházky, přehledu přítomnosti, vyjímkách atd." Pokud máte velmi pomalý hlavní počítač docházky (docházkový server) jen s jedním jednojádrovým procesorem a méně jak 0,5GB operační paměti, lze zatržením této položky výrazně snížit zatížení tohoto počítače. Jedná se zejména o staré počítače vyrobené dlouho před rokem 2010. Případně počítače s již tak velkou zátěží, které kromě docházky obsluhují například i rozsáhlý kamerový systém nebo velmi vytížený podnikové systém. Pak se v editaci docházky, prohlížení přítomných, vyjímkách docházky a povolování přesčasů přestanou zobrazovat hodnoty uznané odpracované doby či přesčasu a místo nich se zobrazí pouze tečka nebo text Disabled. Dojde tedy k potlačení nových funkcí verze 6.93. U novějších počítačů s vícejádrovými procesory však není tato nutné a volbu nechejte nezatrženou.

Verze 6.94 z 11.9.2015:
V administrátorském menu Firma / Databáze přibyl nový modul Export DB do Json. Tento modul umožňuje vyexportovat databázi do datového formátu Json. Data lze pak jednoduše načíst do externích systémů, které právě tento datový formát používají a tak lze informace z docházky importovat.

Do aplikačního programového rozhraní WebAPI přibyla možnost importu zaměstnanců z externího systému. Takže databázi zaměstnanců v docházce můžete automaticky synchronizovat s jinou stávající databází Vašich zaměstnanců v jiném programu. Popis použití je doplněn i do PDF příručky k WebAPI, kterou má k dispozici administrátor docházkového systému.

Do aplikačního programového rozhraní WebAPI byly přidané dvě nové funkce. Jednak funkce pro načtení výše uznané odpracované doby konkrétního zaměstnance na konkrétní den. A druhá podobná funkce pro načtení výše přesčasu pracovníka v určitý den. Popis použití obou funkcí je doplněn i do PDF příručky k WebAPI.

Verze 6.93 z 8.9.2015:
Při editaci docházky se nyní zobrazuje nový pravý sloupec Uznáno, ve kterém je uvedena výše uznané pracovní doby na jednotlivé dny. Takže při opravách docházky rovnou vidíte, jak se Vaše oprava projeví na vypočtené uznané pracovní době. Není tedy nutné kontrolovat správnost opravy dodatečným zobrazením výpisu kontrolního listu v prohlížení docházky. Vše vidíte rovnou v průběhu editace, čímž se proces případných ručních oprav výrazně zrychlí.

Uznaná pracovní doba se zobrazuje nově i v přehledu přítomnosti, pokud je v nastavení firmy povolen sloupeček Pohyb. Pak se zobrazuje nový sloupeček Uznáno s přesnou délkou uznané pracovní doby. A to jak v přehledu přítomnosti aktuálního dne, tak při změně na jiný den.

V modulu povolování přesčasů, který má administrátor v menu Zaměstnanci, se nyní zobrazují na jednotlivé dny hodnoty přesčasových hodin. Takže rovnou vidíte, jaký je přesčas před změnou nastavení a jak se změna na započítání přesčasových hodin projevila. Práce s modulem povolování přesčasů je tedy výrazně přehlednější.

V modulu Zaměstnanci / Vyjímky docházky v tabulce přehledu nadefinovaných vyjímek pracovní doby se zobrazuje jak nový sloupec Uznáno, tak i sloupec Balanc s výší přesčasu. Takže při definování vyjímek docházky rovnou vidíte jejich vliv na výši uznané pracovní doby a přesčasových hodin.

Všechny výše uvedené novinky této verze fungují s využitím skriptovacího jazyka Javascript ve webovém prohlížeči na straně klienta. Pokud má tedy uživatel ve svém prohlížeči skriptování zakázané, nebudou se hodnoty načítat. Dále byl ve verzi 6.95 vyřešen problém s kešováním v některých verzích prohlížečů, kdy tyto nepřenášely aktualizované hodnoty u metody get. Problém byl odstraněn přechodem na technologii Ajax a metodu post.

Verze 6.92 z 31.8.2015:
Do systému byla doplněna možnost automatického zálohování databáze docházkového systému s automatickým odesláním záloh na server do Cloudu výrobce. Tato služba je zcela zdarma. Za využívání cloudového úložiště se neúčtují žádné poplatky. Pokud zálohování povolíte, může program sám denně zálohovat databázi a ukládat jí na cloudové úložiště zcela mimo firmu.
Podmínkou funkčnosti je jednak připojení hlavního PC docházky do internetu a povolení cloudového zálohování v novém administrátorském menu Firma / Databáze / Záloha do Cloudu.
Databáze se odesílá v šifrovaném stavu a tak je i uložena v Cloudu, takže přenos dat je bezpečný. Automatické cloudové zálohování je ale po instalaci vypnuté. Pokud tedy chcete využít výhod automatického zálohování na lokačně oddělené úložiště, stačí kliknout na tlačítko Povolit cloudové zálohy databáze v menu Firma / Databáze / Záloha do Cloudu. Ve stejném menu pak bude od následujícího dne dostupný seznam záloh databáze uložených v Cloudu. V tabulce je u každé zálohy zobrazen datum a čas. Dále stav úspěšnosti (OK) případně chybový kód (pokud například nebyl dostupný přístup k internetu). A konečně jména souborů se zálohami, které je navíc po kliknutí možné stáhnout na vlastní PC a použít k případné obnově databáze.
Je také zobrazen přístupový kód a odkaz na přihlášení přímo k zálohovacímu serveru v cloudu. Tento kód doporučujeme uschovat, protože pomocí něj je možné v případě poškození disku hlavního PC docházky také získat z cloudu uložené zálohy.

Verze 6.91 z 4.8.2015:
Administrátor má nově možnost povolovat nebo zakazovat uznávání denního přesčasu zaměstnancům. Slouží k tomu nový modul v menu "Zaměstnanci / Povolování přesčasů". Pokud tedy potřebujete přesně kontrolovat, který den může být přesčas započtený a který den nikoliv a nevyhovuje Vám obecné nastavení v kategoriích nebo naopak příliš podrobné zadání ve vyjímkách docházky, umožní právě tento nový modul jednoduše uznání denního přesčasu konkrétnímu zaměstnanci na konkrétní dny povolit nebo zakázat. Podrobnou nápovědu najdete stejně jako ve všech ostatních částech docházkového systému přímo v samotném modulu v jeho dolní pravé části přes ikonu modrého otazníku.

Přístup do výše popsaného nového modulu pro povolování denních přesčasů má kromě administrátora také personalista. Ten ve svém uživatelském menu v hnědé části Personalistika klikne na tlačítko Přesčasy a poté nalezne v modulu převodů přesčasů dole nové tlačítko Povolování / zakazování denních přesčasů. Takže i personalista může schvalovat či zamítat denní přesčasy zaměstnancům na konkrétní dny.

Verze 6.90 z 29.7.2015:
Aktualizovaná podpora pro operační systém Windows 10 včetně webového prohlížeče Edge. Nový operační systém Windows 10 přináší v plné verzi některé změny, které bez aktualizace docházky způsobí komplikace v používání docházkového systému. Zejména se týkají prohlížeče Edge, který si se starými verzemi docházky nerozumí a neumí ji zobrazit. Proto byla v této verzi docházky doplněna podpora funkčnosti i pro tento nový webový prohlížeč nastavený ve Windows 10 jako výchozí. Pokud tedy plánujete na hlavním PC docházky přejít na nový operační systém, aktualizujte docházku na verzi 6.90 nebo vyšší, aby vše správně fungovalo i s Windows 10.

Je možné zakázat zobrazování data a času tisku na sestavách Výpis v prohlížení docházky a na sestavě Výkaz. Slouží k tomu nová konfigurační volba "Nezobrazovat datum tisku na výpise v prohlížení docházky a na výkaze docházky" v administrátorské menu Firma / Editace údajů. Jejím zatržením zmizí z výše uvedených sestav položka Datum tisku.
Poté je dobré i v nastavení webového prohlížeče vypnout zobrazování data tisku v zápatí či záhlaví tištěných stránek, pokud tam tuto informaci prohlížeč vkládá. Například u prohlížeče Firefox se toto nastavuje v menu Soubor / Tisk / Vzhled stránky / Okraje, záhlaví a zápatí". Obdobné je nastavení i v prohlížeči Internet Explorer. V prohlížeči Edge ve Windows 10 pak přes Další akce (tři tečky vpravo nahoře) / Tisk / Záhlaví a zápatí / Vypnuté. V prohlížeči Chrome je nastavení v menu Tisk / Další nastavení / Možnosti / Záhlaví a zápatí. Protože se jednotlivé prohlížeče stále vyvíjejí, je možné, že ve Vaší verzi prohlížeče je menu ukryto někde v jiné části. Takže pokud jej nemůžete najít dle výše uvedených pokynů, je třeba menu prohlížeče individuálně prozkoumat. Navíc v některých verzích prohlížeče Chrome nastavení úplně chybělo a bylo třeba prohlížeč aktualizovat nebo použít jiný.

Verze 6.89 z 27.7.2015:
V souhrnné měsíční sestavě docházky (čárkovačce) jsou nyní dny, ve které pracovník čerpal nějakou absenci, barevně zvýrazněny. Každý kód absence má jiné podbarvení, takže je na první pohled lépe poznat, kteří pracovníci čerpali například dovolenou. Stejné podbarvení je pro lepší přehlednost použito i ve spodní tabulce s legendou. A jedná se navíc o stejné barvy, které jsou použity i v ročním přehledu absencí.

V administraci v menu "Firma / Návody PDF" přibyla nová podrobná příručka Nastavení práv popisující různé možnosti přidělování práv pracovníkům, zejména vedoucím. Jedná se hlavně o práva přístupu na prohlížení a editaci docházky podřízených. Vysvětlena je i možnost definice vlastních typů práv, přidělování práv administrace, vztah práv k hierarchické struktuře oddělení atd. Vysvětleny jsou ale i způsoby přihlašování do programu, rozebrána je problematika hesel a jejich správy, postupy při ztrátě hesla a podobně.

Verze 6.88 z 16.7.2015:
V prohlížení průchodů, které má například administrátor v menu "Ostatní / Průchody", nyní přibyla informace o tom, jakým způsobem se zaměstnanec identifikoval na biometrickém terminálu. V pravém sloupečku Kód se zobrazují malé ikonky otisku prstu v případě identifikace otiskem. U identifikace bezkontaktní kartou nebo čipem je zobrazena ikonka ruky s kartou a při identifikaci rozpoznáním obličeje je zobrazena ikonka tváře. Lze tedy dohledat, jakým způsobem se zaměstnanec identifikoval při čipování docházky. Viz ukázka Zde.
Podmínkou funkčnosti je, že používáte k identifikaci biometrický terminál BM-Finger (BM-F628, BM-F630, BM-F702, BM-F900, BM-F302, BM-F5000 ...), jehož firmware posílá do docházky požadovaný údaj. Ne všechny terminály (včetně uvedených) dokáží tyto informace poskytovat. Záleží na verzi firmware. Terminál navíc musí být připojený po síti LAN a zadaný IP adresou v menu Firma / Terminály BM-Finger. U jiného typu přenosu (fleškou) se tyto informace nepřenáší. Pokud se zaměstnanec identifikuje číselným kódem, nebo terminál typ identifikace neukládá, není žádná ikona ve sloupci Kód zobrazena.

Verze 6.87 z 10.7.2015:
V menu "Zaměstnanci" přibyla nová položka "Práva administrace". Ta umožňuje přidělovat zaměstnancům přístup do zvolených částí programu, které má jinak dostupné pouze administrátor. Pokud tedy chcete nějakému zaměstnanci přidělit například možnost exportu dat do mzdového systému či zálohovat databázi nebo provádět importy dat z terminálů a podobně (aktuálně 161 možných práv), stačí mu v této nové části odpovídající položky zpřístupnit. Tento zaměstnanec pak ve svém běžném uživatelském menu najde dole novou sekci "Administrace" a v ní se dostane do povolených částí systému.

Verze 6.86 z 2.7.2015:
Sestava Výkaz umožňuje nově zobrazit i stav čerpání dovolené v aktuálním roce. Stačí při její přípravě po doběhnutí výpočtů (než kliknete na tlačítko Dále) zatrhnout novou položku "Tabulka přehledu dovolené". Pak se ve spodní části výkazu každého pracovníka zobrazí stejná tabulka, jako je dostupná na běžném výpise v prohlížení docházky.

Pracovník, který má právo personalisty (v položce práva editace v nastavení údajů zaměstnanců) má nově možnost rychle přecházet z prohlížení docházky do editace a zase zpět do prohlížení přes stejnou ikonu tužky na jednotlivých řádcích výpisu, jako měl doposud pouze administrátor. Nyní je tedy tato rychlá a pohodlná možnost přepínání mezi výpisem a editací docházky jedním kliknutím dostupná i pro personalistu.

V menu "Firma / Návody PDF" přibyla položka Chyby terminálů. Obsahuje odkazy na nápovědu k řešením problémů s komunikací a přenosem dat z terminálů. Jsou zde podrobné postupy popisující nalezení a odstranění případných problémů, pokud se přestanou z docházkových terminálů přenášet data do databáze programu. A to jak pro starší terminály BM-Term, BM-TermPlus a čtečku BM-Scan připojené přes sériový port buď ve variantě on-line nebo i off-line s řídící jednotkou BM-RJ02. Tak také pro novější terminály BM-Finger na otisk prstu připojené přes počítačovou síť LAN. Pokud tedy narazíte na jakýkoli problém s přenosem dat mezi docházkovým programem a terminálem, zde naleznete postupy vedoucí k opravě a opětovnému zprovoznění komunikace.

Verze 6.85 z 22.6.2015:
Pokud chodí pracovníci na směny a používáte pro ně automatické přidělování kategorií dle čipnutého času příchodu, platily pro dny nepřítomnosti (celodenní absence, svátky, volno atd.) doposud vždy nastavení z kategorie 1. V den nepřítomnosti nemá program možnost podle času příchodu (který není) přidělit jinou kategorii. To se nyní mění a můžete nově v menu "Kategorie / Automatické kategorie" v jeho novém spodním formuláři nastavit takzvanou "Výchozí kategorii" pro pracovníky dle oddělení, kteří mají automatické přidělování směn. Dny nepřítomnosti se tedy již nemusí počítat napevno dle kategorie 1, ale můžete různým pracovníkům vybírat jiné výchozí kategorie. Což se hodí nejen na celodenní absence, ale například i na svátky a program dokonce dokáže zohlednit i nastavení ořezávání a posunů čipovaných příchodů a odchodů právě dle výchozí kategorie. Takže ani tyto údaje se nemusí řídit kategorií 1, pokud ve formuláři nastavíte výchozí kategorie jinak.

V menu "Firma / Editace údajů" přibyla nová konfigurační položka "Zapnout urychlení výpočtu docházky pro výpis, výsledovku, výkaz atd.". Jejím zatržením dojde k úpravě metody výpočtu docházky, která je zhruba o 10 až 18% rychlejší, ale náročnější na paměť hlavního docházkového počítače. Při této úpravě se některé údaje nečtou z databáze pro každý vyhodnocovaný den zvlášť (například vyjímky docházky, přestávek, svátky, poznámky atd.), ale načtou se jedním hromadným dotazem z databáze do paměti. Tím dojde ke snížení zátěže databáze na úkor vyšší potřebě paměti RAM. Zrychlí se tak hromadné výpočty za více zaměstnanců najdenou, jako je třeba výsledovka, výkaz, přehledka, exporty do mezd, grafy a další hromadné sestavy.

Verze 6.84 z 8.6.2015:
Nově je možné lépe definovat hierarchickou strukturu firmy co se týče podřízenosti oddělení. Administrátor může v menu "Oddělení" pro každou organizační jednotku nastavit, kterému oddělení je podřízena. Původně byla všechna oddělení na stejné úrovni a případné vztahy podřízenosti se definovaly zvlášť v menu Zaměstnanci / Práva editace. Od této verze je již možné nastavovat přímo v menu "Oddělení" informaci, kterému oddělení je toto upravované podřízeno. Takto lze definovat libovolně složitou stromovou strukturu vzájemné podřízenosti organizačních jednotek firmy. Viz ukázka Zde.
Vedoucí oddělení, kteří mají právo na prohlížení docházky svého oddělení, se nyní ve svém uživatelském menu dostanou i na výpisy docházky zaměstnanců z podřízených oddělení. Právo prohlížení oddělení se tak automaticky rozšiřuje i na oddělení podřízená.
U práva editace docházky stejného oddělení nedochází k automatickému rozšíření i na odd. podřízená, ale přibývá právo nové "Podřízená odd.". Takže je možné určit, zda vedoucí může editovat jen své vlastní oddělení, nebo jestli může editovat docházku i pracovníkům z oddělení podřízených. U editace je tedy možné vybrat ze dvou možností rozsahu práva vedoucích.

Pracovníci mohou rovněž ze svého uživatelského menu zobrazovat stromovou strukturu oddělení firmy. A to přes nové tlačítko "Struktura odd.", které mají ve svém menu v sekci Ostatní. Kliknutím na ikonu u oddělení lze navíc zjistit, kdo ve kterém oddělení pracuje. Takže mohou získat přehled o hierarchické struktuře firmy a zařazení jednotlivých zaměstnanců, aniž by museli mít kvůli tomuto zvýšená práva. Běžní zaměstnanci ale mohou samozřejmě jen prohlížet. Editovat může jen administrátor nebo personalista.

Verze 6.83 z 28.5.2015:
Docházka umí přenášet data do mzdového modulu systému Abra FlexiBee. Administrátor má v menu "Ostatní / Exporty do mezd" nové tlačítko "Abra FlexiBee".
Přenos dat probíhá pomocí XML souborů a to tak, že nejprve se ve FlexiBee v modulu "Zaměstnanci / Personalistika" provede export seznamu zaměstnanců z účetnictví pomocí nástrojové lišty a volby "Export XML". Výsledný soubor se naimportuje do docházky v menu "Ostatní / Exporty do mezd / Abra FlexiBee / Import zaměstnanců z FlexiBee". Tím dojde ke spárování záznamů zaměstnanců mezi mzdami v účetnictví a docházkou.
Poté je již možné provést klasický export dat z docházky výběrem zaměstnanců, období atd. přes výběrový formulář v docházce v menu "Ostatní / Exporty do mezd / Abra FlexiBee". Výsledný XML soubor se naimportuje ve FlexiBee v menu "Zaměstnanci / Personalistika" přes volbu horního menu "Nástroje / Import / Import XML".
Celý postup je podrobně popsaný včetně obrázků z obou systémů v PDF příručce.

Další nová funkce se týká možnosti zobrazení denní výše příplatků za typy práce na sestavě Výkaz včetně možnosti exportu do Excelu. Pokud tedy používáte typy práce (ke sledování vykonávané práce či práce na zakázkách) a máte k některým pracím nadefinované hodinové příplatky v menu Firma / Typy práce / Nastavení příplatků, pak v úvodním formuláři pro přípravu sestavy Výkaz v menu Ostatní / Výkaz najdete novou zatrhávací položku "Uvádět denní součty příplatků za typy práce". Když jí zatrhnete, tak po doběhnutí výpočtu a zobrazení výkazu bude tento obsahovat nový sloupec Příplatky prací. Zde bude u každého dne uvedena suma příplatků za všechny práce, které pracovník tento den prováděl. V dolním sumárním řádku pak bude uveden i součet všech příplatků za celý měsíc. Ten odpovídá mzdové složce č. 168 ve spodních samostatných tabulkách, ve kterých navíc vidíte i sumy příplatků za jednotlivé typy prací.

Verze 6.82 z 13.5.2015:
V menu "Firma / Terminály BM-Finger" přibyla možnost přímé komunikace s terminály SafeScan po síti LAN. Konkrétně je přidaný terminál SafeScan TA-965 včetně nastavení pro zohledňování kláves Příchod a Odchod při čipování docházky. Pokud tedy používáte k Docházce 3000 tyto terminály SafeScan, lze v tomto menu zadat IP adresu a formát 102 pro přímou komunikaci s terminálem po síti LAN bez zásahu uživatele. Tedy tak, jak doposud dokázal program automaticky komunikovat s terminály BM-Finger, tak to je nyní možné i se SafeScan.

Při prohlížení docházky v menu "Zaměstnanci / Prohlížení docházky" je nyní možné rychle přepínat na předchozího či následujícího zaměstnance jedním kliknutím na šipku nahoru / dolů vedle jména pracovníka. Stejně tak je to možné i u editace docházky v menu "Zaměstnanci / Editace docházky". Není tedy nutné vybírat z rozbalovacího seznamu, pokud chcete přejít na následujícího pracovníka či se vrátit k předchozímu. Místo dvou kliknutí tedy stačí jedno.

Verze 6.81 z 11.5.2015:
V administraci v menu "Firma / Návody PDF" přibyla podrobná příručka Podpora.pdf popisující fungování podpory ze strany výrobce. Tedy zadávání požadavků na podporu, kontaktní údaje, formát komunikace atd. Příručka řeší jak hlavní podporu, která je zdarma k dispozici každému uživateli systému Docházka 3000. Tak i možnost poskytnutí podpory placené pro specifické případy, kdy zákazník z nějakého důvodu vyžaduje přímou asistenci výrobce a nechce využít podpory poskytované zdarma.

Dále byla do programu doplněna podpora pro rozpoznávání kláves terminálu SafeScan TA-965 při importu dat pomocí datového souboru staženého z webového rozhraní terminálu. V menu "Zaměstnanci / Editace docházky / Import dat ostatní" tedy naleznete nový terminál s názvem Safescan-TA965. Při importu se správně rozpozná zmáčknutá klávesa pro příchod nebo pro odchod. Nebude tedy použito automatické rozpoznávání, ale systém dá přednost tomu, co navolil uživatel přímo na terminálu při čipování. Tato funkcionalita může být využita i pro jiné terminály SafeScan, které podporují přenos dat přes soubory.
Soubor obsahuje tyto údaje - osobní číslo, jméno,datum, čas, 1, klávesa. Oddělovačem je tabelátor, jméno program ignoruje, datum je v anglickém formátu a klávesa pro příchod dosadí nulu, klávesa pro odchod dosadí jedničku. Například záznam zaměstnance s osobním číslem 15 s čipnutím příchodu dne 1. února 2015 v 6 hodin a 10 minut a následně odchodu o 8,5 hodiny později je v datovém souboru uveden takto:
15   Novotny K   2015-02-01 06:10:00   1   0
15   Novotny K   2015-02-01 14:40:00   1   1

Import lze tedy použít i pro všechny ostatní terminály SafeScan, které ukládají data tímto způsobem. Pro ostatní terminály, které ukládají data v jiné posloupnosti, stačí upravit náležitým způsobem importní vzorec uvedený v tabulce pod formulářem k importu.

Verze 6.80 ze 4.5.2015:
V menu Ostatní / Absence přibyla nová sestava (resp. tlačítko) Roční přehled celodenních absencí za pracovníka. Jedná se modul, ve kterém lze rychle dohledat všechny čerpané celodenní absence konkrétního pracovníka za celý rok. Zobrazí se celoroční kalendář, kde jsou absence vyznačeny podbarvením buňky konkrétního dne. Tabulka přiřazení barev jednotlivým absencím je zobrazena v dolní části. Pokud je některý den uvedený silným červeným písmem, jedná se o svátek. Soboty jsou šedě, neděle červeně, pracovní dny modře. Před každým řádkem kalendáře je uvedeno i číslo týdne v roce.
Na sestavu se dostanou i všichni ostatní pracovníci a to podle práv buď jen na své záznamy, nebo i na jiné zaměstnance. Najdou jí v uživatelském menu v sekci Ostatní pod tlačítkem Roční abs..

Administrátor má v menu "Firma / Návody PDF" novou příručku Výpočet docházky. Ta shrnuje informace z ostatní dokumentace, které se týkají metody výpočtu odpracované doby v prohlížení docházky atd. Na jednom místě jsou tedy přehledně popsané konfigurační parametry, které mají vliv na započítávání uznané pracovní doby na konkrétní den. Tedy nastavení kategorií, vyjímek, absencí, přestávek a globálních parametrů firmy. Návod tedy pomáhá rychle najít odpovědi na otázky typu "Proč má Karel včera započteno je 8 hodin, když v práci byl od 6 do 15?".

Verze 6.79 ze 28.4.2015:
V programu přibyla sestava "Kniha docházky", kterou má například administrátor v menu "Zaměstnanci / Prohlížení docházky". Jedná se o sestavu, která odpovídá papírové předloze Kniha příchodů a odchodů. Na tuto jednoduchou papírovou evidenci je zvyklá část nových uživatelů, kteří docházkový systém teprve zakoupili a chtějí výstup odpovídající právě této tištěné předloze, kterou lze pořídit v papírnictví.
Sestava obsahuje v podstatě stejné základní denní údaje docházky, podobně jako kontrolní list, který je v docházkovém systému od prvopočátku v menu Zaměstnanci / Prohlížení docházky. Jen má trochu jiný vzhled a na rozdíl od Knihy docházky obsahuje i sumární údaje. Ukázku naleznete ZDE.

V menu "Firma / Editace údajů" přibyla nová konfigurační položka "Při mazání zaměstnanců neukládat kopii dat do archivu.". Jedná se vlastně o možnost deaktivace archivace dat mazaných zaměstnanců. Od verze 6.78 se při mazání zaměstnanců v menu Zaměstnanci /Editace údajů data ve skutečnosti nemažou, ale jen přesunou do archivu, odkud je možné je obnovit bez vlivu na ostatní části databáze. A právě zde popisovaná volba umožňuje archivaci zakázat a výmaz zaměstnance je pak definitivní, jako tomu bylo dříve. Za normálních okolností ale nechávejte tuto novou volbu vypnutou, takže data se budou archivovat a omylem vymazaného pracovníka půjde obnovit.

Verze 6.78 z 21.4.2015:
Program nyní dokáže archivovat data i o smazaných zaměstnancích a umí tyto pracovníky i obnovit. Administrátor má archiv odstraněných pracovníků dostupný v menu "Zaměstnanci / Editace údajů" přes nové tlačítko Vymazaní zaměstnanci - archiv.
Tento modul poskytuje možnost obnovit smazaného zaměstnance včetně dat docházky, které se k němu v okamžiku výmazu vázala (seance, absence, přesčasy, data stravovacího systému atd.).
Pokud tedy omylem (přes výstražné hlášení) potvrdíte výmaz zaměstnance a poté jej chcete obnovit, lze to zde zařídit. Takže se již nestane, že byste vlastní opakovanou nepozorností nevratně smazali z docházky nějakého pracovníka. Program v tabulce vypíše seznam odstraněných pracovníků, včetně údajů o datu výmazu, IP adrese ze které byl výmaz proveden, počtu návazných záznamů v databázi atd. Pokud v současné době není v programu v menu "Zaměstnanci / Editace údajů" jiný zaměstnanec se stejným indexem (osobním číslem), je ve sloupci Akce dostupné tlačítko Obnov, které spustí obnovu dat zaměstnance.

Bylo rychlostně optimalizováno zobrazení ročního plánu směn, který byl do programu doplněný v předchozí verzi. Nyní se celý roční kalendář zobrazuje několikanásobně rychleji než původně. Zejména při používání osobních rozpisů je zrychlení více než 10 násobné. Například roční plán obsahující několik desítek rozpisů směn, který se dříve zobrazoval téměř minutu, se nyní zobrazí za necelých 5 vteřin.

Verze 6.77 z 16.4.2015:
Pokud používáte směný provoz, najdete v modulech pro prohlížení plánů směn nový celoroční přehled naplánovaných směn. Administrátor jej má přístupný přes nové tlačítko "Roční plán hromadný", které najde například v menu "Kategorie / Denní rozpis směn" a také v podřízeném menu dostupném přes tlačítko "Měsíční plán hromadný". Tento nový roční přehled naplánovaných směn zohledňuje pracovníky zařazené do plovoucích kategorií a také ty, kteří mají přidělený osobní rozpis směn. V horní části jsou tlačítka pro volbu roku. Následuje samotný roční přehled plánů směn rozdělený po měsících do sloupců a dní měsíců do řádků. Každý měsíc je dále sloupcově rozdělen na jednotlivé plovoucí kategorie či osobní rozpisy. Program sám generuje zkraty a barvy pro lepší přehlednost. Význam je popsaný v tabulkách pod ročním plánem směn. Nachází se zde i možnost pro vypnutí barevného značení, doplnění čísel kategorií ke směnám a možnost změny délky zkratky z názvu kategorie. Ukázku naleznete Zde.

Administrátor má možnost exportu celé databáze docházky do XML souboru. Nová funkce je v menu "Firma / Databáze / Export DB do XML". Primárně je určena k přenosu dat do databázového systému Oracle pro ty uživatele, kteří toto řešení používají.

Do programu byla přidaná schopnost automatické opravy databáze. Pokud tedy dojde k nekorektnímu vypnutí hlavního PC docházky (docházkového serveru), mělo by stačit v menu "Firma / Databáze / Test databáze" kliknout na tlačítko Spustit testování / opravu databáze a program nově provede nejen test, ale pokusí se i o opravu tabulek, které by byly případně poškozeny. Pokud automatická oprava selže, je zobrazen postup pro provedení opravy pomocí speciálního programu, jenž je součástí instalace docházky.

Verze 6.76 z 9.4.2015:
V systému lze nastavit, aby automaticky doplňoval odchody, které si pracovníci zapomněli čipnout. Nastavení provádí administrátor v menu Firma / Editace údajů pomocí nové položky "Doplň chybějící odchod na x:xx pro příchody před y:yy ", kde do času x:xx doplní čas pro automaticky vložený odchod. Položka času příchodu y:yy udává omezující podmínku, kterou musí splňovat načipovaný příchod pro to, aby se odchod automaticky vložil. Takže lze zajistit, aby se odchod nevložil v případě, kdy pracovník přišel na noční a odchod bude mít až druhý den. Samozřejmě automatické vložení se neprovede v aktuální den, ale systém kontroluje jen včerejší a starší záznamy (1 rok dozadu). Vyplněním obou časů na hodnotu 0:00 se funkce vypne. Což je také výchozí doporučené nastavení, kdy program sám nic nedoplňuje.
Smysluplné nastavení je například toto: "Doplň chybějící odchod na 14:00 pro příchody před 10:00 "
Pak program doplní odchod na 2 hodiny odpoledne pouze těm pracovníkům, kteří přišli dopoledne před 10 hodinou.
Automaticky vložené záznamy jsou označeny a na výpise v prohlížení i editaci docházky jsou doplněny poznámkou Gen, takže jsou na první pohled patrné. Pokud v editaci docházky záznam upravíte, poznámka Gen zmizí, aby bylo poznat, že záznam byl případně opraven. Na existující neopravené záznamy automaticky doplněných odchodů upozorňuje program administrátora ve spodní části širšího rámu jeho administrátorského menu. Blíže viz podrobnosti v nápovědě k editaci údajů firmy.
Hromadně lze příznak vymazat v menu "Zaměstnanci / Validace oprav" tlačítkem "Smaž příznak Gen pro všechny automaticky doplněné odchody". Dále lze ve validaci dalším tlačítkem všechny automaticky doplňené odchody vymazat. Navíc jsou jednotlivé záznamy zobrazeny v samostatné spodní tabulce k případné editaci.

V sestavách Výkaz a Přehledka je nyní možné řadit záznamy nejen podle osobního čísla (indexu) pracovníka jako doposud, nebo nově i podle příjmení a jména nebo podle čísla oddělení. Výběr typu řazení se provádí po doběhnutí přípravných výpočtů pomocí volby Setřídit podle ... Tedy ještě před odkliknutím tlačítka Dále, které následně sestavu zobrazí.

Verze 6.75 z 2.4.2015:
Do docházky přibyla možnost exportu dat do mzdového systému v Money S3. Administrátor jí nalezne v menu Ostatní / Exporty do mezd / Money S3. Po spuštění a doběhnutí výpočtů je zobrazen odkaz na XML soubor moneys3.xml. Soubor tedy pomocí odkazu uložíte a poté jej v systému Money S3 naimportujete v sekci "Režie / Mzdy", kde spustíte import XML souboru. Více informací naleznete jak přímo v docházce po vytvoření exportu, kde je v dolní části kompletní popis importu do Money S3 včetně ukázek, tak samozřejmě také v dokumentaci k systému Money S3.

Administrátor má možnost rychle přecházet mezi měsíci v prohlížení a editaci docházky. Když klikne v hlavním levém menu Zaměstnanci na "Prohlížení docházky" (nebo i na "Editaci doch." či "Validaci oprav"), je v širším rámu nahoře formulář pro výběr pracovníka, období atd. A právě ve výběru období u kolonky pro měsíc přibyly nové šipky pro rychlý přechod na předchozí a následující měsíc jedním kliknutím. Nemusí tedy rozklikávat položku pro výběr měsíce a následně roku, když se chce přepnout jen o měsíc dopředu či dozadu. Stačí přímo kliknout na jednu ze šipek a výpis se o měsíc posune požadovaným směrem.

Verze 6.74 z 23.3.2015:
Nově je možné nastavit, aby u noční práce počítal program celou směnu ke dni odchodu. Tedy čas prvního dne nástupu na noční přesunul do druhého dne, kdy noční končí. Dosavadní možnosti, kdy je možné nechat noční rozpočítávat do obou dnů (doporučeno), nebo počítat celou ke dni začátku směny, v programu samozřejmě zůstávají nadále.
Nastavení se provádí jako doposud v kategoriích (Kategorie / Editace kategorií), kde v růžové části u položky "Noční práci počítat" přibyla nová volba "Celou ke konci směny".
Přestože tedy program nově umožňuje noční počítat buď ke konci směny, nebo jako dříve ke dni začátku směny, nadále doporučujeme nechat volbu na výchozím nastavení. To směnu správně rozpočítá do obou dnů - část před půlnocí do dne začátku a čas po půlnoci do dne následujícího.

Přístup do mezd v menu "Ostatní / Mzdy" lze povolit běžným zaměstnancům zatržením volby pro "Přístup do mzdové agendy" v editaci údajů zaměstnanců (Zaměstnanci / Editace údajů). Doposud se zaměstnanec s tímto oprávněním dostal vždy na všechny funkce a do všech nastavení mezd. Od této verze se nově zohleduje i položka "Právo" v nastavení údajů zaměstnance. Pokud je nastavena na "Standardní", může jen prohlížet svou vlastní sestavu. Nedostane se tedy na mzdy ostatních zaměstnanců a ani nemůže měnit parametry výpočtů (sazby atd.). Ostatní nastavení položky "Právo" v editaci údajů zaměstnance i nadále umožní plnou kontrolu nad mzdovým modulem. Samozřejmě vše v součinnosti s povoleným přístupem do mzdové agendy.

Pracovníci, kterým administrátor pomocí položky "Právo" v editaci údajů zaměstnanců povolil prohlížení docházky pracovníků ze stejného oddělení (případně včetně převodů přesčasů), mají nově ve svém uživatelském menu v modré sekci "Ostatní" přístup na sestavu "Výkaz" a na sestavu "Přehledka". Dostanou se samozřejmě jen na podřízené ze stejného oddělení. Doposud se na Výkaz a Přehledku dostali jen ti, kteří měli právo na prohlížení všech.

V souhrnné sestavě (čárkovačce) docházky dokáže program nyní zohlednit i speciálně nastavená práva z modulu "Zaměstnanci / Práva editace". Takže pokud má pracovník v editaci údajů zaměstnanců nastavenu položku "Právo" na hodnotu "Prohlížení odd." nebo vyšší a zároveň má v položce "Editace docházky" zadané speciální právo z tabulky práv editace (začínající číslicí 4 a více), je toto speciální právo zohledněno i v sestavě "Souhrn doch.", kterou má pracovník ve svém uživatelském menu v modré sekci "Ostatní". V samotné sestavě je najde jako poslední záznam k výběru v rozbalovací nabídce pro výběr oddělení uprostřed horního formuláře. Je označeno jménem tohoto spec. práva z nastavení práv editace.

V administrátorském menu "Firma / Terminály BM-Finger" přibyla nová volba "Zakázat import seancí při chybě komunikace". Ta zajistí, aby když dojde k výpadku komunikace s některým nadefinovaným terminálem, nemohlo dojít k přeházení časů příchodů a odchodů v případě, kdy si zaměstnanci čipují v průběhu dne na různých biometrických terminálech BM-Finger. Program při importu požaduje správně časově seřazené záznamy, aby správně rozpoznal typ identifikace. Pokud by došlo k výpadku spojení s některým terminálem a tato volba nebyla zapnutá, mohou se seance naimportovat špatně a bylo by pak nutné ruční editací záznamy opravit. Proto pokud máte více terminálů, nechávejte volbu zapnutou.
Jedinou vyjímkou je situace, kdy zaměstnanci čipují vždy jen na jednom "svém" terminálu a nikdy nechodí čipovat k jinému. Takže příchod a k němu navazující odchod čipují vždy na tom stejném terminálu. Pak k rozhození seancí nedojde ani při výpadku spojení s některým z terminálů. Pokud si tedy pracovníci vždy čipují jen na "svém" terminálu jejich pobočky, můžete volbu vypnout, aby při výpadku spojení nebyl zdržován import z ostatních fungujících terminálů.
Pokud máte ale volbu standardně zapnutou a některý terminál již nebudete používat, vymažte jeho záznam s tabulky terminálů. Jinak by blokoval přenos z ostatních zařízení. Program na zablokovaný přenos dat informuje správce docházky varovným nápisem na úvodní obrazovce po přihlášení do administrátorského menu.

Verze 6.73 ze 4.3.2015:
Od této verze lze zajistit, aby se pracovníci mohli přihlašovat do uživatelského rozhraní docházky jen z určitých počítačů podle IP adres. Pokud tedy máte povolené čipování docházky i přes PC, lze omezením na IP adresy nastavit, ze kterých počítačů může pracovník s docházkou pracovat.
Slouží k tomu v menu Zaměstnanci / Personalistika nová textová položka IP adresa, která se musí nejprve povolit v číselníku 0 - Osobní údaje. Pokud chcete funkci povolit, tak v personalistice kliknete na tlačítko "Uprav nebo přidej nové položky do číselníku 0 - Osobní údaje". Zde najdete novou položku "IP adresa", u které zatrhnete volbu Platný a kliknete na tlačítko Uprav. Tím se povolí tato textová položka pro vyplňování v personalistice jednotlivých pracovníků.
Poté, když u některého zaměstnance v personalistice na kartě "Osobních údajů vyplníte IP adresu do této nové položky (min. 7 znaků), zablokuje se mu možnost přihlášení do uživatelského menu z jiných počítačů. Povolit lze i více IP adres najednou a to tak, že je prostě vepíšete s oddělovací čárkou. Například 192.168.1.15, 192.168.1.28, 10.1.1.8
Při samotném přihlašování zaměstnance se ověření IP adresy provádí jen když je v číselníku 0 položka IP adresa zadaná a povolená. Navíc musí být na samotné kartě zaměstnance tato položka vyplněna (7 a více znaků). Lze tedy ověřování úplně zakázat (vypnutím položky v číselníku), nebo nastavit jen některým zaměstnancům (ostatní budou mít položku nevyplněnou).
Účel tohoto ověřování IP adres je zejména v možnost zabránit čipování docházky přes PC z domácího počítače zaměstnance v případě, kdy je systém hostován v Cloudu výrobce a je tedy dostupný odkudkoli z internetu. Tímto se přístupu do docházky z jiných než firemních počítačů zabrání. Ověřování dle IP adres může být ale vhodné i při klasické instalaci na firemním serveru. Zajistíte tím to, že jeden pracovník nebude moci ze svého PC čipovat docházky jiným lidem, kteří mu za tímto účelem "podvádění" prozradili svá hesla.
V menu Firma / Historie logování lze i dohledat případy, kdy se pracovník snažil do docházky přihlásit z nepovoleného zařízení. V přehledu je u zápisu s chybou, časem, IP adresou a jménem pracovníka nově uvedena poznámka Nepovolená IP adresa.

V editaci sazeb náhrad stravného na služebních cestách, kterou má administrátor v menu Firma / Náhrady sl.cest, přibylo tlačítko pro úpravy řádků. Není již tedy nutné při změně sazby původní řádek mazat a poté jej zakládat celý znovu. Stačí v řádku kliknout na nové tlačítko Uprav a řádek se přenese do spodní editačního formuláře. Takže stačí opravit jen konkrétní požadovaný údaj. Ostatní zůstanou přednastaveny dle původního zápisu a nemusíte je doplňovat znovu. Po úpravě řádek uložíte potvrzovacím tlačítkem zpět do číselníku náhrad.

Rovněž v menu Firma / Terminály BM-Finger lze nově existující záznamy konfigurace terminálu i editovat. Takže například při změně IP adresy nebo formátu terminálu není nutné stávající terminál mazat a zadávat zcela znovu, ale lze přes editaci upravit pouze požadované záznamy.

Verze 6.72 z 15.1.2015:
Pracovníci, kteří mají nastaveno právo "Personalista" administrátorem v menu "Zaměstnanci / Editace údajů" položkou pro právo "Editace docházky", mají nově přístup i k zákaznickým sestavám. V jejich uživatelském menu se jim totiž nově zobrazuje v sekci personalistiky tlačítko "Zák.sestavy", přes které se do sestav dostanou.

Do programu byla doplněna nová uživatelská sestava 23. Naleznete jí například v admin. menu "Ostatní / Zákaznické sestavy" pod novou volbou "Sest.23 - Eltro 1". Tato sestava umožňuje evidenci doby odpracované na jednotlivých typech práce (zakázkách) s ručním vkládáním času jednotlivých prací. Pokud tedy zaměstnanci například na jedné služební cestě provádí více různých prací, které tedy nemohou čipovat na terminálu, ale jen jejich délky evidují papírově, lze pomocí této sestavy práce zadat a vyhodnotit. Nová sestava 23 funguje obdobně jako stávající sestava 12, ale navíc umožňuje omezit výběr zaměstnanců a prací podle předvolené kategorie. Dále lze přímo v rámci sestavy doplňovat do číselníku typů prací zcela nové práce a tyto také povolovat pro jednotlivé kategorie. Není tedy nutné při požadavku vložení nové práce přepínat do menu "Firma / Typy práce - zadání", ale vše lze ovládat přímo v rámci nové sestavy.

Docházkový systém je nyní lépe uzpůsoben pro práci z mobilních zařízení. Kromě klasického zobrazení vhodného pro počítač s monitorem nebo pro notebook, nabízí 3 režimy pro zařízení s menším displejem. Na úvodní obrazovce docházky naleznete tlačítka Tablet, Mobil a nově i tlačítko Watch. První dvě již v systému byla, ale mírně se změnila jejich funkce.
Tlačítko Tablet nyní umožňuje práci i v administrátorském menu včetně zobrazení Zrychlených voleb jako na PC, kdy navíc podrobné menu obsahuje zvětšená tlačítka pro pohodlnější ovládání dotekovou obrazovkou. Tento režim je vhodný pro tablety s úhlopříčkou displeje o velikosti 7 a více palců.
Tlačítko Mobil přebírá zobrazení původního tlačítka Tablet, kdy je menu pouze v jednom okně roztažené přes celou šířku displeje. Takže i přes něj se můžou hlásit nejen běžní zaměstnanci, ale nově i administrátor. Režim Mobil je vhodný pro displeje menší jak 7 ale větší jak 3 palce.
Nové tlačítko Watch je vhodné pro práci s chytrými hodinkami, které jsou poslední dobou stále oblíbenější. Toto tlačítko převzalo funkci původního tlačítka Mobil, takže umožňuje zaměstnancům podrobně prohlédnou vlastní docházku nebo nahrát celodenní absence a podobné základní funkce, které jsou na malém displeji ještě použitelné. Hlavně ve spojení s terminálem BM-Term Yuno přináší tlačítko Watch výhodou použití. Tento terminál funguje mimo jiné i jako přístupový bod WiFi pro bezdrátovou práci s docházkou - terminál vytváří vlastní WiFi síť, do které se můžete z mobilních zařízení přihlásit a pracovat přes prohlížeč s docházkou nainstalovanou přímo v terminálu. Takže zaměstnanec může v dosahu WiFi signálu terminálu Yuno přes tlačítko Watch na svých chytrých hodinkách rychle prohlížet stav vlastní docházky. Funkci lze samozřejmě i zakázat.

Verze 6.71 z 22.12.2014:
Byla doplněna podpora pro nový autonomní docházkový terminál BM-TermYUNO. Jedná se o nový speciální terminál na čipy a karty, který obsahuje i samotnou docházku. Takže není třeba nic instalovat do počítače. Docházka běží přímo v samotném terminálu. Uživatelé i administrátor s ní mohou pracovat z jakéhokoli zařízení (počítač, notebook, tablet, mobil atd.) s libovolným operačním systémem a to přes webový prohlížeč. Jedná se tedy o plnohodnotnou instalaci Docházky 3000 přímo v terminálu. Terminál se buď připojí do počítačové sítě LAN běžným ethernetovým kabelem. Nebo lze využít WiFi rozhraní, které má terminál zabudované. Umí fungovat dokonce jako přístupový bod (hotspot), takže vytváří svou vlastní WiFi síť. Pak stačí třeba z mobilního telefonu vyhledat WiFi síť pojmenovanou "Dochazka 3000", připojit se do ní a pomocí webového prohlížeče lze s docházkou po autorizaci hned pracovat. Oproti systémům s Raspberry Pi je tedy výhodou terminálu BM-TermYuno jak umístění celého docházkového systému do jediného zařízení, tak možnost bezdrátové komunikace.

Po prvním zapnutí terminálu BM-TermYUNO a přihlášení do docházky jako administrátor je třeba nastavit datum a čas v terminálu přes ikonu tužky v pravém horním rohu administrace. Dále je možné ve stejném místě administrace nastavit i novou IP adresu terminálu. Takže pokud Vám nastavení adresy od výrobce nevyhovuje, je možné IP adresu i síťovou masku změnit. Lze i nastavit, zda má terminál po identifikaci zaměstnance kartou/čipem vypsat na displeji číslo a jméno zaměstnance, nebo stav jeho docházky (případný přesčas). Také je zde dostupné i tlačítko pro vypnutí operačního systému terminálu atd.

Verze 6.70 z 18.11.2014:
Administrátorovi přibyla možnost rychlého vyvolání editace přímo z prohlížení docházky. Když si v menu Zaměstnanci / Prohlížení docházky zobrazuje docházku pracovníků, tak při přejíždění myší přes jednotlivé řádky dní s docházkou uvidí vedle načipovaných časů příchodů a odchody novou malou ikonu tužky. Pokud na tuto ikonu klikne, hned se mu zobrazí zvolený den s docházkou vybraného zaměstnance k editaci. Lze tak tedy velice rychle opravovat špatně načipovanou docházku i přidávat nové záznamy a to jak příchodů, odchodů a přerušení, tak dokonce i celodenních absencí. Po opravě a potvrzení záznamu v editaci se jedním klikem na tlačítko Výpis docházky přesune zpět na prohlížení zvoleného zaměstnance a období, kde jsou změny z editace hned promítnuté a pro rychlou orientaci označené malou blikající hvězdičkou (po najetí myší zmizí).
Tímto postupem tedy může administrátor velice rychle provádět úpravy docházky. Odpadá přechod mezi editací a prohlížením pomocí přepínáním v hlavním menu, ani není nutné znovu zadávat pracovníka, období a v celém výpisu dohledávat požadovaný záznam. Naopak lze plynule přejít z prohlížení do editace (přímo na požadovaný den) a zpět jedním kliknutím. Opravy záznamů jsou tak mnohem pohodlnější a přehlednější než v předchozích verzích.

Došlo ke zlepšení grafického vzhledu programu. Hlavní části byly pro lepší orientaci umístěny do graficky přehlednějších oken. Zároveň je ale dodrženo logické navazování menu a voleb tak, aby uživatel našel všechny prvky na svém místě, jak byl zvyknutý ze starší verzí programu. Díky tomu sedí i nadále všechny návody a postupy z dokumentace. Viz ukázka ZDE.

Ve zrychleném menu, které se zobrazí administrátorovi po přihlášení, přibyla v prostřední části pro prohlížení docházky v rozbalovací položce "Typ" nová volba "S poznámk.+Tisk". Pomocí ní se zobrazí výpis docházky vhodný pro tisk, bez grafických prvků (fotek, rámečků) a prohlížeč rovnou nabídne dialog pro výber tiskárny a spuštění tisku. Jedná se tedy o obdobu funkce tisku, která je administrátorovi již od dřívějška dostupná přes ikonu lupy v hlavním levém menu nahoře, nebo přes funkci menu "Zaměstnanci / Prohlížení docházky / Tisk".

Verze 6.69 z 11.11.2014:
Administrátor má v menu Firma / Databáze nové tlačítko Historie logování. Zde najde zobrazení informací o přihlašování uživatelů i administrátora včetně IP adres, úspěšnosti či chybného zadání hesla a podobně. Při ověřování hesel v doméně lze dohledat i výpadky spojení se serverem atd. Dohledat lze i neúspěšné pokusy o přihlášení administrátora. Logována jsou i úspěšná přihlášení. Vždy je zobrazen i čas a IP adresa klientova PC. V datech lze vyhledávat a třídit výsledky zadáním různých kritérií ve spodní formuláři.

Funkčnost systému Docházka 3000 byla ověřena i na připravované verzi operačního systému Windows 10. Docházkový systém zde funguje kompletně včetně komunikace s terminály a to jak biometrickými s připojením přes počítačovou síť, tak se staršími připojenými do sériového portu. Testováno bylo na Technical Preview verzi Windows 10. Ukázka ZDE.

Verze 6.68 z 4.11.2014:
V administrátorském menu Firma / Databáze přibyla nová položka Sledování zátěže DB. Ta umožňuje administrátorovi sledovat vytížení databázového serveru na průběžně aktualizovaném grafu. Lze zvolit různé sledované vlastnosti a jejich časovou závislost. Například počet dotazů do databáze, vytížení indexů, počet zápisů, počet čtení atd. atd. Rychlost aktualizace grafu lze samozřejmě upravit. Správce tak má přehled o vytížení databáze na docházkového serveru, což se hodí zejména ve firmách s mnoha stovkami zaměstnanců pracujících s docházkou přes PC.

Byl vytvořen návod popisující možnost přenosu databáze Docházky 3000 (od verze 6.42 výše) z lokálního disku na síťový disk v NAS serveru. Tuto metodu mohou využít zejména menší firmy, které nechtějí provozovat plnohodnotný síťový server, ale mají alespoň jednoúčelový NAS server s redundantními disky (minimálně RAID 1). Pak je přesun databáze docházky na toto síťové úložiště krokem k lepšímu zajištění dat proti jejich ztrátě způsobené selháním disku v PC s docházkou.

V návaznosti na verzi Docházky 3000 pro minipočítač Raspberry Pi byla vytvořena i verze pro minipočítač Banana Pi s výkonnějším dvoujádrovým procesorem ARM Cortex A7. To představuje řešení pro firmy s více jak 100 zaměstnanci, ve kterých nechtějí z nějakého důvodu docházku instalovat na klasické PC či server.

Dále byla vytvořena i verze docházky pro zařízení s OS Android. Ta tedy již nyní mohou fungovat nejen jako klient docházky, kdy díky webovému prohlížeči mohou pracovat s docházkou nainstalovanou na PC. Ale nově mohou zařízení s Androidem vystupovat přímo i jako server docházkového systému. Takže žádné klasické PC s Windows není v této konfiguraci pro provoz docházky potřeba. Vše běží přímo v Androidím zařízení s ARM procesorem.

Verze 6.67 z 6.10.2014:
Nově umí program pracovat i s fotografiemi zaměstnanců. Pokud v personalistice uložíte pracovníkovi na kartě Dokumenty soubor nazvaný foto.jpg, bude tato fotografie v různých částech programu použita jako fotografie pracovníka. Zobrazuje se pak například v editaci údajů zaměstnance, editaci jeho docházky, v samotné personalistice, v uživatelském menu, v přehledu posledních čipujících, ve výdeji obědů atd. atd. Viz ukázka ZDE nebo ZDE.

Pro uživatele stravovacího systému, který je v docházce v menu Ostatní / Obědy, přibyl admin. přístup do sestavy výdejů obědů čipovaných čtečkou se segmentovým displejem. Tato sestava byla doposud přístupná jen v dialogu pro přihlášení běžných uživatelů. Nyní je i v administraci v menu Ostatní / Obědy / Denní přehled / Výdej jídel čtečkou.
V sestavě jsou navíc zobrazovány i fotografie strávníků (viz předchozí bod). Takže pracovnice v kuchyni, která jídla vydává, vidí jak jméno čipujícího, tak jeho fotografii. Může tedy podle fotky ověřit, zda použitý čip patří opravdu čipujícímu strávníkovi.

Pokud má zaměstnanec nastavené právo na Prohlížení docházky všech nebo vyšší, dostane se ze svého uživatelského menu ze sekce Ostatní nově i na sestavy Výkaz, Přehledka a Grafy.

U výše zmíněných grafů navíc přibyly v systému další grafy s průběžným denním přehledem počtu přítomných, denního počtu čipování, měsíčního přehledu přítomných a odpracované doby. Přístup ke grafům má jednak administrátor, když ihned po přihlášení klikne na stávající malé grafy v levém menu dole, tak se nové grafy zobrazí v hlavním okně programu. Dále se zobrazují i všem zaměstnancům z jejich uživatelského menu, kde v sekci Ostatní kliknou na tlačítko Grafy.
U zaměstnanců, kteří mají právo k prohlížení docházky ostatních pracovníků a mají tedy právo na všechny grafy, je třeba ještě v grafech kliknout dole na tlačítko "Jednoduché grafy ..." . Zaměstnancům s nižším oprávněním se zobrazí nové grafy hned, ale jen za jejich vlastní data, tedy nikoli sumárně za všechny pracovníky ve firmě. Ukázka nových grafů je ZDE.

Byly aktualizovány i verze aplikace pro některé další databázové servery.
V současné době jsou tedy dostupné tyto verze Docházky 3000:
  6.67 pro MySQL ( v. 3.23 a vyšší )
  6.67 pro PostgreSQL ( v. 9.3 )
  6.67 pro MS SQL ( v. 2008 a vyšší)
  6.58 pro Firebird ( v. 2.5 )

Verze 6.66 z 25.9.2014:
U zaměstnanců, kteří mají právo editovat své typy práce, byla doplněna možnost vložit dodatečně změnu práce do již načipované seance. Tato uživatelská úprava umožňuje, aby zaměstnanci na terminálech čipovali jen příchod do práce a na konci směny odchod domů. Typy prováděné práce pak nemusí průběžně čipovat na terminálu, ale mohou je dodatečně zadat přes své uživatelské menu přes editaci docházky, ve které se díky právu editace jen své typy práce dostanou jen na možnost změny typů prováděné práce a nezmění tak čas příchodu ani odchodu (nemohou falšovat docházku). Nová úprava jim umožní mezi již čipnutou seanci (pár příchod-odchod na jednom řádku) vložit dodatečně změnu práce a tím tak zadat do programu typy prací či zakázek, aniž by ovlivnili délku své pracovní doby.

Další úpravou související s předchozím bodem je možnost, aby zaměstnanci s právem editace jen svých typů práce mohli navíc založit novou práci do číselníku typů prací. Tato funkce je ve výchozím stavu zakázaná a pokud chcete zakládání nových typů prací do číselníku povolit i běžným zaměstnancům, musíte jako administrátor v menu Firma / Typy práce - zadání povolit dole novou konfigurační položku Povol zakládání prací do číselníku zaměstnancům s právem editace docházky. Pak budou mít zaměstnanci ve svém uživatelského menu editace docházky ve spodní části stránky nový formulář, do kterého zadají nový typ práce pro číselník. Po vložení se tato práce přidělí do kategorie zaměstnance, který jí založil. Tím tedy mohou zaměstnanci sami zakládat práce do číselníku aniž by to musel dělat administrátor systému.

Při přihlašování zaměstnanců do uživatelského menu zobrazuje program ručičkové hodiny ukazující čas počítače.

Verze 6.65 z 12.9.2014:
Od této verze je možné sdružovat terminály do lokalit a v přehledu přítomnosti pracovníků tak zjistit, ve které lokalitě se kdo nachází. Lokality se definují a terminály se k nim přidělují pomocí tlačítka Definice lokalit, které je v admin. menu Firma / Terminálový rozvod / Číselník stanovišť - u terminálů připojených do rozvodu BM-Net přes řídící jednotku BM-RJ02. U biometrických terminálů připojených do počítačové sítě pak v menu Firma / Terminály BM-Finger.

S výše uvedeným souvisí i další úprava týkající se přímo přehledu přítomnosti - v menu Zaměstnanci / Přehled přítomnosti. Zde při klasickém zobrazení přibyl sloupeček Lokalita udávající, na které pobočce si zaměstnanec naposledy čipoval. Navíc lze pomocí tlačítka Výběr pracovníka zvolit lokalitu a pak se zobrazí stav přítomnosti pracovníků dané pobočky (lokality). Tedy těch pracovníků, kteří docházku čipnuli na jednom z terminálů patřících do této lokality.
Pokud nejsou lokality definovány, tak se nový sloupeček jmenuje Terminál a udává přímo konkrétní zařízení, na kterém bylo čipnuto.

Verze 6.64 z 26.8.2014:
Do modulu personalistiky přístupnému z admin. menu Zaměstnanci / Personalistika přibyla nová možnost evidence datových souborů. K údajům zaměstnanců tedy lze nahrávat například oskenované kopie pracovních smluv, zápočtové listy, doklady o vzdělání, evidenční listy důchodového pojištění, zdravotní posudek vstupní lékařské prohlídky, fotografie a vlastně jakékoli další soubory ať už třeba z wordu, excelu, soubory v PDF formátu, JPG atd. Soubory se nahrávají na novékartě 6 - Dokumenty a to výběrem souboru z disku a připojením textového komentáře.
Počet souborů na zaměstnance není omezen. V seznamu souborů je pak vidět jak jméno souboru a popis, tak i velikost a datum vložení. Soubory lze kliknutím na název přímo zobrazit, případně smazat kliknutím na ikonu křížku ve sloupci mazání. Velikost jednoho souboru by neměla překročit 800 kB.
Pokud budete v personalistice ukládat soubory na kartě dokumentů, je třeba v případě zálohy databáze postupovat podle návodu k přímému kopírovaní souborů na disku - metoda A. Záloha v menu docházky (Firma / Databáze / Záloha databáze) totiž neukládá data dokumentů (souborů) v personalistice.

Verze 6.63 z 1.8.2014:
Do docházkového systému přibyl modul personalistiky. Je přístupný jednak přes nové menu Zaměstnanci / Personalistika a dále také přímo editací údajů zaměstnanců ( Zaměstnanci / Editace údajů), kde stačí kliknout přímo na jméno konkrétního pracovníka a přenesete se rovnou na jeho záznamy z personalistiky.
Tato nová personalistika obsahuje jednak podrobné osobní údaje pracovníka - datum narození, adresa, pohlaví, rodinný stav, číslo OP, rodné číslo, pracovní poměr a dalších zhruba 20 údajů s možností doplňování vlastních nových položek (textové, číselné, datumové).
Na dalších "kartách" personalistiky je u každého pracovníka možné sledovat dosažené vzdělání, podrobné odborné znalosti a dovednosti, evidovat a plánovat lékařské prohlídky různých typů, sledovat absolvovaná školení a kurzy včetně možnosti plánování termínů dalšího vzdělávání, evidovat vyfasované pracovní pomůcky atd. Do všech číselníků lze navíc přidávat i vlastní nové položky. Takže pokud systém neobsahuje potřebný údaj, lze jej přes editaci vhodného číselníku doplnit včetně možnosti sledování datumu a příznaku splnění/nesplnění nového požadavku. Navíc lze u konkrétních zaměstnanců dopisovat k položkám číselníků individuální poznámky. Do osobních údajů lze dopisovat i slovní hodnocení pracovníka a další informace.
Evidovat lze tedy téměř cokoli a navíc systém obsahuje možnosti tvorby různých sestav a přehledů. Umožňuje i hromadné vyhledávání, takže lze například rychle najít všechny řidiče s požadovaným řidičským oprávněním, nebo pracovníky, kteří mají v nejbližší době plánovanou účast na různých kurzech či seminářích, nebo kteří mají prošlý termín pravidelné zdravotní prohlídky atd.

Verze 6.62 z 18.7.2014:
V sestavě Výsledovka, kterou naleznete například v menu Ostatní / Výsledovka je možné definovat vlastní součtovou položku pomocí nového tlačítka Nastavení položky Můj Součet. Využijete jí například pro účely zpracování mezd, když potřebujete sčítat práci na pracovišti se služební cestou a s montážemi, abyste dostali celkový součet odpracované doby placený běžnou mzdou. Není tedy již nutné dělat tyto součty ručně, ale stačí v menu "Ostatní / Výsledovka / Nastavení položky Můj Součet" zatrhnout ty kódy, které se mají automaticky sčítat. Na samotné výsledovce pak naleznete nový sloupeček Můj Součet a v něm budou požadované údaje již sečteny.
Po instalaci systému se do položky sčítá odpracovaná doba na pracovišti a služební cesta. Pokud nechcete položku Můj Součet naopak vůbec používat, lze její zobrazovaní vypnout tak, že přes tlačítko Nastavení položky Můj Součet vypnete všechny kódy.

V menu "Ostatní / Zákaznické sestavy" přibyla zákaznická sestava č. 22, která umožňuje vyhodnotit nároky zaměstnanců na čtvrtletní příplatky, pokud v daném čtvrtletí nebyli nemocní a řádně odpracovali mesíční fondy pracovní doby ve vyhodnocovaném období. Dovolené, služební cesty a další uznávané absence (s vyjímkou nemoci) nároky nepotlačují.

Do číselníku mzdových složek byly doplněny kódy i pro aktuálně nepoužívané absence (většinou 12 až 20). Tím se napravila situace v případech, kdy byl kód používaný krátkodobě před verzí 6.39 a po následné aktualizaci přestal být používaný, ale bylo třeba udělat export dat za staré období ještě s platným kódem. V exportech se pak kód vypisoval jako nulový, což je touto aktualizaci 6.62 napraveno a kód se v exportu za staré období vypisuje správně i když se již nepoužívá.

Verze 6.61 z 6.6.2014:
Od této verze je možné docházkový systém provozovat i pod operačním systémem Linux. Přesný návod ke zprovoznění instalace docházky na Linuxu naleznete ZDE.

V aplikačním webovém rozhraní WebAPI přibyl příkaz 11 umožňující přenos aktuálního stavu přítomných / nepřítomných pracovníků v CSV formátu. Starší funkce (která zůstává zachovaná i nadále) obsahovala údaje v HTML formátu, který někdy nebyl pro přenos do jiných systémů úplně vhodný. Nyní tedy přibyla obdobná funkce s výrazně jednodušším CSV formátem obsahujícím pouze osobní číslo pracovníka a stav přítomnosti (1..přítomen, 0..nepřítomen).

Verze 6.60 ze 19.5.2014:
V administrátorském menu v jeho nové levé části přibylo nahoře několik ikon pro rychlou navigaci. Je mezi nimi přechod na prohlížení a editaci docházky, editaci zaměstnanců a kategorii, přehled přítomných, výpis s absencemi, výsledovka, přehled průchodů, výkaz a odhlášení. Ikonky jsou stejné jako u tlačítek ve zrychleném menu. Navíc se zobrazí nápověda s popisem funkce každé z ikon, když nad ní ponecháte kurzor myši na chvilku v klidu.

V zákaznických sestavách (podmenu Ostatní) přibyla nová sestava 21 - Intebo 4. Přináší možnost csv zobrazení výstupu obsahujícího číslo a jméno pracovníka, oddělení a délku odpracované doby ve formátech desetinného čísla i hodin a minut.

Docházka byla úspěšně otestována v instalaci na 64 bitový Windows server 2012 R2. A to včetně komunikace s terminály. Při instalaci se postupuje podle standardního instalačního návodu pro Windows, který je v tištěné podobě součástí dodávky systému.
Dále byl vytvořen postup pro instalaci docházky na operační systém ReactOS. Návod je na instalačním CD docházky.

Verze 6.59 ze 14.4.2014:
Tato verze řeší správné abecední řazení seznamů zaměstnanců i na instalacích se špatným nastavením národního prostředí nebo u databází přenášených z původních instalací na linuxu. Všechny seznamy a výběrová menu by měla mít správně setříděný seznam zaměstnanců bez ohledu na platformu instalace.

Od této verze je k dispozici možnost provozu Docházky 3000 nejen pod webovým serverem Apache, ale nově také pod IIS. Takže pokud instalujete docházku například na Windows server 2008, na kterém již máte funkční firemní intranet, je možné pod něj docházku přidat jako další aplikaci. Není pak nutné mít na serveru nainstalované dva webservery. Kompletní návod na zprovoznění docházky pod IIS je na instalačním i aktualizačním CD ve složce /Prirucky/Zmena_webserveru_na_iis.pdf.

Verze 6.58 ze 7.4.2014:
Do programu byla přidaná podpora pro nový biometrický terminál BM-F630. Terminál umožňuje čipovat příchody, odchody a 5 typů přerušení a absencí. Identifkace otiskem prstu, kartou, čipem nebo heslem. Při připojení do sítě LAN se v menu Firma / Terminály BM-Finger založí jeho IP adresa a položka Formát se nastaví na volbu 6 - BMF630,900,2800. Při přenosu dat USB Flash diskem se v menu "Zaměstnanci / Editace docházky / Import dat ostatní" vybere soubo z flešky a položka Terminál se přepne na novou volbu BM-F630.

Verze 6.57 z 12.3.2014:
Docházkový systém nyní umožňuje evidovat u pracovníků více pracovních poměrů. To znamená, že kromě hlavního pracovního poměru je možné určit například i vedlejší pracovní poměr a podobně. Každý pracovník může mít až 100 pracovních poměrů. Při čipování může určit, na který pracovní poměr nastupuje a tato jeho čipnutá práce bude započtena právě do zvoleného pracovního poměru. Pokud zadá omylem číslo pracovního poměru, který mu není přidělen, bude systém práci evidovat do hlavního pracovního poměru. Hlavní pracovní poměr má kód nula, resp. při čipování práce do hlavního prac. poměru není třeba kód vůbec zadávat.
Podporu pro možnost evidovat více pracovních poměrů musí administrátor nejprve zapnout v menu "Firma / Editace údajů" zatržením nové volby "Povolit více pracovních poměrů pro zaměstnance".
Pro evidenci povolených kódů pracovních poměrů je využíván modul typů práce a pomocí typů práce se na terminálech pracovní poměry i čipují. Takže k čipování pracovních poměrů lze využívat terminály BM-Term a BM-TermPlus s napojením i bez napojení na řídící jednotku (on-line i off-line varianta). Dále je možné použít i všechny biometrické terminály, které umožňují čipování typů práce. Mezi ně patří BM-F702, BM-F5000, BM-F900 a podobné. Pracovní poměry nelze čipovat na čtečce BM-Scan a terminálu BM-F628, které nemají možnost přepnutí na podporu pracovních kódů.
Samozřejmě lze číslo pracovního poměru zadat i při čipování přes počítač nebo při ruční editaci docházky. Stejně tak lze přidělit pracovníkům právo, aby mohli u své vlastní docházky měnit právě jen čísla pracovních poměrů ale ne čipnuté časy. Tím lze zajistit používání pracovních poměrů i při čipování na zařízeních, které je sami o sobě nepodporují.
Pracovní poměry se tedy definují a vyhodnocují podobně jako typy práce či práce na zakázkách, jejichž funkcionalitu částečně přebírají a lze je tedy začít používat bez nutnosti výměny stávajícího terminálu.
Zadání číselníku pracovních poměrů a jejich přidělení zaměstnancům (dle kategorií) se provádí v menu "Firma / Pracovní poměry - zadání". Kromě definice číselníků a práv je možné definovat i příplatky v korunách pro každý z prac. poměrů. Čísla pracovních poměrů musí být v rozsahu 1 až 99 (číslo 0 má vždy hlavní prac. poměr).
Hlavní část vyhodnocení se provádí v menu "Ostatní / Pracovní poměry". Zde lze vyhodnotit pracovní dobu zaměstnanců odpracovanou na jednotlivých poměrech (sumárně i podrobně) včetně vyčíslení případných příplatků. Dále je zobrazena i sumární tabulka za pracovní poměry, kdy lze například dohledat, kolik hodin celkem odpracovali všichni pracovníci dohromady na hlavním pracovním poměru a na jednotlivých poměrech ostatních.
Vyhodnocení práce na pracovních poměrech se přenáší i do sestav v menu "Ostatní" jako jsou "Výsledovka, Výkaz, Přehledka, XML Export, Mzdy, UniExport" atd. Podpora je samozřejmě i v dalších částech programu, jako je editace docházky, generátor docházky, menu běžných zaměstnanců atd. atd.
Tato nová úprava programu tedy dovoluje nasazení systému Docházka 3000 i v těch firmách, které vyžadují možnost zadávat u zaměstnanců více než jeden pracovní poměr a potřebují jednotlivé pracovní poměry stejného zaměstnance vyhodnocovat zvlášť.

Výše uvedená nová možnost evidence více pracovních poměrů přináší nové položky i do exportu výsledovky, XML exportu a výkazu. Na csv a xls exportu výsledovky přibyla dole pod sekcí krátkodobých absencí nová sekce s vyhodnocením pracovních poměrů (nebo typů práce pokud nejsou prac. poměry zapnuty) s čísly 0 až 99. Tato nová sekce obsahuje čísla zaměstnanců, čísla poměrů (nebo prací), uznanou dobu práce a výši příplatku. Dále jsou tyto údaje dostupné pod kódy mzdových složek 400 až 499 ve spodní sumární tabulce výkazu a jako nové položky xml exportu. Hlavní pracovní poměr (nebo typ práce nula) je vyhodnocen ve mzdové složce 400. Další poměry pak mají ke svému číslu přičteno 400, čož je pak jejich kód mzdové složky (např. poměr 1 je ve složce 401, poměr 2 ve složce 402 ... poměr 99 ve složce 499). Pokud nepoužíváte pracovní poměry a používáte typy práce, je převod na čísla mzdových složek stejný (číslo práce zvednuté o 400) s tím, že se opět přenáší jen prvních 100 prací (0 až 99 do složek 400 až 499).

Verze 6.56 z 10.3.2014:
V admin. menu "Ostatní / Zákaznické sestavy" přibyla nová sestava "20-Fepex GPS". Ta umožňuje načítat docházku řidičů z povolání prostřednictvím importu csv souboru s knihou jízd ze systému GPS. Pokud tedy máte mezi zaměstnanci řidiče a používáte ke sledování pohybu vozidel záznamový systém s GPS, který uloží do paměti vždy datum a čas začátku a konce cesty (třeba i podle doby běhu motoru vozidla), je možné tyto údaje použít v docházce místo čipování na terminálu. Princip funkce a hlavně formát souboru s daty je podrobně popsán přímo v samotném modulu. Pokud je během dne více cest, je doba mezi nimi převedena na práci na pracovišti (vykládka / nakládka a podobně). Samotná doba pohybu vozidla je počítána jako služební cesta, takže podle ní umí program počítat i výši nároku na náhrady na stravném.
Pokud je v jednom dnu zaznamenáno v soubor mnoho cest, je možné při importu zvolit, zda se mají sloučit do jedné, nebo zapsat každá zvlášť. Takže tím lze ošetřit sloučení krátkých pojížděk například u řidičů, kteří dělají rozvozy zboží od obchodu k obchodu a v souboru je každá pojížďka zapsaná samostatně.

Byly provedeny optimalizace kódu docházkového systému u verzí pro MySQL server, PostgreSQL server a MS SQL server. Plánované jsou i optimalizace pro instalace s Firebirdem. Byly provedeny i srovnávací testy rychlosti kódu pro jednotlivé verze SQL serverů. Testováno bylo na PC s nainstalovaným 64 bitovým Windows serverem 2008R2, dvouprocesorovým CPU Core2Duo E6550 2.4GHz, 4GB RAM 1333MHz. Jako testovací sestava byl použit měsíční výkaz docházky 10 zaměstnanců se stejnými daty pro jednotlivé SQL servery. Výsledné časy měření doby přípravných výpočtů:

 7,7s - PostgreSQL 9.3 v transakčním režimu
 7,9s - PostgreSQL 9.3 bez transakcí
10,5s - MySQL 5.1 s MyISAM tabulkami
10,7s - MS SQL server 2012 Express 
10,8s - MS SQL server 2008 Express R2 
11,2s - MySQL 5.1 s InnoDB a transakcemi
13,9s - 602SQL server 8.1
17,3s - Oracle XE 11g s transakcemi
22,1s - SQLite 2.1 s transakcemi
23,3s - Oracle XE 11g bez transakcí
26,0s - Firebird 2.5 s transakcemi a asynchronním zápisem
26,1s - MySQL 5.1 s InnoDB bez transakcí
40,1s - Informix IDS 12.10 bez transakcí přes ODBC rozhraní
47,5s - Firebird 2.5 bez transakcí a se synchronním zápisem
57,4s - SQLite 2.1 se synchronním zápisem a bez transakcí
59,2s - IBM DB2 10.2 bez transakcí přes ODBC rozhraní
Na vině horších výsledků u SQL serveru Firebird není samotný server, ale to, že kód docházkového systému nebyl pro něj ještě náležitě rychlostně optimalizován. Verze docházky pro SQLite, 602SQL, Informix a DB2 jsou pouze experimentální a nejsou oficiálně dostupné. Verze docházky pro Oracle je na žádost dostupná samostatně (není na instalačním CD docházky).

Verze 6.55 z 21.2.2014:
Do systému přibyla nová verze exportu dat do mzdového modulu v systému Helios Orange. Administrátor jí nalezne v menu Ostatní / Exporty do mezd / Helios. Po spuštění a doběhnutí výpočtů je zobrazen odkaz na XML soubor helios.xml. Soubor tedy pomocí odkazu uložíte a poté jej v systému Helios naimportujete v sekci "Mzdy / Výpočet mzdy / Předzpracování" tak, že v pravém okně kliknete pravým tlačítkem myši a zvolíte Importy a dále Formát XML. Viz ukázka na obrázku přímo v docházce pod odkazem na datový soubor nebo také Zde.
Poté vyberete soubor uložený z docházky a spustíte import.
Docházka má konverzi vlastních složek na položky exportního souboru systému Helios přednastavené. Ale pokud chcete změnit kódy v jednotlivých položkách exportního souboru, přenastavit atributy nebo přidat nové kódy, je to možné pomocí tlačítka "Nastavení číselníku položek exportu" v menu "Ostatní / Exporty do mezd / Helios" ve spodní části. Takže pokud by v budoucnu poskytovatel mzdového systému provedl úpravy a přečíslování některé z položek, můžete na novou variantu docházku sami jednoduše přenastavit. Stejně tak pokud chcete přidat přenos údajů pro vlastní mzdové složky, je možné je do exportu přidat.

Pokud používáte biometrické docházkové terminály připojené po síti LAN, má nyní administrátor možnost kontrolovat přenesená data oproti záložnímu souboru. V menu "Firma / Terminály BM-Finger" nalezne úplně dole tlačítko "Kontrola záloh dat a nalezení nezpracovaných identifikací". To umožňuje obnovit data, která se díky nečekanému vypnutí PC v průběhu importu dat z terminálu do docházky po síti LAN nestihla zpracovat či byla ztracena díky chybě disku. Program se je pokusí dohledat v záložním souboru d3kdata.bak a kontroluje i případné záznamy v tabulce operací.

Verze 6.54 z 18.2.2014:
Velkou změnou pro administrátora je zcela přepracované administrátorské menu. To se nyní nachází po přihlášení v levé užší části okna a má stromovou strukturu. Ta umožňuje mnohem rychlejší pohyb v nabídkách a sestavách než tomu bylo doposud.
Položky označené znaménkem + (plus) se dají rozbalit a jsou také označeny ikonou žluté složky. Položky označené ikonou listu zobrazují již konkrétní formuláře. Položky označené přechodem složky v list (zdvojené) obsahují jak podmenu, tak také sami o sobě odkazují na konkrétní formulář. V současné době jsou takto označeny pouze tři položky a to "Prohlížení docházky" a "Editace docházky" v menu Zaměstnanci. Takže pokud kliknete přímo na ně, zobrazí formuláře pro výběry zaměstnanců, období atd. Pokud kliknete na jejich znaménko + (plus), rozevře se pod nimi další podmenu. Tou třetí položkou je v menu "Firma" odkaz na online "Návody v PDF".
Za většinou položek je ještě ikona zdvojeného okna. Pokud kliknete přímo na název položky, otevře se v hlavním pravém okně. Pokud ale kliknete na ikonu zdvojeného okna, otevře se menu v novém samostatném okně. Což je výhodné v případě malého rozlišení Vašeho prohlížeče (např. při práci z mobilu), ale hlavně pokud chcete sestavu vytisknout. Takto se totiž zbavíte menu, které na výtisku samozřejmě nepotřebujete.
Za některými položkami může být i ikona otazníku, která zobrazí on-line nápovědu k tomuto podmenu. Ostatní nápověda je pak dostupná přímo v samotných oknech sestav.
Důležité je, že nová stromová struktura menu kopíruje původní tlačítkové menu, takže veškerá dokumentace platí nadále. Pouze menu není v pravé části, ale nově vlevo a rychleji se s ním pracuje.
Dostupné je i původní staré menu s tlačítkovou strukturou přes předposlední položku "Staré menu". Dokonce se pak zobrazí v původní pravé části, takže komu by přechod na novou stromovou strukturu vadil, jednoduše si systém přepne do původního vzhledu. Náhled ukázky nového menu naleznete ZDE, další ZDE a poslední ZDE.

V exportu pro mzdový systém Pamica (modul Pohoda) v menu "Ostatní / Exporty do mezd / Pamica" bylo přidáno nové zatržítko "U elementu 'dochazky_zamestnancu' uvádět verzi a XSD šablonu". Tyto atributy vyžadují nové verze mzdového systému Pamica. Při exportu se tedy dá podpora zapnout nebo vypnout podle toho, jakou verzi programu Pamica máte a tedy zda tyto údaje požaduje či nikoli.

Verze 6.53 z 11.2.2014:
Do sestavy UniExport, kterou má administrátor dostupnou v menu "Ostatní / Exporty do mezd / UniExport" a která obsahuje velice podrobné denní údaje k exportu do csv,html a xls přibyly nové položky Název oddělení, Telefon, Místnost a dále až 10 záznamů o příchodech, odchodech, čipnutých kódech přerušení a absencí ke každému dni. Dále ke každé seanci také případný kód typu práce či zakázky.
Takže tato sestava je vhodná i pro export nejen do mzdových systémů, ale i v případě kdy chcete data podrobně zpracovávat v libovolném dalším systému, který bude mít nyní podklady i o pohybu zaměstnance během dne včetně důvodových kódů příchodů, odchodů a případně i čipnutých kódech typu práce (zakázky).

Při ručním importu dat z datových souborů terminálů (například při přenosu dat fleškou) v menu "Zaměstnanci / Editace docházky / Import dat ostatní", je nyní možné zvolit období k importu. Lze tedy určit, zda chcete importovat všechny záznamy identifikací v souboru, nebo je možné vybrat konkrétní měsíc a rok. Pak budou do docházky naimportovány jen záznamy z tohoto období a ostatní záznamy souboru budou vynechány. Tato funkce je vhodná v případě, kdy máte v souboru data za dlouhé období mnoha měsíců, ale většinu z nich jste již v minulosti do docházky načetli. Nastavením období tedy můžete import urychlit, protože se nebudou zbytečně importovat již dříve načtené údaje. Tyto by docházka stejně přeskočila, ale musela by každý záznam porovnávat s již dříve načtenými a import by trval delší dobu. Kdežto když předem určíte jen konkrétní období s novými záznamy k importu, provede se přeskočení starých záznamů velmi rychle a import skutečně nových záznamů trvá mnohem kratší dobu.

V menu "Firma / Editace údajů" přibyla nová konfigurační položka " Potlačit přestávku, pokud je ten den čipnuto jen několik krátkých seancí bez uznávaných absencí". Umožňuje změnit chování programu stran automatického vkládání přestávek dle ZP v ojedinělých případech, kdy zaměstnanec chodí do práce na mnoho krátkých časových úseků během jednoho dne. Například je vždy hodinu v práci a poté má několik minut volno a těchto úseků je během dne větší množství.
Normálně program funguje tak, že sečte veškeré doby přítomnosti a pokud celková přítomnost překročí fond přestávky, je přestávka uplatněna a odečtena od uznané prac. doby (při zapnutí přestávek dle ZP s automatickým vkládáním bez nutnosti jejich čipování).
Zapnutí této položky změní chování programu tak, že s fondem přestávky dle ZP neporovnává celkový součet všech přítomností dohromady za celý den, ale každou přítomnost samostatně. Ve výše uvedeném případě, kdy žádná přítomnost sama o sobě nepřekročí fond přestávky - není delší než 6 hodin, tedy nedojde k uplatnění přestávky (není odečtena od odpracované doby).

Na výpise Kontrolního listu docházky v menu "Zaměstnanci / Prohlížení docházky" byly určité specifické informace doposud označeny pouze barevně. Jedná se například o červenou barvu časů příchodů a odchodů v případě chyby čipování, žlutou barvu kódů přerušení u příchodů či odchodů ručně editovaných záznamů nebo hnědou barvu času odpracované doby v případě vyjímky docházky a podobně. Výhodou tohoto systému je, že při prohlížení na počítači na první pohled jasně tuto specifickou informaci sdělí, aniž by se zvětšoval počet zobrazovaných znaků. Nevýhoda ovšem nastává, když tento kontrolní list vytisknete na černobílé tiskárně. Pak se informace specifikované barvou buď ztratí úplně, nebo nejsou na první pohled zřejmé. Proto je od této verze docházky možné nadefinovat si k barvám i specifické symboly či zkratky pro všech 8 možných typů specifických informací. Například ke špatně načipované docházce přidat znak ? nebo k ručně editovanému záznamu znak ! a podobně. Tyto znaky můžete definovat v menu Zaměstnanci / Prohlížení docházky po kliknutí na odkaz Info. Zde je nyní nejen podrobný přehled významu barev, ale přibyl právě i sloupeček "Spec.znak" umožňující vložení vlastního symbolu či znaků. Symbol tedy může být v případě potřeby i víceznakový, ale doporučeno je používat raději kratší vyjádření. Po nastavení symbolů se vše uloží přes tlačítko Ulož znaky. Pokud chcete používání některého symbolu zrušit, stačí jej v odpovídající položce smazat a opět nastavení uložit. Když si poté uděláte výpis kontrolního listu v menu "Zaměstnanci / Prohlížení docházky", budou Vámi uvedené symboly v odpovídající barvě zobrazeny na začátku položky, ke které jsou přiřazeny. Při tisku kontrolního listu na černobílé tiskárně je pak specifická informace vyjádřena použitým symbolem, který jste jí přiřadili a ztráta barev pak nevadí.

Verze 6.52 z 23.1.2014:
Pokud k identifikaci docházky používají Vaši zaměstnanci biometrický terminál připojený do sítě LAN nebo sériového portu, zobrazuje se administrátorovi v jeho menu vlevo dole vedle malé ikonky terminálu statistika posledního přenosu dat z terminálu. Obsahuje počet posledně načtených záznamů, jak dlouho import trval a čas čipnutí posledního importovaného záznamu. Tato statistika se zobrazuje jak u instalací na klasickém windowsovém PC, tak i u instalaci docházky na Raspberry Pi. Pokud by tedy přestal terminál komunikovat díky špatně nastavené konfiguraci (např. kolizi IP adres, špatný či odpojený lan kabel a podobně), lze to ihned poznat. Pokud přenos trval dlouho nebo se přenáší velký počet záznamů, je údaj vypsaný červeně.

Navíc je možné kliknutím na výše uvedenou ikonu terminálu zobrazit statistiku přenosu za poslední 3 měsíce. Přístupná je v menu Firma pod novým tlačítkem Historie přenosů. Sestava zobrazuje u každého přenosu dobu začátku a konce zpracování, počet přenesených identifikací a další údaje. U instalací na minipočítači Raspberry Pi je možné upravit i mezní počty záznamů pro vyvolání uvolňování paměti terminálu a v tabulce je zobrazena i informace o mazání paměti terminálu či synchronizaci času počítače s terminálem.

Od této verze docházky umí systém při instalaci v minipočítači Raspberry Pi komunikovat i s terminálem BM-F702. Lze zadávat i kódy přerušení a absencí. Standardně je nastavena možnost zadávat je pomocí F kláves pod displejem. V tomto případě klávesy nahrávají z výroby přednastavené kódy, tedy F1-příchod/odchod, F2-Sl.cesta, F3-Lékař a F4-Přestávka. Pokud v terminálu zapnete i pracovní kódy, použijí se jako kód práce či číslo zakázky.
Lze však převod kódů terminálu přepnout i do režimu podpory všech 20 možných absencí. Ty se pak zadávají pracovním kódem po čipnutí. Tento režim v docházce nastavíte tak, že po přihlášení administrátora do Docházky 3000 kliknete na ikonu tužky v pravé horní části většího okna (vedle zobrazovaného aktuálního času). V nově otevřeném menu pak dole naleznete formulář, kde se přepíná, zda mají být absence zadávané F-klávesou nebo právě pracovním kódem po čipnutí. V terminálu se prac. kódy aktivují v menu "Možnosti / Systému / Pokr.možnosti", kde položku Prac.kód nastavíte na volbu Mode 1.

Přes výše uvedenou ikonu tužky v horní části většího okna admin. menu (vedle času) je možné také nastavovat čas minipočítače Raspberry Pi a případně i korekci časového posunu zobrazovaných hodin. Čas si ale počítač zhruba do 15 minut po zapnutí načte z terminálu, takže ruční nastavení není nutné, pokud terminál funguje.

Opět přes výše uvedenou ikonu tužky v horní části většího okna admin. menu (vedle času) je možné také zajistit restart nebo vypnutí počítače Raspberry Pi. Restart by neměl být nikdy potřeba, ale vypnutí může být nutné například když potřebujete odpojit počítač od zdroje kvůli stěhování či přepojení do jiné napájecí zásuvky. Pak v tomto menu dole kliknete na tlačítko "Vypnout počítač Raspberry Pi". K vypnutí dojde během dvou minut a stav, kdy už je opravdu vše uloženo a můžete tedy zdroj počítače vypnout poznáte tak, že v něm trvale zhasnou obě zelené kontrolky. Pak lze počítač bezpečně odpojit od napájení aniž by hrozila ztráta dat. Znovu se vše spustí jakmile opět napájení počítače zapojíte.

U varianty systému s minipočítačem Respberry Pi je možné použít nově i terminál BM-F900.

Verze 6.51 z 11.12.2013:
V modulu editace dovolených, který má administrátor v menu "Ostatní / Dovolené" je dostupný rychlý přehled dní, kdy byla u kterého zaměstnance dovolená čerpaná. Stačí ve sloupečku Čerpáno kliknout na podtržený údaj s počtem dní čerpaných dovolených a zobrazí se dvě tabulky. První je tabulka s datumy čerpání půldnů a druhá tabulka ukazuje dny dovolené celodenní. Pokud tedy potřebujete rychle zkontrolovat správnost nahrané dovolené, naleznete zde všechny potřebné informace pohromadě a nemusíte zdlouhavě procházet jednotlivé výpisy docházky zaměstnanců.

V menu "Firma / Historie přenosů" lze u instalace na minipočítači Raspberry Pi zakázat nebo povolit restart terminálu, pokud dojde k mazání dat z jeho paměti. Pokud tedy ve firmě s velkým počtem zaměstnanců a čipování v průběhu dne dochází k uvolňování paměti terminálu - promazávání starých identifikací i v průběhu dne a nikoli jen v noci, lze zakázat jeho restart v okamžiku mazání dat.

Verze 6.50 z 9.12.2013:
Docházkový systém je od verze 6.50 možné provozovat také na minipočítači Raspberry Pi jako docházkovém serveru a s využitím terminálu BM-F628 se speciální úpravou firmware. Velkou výhodou tohoto řešení je velice snadné zprovoznění (jen zapojit RasPi i terminál do napájení a počítačové sítě) a vše je hned funkční - není třeba instalovat žádný program, vše je již v RasPi připraveno. K provozování docházky není třeba žádné PC ani licence windows. S docházkou pak lze pracovat přes prohlížeč z jakéhokoli zařízení - tablet, mobil, počítač s libovolným operačním systémem a podobně. Více podrobností na webu zde.

Verze 6.49 z 4.12.2013:
Do programu byla zařazena podpora nové verze biometrického terminálu Timmy H2. Původní verze měla možnost uložit data na flash disk zapojený přímo do terminálu. Nový terminál nepodporuje přímé připojení flešky a je třeba jej připojit do USB portu počítače a až zde data stáhnout. Ta jsou však v jiném formátu než u původní verze, proto byla do docházky nově zařazena podpora i této verze terminálu s jiným datovým formátem. Docházka tedy umí importovat data z obou typů v menu Zaměstnanci / Editace docházky / Import dat ostatní.. Nový terminál, který se připojuje do USB portu počítače, je označený jako TimmyH12usb. Původní verze s přenosem dat fleškou pak BM-F12.

Byla provedena optimalizace programového kódu, díky které došlo k podstatnému snížení paměťových nároků programu na zlomek původních hodnot zejména u velkých sestav jako je výkaz, výsledovka, přehledka a také hromadných importů dat z terminálů a podobně. Sestavy, které při zpracování dříve zabíraly desítky MB paměti, nyní potřebují kolem 3 až 6 MB a to jen po krátkou dobu trvání výpočtů. Tato optimalizace byla provedena zejména díky podpoře minipočítačů, jako je Raspbery PI, Fox board a podobných, na kterých nyní docházka funguje výrazně rychleji než před optimalizací. Přínosem je ale i pro instalace na klasických PC, zejména vytížených serverech používaných nejen pro docházku, ale i jiné aplikace či u instalací ve firmách se stovkami zaměstnanců.

Docházka 3000 dokáže pracovat s více jak 80 typy identifikačních terminálů na čipy, karty, otisky prstů či rozpoznávání tváře. Jedná se o terminály vyráběné firmami ZK-Teco, ZK-Software, Realand, Safescan a další. Komunikace po počítačové síti, sériovém portu či import dat stažených přes USB flash disk (flešku) dle typu terminálu. Podrobnější přehled podporovaných terminálů naleznete zde.

Verze 6.48 z 25.11.2013:
V přehledu přítomnosti je možné zobrazit všechna čipování na terminálech a čtečkách, tedy včetně otevírání dveří atd. Stačí v přehledu přítomnosti kliknout na tlačítko Jiný den a pokud je povoleno zobrazování pohybu (v nastavení firmy), zobrazí se nejen příchody a odchody s délkou přítomnosti jako doposud, ale také nový sloupeček Průchody, kde lze zjistit i veškerý pohyb zaměstnance včetně otevírání dveří. Tedy například vstupy na šatnu, kuřárnu nebo do zabezpečených prostor jako jsou serverovny, pokladny a další místa opatřená dveřními čtečkami.

U speciálních práv editace v administrátorském menu Zaměstnanci / Práva editace přibylo nové zatržítko "Bez editace". Tato položka je pro editační práva vypnutá. Pokud jí ale u nového práva zatrhnete, nebude toto právo ve skutečnosti opravňovat jeho držitele k editaci docházky přidělených pracovníků a oddělení, ale pouze k prohlížení jejich kontrolních lisů v sekci Výpis. Tato nové volba tedy umožňuje definovat složitější organizační strukturu než pouze jednoúrovňovou nejen pro editaci docházky jako doposud, ale nově i pro prohlížení (sekce Výpis).

Verze 6.47 z 20.11.2013:
V menu Firma / Editace údajů přibyla nová položka "U terminálů BMFinger mazat paměť až při překročení xx záznamů". Má za úkol výrazně zvýšit životnost flash paměti ve starších biometrických terminálech, které nemají ochranu funkcí zajišťující rovnoměrné využití paměťových oblastí. Tato volba u terminálů připojených po síti LAN zajistí, že se bude paměť mazat až při překročení nastaveného počtu záznamů - předvoleno 300. Znamená to tedy, že paměť terminálu se po přenosu dat do PC vymaže jen tehdy, pokud bylo přeneseno více jak 300 čipnutí. Volbu samozřejmě můžete snížit nebo zvýšit. Ale zvýšení způsobí prodloužení doby přenosu a zpracování dat. Snížení vše zrychlí, ale může v krajním případě zkrátit životnost flash paměti v terminálu častými zápisy a mazáním stejných paměťových oblastí, pokud terminál nemá v paměťovém řadiči zabudovanou ochranu.

Verze 6.46 z 14.11.2013:
Administrásto má v menu Ostatní / Exporty do mezd přístupné nové tlačítko UniExport. Jedná se o univerzální exportní modul denních údajů do CSV nebo XLS souboru pro zpracování podrobně rozepsaného denního vyhodnocení docházky v externích (zejména mzdových) programech.
Export obsahuje tyto denní údaje (pro každý den jeden řádek): Index (osobní číslo pracovníka), jméno pracovníka, oddělení, datum, jméno dne v týdnu, směna (číslo kategorie platné tento den), fond pracovní doby , počet načipovaných seancí (páry příchod-odchod), počet přestávek, délka odpracované doby na pracovišti, délka uznané doby (odpracováno + uznávané absence), přesčas (balanc), počet hodin noční práce, počet hodin odpolední, počet hodin pro víkendový příplatek (pokud je tento den sobotou či nedělí), počet hodin pro příplatek za práci ve svátek (pokud je tento den svátkem), 20 položek pro počet hodin uznané na všech kódech absencí (1 až 20) a nakonec výši případného denního příplatku.
Každý záznam tedy obsahuje 37 položek pro každého pracovníka na každý den. Tento export lze využít tam, kde Vám nestačí sumární údaje, které poskytuje konvertovaný soubor výsledovky (vysledova2.csv), ale potřebujete podrobné denní údaje.

V modulu grafů (Ostatní / Grafy) přibyla možnost volby typu vzhledu zobrazeného grafu. Ke stávajícímu zobrazení formou 3D koláčového grafu přibyly ještě tyto typy: 3D sloupcový, koláčový plný, koláčový dutý a sloupcový 2D. Celkem je tedy možné volit z 5 typů grafického zobrazení všech dostupných grafů.

Ve výkaze (Ostatní / Výkaz) byl zohledněn uznaný čas neodpracovaných svátků i když je započítávání fondu u svátků v nastavení firmy vypnuto. Je zobrazen v denním přehledu, kde je vypsaný kurzivou ve sloupci Uznáno. Doposud byl uveden pouze v sumárních součtech.

Verze 6.45 z 4.11.2013:
Při editaci docházky zaměstnanců v menu Zaměstnanci / Editace docházky je nyní možné rychle vkládat nové záznamy do vybraného dne pomocí nové ikonky se znaménkem + (plus) vedle datumu. Tato umožní rychle přidat do zvoleného dne nový záznam seancí (příchod a odchod).

Do programu přibyly 4 nové grafy. Administrátor vidí po přihlášení do svého menu v jeho pravé části graf vývoje počtu přítomných zaměstnanců v průběhu aktuálního dne. Navíc může pomocí šipek vedle grafu přepínat dny a sledovat tak křivku průběhu přítomnosti zaměstnanců na pracovišti i v jiné dny. Pomocí jednoduchých šipek vlevo / vpravo lze přepínat dny zpět i vpřed o jeden den nebo dvojitými šipkami o týden.
Další tři grafy může přepínat pomocí šipek nahoru a dolů. Druhý graf ukazuje počet čipování v závislosti na čase. Tedy které hodiny v průběhu dne bylo nejčastěji čipovaná docházka či průchody na terminálech nebo čtečkách (případně i z PC). Třetí graf pak ukazuje poměr přítomných pracovníků vůči nepřítomným a čtvrtý graf poměr čipování příchodů mezi ranní, odpolední a noční směnou. Přitom intervaly pro zahrnutí příchodu do sloupečku je dáno následovně: Ranní příchod od 3:00 do 11:00, odpolední příchod mezi 11:00 až 16:00 a noční příchod mezi 16:00 až do 3:00.
Přepínání datumů funguje na všechny 4 grafy. Zjednodušená forma grafů je dostupná pomocí rozbalovací šipky vpravo vedle názvu grafu.
Zjednodušená forma prvního grafu s přehledem dnešní prezence se zobrazí i na úvodní obrazovce před přihlášením v textovém režimu.

Do programu byla doplněna podpora exportu dat do mzdové části systému Vema. Naleznete jí v administrátorském menu Ostatní v části Exporty do mezd pod novým tlačítkem Vema. Stejně jako u jiných mzdových systémů stačí vybrat zaměstnance a období exportu, spustí se výpočet a po jeho doběhnutí je již zobrazen odkaz na export. V případě systému Vema se jedná o soubory dva. Jednak soubor definice exportního období tdzdrdat.csv a dále soubor se samotnými daty pam.csv. Soubory tedy pomocí odkazů uložíte např. na plochu a poté je v systému Vema naimportujete.
Docházka má konverzi vlastních složek na položky exportního souboru systému Vema přednastavené. Ale pokud chcete změnit kódy v jednotlivých položkách exportního souboru, je to možné pomocí tlačítka Nastavení číselníku položek exportu, které najdete dole v menu Ostatní / Vema. Takže pokud by v budoucnu poskytovatel mzdového systému provedl úpravy a přečíslování některé z položek, můžete na novou variantu docházku sami jednoduše přenastavit.
Je také možné pomocí odkazu Uložit jako XLS soubor otevřít exportní soubor přímo v Excelu s korektním naformátováním k případným dalším úpravám před přenosem do mezd.

Zaměstnanci, kteří mají právo editace docházky stejného oddělení (vedoucí) nebo vyšší, případně právo prohlížení docházky všech zaměstnanců, mají nově ve svém uživatelském menu v sekci Ostatní tlačítko Hist.oprav. Pomocí něj mohou prohlížet historii editace docházky - ruční zásahy v podobě přidávání, mazání či přepisování údajů o příchodech, odchodech a absencích. Odpovídá historii oprav, kterou má přístupnou administrátor v editaci docházky.

Zaměstnanci, kteří mají právo prohlížení docházky stejného oddělení nebo vyšší, mají nově ve svém uživatelském menu v sekci Ostatní tlačítko Grafy umožňující grafické zobrazení sumárních údajů z docházky - přes 25 různých grafů. Stejné jako grafy, které má administrátor ve svém menu Ostatní.

Verze 6.44 z 22.10.2013:
Program umí exportovat sestavu Výkaz přímo do Excelu pomocí .xls souborů. Sestavu naleznete v menu Ostatní / Výkaz a pro export do Excelu stačí před spuštěním výpočtu zatrhnout novou volbu "Exportovat do XLS souboru pro Excel".
Po doběhnutí výpočtů je ještě před zobrazením sestavy možné zvolit formát exportního souboru. Výchozí je samozřejmě XLS, ale je možné přepnout i na CSV nebo HTML.
Poté sestavu zobrazíte a pod ní naleznete ve spodní části stránky odkaz na vytvořený XLS soubor, na který stačí jen kliknout, spustí se excel a výkaz se v něm zobrazí včetně zachování formátování, písma, rámování buněk, šířek sloupců, nastavení uzpůsobení pro tisk atd. atd. V Excelu je samozřejmě možné s výkazem dále pracovat. Pokud jste v úvodu vybrali více zaměstnanců, má každý zaměstnanec v excelu svůj vlastní list s vlastním výkazem.
Ukázka xls souboru obsahující výkazy 4 zaměstnanců (4 listy v sešitu) přesně tak, jak soubor docházka vytvoří je dostupná ke stažení pomocí odkazu ZDE.

Stejně jako výše uvedený Výkaz je možné nově uložit i sestavu Přehledka přímo do Excelu pomocí xls souboru. Sestavu naleznete v menu Ostatní / Přehledka a pro export do Excelu stačí před spuštěním výpočtu zatrhnout novou volbu "Exportovat do XLS souboru pro Excel". Opět jako u výkazu lze po doběhnutí výpočtů volit mezi formáty XLS, který je výchozí, take CSV nebo HTML. Poté se sestava zobrazí a pod ní ve spodní části stánky naleznete odkaz na vytvořený XLS soubor, na který stačí jen kliknout, spustí se excel a přehledka se v něm zobrazí včetně zachování formátování, písma, rámování buněk, šířek sloupců, nastavení uzpůsobení pro tisk atd. atd. V Excelu je samozřejmě možné s přehledkou dále pracovat nebo jí upravovat pro export do jiných systému (např. mzdové a podobně).
Ukázka xls souboru obsahující přehledku 4 zaměstnanců přesně tak, jak soubor docházka vytvoří je dostupná ke stažení pomocí odkazu naleznete ZDE.

Do administrátorského menu "Ostatní / Zákaznické sestavy" přibyla nová zákaynická sestava 19 - Logaritma. Tato sestava umí exportovat denní data odpracované doby, časů příchodů a odchodů do CSV souboru pro další zpracování externím programem. Lze také využít přímého exportu do XLS souboru se zachováním formátování atd. Odpracovaná doba je uvedena formou desetinného čísla, příchod udává čas prvního příchodu a odchod čas posledního odchodu v uvedený den.

V modulu exportu docházky, který má administrátor v menu Ostatní / Exp.Doch přibyla možnost po zaobrazení uložit soubor ve formátu XLS, CSV nebo jej přímo zobrazit v prohlížeči jako naformátovanou tabulku.
Podobně i při exportu výsledovky, export pro mzdy Perm, Stereo atd. je možné výstupní soubory obdržet i ve formátech XLS, CSV nebo zobrazit v prohlížeči jako formátovanou HTML tabulku.

Verze 6.43 z 4.10.2013:
Nově umí systém zobrazovat na biometrických terminálech aktuální výši přesčasu zaměstnancům. Po čipnutí se tedy zaměstnanec dozví, jaká je výše jeho přesčasu (případně nedočasu) k předchozímu dni.
Funkci zapnete v administrátorském menu "Firma / Editace údajů" tak, že zrušíte zatržítko u položky "U terminálů BM-Finger nezobrazovat přesčas" a nastavení uložíte. Funkce je tedy ve výchozím stavu zakázaná a pokud jí chcete používat, je třeba jí povolit a nastavení uložit. Jakmile se poté znovu přihlásíte do docházky, provede se výpočet aktuálního zůstatku přesčasů za aktuální období (měsíc nebo týden) k předchozímu dni a data se odešlou do paměti terminálů. Podmínkou je tedy propojení terminálů buď přes počítačovou síť ethernet nebo přes sériový port.
Zaměstnanci pak po čipnutí na terminálu uvidí své jméno, výši přesčasu a datum, ke kterému je hodnota vypočtena (včerejšku). Mají tak přehled o své docházce přímo při čipování na terminálu.
Funkce je obdobná té, kterou umí terminály BM-Term a BM-TermPlus v on-line i off-line zapojení. Nyní jsou tedy tyto informace dostupné i u terminálů biometrických (BM-Fxxx) na otisk prstu či rozpoznání tváře připojené přes LAN nebo RS232.
Výpočet se provádí vždy při prvním přihlášení do systému v prohlížeči v daný den. Pokud tedy s docházkou několik dní nepracujete (např. je počítač několik dní vypnutý), přestanou být data po 24 hodinách od posledního výpočtu zobrazována. Když poté PC znovu zapnete a přihlásíte se do docházky, provede se nový výpočet, aktuální data se odešlou do terminálů a následných 24 hodin se budou opět zobrazovat i když PC již nepoběží.
Důležité také je, že v době přihlášení, kdy se spustí výpočty a přenos, musí být terminál po síti LAN dostupný. Pokud PC nemůže terminál kontaktovat, přenos se neprovede. Pokud máte v nastavení firmy uvedeno více terminálů BM-Finger, musí být dostupné všechny. Pokud jeden z nich dostupný nebude, neprovede se přenos ani do ostatních terminálů. Žádná načipovaná data se ale neztratí.
Pokud chcete, aby se přepočet přesčasů a jejich odeslání do terminálu provádělo automaticky, třeba každý den v 1:00 hodinu po půlnoci, naleznete návod na CD docházky ve složce \terminal\doc\bmfinger v souboru autostart_sms_prescas.pdf. Podmínkou správného fungování samozřejmě je, že počítač musí být v nastavený čas spuštěný a terminály dostupné po síti.

Docházkový systém umí sám detekovat poškozenou část databáze, která se stará například o přenos dat z čipovacích terminálů a čteček. Pokud například vlivem chybného pevného disku dojde k narušení konzistence, docházka po přihlášení administrátora provede kontrolu a na chybu upozorní varovným hlášením včetně zobrazení návodu k nejvhodnějšímu postupu opravy tak, aby nedošlo ke ztrátě dat. Tento test základních tabulek provádí program sám. Je ale možné spustit kompletní test všech tabulek databáze ručně v menu Firma / Databáze / Test databáze. Tento test doporučujeme spouštět vždy, když dojde k nekorektnímu vypnutí hlavního počítače docházky (docházkového serveru) například výpadkem elektřiny, resetem počítače a podobně.

Dále umí program také kontrolovat konzistenci mezi verzí programových souborů a verzí databázových souborů. Pokud díky špatné manipulaci se soubory docházkového systému dojde k neshodě, která by mohla způsobit problémy s funkčností programu, je na tento stav upozorněn administrátor po přihlášení včetně zobrazení doporučeného postupu opravy.

Do systému přibyla nová sestava umožňující kontrolu načipované a vypočtené odpracované doby pracovníků za určené období. Sestav kontroluje jak správnost načipované docházky, tak také hlavně to, zda pracovníci odpracovali určenou délku pracovní doby definovanou intervalem (bez aktuálního dne). Sestavu naleznete v admin. menu "Ostatní / Zákaznické sestavy / Sestava 18 - Intebo 3". Po zadání výberových podmínek vypíše program seznam zaměstnanců a dní, kdy jejich odpracovaná doba nesplňuje zadaná kritéria. Například odpracovali méně jak 8 hodin, nebo více jak 12 hodin, případně měli špatně načipovanou docházku (nekorektní noční a podobně).
Sestava je tedy přímo přístupná administrátorovi. Je ale možné zřístupnit jí i například vedoucím pracovníkům a to tak, aby kontrolu spustili jedním kliknutím bez nutnosti logování do docházky a zadávání parametrů výběru.
Vytvoření ikony:
Standardně stačí kliknout pravým tlačítkem do volného místa na ploše windows na PC klienta, kterému chcete zřídit přístup k vyhodnocovací sestavě a ze zobrazeného menu vybrat volby „Nový / Zástupce“.
Do kolonky "Umístění položky"“ zadáte cestu webové adresy ukazující na sestavu. Například pokud ikona bude umístěna přímo na serveru docházky, bude odkaz obsahovat toto:
http://localhost/dochazka2001/zs_intebo3.php?firma=1&akce=1
Pokud ikonu vytváříte na jiném PC než je to, na kterém docházka přímo běží, nahradíte slovo localhost například jménem nebo IP adresou serveru (hlavní PC docházky). Tedy pokud má server například IP adresu 192.168.1.10, bude odkaz vypadat takto:
http://192.168.1.10/dochazka2001/zs_intebo3.php?firma=1&akce=1
Poté kliknete na Další a do názvu zadáte např. Kontrola docházky a kliknete Dokončit. Tím je ikona vytvořena a stačí na ní kliknout. Spustí se výpočet, je třeba vyčkat na jeho dokončení a pak je již zobrazena sestava.
Standardně hledá sestava v aktuálním měsíci, kontroluje všechny zaměstnance a hledá odpracovanou dobu mimo interval 8 až 14 hodin. Tedy práci pod 8 nebo nad 14 hodin. Parametry je ale možné změnit tak, že do konce odkazu doplníte některé další povolené položky.
&os_cis=xxx ... definuje osobní číslo pracovníka ke kontrole (místo xxx doplníte jeho index)
&os_cis=-x ... definuje celé oddělení ke kontrole (místo x doplníte číslo oddělení se znaménkem mínus)
Pokud parametr os_cis není zadán, vyhodnocují se všichni zaměstnanci.
&dobaod=xx ... definuje začátek intervalu korektní pracovní doby (výchozí hodnota je 8)
&dobado=xx ... definuje konec intervalu korektní pracovní doby (výchozí hodnota je 14)
&datumod=dd.mm.rrrr ... definuje datum začátku vyhodnocovaného období (výchozí hodnota je první den v aktuálním měsíci – např. 1.8.2013)
&datumdo=dd.mm.rrrr ... definuje datum konce vyhodnocovaného období (výchozí hodnota je aktuální den – např. 25.8.2013)
Pokud tedy chcete vytvořit ikonu pro vedoucího oddělení tak, aby byli kontrolovaní pouze zaměstnanci z jeho oddělení, využijete parametr os_cis nastavený na zápornou hodnotu udávající číslo oddělení. Takže pokud je číslo oddělení například 15 a IP adresa serveru docházky je 192.168.1.1, bude odkaz pro ikonu vypadat takto:
http://192.168.1.1/dochazka2001/zs_intebo3.php?firma=1&akce=1&os_cis=-15

Verze 6.42 z 27.8.2013:
Do programu byla doplněna podpora nových terminálů BM-F628 na otisk prstu, které nově umí nahrávat nejen příchody a odchody, ale také jeden kód přerušení (absence). Jedná se o terminály BM-F628 prodávané od září 2013. Uživatel si může sám nastavit, jaký kód absence má být použit. Z výroby je předvolena služební cesta, ale v programu lze nastavit jiný kód. Např. lékař nebo přestávka atd. - vybrat lze ze všech 20 dostupných kódů, které program umí.
Pokud máte tento nový terminál a je připojen po síti nebo sériovém portu, stačí v menu "Firma / Terminály BM-Finger" nastavit položku "Formát" na novou volbu "F628+1abs" (101).
Při přenosu dat USB flash diskem pak v menu "Zaměstnanci / Editace docházky / Import dat ostatní" stačí vybrat typ terminálu "UzivF628+1abs".
Na terminálu se pak zvolený typ zobrazuje na jeho displeji v pravém horním rohu a přepíná se pomocí kláves se šipkami. Klávesa "Šipka nahoru" zapíná volbu "Př/Od" a jedná se o klasický příchod nebo odchod s automatickým rozpoznáním. Klávesa "Šipka dolů" pak přepíná na služební cestu - zobrazí se "Sl.cesta". Výchozí volba je pro normální příchod/odchod. Při čipování se tedy nejprve šipkou navolí požadovaná akce (pokud již není zobrazena) a poté se přikládá prst.
Pokud chcete místo služební cesty (kód abs.3) použít jinou absenci, pak stačí v menu "Firma / Terminály BM-Finger" dole kliknout na tlačítko "Založení nového typu terminálu a nastavení konverze...". Zde vymažete v druhém odstavci v tabulce pro nastavení konverze druhou položku, která udává pro terminál "F628+1abs" převod kódu F-klávesy "1" na kód absence "3-Sl.cesta" a ve třetí sekci zadání konverze si nastavíte pro terminál "F628+1abs" do "Kódu terminálu" jedničku a v položce "Kód docházky" si pak vyberete, kterou absenci má terminál nahrávat. Toto nastavení pak platí jak pro terminály připojené přes počítačovou síť nebo sériový port, tak i pro import dat pomocí USB flash disku (flešky).

Verze 6.41 z 20.8.2013:
Do programu byla doplněna podpora pro biometrocký terminál Bio-Office OA200 a podobné od firmy ANVIZ Biometric. Docházka umí načítat data z tohoto terminálu pomocí datového souboru, který se z terminálu uloží např. na USB flash disk a poté se spustí jeho import v docházce v menu "Zaměstnanci / Editace docházky / Import dat ostatní". Zde nahoře vyberete datový soubor (např. KQ130819.TXT), položku Terminál přepnete na BioOfficeOA200 a spustíte import. Proběhne načtení záznamů a pak již lze v docházce s nimi dále pracovat - provádět výpisy, editace, vyhodnocení atd. atd.

V editaci kalendáře plovoucích kategorií je možné ve spodním formuláři zvolit, kolik záznamů o střídání směn v definici intervalu bude možné zadat. Doposud bylo napevno nastaveno maximálně 10 záznamů o změně, než došlo k automatickému opakování. Nyní lze počet formulářových položek pro volbu směny a počet dní její platnosti nastavit libovolně. Lze tedy určit, kolik kolonek pro směny (kategorie) má formulář mít. Viz menu "Kategorie / Plovoucí kategorie / Editace (sl. kalendář)" a dole poslední formulář.

Na stejném místě programu, tedy ve vkládání intervalu střídání při editaci kalendáře plovoucích kategorií, přibylo nové zatržítko "Korigovat okrajové dny intervalu". Mělo by být aktivní při vládání do klasické plovoucí kategorie, kdy může být jeden záznam platný pro více dní. Neuplatní se tedy (a ani se nezobrazuje) při vkládání do osobního rozpisu. Ten má totiž v kalendáři na každý den vlastní záznam a tak korekce ani není nutná. U klasických plovoucích kategorií jí ale program provádí aby ošetřil stav kolize nově vkládaného záznamu do průběhu původního vícedenního záznamu. Zatržítko je tedy ve výchozím stavu zapnuté. Jeho deaktivací donutíte program korekci neprovádět, což může být v některých případech žádoucí.

Verze 6.40 z 4.7.2013:
Nově je možné zadávat datumové položky i pohodlně výběrem z kalendáře. Vedle většiny kolonek určených pro zadávání datumu se zobrazuje malá modrá ikonka "tabulky". Na ní stačí kliknout a rozbalí se výběrový kalendář, ve kterém je možné velice rychle a pohodlně vybírat datum, které chcete zvolit. Zobrazí se aktuální měsíc ve kterém lze přímo vybrat den. Měsíc lze přepnout pomocí šipek v horní části kalendáře, pomocí dvojitých šipek přepínáte rok. Kliknutím na šipku dolů vedle názvu měsíce lze rozbalit seznam měsíců pro ještě rychlejší výběr měsíce a roku. Měsíce lze přepínat i rolovacím kolečkem myši. Tlačítkem Dnes přeskočíte rychle zpět na aktuální období. Jakmile máte zvolený požadovaný měsíc, stačí kliknout na den a celé datum se doplní do výběrové položky docházky. Kliknutím mimo okénko kalendáře jej schováte. Okénko kalendáře lze i posouvat tažením myší za levý nebo pravý spodní roh.

V programu lze vyhodnocovat hodinové nebo denní směnné příplatky, jejichž výši nastavuje administrátor v menu "Kategorie / Editace kategorií". Jedná se o dvě nové položky v růžové tabulce každé kategorie:
"Hodinový příplatek" XXX "Kč/hod." - určuje výši příplatku za každou hodinu práce. V podstatě se vynásobí počet odpracovaných hodin zaměstnancem v této kategorií výší nastaveného příplatku.
"Denní příplatek" XXX "Kč/hod. pokud pracoval alespoň" XX "hodin" - Jedná se o jednorázový příplatek, který je zaměstnanci přičten, pokud v tento den odpracuje nastavenený počet hodin nebo více.
Příplatky se vyhodnocují v menu Ostatní sestavách Výsledovka (včetně exportů), Výkaz, Přehledka, Export doch., XML Export, Mzdy a Výpis s abs.. Je důležité upozornit, že pro vyhodnocení příplatků se bere v úvahu pouze doba skutečně uznaná a strávená přímo na pracovišti. Tedy žádné ani uznávané absence včetně služební cesty se do výše příplatku ani nároku na něj nezohledňují.

V menu "Ostatní / Absence" přibylo nové tlačítko "Vyhodnotit více absencí najednu". Tato nová funkce umožňuje zobrazit sestavu podobnou klasické sestavě s čerpanými absencemi, ale je možné zobrazit více různých absencí najednou.

Program umí upozornit administrátora na dostupnost nové verze aplikace. Zobrazí i informaci o postupu jejího získání a přehledu nových funkcích. Takže správce docházkového systému ví, co nová verze obsahuje a může se rozhodnout, zda jí potřebuje či nikoliv. Aktualizace jsou dobrovolné, systém funguje i bez nich neomezeně dlouhou dobu.

Do systému přibylo aplikační programové rozhraní WebAPI pro on-line komunikaci s jinými externími programy. Data je možné přenášet obousměrně, tedy jak z docházky do externího programu, tak také obráceně. Mezi podporované funkce patří například obousměrná práce se seznamem zaměstnanců, oddělení a svátků. Zapisování seancí i absencí z externího programu do docházky. Přenos kontrolního listu (výpisu docházky), přehledu přítomnosti, přehledu průchodů, plánů směn a stavu dovolených z docházky do externího programu atd. atd. Podrobná příručka popisující rozhraní WebAPI je na instalačním CD docházky ve složce Prirucky, soubor s názvem webapi.pdf a dále je také na webu www.dochazka.eu v sekci Podpora / Dokumentace / Aplikační rozhraní WebAPI.

Verze 6.39 z 29.5.2013:
V programu lze nyní přenastavit vlastní kódy složek mezd pomocí tlačítka "Nastavení uživatelského číselníku mzdových složek", které najdete v těchto menu: Ostatní / XML Export, Výsledovka, Výkaz a Přehledka
Lze tedy nastavit číslování složek mezd jinak, než standardně používá docházkový systém. Což je možné využít například při přenosu údajů do mzdových systémů, které požadují vlastní kódy pro jednotlivé přenášené údaje. Takže například pokud ve Vašem mzdovém systému musí být kód odpracované doby "100S2" místo standardního docházkového kódu 101, můžete právě v tomto formuláři toto nastavit. Změna se pak projeví nejen v XML exportu, ale i v Přehledce, Výkazu a také v druhém konvertovaném formátu exportu výsledovky vysledovka2.csv, který se nejvíce používá právě pro přenos dat do mzdových systémů. U XML exportu se uživatelská kód zapíše do původní položky "kod_slozky", ale byla zavedena i nová položka "kod_slozky_doch" obsahující původní systémový kód docházky.

Přibyla možnost rychlého zjištění, kdo má přidělenu určitou kategorii (směnu). V admin. menu "Kategorie / Editace kategorií" v červeném záhlaví vpravo od nápisu "Základní parametry" je možné kliknout na ikonku pracovníků, čímž si zobrazíte výpis všech zaměstnanců, kteří mají tuto kategorii nastavenou buď jako hlavní, nebo jí mají v osobním rozpise směn či patří do některé plovoucí kategorie.

Verze 6.38 z 26.5.2013:
Do programu byla doplněna podpora nového biometrického terminálu BM-F12, který za velice nízkou cenu nabízí biometrickou identifikaci otiskem prstu. Import dat se provádí načtením datového souboru uloženého na USB flash disku (flešce) v docházce v menu "Zaměstnanci / Editace docházky / Import dat ostatní" tak, že vyberete nový formát BM-F12 a z flešky soubor GLG_001.txt nebo AGL_001.txt. U terminálů vybavených sériovým portem nebo připojením do sítě LAN se přenos dat konfiguruje standardně v menu Firma / Terminály BM-Finger, kde po zadání typu připojení vyberete formát 1.
Terminál BM-F12 je zcela kompatibilní s terminálem H12 nebo Timmy H12, které lze pořídit i u jiných dodavatelů. Takže Docházku 3000 lze využít jako plnohodnotný docházkový systém i pro terminály pořízené jinde a původně vybavené jen jednoduchým anglickým programem pro zpracování dat.

V editaci docházky je nyní možné zobrazovat a případně také nastavovat kategorie (směny) jednotlivým pracovníkům na konkrétní dny, pokud tito používají osobní rozpis směn.
Když je v nastavení firmy (Firma / Editace údajů) zatržena volba " V prohlížení a editaci docházky uvádět u každého dne číslo kategorie", zobrazí se při editaci v hlavní modré tabulce seancí mezi datumem a příchodem ještě sloupeček Kategorie. Ten uvádí číslo a název kategorie (směny), kterou má tento pracovník na konkrétní den nastavenou. Pokud má pracovník založený osobní rozpis směn, je možné i zde kategorie na jednotlivé dny měnit - rozkliknout seznam a vybrat jinou směnu. V tomto případě se uložení nové kategorie provede automaticky po vybrání nové a není tedy potřeba změnu potvrzovat tlačítkem pro uložení.

Při hromadném převádění přesčasů v menu "Zaměstnanci / Prohlížení docházky / Automatický převod" je nově možné spustit převod hromadně i pro zaměstnance, kteří patří do speciální skupiny určené speciálním editačním právem. Ta se zakládají v menu "Zaměstnanci / Práva editace. Tato práva lze tedy využít i k vytvoření určitých skupin zaměstnanců (členy mohou být jak jednotlivci, tak celá oddělení) a automatický převod přesčasů spustit jen pro tuto speciální skupinu. Například pokud máte skupinu pracovníků, kterým chcete přesčasy převádět hromadně a tito pracovníci nejsou v jednom oddělení, je možné je zařadit do speciálního editačního práva a pak lze převod spustit jen pro tuto skupinu a ostatním automatický převod proveden nebude. Tyto skupiny jsou v seznamu pracovníků k převodu uvedeny na konci seznamu a číslo skupiny je zobrazeno v hranatých závorkách. Skupin samozřejmě může být libovolné množství.

V seznamu oddělení, který je v administrátorském menu dostupný přes tlačítko Oddělení vpravo, je možné kliknutím na počet pracovníků v posledním sloupci tabulky vypsat jména zaměstnanců, kteří jsou v tom kterém oddělení zařazeni. Takto lze rychle zjistit, kteří zaměstnanci do zvoleného oddělení patří a není třeba to vyhledávat v editaci údajů zaměstnanců.

Ve směnném provozu se nově ořezávání a posouvání příchodů a odchodů řídí nastavenou kategorií v kalendáři směn. Dříve se u plovoucích kategorií nebo zaměstnanců s osobním rozpisem používalo ořezávání a posouvání dle nastavení kategorie 1 nebo původní výchozí kategorie. Nyní se i u čipování na biometrických terminálech nebo na terminálech zapojených přes řídící jednotku řídí posouvání a ořezávání příchodů a odchodů tou kategorií, kterou má zaměstnanec na zpracovávaný den nastavenou v kalendáři s rozpisem směn.

U hromadného měsíčního plánu směn je ve spodní tabulce se seznamem zkratek kategorií také rozsah jejich pracovní doby. Takže je možné tento plán vytisknout zaměstnancům, aby věděli nejen který den mají jakou směnu, ale i v kolik hodin tato směna začítá, v kolik končí a jak je u ní dlouhá pracovní doba.

Verze 6.37 z 25.4.2013:
V administrátorském menu "Zaměstnanci / Editace údajů" přibylo u on-line i off-line varianty docházky dole nové tlačítko "Správa ID médií". Jedná se o nový modul managementu identifikačních médií - karet a čipů.
Tento modul zjednodušuje evidenci a přidělování ID karet zaměstnancům, umožňuje vlastní značení médií, zjednodušuje a zpřehledňuje stav přidělení karet a eviduje i volné karty, které je možné snadno přidělit pracovníkům. K jednotlivým médiím je možné psát textové poznámky, které lze použít pro vlastní číslování a evidenci karet či čipů. Dále modul vypisuje i jména pracovníků, kteří ještě nemají žádné ID médium přiděleno a nabízí rychlou možnost přidělení karty/čipu.
Je zde také možnost rychlého načtení zcela nové volné karty, která ještě nebyla v systému evidovaná. Načtení se provádí tlačítkem "Načti nové ID médium" a poté jejím přiložením ke čtečce či terminálu. Karta je poté již evidovaná jako volná (pokud jí již někdo nemá přidělenou) a je možné s ní pak pohodlně dále pracovat. Takže je možné načíst do programu všechna ID média, tedy i ta, která zatím nebudou nikomu přidělena a časem je pohodlně přidělit zaměstnancům bez nutnosti jejich opětovného načítání na terminálu kvůli zjištění čísla.

Zaměstnanci, kteří mají právo k editaci docházky ostatních pracovníků, mají nově ve svém uživatelském menu v sekci "Ostatní" možnost zapisovat docházku přes tlačítko "Kniha doch.". Jedná se o stejný modul přepisu příchodů a odchodů z knihy docházky, do jakého má přístup administrátor. Modul dodržuje nastavení práva k editaci konkrétního uživatele, tedy editace stejného oddělení, všech nebo dle speciálního editačního práva. Funguje také možnost nastavení omezení tak, aby si zadavatel svou vlastní docházku editovat nemohl, pokud je toto zapnuto v nastavení firmy.

Verze 6.36 ze 15.3.2013:
Docházka nyní umí importovat zaměstnance a případně i ověřovat jejich přihlašování vůči adresáři Active Directory na doménovém serveru protokolem LDAP. Přístup do nového modulu je pomocí tlačítka "Import/export z Active Directory (LDAP)", které je přístupné v administrátorském menu Zaměstnanci / Editace údajů ve spodní části. Nejprve se zobrazí parametry pro připojení k adresáři, kde se zadává doménový server, přihlašovací jméno a heslo účtu pro načtení položek z adresáře, identifikace domény atd. Upravit lze ale i další přednastavené parametry, takže je možné ověřovat nejen vůči doménovým serverů s operačním systémem Windows, ale jako zdroj informací o účtech zaměstnanců a ověřovací server pro jejich přihlašování může sloužit i Linux nebo jiná platforma s funkční adresářovou službou využívající protokol LDAP.
Po zadání parametrů spojení je možné načíst veškeré informace z adresáře a svazovat uživatelské účty domény s účty zaměstnanců v docházce. Takže poté lze zapnout i ověřování jejich přihlašování do docházky vůči doméně - správu hesel má pak kompletně na starosti řadič domény. Velkou výhodou je také možnost importu zaměstnanců do docházky z adresáře domény, takže pokud zadáváte nového zaměstnance, nebo poprvé docházku instalujete, je možné provést import údajů (jména, příjmení, účty k přihlášení atd.) z domény a v docházce již jen provést případné upřesňující úpravy (výběr kategorie pro výpočet pracovní doby a podobně).
Podrobná nápověda k nastavení parametrů připojení k doméně, samotné svazování účtů i import zaměstnanců z domény je přímo v programu formou komentářů k jednotlivým položkám a také přes standardní zabudovanou kontextovou nápovědu dostupnou přes ikony modrých otazníků.

Pokud je zapnuto výše uvedené ověřování přihlašování zaměstnanců do docházky vůči doméně, tedy je zatržena položka "Ověřování AD" v menu "Zaměstnanci / Editace údajů / Import z Active Directory", pak se v editaci údajů zaměstnanců místo položky Heslo zobrazuje položka "Účet AD". Ta umožňuje případné ruční zadání jména účtu tohoto uživatele v doméně. Ale spíše než ruční zadání účtu je doporučeno svázání zaměstnance s uživatelským účtem přes tlačítko "Import/export z Active directory (LDAP)", kde se účty sami načtou a nemůže tedy dojít k překlepu při zadávání.

Další nová funkce se týká opět napojení docházky do domény na Active directory a umožňuje zapisovat záznamy do adresáře (protokolem LDAP, který podporují jak servery Windows tak Linux a další). Umí tedy poslat záznamy zaměstnanců z docházky do domény a vytvořit v active directory odpovídající uživatelské účty. Docházka od této verze podporuje oboustrannou komunikaci s doménou - jak čtení tak zápis záznamů do domény. Využití je vhodné zejména v případě, kdy přijímáte nového zaměstnance, zadáte jej do docházky a můžete si tento záznam poslat do domény, čímž si ušetříte práci s dvojitým vytvářením účtů. Další možností je situace, kdy již docházku používáte delší dobu a rozhodli jste se ve Vaší počítačové síti zřídit doménu s Active directory. Docházka umí zapsat záznamy zaměstnanců do adresáře hromadně, takže lze rychle novou doménu naplnit uživatelskými účty zaměstnanců z docházky. Export dat z docházky do domény se dělá tlačítkem Vytvoř vybrané účty v doméně, které naleznete v menu Zaměstnanci / Editace údajů / Import/export z Active Directory (LDAP) / ..Připojit.. / Vytvořit v doméně účty pro nesvázané zaměstnance. Zde vyberete záznamy zaměstnanců k exportu (zobrazují se jen ty, které v doméně opravdu ještě nejsou), můžete upravit názvy účtů a případně i parametry spojení a potvrdíte tlačítkem pod tabulkou. Záznamy se zapíší do domény a program podrobně informuje o průběhu operace.

Byly vydané nové verze ovladačů řídící jednotky BM-RJ02 i terminálu BM-Term, které mají zahrnutu podporu nejnovějších 32 i 64 bitových operačních systémů jako je Windows 8, Windows server 2012 a podobně. Řeší mimo jiné i změnu práv k diskovým souborům (přenos zaměstnanců a čísel čipů v editaci pracovníků), obsahují podporu pro USB/serial či Ethernet/serial převodníky atd. atd.
Nový ovladač řídící jednotky BM-RJ02 (varianta off-line) umí detekovat problém s právy k souboru c:\zamestnanci a pokud se mu nedaří soubor po aktualizaci RJ smazat, začne jej ignorovat a změny v tabulce zaměstnanců i oprávnění si detekuje novou cestou přes webové požadavky k serveru docházky každých 5 minut. Rovněž přenos čísel čípů při zadávání nového zaměstnance nebo změny čipu zaměstnance stávajícího umí detekovat problém s právy souboru c:\lastid a začne jej vytvářet v podsložce c:\apache\ kde si jej umí načítat tato nová verze docházky 6.36. Přímo v ovladači d2001.exe pro RJ přibyly také další tři nové volby. Volba "Opožděný start" je vhodná, pokud používáte ethernet/serial převodník a jeho ovládací SW vytvoří virtuální sériový port později a tedy se dříve spustí ovladač řídící jednotky než je vytvořen sériový port, na který je nastaven. Tato nová volba zajistí opoždění startu ovladače d2001.exe o minutu, takže dá čas k vytvoření portu předtím, než začne být používán. Další nová volba "Pomalejší přenos" umožňuje využití USB/serial převodníků, které mají malou vyrovnávací paměť a nestíhají data odesílat dosatatečně rychle. Tato volba vkládá do přenosů dat prodlevy, aby i pomalý převodník stihl data odeslat. Toto může pomoci jak u USB tak Ethernet převodníků. Poslední nová volba "Posílat čas 5min" pravidelně synchronizuje čas mezi řídící jednotkou a PC, takže umožňuje přesné časování i u přepětím poškozených zařízení.
Tovněž pro variantu on-line, kdy je terminál přímo připojen do počítače bez řídící jednotky, byla vydaná nová verze ovladače. Ten automaticky řeší problémy s pomalejšími USB/Serial nebo Ethernet/serial převodníky, podobně jako výše popsaný ovladač řídící jednotky tak, že do přenosů vkládá malé prodlevy. Další změnou je podpora nového režimu zatržítka "Verze Fast", kdy je možné provozovat on-line variantu terminálu i na vzdálených pobočkách s nestabilním síťovým připojením na hlavní PC docházky. Navíc v režimu Fast bylo doplněno pípání terminálu po čipnutí i když k přenosu dat nedojde okamžitě.

Verze 6.35 z 6.2.2013:
Na kontrolním listě docházky (např. Zaměstnanci / Prohlížení docházky) při zatržené položce Dovolená, kdy se na výpise docházky ve spodní tabulce zobrazují informace o nároku a čerpání dovolené, je možné kliknout na nadpis sloupce Čerpáno. Tím se zobrazí v novém okně datumy, kdy měl pracovník tento rok nahranou dovolenou - ať už celodenní nebo půlden. Pokud se Vám tedy údaj o čerpané dovolené nezdá, stačí na něj kliknout a program Vám hned ukáže, na které dny je dovolená nahraná. Občas se totiž stává, že když si pracovník nahrává v lednu dovolenou ještě zpětně na prosinec loňského roku, zapomene kromě dne a měsíce změnit i rok, čímž si dovolenou nahraje na letošní rok místo loňského (i když na to program upozorňuje). Takto tedy velice rychle zjistíte, proč se ve sloupci čerpáno zobrazuje právě tato hodnota.

Byla zvýšena bezpečnost systém přechodem na vyšší algoritmus šifrování hesel. A to jak hesla administrátorského, tak hesel běžných zaměstnanců, která používají k přihlášení do webového rozhraní docházky. Hesla jsou šifrována přímo na úrovni databáze i ve všech datových přenosech.

Verze 6.34 z 1.2.2013:
Ve stravovacím systému přibyla možnost exportu sum měsíčních plateb zaměstnanců za objednaná jídla. Naleznete jej v menu Ostatní / Obedy / Měsíční přehled / Export. Před kliknutím na tlačítko Export je možné ve formuláři vybrat jen konkrétní oddělení a export pak bude obsahovat data jen vybraných pracovníků. Samotný export je poté dostupný přes odkaz na CSV soubor. Pokud máte nainstalovaný tabulkový program (Excel, OpenOffice a podobně), umí tento soubor přímo převést do tabulky a dále s ním pracovat.

V administrátorském menu "Ostatní / Zákaznické sestavy" přibyla nová sestava číslo 16. Obsahuje vyhodnocení typů práce a práce na zakázkách v podrobném zobrazení navíc doplněné o vyhodnocení kódů práce na absencích a krátkodobých přerušeních. Údaje jsou vyjádřeny v hodinách a zlomcích směn.

U déle trvajících výpočtů (jako je výsledovka, výkaz, přehledka, mzdy atd.) přibyly v systému grafické prvky znázorňující průběh prováděné akce.

Došlo k urychlení importu databáze při obnově ze zálohy, kterou má administrátor dostupnou v menu "Firma / Databáze / Obnova databáze".

V sumární sestavě v menu "Ostatní / Souhrn doch." se nevypisují nuly u položek nečerpaných absencí, čímž byla zlepšena přehlednost sestavy.

Nastavení aktuální výše náhrad na stravné u služebních cest pro rok 2013 v menu Firma / Náhrady sl.cest je:
05:00 až 11:59 ... 66,- Kč
12:00 až 17:59 ... 100,- Kč
18:00 až 24:00 ... 157,- Kč

Verze 6.33 z 17.9.2012:
V administrátorském menu Ostatní přibylo nové tlačítko Výkaz práce. Jedná se o velice podrobný výkaz odpracované doby, přesčasů, příplatků, absencí atd. Sestava obsahuje jak podrobné denní údaje, tak celkové měsíční součty a zahrnuje v podstatě informace z prohlížení docházky, výpisu s absencemi a výsledovky podrobně rozepsané v denním i sumárním přehledu za konkrétního pracovníka, navíc dále doplněné údaji z exportních složek pro mzdy.
Výkaz je možné vygenerovat najednou pro více zaměstnanců - v prohlížeči jsou odděleny čárou, při tisku je dodrženo tištění každého výkazu na samostatnou stranu. Výkaz pro každého zaměstnance obsahuje 3 části.
1. Hlavičku se jménem, oddělením, osobním číslem, vyhodnocovaným obdobím (od-do) atd.
2. Podrobný denní výpis, kdy je na každý den uvedeno následující - datum, číslo kategorie (směny) a její denní fond, načipované seance a absence, přestávky, čistou odpracovanou dobu přímo na pracovišti, dobu uznanou (odpracováno + uznané absence), denní přesčas, dobu noční práce tohoto dne, dobu odpolední práce, dubu zahrnutou na tento den do příplatků na víkendy a svátky, dubu uznanou na absencích, které byly tento den čerpány.
3. Sumární měsíční údaje jednotlivých složek pracovní doby. Může obsahovat všech více než 50 kódů složek, které umí systém vyhodnotit pro mzdové systémy. Složky jsou uvedeny v tabulce a obsahují tyto údaje - číslo složky, textový popis složky, počet započtených hodin, počet dní a u složek jako jsou náhrady stravného u služebních cest nebo příspěvek na stravenky je uvedena i částka v Kč.

V administrátorské menu Ostatní nalzenete nové tlačítko Přehledka. Jedná se o sestavu podobnou výsledovce, ve které si ale můžete sami určit, které sloupce a údaje chcete vyhodnocovat. Kromě denních údajů je tak možné vybrat i mezi více jak 50 kódy mzdových složek. Sestava tedy umí zobrazit podrobnější údaje než samotná výsledovka. Takto si tedy můžete přímo nadefinovat vzhled sestavy přesně podle Vašich potřeb. Definice požadovaných položek se provádí v úvodním výběrovém formuláři, takže kromě výběru pracovníků a období definujete zároveň i požadované položky ve sloupcích vytvářené sestavy. Po spuštění a doběhnutí výpočtů se sestava zobrazí včetně úvodní hlavičky a koncových vysvětlivek pro zkratky kódů absencí, pokud jste do zobrazení zahrnuli i požadavek na denní údaje.
Seznam možných sloupců v sestavě "Přehledka":

 100-Denní odpracovaná doba (28 až 31 sloupců dle počtu dní měsíce s dobou na 
     pracovišti a délkou uznané absence včetně zkratky názvu absence)
     + sumární sloupec Uznáno - celková uznaná doba (součet odpracováno + absence)
 101-Odpracováno na pracovišti
 102-Fond pracovní doby 
 103-Přesčas s převodem 
 104-Práce o víkendu
 105-Práce ve svátky 
 106-Noční práce
 107-Počet pracovních dní
 108-Počet odpracovaných dní
 109-Abs.1 Dovolená
 111-Abs.2 Nemoc
 113-Abs.3 Služební cesta
 115-Abs.4 OČR-Ošetřování člena rodiny
 117-Abs.5 Překážka v práci
 119-Abs.6 Návštěva lékaře 
 121-Abs.7 Přestávka
 123-Abs.8 Náhradní volno
 125-Abs.9 Omluvená absence
 127-Abs.10 Mateřská dovolená
 129-Abs.11 Vojenské cvičení 
 131-Abs.12
 133-Abs.13 
 135-Abs.14 
 137-Abs.15 
 139-Abs.16 
 141-Abs.17 
 143-Abs.18 
 145-Abs.19 
 147-Abs.20-Pohotovost 
 149-Stravné sl.cest 
 151-Stravenky: Počet+Kč 
 152-Nemoc 4 až 21 dní 
 153-Převod z min. měsíce 
 154-Přesčas Po-Pá 
 155-Přesčas Sobota 
 156-Přesčas Neděle 
 157-Přesčas svátek 
 158-Práce Sobota 
 159-Práce Neděle 
 160-Práce svátek Po-Pá 
 161-Práce Svátek Sobota 
 162-Práce Svátek Neděle 
 163-Neodprac. svátky 
 165-Odpolední práce 
 166-Nemoc 1 až 3 dny 
 167-Nemoc nad 21 dní 
 168-Příplatky typů práce 
 169-Neuznaný čas 
 170-Převod do dalšího měsíce

Program umí upozornit na překročení maximální výše povoleného týdenního přesčasu. Na výpise kontrolního listu docházky (Zaměstnanci / Prohlížení docházky) se ve spodní sumární tabulce se součty za jednotlivé týdny zobrazí týdenní přesčas modrou barvou písma, pokud v tomto týdnu pracovník nadpracoval více jak 8 hodin přesčasu. Jedná se pouze o informační upozornění, že k takové výši přesčasu potřebuje (dle zákoníku práce) zaměstnavatel souhlas od zaměstnance.

Dále umí také prověřit dodržení půlročního a ročního maximálního limitu přesčasu. Tato funkce přibyla do administrátorského menu Ostatní / Kontrola, kde nová pátá sestava dole kontroluje, zda nebyl překročen půlroční nebo roční limit přesčasu. Stačí zadat prověřované období (alespoň 1 rok) a spustit kontrolu. Pokud pracovník za 26 po sobě jdoucích týdnů překročí součet přesčasů 208 hodin, nebo za 52 týdnů překročí součet přesčasů 416 hodin, je vypsáno varovné hlášení. Rovněž program informuje o situaci, kdy týdenní přesčas překročí 8 hodin. V tomto případě byste měli mít podepsaný souhlas pracovníka s touto výší nařízeného přesčasu. Předchozí dva případy by neměly nastat vůbec.

V administrátorském menu Ostatní přibylo nové tlačítko XML Export. V tomto modulu naleznete možnost přenosu dat z docházky do dalších systémů (převážně mzdových), které dokáží načítat data pomocí XML souborů. Podrobný popis formátu naleznete na instalačním CD docházky ve složce Prirucky v souboru Export_mzdy_XML.pdf. Exportní soubor obsahuje data výsledovky doplněná o další údaje mzdových složek, denních fondů, podrobného rozpisu denní přítomnosti i nepřítomnosti atd. Tedy údaje podobné těm uváděným na sestavách Výkaz a Přehledka (viz výše), ale ve formátu XML, který je snadno zpracovatelný externími programy jiných výrobců.

Do on-line nápovědy byly doplněné postupy řešení pro čipové terminály v on-line i off-line zapojení.

Pokud v lednu nového roku vkládáte absence (např. dovolené) na prosinec roku předchozího a zapomenete změnit rok (takže necháte v datumu prosinec nového roku místo loňského), program na toto upozorní. Absenci sice vloží, ale díky upozornění se o své chybě dovíte a můžete jí napravit.

Verze 6.32 z 15.6.2012:
Do programu přibyla podpora pro export dat do mzdového systému Pohoda - Pamica od firmy Stormware. K exportu má přístup administrátor v menu Ostatní / Pamica mzdy. V úvodním okně vybere zaměstnance a období. Následně spustí výpočet a po jeho doběhnutí lze přes tlačítko Další zobrazit nebo uložit na disk PC exportní XML soubor pamica.xml. Ten se následně importuje do mzdového systému. Podrobnou příručku pro nastavení mezd naleznete na instalačním CD docházky v souboru \Prirucky\Pamica.pdf kde je popsaný postup importu souboru z docházky.

Při nastavování kategorií pracovní doby v menu Kategorie / Editace kategorií je nyní možné pohodlně a rychle vyplňovat položky v jednotlivých tabulkách jejich rozkopírováním. V každé tabulce je u prvního řádku pro pondělí nová ikona šipky dolů. Kliknutím na ní se údaje z pondělí (začátek, konec, fond atd.) rozkopírují i na ostatní dny, tedy úterý až pátek. Dále je stejná šipka také u pátku, která umožní přenos hodnot jedním kliknutím i do soboty a neděle. Funkce je dostupná nejen v horní tabulce základních parametrů, ale i v tabulkách pro nastavení absencí.

Verze 6.31 z 10.6.2012:
V nastavení firmy (Firma / Editace údajů) přibyla nová volba "V prohlížení docházky uvádět u každého dne číslo kategorie". Její zatržení zajistí, že na kontrolním listě každého pracovníka bude u jednotlivých dní uvedena kategorie, podle které se tento den počítá. Doposud je systém vypisoval pouze u zaměstnanců s nastavenou automatickou kategorií. Nyní lze tuto informaci využít i u všech ostatních případů - tedy pevná kategorie, plovoucí kategorie nebo osobní rozpis směn.

Při převádění přesčasů mezi měsíci přibyly do programu nové možnosti pro urychlení převodů. Zaprvé pokud v nastavení firmy (Firma / Editace údajů) zatrhnete konfigurační položku "Na měsíčním výpise docházky zobrazit (editovat) převod do dalšího měsíce", je možné při převádění přesčasů editovat nejen převod do zobrazeného měsíce, ale zároveň také hned převést zůstatek do měsíce následujícího, aniž by bylo nutné nejprve následující měsíc zobrazit, jako tomu bylo u starších verzí.

Dále při editaci docházky (Zaměstnanci / Editace docházky / ...) přibylo dole pod tlačítkem pro zobrazení kontrolního výpisu nové zatržítko pro aktivaci převodů. Hlavní výhoda souvisí s předchozím odstavcem. Tedy když na konci měsíce uzavíráte docházku, tak v editaci opravíte chybné čipování seancí, poté dole zatrhnete převody a zobrazíte výpis docházky. Pokud je vše v pořádku, můžete rovnou převést přesčas ze zobrazeného měsíce do následujícího. Nemusíte tedy v menu přecházet do prohlížení uzavíraného měsíce pro zjištění zůstatku přesčasu a pak zobrazovat následující měsíc pro provedení převodu. Práce se tedy urychlí.

V modulu stravovacího systému Ostatní / Obědy přibyla funkce burzy jídel. Ta umožňuje strávníkům, kteří provedli objednávku a nyní již vypršel interval pro možnost jejího zrušení, aby toto objedné jídlo v případě nemožnosti jej vyzvednout nabídli jinému strávníkovi, který naopak objednávku v limitu udělat nestihl.
Podporu pro burzu je nejprve třeba zapnout v menu Firma / Editace údajů aktivací položky "Povolit burzu jídel ve stravovacím systému".
Jídla na aktuální den pak může strávník dát do burzy v menu Obědy, kde v jídelníčku u objednaného jídla nalezne tlačítko Do burzy. Jídlo lze z burzy i stáhnout. Pokud je jídlo na následující den, lze jej dát do burzy tlačítkem Vše do burzy pod jídelníčkem.
Na druhou stranu strávník, který nestihl provést objednávku, může pod jídleníčkem pomocí tlačítka Objednat z burzy jídla nabídnutá v burze převzít. Jídlo se pak převede na nového strávníka a původnímu se zruší. Tlačítko je přístupné jen pokud burza na tento aktuální den nějaká jídla obsahuje. Pokud jídlo nikdo nepřevezme, zůstane připsané původnímu strávníkovi.
Systém samozřejmě hlídá to, zda je možné jídlo vůbec převzít. Tedy například u strávníků s kreditem, zda mají dostatečný zůstatek. Zda jídlo mezitím nepřevzal někdo jiný nebo nebylo vydáno atd. atd.
Administrátor může prohlížet burzu v menu Ostatní / Obědy / Burza jídel a má případně možnost jídla z burzy odstranit.

Při výpočtech v průběhu vyhodnocování výsledovky, mzdových exportů, grafů a dalších hromadných sestav píše program výrazněji než doposud varovná hlášení u pracovníků, jejichž načipovaná docházka obsahuje chyby ve značení příchodů a odchodů.

Při editaci docházky (např. v menu Zaměstnanci / Editace docházky) byl upraven předvolený datum v dolním zeleném formuláři u vkládání seancí a vkládání absencí. Pokud editujete aktuální měsíc, je tam jako doposud předvolený datum aktuálního dne. Pokud ale edituje starší období (např. předchozí měsíc), nevypisuje se jako výchozí hodnota aktuální den, ale je předvolen měsíc a rok editovaného období, takže stačí doplnit den. Není tedy třeba upravovat ostatní údaje v datumu a tím se ruční editace zrychlí. Stejně tak je u staršího období místo aktuálního času uvedena jen dvojtečka, takže stačí doplnit hodiny s minutami a není třeba mazat původní údaj o čase.

V menu Ostatní přibylo nové tlačítko Gordic mzdy. Pomocí tohoto modulu je možné generovat exportní XML soubor z docházky pro přenos dat do mzdového systému Gordic Win.

Verze 6.30 z 28.5.2012:
Při prohlížení a editaci hromadného měsíčního plánu směn přibyla informace o počtu normohodin, tedy běžném měsíčním fondu pracovní doby dle plánovacího kalendáře. Tento počet normohodin je zobrazen vpravo nahoře v záhlaví tabulky s rozpisem směn v buňce Fondy (s červeným pozadím). Je uveden měsíční počet normohodin pro 7,5 hodinovou směnu a v závorce pro osmihodinovou. Výpočet je stejný jako u oficiálních tištěných plánovacích kalendářů, tedy počet pracovních dní násobený délkou směny. Normohodiny tedy slouží jako referenční údaj při plánování pracovní doby jednotlivých zaměstnanců na hromadném rozpise směn.

V administrátorském menu Ostatní přibylo ve spodní části v uživatelských sestavách nové tlačítko Zahraniční stravné. Obsahuje formulář pro výpočet stravného na zahraničních služebních cestách i případně v kombinaci s částí cesty v ČR a částí v jiných státech. Výpočet zohledňuje legislativní metodiku výpočtu a platné sazby jak v zahraničí dle země, tak v ČR.

Verze 6.29 z 2.5.2012:
Nově lze v docházce nastavovat sazby nejen pro služební cesty (abs.3 - sazba náhrad stravného na služební cestě), ale i pro jiné kódy přerušení a absencí. Pokud tedy rozlišujete různými kódy služební cestu vnitrostátní od cesty zahraniční, je možné nastavit různé sazby stravného pro každý typ sl. cesty (kód absence). Sazby se nastavují v menu "Firma / Sazby sl.cest" kde v zadávacím formuláři přibyla volba pro kód absence, ke kterému se zadávaná sazba váže. Vyhodnocení se provádí v menu "Ostatní / Absence", kde stačí po doběhnutí výpočtu a zobrazení výsledové tabulky zatrhnout volbu "Typ: Vyúčtování stravného" a kliknout na vedlejší potvrzovací tlačítko. Tím se výpis doplní o výpočet stravného dle sazeb nastavených pro právě vyhodnocený kód absence.

Na podrobném výpise docházky (v menu Ostatní / Výpis s abs.) se nyní nově zobrazují výše sazeb stravného definovaných dle délky sl.cesty (viz předchozí odstavec). Ćástky jsou jak v denním přehledu v závorkách vedle doby přerušení, tak v dolní sumární tabulce v součtu za celé vyhodnocené období.
Suma náhrad dle sazeb se na výsledovce (Ostatní / Výsledovka) zobrazuje souhrnně za všechny kódy absencí ve sloupečku Stravné sl.cest, takže zde již nejsou pouze náhrady na služební cestě s kódem absence 3, ale je zde suma náhrad za všechny kódy s definovanou sazbou. Stejně tak je tomu v exportech výsledovky pro mzdy a je tomu také tak v modulu mezd (Ostatní / Mzdy).

Verze 6.28 z 25.4.2012:
Při ručních importech dat z datových souborů terminálů, které se provádí v menu Zaměstnanci / Editace doch. / Import dat ostatní, si nyní program pamatuje, z jakého typu terminálu jste prováděli poslední import a při příštím spouštění importu Vám automaticky tento terminál přednastaví. Takže nemusíte pokaždé terminál vybírat ze seznamu.

Dále byla do programu vložena podpora biometrického terminálu ZDC20 na otisk prstu. Import dat z terminálu se provádí datovým souborem ALOG_001.TXT staženým z terminálu pomocí USB flash disku. Import souboru v docházce naleznete v menu Zaměstnanci / Editace doch. / Import dat ostatní, kde zadáte cestu k souboru a typ terminálu přepnete na novou volbu ZDC20. Poté již spustíte import dat.

Verze 6.27 z 21.3.2012:
Do programu přibyla podpora pro export do mzdového modulu v účetním systému Stereo. V administrátorském menu "Ostatní" jí naleznete jako nové tlačítko "Stereo mzdy". Po výběru vstupních podmínek proběhne výpočet a po kliknutí na tlačítko Dále se exportní soubory zobrazí. Jedná se o dva soubory. Soubor seance.csv obsahuje data docházky a soubor absence.csv obsahuje data čerpaných absenci - dle specifikace požadované programem Stereo. Nad exportem je přímo i odkaz pro možnost uložení souborů na disk a dole na stránce je popis formátu souborů.

Nově docházkový systém podporuje biometrický terminál BM-F628. Terminály připojené přes síť LAN nebo sériovým portem se zadávají klasicky přes menu Firma / Terminály BM-Finger kde v položce formát vyberete volbu 1 - BM-F7,F628. Pokud data přenášíte ručně pomocí USB Flash disku (flešky), pak se import prování v menu Zaměstnanci / Editace docházky / Import dat ostatní a po výběru souboru s daty (1_attlog.dat) přepnete položku Terminál na novou volbu BM-F628 a spustíte import.

U plovoucích kategorií, osobních rozpisů a automatických kategorií bylo doposud nastavení přestávek bráno dle hlavní kategorie (u automatických dle kat.1). Od této verze se i nastavení přestávek řídí vybranou kategorií na konkrétní den a není tedy svázáno s hlavní kategorií. Což umožňuje přesnější zohlednění požadavků na vkládání přestávek.

Dále byla do programu vložena podpora terminálu Intagral OC200. Import se provádí datovým souborem a naleznete jej v docházce v menu Zaměstnanci / Editace doch. / Import dat ostatní, kde zadáte cestu k souboru a typ terminálu přepnete na novou volbu OC200-Intagral. Potá již spustíte import dat.

Verze 6.26 z 14.3.2012:
Do programu přibyla podpora pro export dat do mzdového systému Perm. V administrátorském menu "Ostatní" jí naleznete jako nové tlačítko "Perm mzdy". Po výběru vstupních podmínek proběhne výpočet a po kliknutí na tlačítko Dále se export zobrazí. Nad exportem je přímo i odkaz pro možnost uložení souboru na disk a dole na stránce je popis formátu souboru.

Docházkový systém nyní podporuje další biometrický terminál. Jedná se o nové zařízení BM-F5000. Terminály připojené přes síť LAN nebo sériovým portem se zadávají klasicky přes menu Firma / Terminály BM-Finger kde v položce formát vyberete volbu 7 - BM-F5000B. Pokud data přenášíte ručně pomocí USB Flash disku (flešky), pak se import prování v menu Zaměstnanci / Editace docházky / Import dat ostatní a po výběru souboru s daty (1_attlog.dat) přepnete položku Terminál na novou volbu BM-F5000B - Typy pr..

Verze 6.25 z 1.3.2012:
Do programu bylo po přihlášení administrátora doplněno nové menu zrychlených voleb. Toto menu je zobrazeno v levém větším rámu, který nebyl využívaný a nyní umožňuje rychlý přístup do editace docházky, prohlížení docházky a dále do několika modulů: Editace údajů zaměstnanců, Nastavení prac. doby (kategorií), prohlížení aktuální přítomnosti, výpis s absencemi, výsledovka, průchody, čárkovačka, dovolené, grafy, osobní rozpisy směn a vyhodnocení absencí. Dále je zobrazeno několik sumárních údajů jako je počet zaměstnanců celkem, počet deaktivovaných a počet přítomných zaměstnanců a některé další údaje. Dole jsou pak odvolávky na on-line dokumentaci - administrátorskou a uživatelskou příručku, nastavení směnného provozu, exporty do mezd a videonávody jak k programu tak k terminálům.

Docházkový systém Docházka 3000 nyní podporuje nové biometrické terminály, které pro identifikaci používají obraz obličeje - rozpoznání tváře. Jedná se o terminál BM-F302 s dotekovou obrazovkou. Terminál snímá obličej ze vzdálenosti zhruba půl metru a díky zabudované infra-kameře funguje spolehlivě i v temném prostředí. Tento terminál umí navíc i identifikaci otiskem prstu a bezkontaktní ID kartou. Rozpoznáním obličeje tedy řeší nedostatky biometrických terminálů na otisk prstu v provozech, kde zaměstnanci nemají při identifikaci čisté ruce.
Zadání terminálu do docházky se provádí standardně v menu Firma / Terminály BM-Finger. Zde zadáte typ připojení (po síti LAN nebo sériovým portem) a formát zvolíte 8 - BM-F302 +20 abs. Terminál tedy umí využít všech 20 možných kódů přerušení - zadávají se číslem vždy po identifikaci ať už obličejem nebo otiskem či kartou.
Terminál podporuje rovněž přenos dat přes USB Flash disk (flešku) a import se pak provádí v menu Zaměstnanci / Editace docházky / Import dat ostatní kde po zadání jména souboru vyberete terminál BM-F302 (+20abs.).

Dále byla do programu zahrnuta podpora terminálu BM-F2800. Jedná se o velký multimediální biometrický terminál s identifikací otiskem prstu, kartou nebo heslem, který se vyznačuje velkým barevným dotekovým displayem a hlasovým výstupem. Terminál se do programu definuje standardně přes menu Firma / Terminály BM-Finger zadáním IP adresy nebo čísla sériového portu a formátem nastaveným na volbu 6-F900 a F2800. Terminál samozřejmě podporuje také ruční přenos dat pomocí USB Flash disku, takže v případě instalace na odlehlém stanovišti nemusí být s počítačem vůbec propojen.

Na úvodní obrazovce přibyla vpravo od loga dvě nová tlačítka - Tablet a Mobil. Využijete je, pokud s docházkou pracujete např. z mobilního telefonu nebo tabletu.
Pomocí tlačítka "Tablet" se zruší rozdělení na dva rámy - levý rám se nezobrazuje a logování i menu jsou pak přes celé okno prohlížeče. Toto využijete u tabletů, u kterých se nemusí okno vejít na šířku a důležitá pravá část není zobrazena celá nebo vůbec. Tímto tlačítkem tedy zajistíte úspornější využití šířky okna prohlížeče v tabletu. Pořád ale máte k dispozici úplně všechny funkce docházky včetně administrace.
Druhé tlačítko "Mobil" slouží pro ještě jednoduší vzhled, aby bylo možné s docházkou pracovat i s jednodušším mobilním telefonem, který obsahuje jenom základní prohlížeč. Přes toto tlačítko je dostupné pouze uživatelské menu (nelze provádět administraci) a to navíc jen část pro přihlášení pracovníka a následně nahrání příchodu / odchodu / přerušení / absence, vše s možností doplnění poznámek. Dále ještě umožňuje práci s přijatými oznámeními a prohlížení docházky. Toto tlačítko tedy zpřístupní základní funkce uživatelské části docházky první firmy i na poměrně jednoduchých telefonech. Tlačítko "Mobil" lze zakázat (nastavením stanmdardního hesla). U pokročilejších mobilních telefonů je možné ovládat docházku plně včetně administrace pomocí tlačítka "Tablet".

Verze 6.24 z 21.11.2011:
Při automatickém převádění přesčasů v menu "Zaměstnanci / Prohlížení docházky / Automatický převod" je nově možné pomocí položky "Převádět jen přesčasy nad ... minut" zajistit nastavení minimální výše kladného přesčasu, který bude uznán a převeden. Pokud bude přesčas nižší, ale kladný, nebude převedno nic. Mínusové přesčasy převedeny budou. Tímto tedy můžete využít automatický převod a ušetřit si práci s ručním převáděním i v případech, kdy uznáváte např. měsíční přesčas k převodu až od určité výše nadpracovaných hodin v celkovém měsíčním součtu. Položku lze navíc kombinovat se zatržením volby pro převod jen celých hodin a zajistit tak, že převáděný přesčas bude zaokrouhlen na celé hodiny dolů.

Pro uživatele terminálu FPA85, které nemají funkční F-klávesy, přibyla nová možnost jak zajistit zadání typu seance uživatelem. Tedy situace, kdy chcete mít možnost ručně na terminálu navolit, zda bude identifikace nahraná jako příchod nebo jako odchod. U terminálů BM-F702, BM-F900 a dalších se k tomuto dají využít jejich funkční F-klávesy vedle displeje. Terminál FPA85 ale takové klávesy nemá a tak program nově umožňuje, aby se zadání typu seance dalo provést vložením přes pracovní kód po identifikaci. Pokud tedy nechcete nechávat rozpoznání příchodu/odchodu na automatice, můžete např. po identifikaci zadat číslo 1 pro vložení příchodu a číslo 2 pro vložení odchodu. Další čísla můžete využít pro jednotlivé kódy přerušení/absencí.
V programu toto nastavíte v menu Firma / Terminály BM-Finger / Založení nového typu terminálu a nastavení konverze kódů F-kláves (dole). V novém okně v horní části založíte terminál zadáním vlastního názvu pro nový formát. Poté ve spodní části tomuto novému terminálu založíte v položce "Kód docházky" poslední volbu "! F-klávesa je prac.kód !". Kód terminálu necháte prázdný a kliknete na Vlož. Poté nadefinujete, jak se mají jednotlivé kódy převádět na akce v docházce. Takže např. Kód terminálu 1 nastavíte na volbu "22-Příchod + typ pr." v položce Kód docházky. Dále do kódu terminálu zadáte 2 a kódu docházky volbu 23-Odchod + typ pr.
Tímto postupem lze tedy zajistit definování akci docházky i na terminálech, které nemají funkční F klávesy. Podmínkou je připojení terminálu do sítě LAN nebo do sériového portu PC.
Jakmile máte tuto konverzi nastavenu, je třeba terminál zadat s definicí jeho připojením. Toto standardně provedete v menu "Firma / Terminály BM-Finger" kde nahoře do odpovídajícího formuláře zadáte typ připojení a položku Formát nastavíte na poslední volbu dole se jménem nového terminálu, které jste zadali při definování terminálu a konverze - viz výše.

Bylo doplněno zpřehlednění větších sestav tím, že pozadí řádku na který právě ukazujete myší, se zvýrazní - podbarví. Takže ve větších tabulkách, jako je editace zaměstnanců, editace a prohlížení docházky, přehled přítomnosti, průchodů, výsledovka, editace nastavení firmy, svátků, oddělení, kategorií atd. se mnohem lépe orientuje i když máte hodně zaměstnanců a sestavy jsou veliké.

Verze 6.23 z 7.10.2011:
V administrátorském menu "Ostatní" přibylo v sekci "Uživatelské sestavy" nové první tlačítko "Číselník uživatelských kódů". V něm můžete nadefinovat uživatelské kódy a pracovní poměry. Poté při převádení přesčasů v prohlížení docházky zaměstnanců bude dole na výpise zobrazen formulář pro vkládání časových a jiných údajů k jednotlivým kombinacím Kód / Poměr . Naplněné hodnoty se poté zobrazují také při klasickém výpise docházky v prohlížení (bez zatržení volby Převody). Touto metodou můžete tedy doplňovat do výpisů docházky vlastní specifické údaje, jako je rozdělení pracovní doby jednoho zaměstnance do více pracovních poměrů nebo rozdělení převáděného přesčasu a uvedení, jaká část byla proplacena, převedena nebo doplněna bonusem či naopak zkrácena.

V administrátorském menu "Ostatní" přibylo v sekci "Uživatelské sestavy" nové druhé tlačítko "Záhlaví výpisů docházky". V něm můžete nadefinovat různé texty záklaví. Tato záhlaví lze pak volit v menu "Zaměstnanci / Prohlížení docházky" v novém zeleně podbarveném poli "Zvolte záhlaví" a vybrané pak bude zobrazeno na samotném výpise docházky úplně nahoře. Tímto tedy můžete do výpisu docházky jednotlivých zaměstnanců dostat další vlastní doplňující informace.

V modulu stravovacího systému v menu "Ostatní / Obědy / Měsíční přehled" přibyla dole tabulka sumarizující počty objednaných jídel dle číselného kódu jídla. Pokud tedy máte typy stravy (např. snídaně, dieta, saláty) odlišeny podle kódu, lze tak snadno zjistit, kolik se jakého typu ve zvoleném měsíci objednalo.

Verze 6.22 z 29.6.2011:
V administrátorském menu Kategorie přibylo nové tlačítko Absence do stravenek. Zde nastavíte, které absence mají být připočítávány do nároku na stravenku. Nároky na stravenky se vyhodnocují ve Výsledovce (Ostatní / Výsledovka). Parametry pro vznik nároku se zadávají po doběhnutí výpočtu před zobrazením výsledovky tlačítkem Dále. Standardně se absence do nároku na stravenku nepočítají. Ale zde je nově možné zajistit, aby se některé z nich do doby nutné pro vznik nároku na stravenku připočetly. Což využijete například pokud máte pro práci mimo pracoviště využit nějaký kód absence a nepoužíváte pro ni klasickou služební cestu. Do nároku se počítají pouze krátkodobé absence (přerušení). Celodenní absenece se do nároku na stravenku nikdy nepočítají.

V administrátorském menu Firma / Editace údajů přibyla nová volba U práva editace doch. Všech a Personalista znemožnit editaci své vlastní doch.. Jejím zatržením zabráníte pracovníkům s právem editace docházky všech zaměstnanců nebo s právem "Personalista" v tom, aby nemohli editovat svou vlastní docházku.

V menu "Firma / Terminály BM-Finger" je možné nadefinovat vlastní terminál a nastavit mu význam funkčních kláves dle potřeby. Funkci využijete, pokud např. chcete u terminálu BM-F702 změnit význam funkčních kláves F1 až F4. Například pokud máte terminál napojený na zámek a potřebujete zajistit možnost otevření dveří bez zápisu do docházky, nebo používáte typy práce a postrádáte tlačítko pro zmenu typu práce v průběhu dne a podobně. Toto se provádí přes nové tlačítko "Založení nového typu terminálu a nastavení konverze kódů F kláves" , které je úplně dole na stránce v menu "Firma / Terminály BM-Finger". Zde tedy můžete založit vlastní typ terminálu a přidělit jeho jednotlivým funkčním klávesám význam pro docházkový systém. Podle převodní tabulky se pak kódy přenáší do docházky.
Pokud některá klávesa počítá s doplněním dalšího údaje, zadává se tento údaj na terminálu po identifikaci jako "Pracovní kód" terminálu - v jeho nastavení přes kl. Menu musí být položka "Prac.kód" nastavena na hodnotu "Mode1" a dopňující údaj se zadá po identifikaci vyťukáním jeho čísla a potvzením klávesou OK. Takto lze například zvolit, že po zmáčknutí klávesy F1 a čipnutí bude doplňen kód přerušení (absence) a po zmáčknutí klávesy F2 a čipnutí bude doplněn typ práce. Klávesa F3 bude zadávat změnu typu práce a klávesa F4 bude pouze pro otevření dveří. Samozřejmě jsou i další možnosti.
Takto nadefinovaný nový terminál s nastavením konverze F kláves poté najdete v menu "Firma / Terminály BM-Finger", kde je při zadávání terminálu v položce Formát nový terminál zobrazen (číslo 100 a výše).
U terminálu BM-F702 pozor na posílané kódy pod jednotlivými F klávesami. Klávesy posílají kódy následovně:
F1..0  ,   F2..1  ,   F3..3  ,   F4..2

V nastavení firmy v admin. menu Firma / Editace údajů přibyla nová konfigurační položka "Zakázat ořezávání příchodů a odchodů u pohotovosti" (abs.20). Tuto využijete, pokud používáte absenci 20 jako pohotovost, v kategoriích máte nastaveno ořezávání časů příchodů či odchodů a chcete je aplikovat na všechny seance a přerušení (krátkodobé absence), ale kromě odchodu na pohotovost a návratu z ní. U pohotovosti chcete mít časy přesně dle čipnutí, tedy bez ořezání (zaokrouhlení). Pak tuto položku zatrhněte.

Verze 6.21 z 1.6.2011:
Při editaci zaměstnanců, v administrátorském menu "Zaměstnanci / Editace údajů" přibyla v právu Editace doch. nová volba "Personalista". Ta zpřístupňuje pracovníkovi v jeho uživatelském menu některé moduly menu administrátora související se zadáváním zaměstnanců, nastavováním pracovní doby (kategorií), směn atd. Takže zaměstnanec, kterému toto právo přidělíte, dokáže zadávat, mazat a upravovat zaměstnance, stávajícím přidělovat nová ID média, převádět přesčasy automatickým převodem, má přístup k editaci docházky všech pracovníků celé firmy, může vytvářet nové speciální práva k editaci docházky ostatním, může vkládat a editovat oddělení, svátky a typy práce. Dále má přístup k nastavení kategorií, takže může definovat pracovní dobu včetně uznávání přerušení, absencí, systému přestávek (pevných i dle ZP). Může také nastavovat plovoucí kategorie, osobní rozpisy směn včetně definicí kalendářů směn a jejich přidělování jednotlivým zaměstnancům. atd. atd.
Takže pokud přidělíte některému pracovníkovi právo Personalista, delegujete tím část práce, kterou by jinak musel vykonávat administrátor, na jiného pracovníka. Ten se ale nedostane úplně do všech modulů, takže například nesmaže firmu, nezmění globální konfigurační parametry firmy, neovlivní funkci ID terminálů a podobně.
Přidělením nového práva "Personalista" v kolonce "Editace doch." se zároveň v položce "Právo" sloužící k prohlížení a převodům přesčasů nastaví volba "Prohl. a převody všem".

Pokud má některý vedoucí speciální právo k editaci docházky, vytvořené v menu "Zaměstnanci / Práva editace", může se na tyto zvlášť přidělené zaměstnance dostat i ve svém uživatelském menu v prohlížení docházky (žlutá část Výpis). V seznamu zaměstnanců k výpisu jsou tito pracovnici i celá oddělení ve spodní části a před jménem mají uvedenu poznámku "Z editace:". Před touto úpravou bylo nutné dělat jejich výpisy docházky přes editaci a navíc nebylo možné udělat hromadný výpis kontrolních listů celého takto přiděleného oddělení.

Při editaci zaměstnanců, v administrátorském menu "Zaměstnanci / Editace údajů" je nyní možné řadit tabulku s výpisem pracovníků nejen podle příjmení a jména, ale nově také podle indexu, oddělení, kategorie, místnosti a telefonu. Lze tak snado zjistit například to, kteří zaměstnanci jsou v určitém oddělení nebo mají přiřazenu určitou kategorii. Řadící formulář je samozřejmě dostupný jen pokud není v nastavení firmy zapnuta optimalizace výběru pracovníků, protože při ní se tabulka seznamu nevypisuje.

Při editaci oddělení, v administrátorském menu "Oddělení", lze nyní snadno hromadně přesouvat zaměstnance z jednoho oddělení do jiného pomocí spodního formuláře.
Dále je v tabulce oddělení doplněn sloupec informující o počtu zaměstsnanců patřících do každého z oddělení.

Přímo do programu byla zabudovaná on-line nápověda s podrobným popisem všech částí administrátorského menu a s vysvětlením významu všech tlačítek, nastavení a voleb, které v celém menu najdete. V každé části menu se do nápovědy dostanete přes ikonku modrého otazníku, který se zobrazuje vpravo dole pod tlačítky v jednotlivých částech admin. menu a úplně dole vpravo na většině obrazovek programu. Po kliknutí na otazník se v levém širokém rámu nebo novém okně otevře nápověda přímo k danému tématu. Pokud tedy potřebujete rychle s něčím poradit, nemusíte dohledávat v příručkách na CD nebo v tištěné dokumentaci, ale vysvětlení je vždy po ruce přímo v programu.

U terminálů na otisk prstu byla doplněna podpora nových zařízení s barevným displejem. Jedná se např. o terminál BM-F900. Podobně jako u terminálu BM-F702 umožňuje systém komunikaci s terminálem BM-F900 po síti LAN, přes sériový port nebo stahování dat přes USB flash disk (flešku).
Komunikace po síti či sériovém portu se nastavuje v menu Firma / Terminály BM-Finger kde je možné vložit nový terminál nastavením položky Formát na novou volbu 6...BM-F900.
Import pro ruční přenos dat přes Flash disk se spouští v menu Zaměstnanci / Editace docházky / Import dat ostatní kde přes tlačítko Procházet vyberete datový soubor attlog.dat na flash disku a v položce Terminál vyberete volbu BM-F900.
Pokud chcete přenášet data pomocí sítě vzdáleně a máte zablovaný výchozí port terminálů (port 4370), je možné přenášet data přes port 80 z webového rozhraní terminálu. Pak terminál zadáte v docházce přes menu Zaměstnanci / Editace docházky / Import dat BioSH-TA - zadáte IP adresu terminálu a formát nastavíte na 6-BM-F900. Podle dalších pokynů na obrazovce zapnete podporu pro komunikaci s terminály touto metodou.

U importu dat terminálů jiných výrobců, který je v administrátorském menu Zaměstnanci / Editace docházky / Import dat ostatní byla doplněna možnost nastavit konverzní číselník pro převod kódů absencí a přerušení z terminálu do docházky. Do číselníku se dostanete přes tlačítko "Konverze kódů absencí a přerušení", které je dole pod tabulkou s přehledem zadaných terminálů. V nově otevřeném okně najdete jak tabulku již zadaných konverzí, tak formulář pro vložení nových. Stačí vybrat terminál, zadat kód absence ke konverzi, pod kterým se volí na terminálu a poté vybrat odpovídající kód absence používaný v Docházce 3000. Kliknutím na Vlož se konverze uloží a při příštím importu dat již bude zohledněna. Například pokud Váš terminál pro přestávku používá kód 1, nastavíte konverzi tohoto kódu na kód 7 v docházce a import dat z Vašeho terminálu již bude kódy správně převádět.

V nastavení firmy v admin. menu "Firma / Editace údajů" přibyla nová konfigurační položka "Vkládat i pevné přestávky, které vychází do krátkodobé absence." Ta umožňuje nastavit, zda se má vložit a od odpracované doby odečíst i pevná přestávka, která vycházela na dobu, kdy byl pracovník mimo pracoviště na započítávané krátkodobé absenci (přerušení) a byl tedy nepřítomen. Pokud tedy máte pevnou přestávku od 11:00 a pracovník v 10:00 odejde např. na služební cestu, tak pokud položku nezapnete, přestávka se vůbec neuplatní a nebude ani odečtena od uznané doby. Pokud položku zapnete, přestávka se ve výpisu zobrazí a odečte od odpracoavné doby přestože pracovník nebyl v tuto dobu na pracovišti.

Ve výsledovce (Ostatní / Výsledovka) přibyl při normálním zobrazení vypočtených dat nový sloupeček "Neuznaný čas". V něm je uveden rozdíl v minutách mezi dobou skutečně strávenou pracovníkem na pracovišti za celé vyhodnocoavé období (např. měsíc) a dobou uznanou, zobrazenou ve sloupci Odpracováno celkem. Nejedná se tedy o denní údaj. Pokud tedy je součet intervalů mezi příchody a odchody ve vyhodnoceném období vyšší, než je uznaná doba, je zde zobrazen rozdíl těchto hodnot. Ten je dán např. automatickými přestávkami, pokud na ně pracovník fyzicky neodešel nebo se vrátil dříve než je délka přestávky, dále ořezáním odpracované doby, příchody pracovníka před začátkem pohyblivé prac. doby nastavené v kategoriích nebo i pozdějším skutečným odchodem, než je čas nastavený v konci pohyblivé prac. doby atd. Ořezávání příchodů a odchodů zde zahrnuto není, stejně jako nejsou zahrnuty uznávané absence a převody přesčasů. Uznávané absence naopak délku neuznaného času zkracují.

Dále byl na výsledovce (Ostatní / Výsledovka) sloupeček "Přesčas + převod" rozšířen tak, že ve vrchní polovině řádku se zobrazuje přesčas ve vyhodnoceném měsíci včetně přesčasu převedeného z měsíce předchozího (součet) a ve spodní polovině je samotný převod z předchozího měsíce, poté lomítko (znak / ) a za ním převod do následujícího měsíce. Převod do dalšího měsíce se ale zobrazuje pouze pokud je v nastavení firmy zvolen měsíční typ evidence, nějaký přesčas do násl. měsíce byl vůbec převeden a výsledovkou vyhodnocené období je za celý měsíc. U týdenních a jiných výsledovek se tedy nevypisuje.

V nastavení firmy (Firma / Editace údajů) přibyla nová konfigurační položka "Umožnit práci bez sledování fondu a přesčasu". Ta umožňuje řešit situaci, kdy u některých zaměstnanců nechcete nastavovat fond pracovní doby (ani vyhodnocovat přesčas). Například pokud občas zaměstnáte na provedení konkrétní práce brigádníka či zaměstnance na dohodu. V tomto případě potřebujete pouze vyhodnotit, kolik hodin pracovník odpracoval a bez ohledu na to, kdy práci provedl a zároveň nechcete pouze nastavením nulového fondu, aby práce byla i ve sloupečku balance.
Kromě zatržení této volby v nastavení firmy je třeba zaměstnanci přidělit takovou kategorii, která bude mít v zelené tabulce základních parametrů nastavený Fond na hodnotu 00:00 a nebude zatrženo počítání denního přesčasu. Při splnění těchto 3 podmínek pak bude veškerá práce, kdy byl pracovník na pracovišti (v intervalu pohyblivé prac. doby) uvedena na výpise docházky pouze ve sloupci Odpracováno a sloupec balanc bude vždy nulový. Toto chování lze v případě potřeby u běžných zaměstnanců zajistit i vyjímkou docházky s nulovým fondem a zakázaným přesčasem.
Na výpise v prohlížení docházky se v těchto případech vypisuje odpracovaná doba silnějším nakloněným zeleným písmem (nebylo-li toto chování nastaveno vyjímkou).

Při rozepisování směn u zaměstnanců s osobním rozpisem přes menu "Kategorie / Osobní rozpis / Editace kalendáře" nebo i přes menu "Kategorie / Denní rozpis směn" je nyní zohledněno nastavení výchozích kategorií pro oddělení, do kterého zaměstnanec patří. Takže pokud máte hodně kategorií a rozepisování směn je tím pádem méně přehledné, protože musíte vybírat ze všech zadaných kategorií, lze tímto způsobem rozepisování zpřehlednit. Směny přidělené k oddělení se totiž ve výběrovém dialogu zobrazí jako první, potom je volný řádek a až níže je kompletní přehled kategorií. Přiřazení směn k oddělením se provádí přes menu "Kategorie / Automatické kategorie". Toto menu je sice primárně určeno pro zaměstnance s automatickou kategorií, ale nastavení je nově využito i pro zpřehlednění rozepisování směn na osobních rozpisech.

Verze 6.20 z 8.2.2011:
V programu je možné nastavit, aby některé uznávané absence (krátkodobé i celodenní) nevyvolaly započtení přesčasu. Tedy například v případě, kdy uznáváte například lékaře do 16:00 hodin a pracovník s osmihodinovou pracovní dobou, který pracuje od 6:00 a ve 13:00 odejde k lékaři, má tohoto lékaře za normálních okolností uznaného v délce 3 hodin, čímž mu po odečtení přestávky vyjde uznaná doba 9:30 a tím tedy vznikne přesčas v délce jedné a půl hodiny. Pokud tento přesčas uznat nechcete, bylo doposud třeba řešit tuto situaci ručně zadáním vyjímky docházky. Nyní je ale možné v menu Firma / Editace údajů zatrhnout dole novou položku "Uznávaná absence nevytvoří přesčas". Program poté, když by mělo dojít k výše uvedené situaci, založí automaticky vyjímku na tento den sám. V této vyjímce je nastaveno, že se tento den přesčas neuznává. Vyjímku samozřejmě založí jen tehdy, když pracovník odpracuje kratší dobu než udává jeho denní fond a zároveň na tento den není již nějaká jiná vyjímka nadefinovaná. Pro vyhodnocení absencí je samozřejmě dodrženo celé započtení její doby bez zkrácení, ale nárok na přesčas tento den nevzniká.
To, které absence se budou takto chovat, tzn. že jejich čerpání nad fond pracovní doby nebude vygenerován přesčas, se nastavuje v novém admin. menu Kategorie / Nepřesčasové absence. Zde zatrhnete, které absence mají vznik přesčasu jejich čerpáním potlačit - založit odpovídající vyjímku. Po instalaci jsou takto nastaveny absence 4-OČR (paragraf), 5-Překážka a 6-Lékař.
Pokud chcete potlačování přesčasů zapnout i pro celodenní absence, pak je třeba zatrhnout položku "Přesčas nevytvoří ani celodenní absence" v menu nastavení firmy (Firma / Editace údajů).

Přibyla možnost hromadné editace plánu směn všech zaměstnanců najednou a na celý měsíc. Sestavu lze přepínat mezi barevným grafickým prohlížecím módem a módem editačním, kdy můžete směny měnit. Najdete jí v administrátorském menu Kategorie / Denní rozpis směn pod novým tlačítkem Měsíční plán hromadný a také pod stejnojmenným tlačítkem v menu Kategorie / Osobní rozpis směn / Editace kalendáře. Sestava se nejprve zobrazí v prohlížecím módu, který je vhodný pro rychlou kontrolu naplánovaných směn za měsíc pro celou firmu. Jednotlivé směny jsou různě podbarvené, což umožňuje snadnou a rychlou optickou kontrolu plánu směn. Samozřejmě má každý pracovník vysčítanou hodnotu fondů naplánované pracovní doby, aby byl přehled o vytíženosti jednotlivých zaměstnanců v plánu směn. Pomocí formuláře v horní části lze přepínat na jiná období. Pomocí tlačítka Chci editovat se pak můžete přepnout do editačního módu a plán směn rychle a jednoduše měnit. Po uložení změn se opět přepočítají naplánované fondy pro kontrolu vytíženosti zaměstnanců. V záhlaví je opět možno kliknout na číslo dne a zobrazit si podrobné obsazení směn v tomto dnu.

V programu přibyla možnost zabrazit údaje ve formě přehledných grafů. Jedná se o grafické znázornění součtových výsledků s možností rychlého a přehledného porovnání nejrůznějších údajů v koláčových grafech. Snadno tak zjistíte například poměr odpracované doby a čerpaných absencí jak hromadně za celou firmu, tak také jednotlivě podle zaměstnance. Dále například žebříček zaměstnanců s největší nemocností a vůbec čerpáním všech typů absencí, zaměstnance s nejčastějšími ručními zásahy do docházky, pracovníky s nejvyššími přesčasy, noční prací, odpolední atd. atd. Grafů je více jak 25 typů a je možné je zobrazovat buď samostatně, nebo všechny grafy najednou pod sebe. Modul grafů najdete v menu Ostatní / Grafy. Program nejprve provede potřebný výpočet za zadané zaměstnance a sledované období. Poté již nabídne výběr s možností nechat zobrazit tyto grafy:

 - Poměr práce a absencí sumární za celou firmu
 - Poměr čerpání jednotlivých absencí sumární
 - Zaměstnanci s největším čerpáním absencí
 - Čerpání absencí podrobně za jednotlivé zamněstnance
 - Poměr práce a absencí podrobně za jednotlivé zaměstnance
 - Poměr ranní/noční/odpolední práce sumární
 - Poměr ranní/noční/odpolední práce za jednotlivé zaměstnance
 - Zaměstnanci s nejvíce odpracovanými hodinami
 - Zaměstnanci nejvíce pracující na noční
 - Zaměstnanci nejvíce pracující na odpolední
 - Zaměstnanci s nejvíce přesčasy
 - Zaměstnanci s nejvíce víkendovými hodinami
 - Zaměstnanci s nejvíce hodinami práce ve svátky
 - Zaměstnanci s nejvíce nedodrženou prac. dobou
 - Zaměstnanci nejvíce čerpající náhrady na sl.cestách
 - Zaměstnanci s nejvyšším příspěvkem na stavenky
 - Zaměstnanci s nejvyšším příplatkem za typy práce
 - Zaměstnanci s nejčastěji ručně editovanou docházkou
Dále přehled čerpání všech až 20 kódů absencí (až 20 grafů), kde je u každého grafu absence vypsáno 10 zaměstnanců, kteří jí ve vyhodnoceném období čerpali nejčastěji. Snadno tak například zjistíte, kteří zaměstnanci chodí nejčastěji k lékaři atd. atd.
Je zde samozřejmě i možnost nechat zobrazit všechny grafy najednou

U terminálů BM-F702 na otisk prstu je nyní možné zadávat typy práce nebo všech 20 kódů absencí. Stačí na terminálu přes klávesu "MENU / Volby / Nastavení sys. / Pokr. volby " nastavit položku "Prac. kód" na hodnotu Mode1. Následně v docházce v administrátorském menu "Firma / Terminály BM-Finger" při zadávání terminálu do programu nastavit volbu Formát na hodnotu 3 nebo 5.
Nový formát 5 používá pracovní kód zadaný na terminálu po přiložení prstu jako kód čísla přerušení či absence. Umožní tedy využít všech 20 kódů přerušení, které docházka podporuje. Funkční tlačítka pod displejem terminálu se pak nepoužívají.
Původní formát 3 používá pro absence tlačítka pod displejem a pracovní kód použije jako typ práce. Například při sledování práce na zakázkách a podobně.
Podobně byla rozšířena podpora terminálu BM-FPA85. Ten při nastavení formátu na 2 používá jako doposud 7 kódů přerušení volených šipkami a pracovní kód použije jako typ práce. Při nastavení formátu na hodnotu 4 pak umožní zadat pomocí pracovního kódu po přiložení prstu všech 20 možných typů přerušení či absencí a volba šipkami se ignoruje.
Při přenosu dat z terminálu BM-F702 pomocí USB flash disku v menu Zaměstnanci / Editace docházky / Import dat ostatní použijte pro podporu všech 20 kódů přerušení zadaných na terminálu BM-F702 přes pracovní kód v položce Terminál novou volbu BM-F702-20abs. Původní volba, která pracovní kód používá jako typ práce má označení BM-F702-TypyPr a u ní se přenáší pouze 3 kódy přerušení zadávané klávesami pod displayem (Sl.cesta, Lékař, Přestávka).

Verze 6.19 z 15.1.2011:
V administrátorském menu Zaměstnanci / Editace docházky a Zaměstnanci / Prohlížení docházky byly doplněny odazy na rychlý výběr minulého / aktuálního období podobně jako jsou v ostatních částech programu. Pokud tedy administrátor dohledává chyby značení docházky minulého měsíce a přechází z jednoho menu do druhého, nemusí vyplňovat ručně datumy pro předchozí měsíc. Práce je tedy rychlejší a pohodlnější. Stejné zrychlené volby pro výběr období mají k dispozici z uživatelského menu i zaměstnanci s právem editace docházky.

V terminálovém rozvodu BM-Net s řídící jednotkou BM-RJ02 lze vypnout podporu okamžitého přenosu dat do řídící jednotky při změně zaměstnanců, přístupových kategorií atd. Toto nastavení nedoporučujeme používat a má význam pouze v případech, kdy díky chybnému nastavení práv na disku PC s nainstalovanou docházkou nemůže ovládací program řídící jednotky vymazat inicializační soubor c:\zamestnanci. Nastavení se provádí v menu Firma / Editace údajů aktivací položky "V term. rozvodu nevytvářet soubor c:\zamestnanci". Při normálním fungování docházky a správné instalaci ale tuto položku nezapínejte.

U podpory terminálů na otisk prstu BM-Finger (BM-F7, BM-F702 a BM-FPA85) nakonfigurovaných přes admin. menu Firma / Terminály BM-Finger je nyní možné navolit, aby po stažení dat docházky (příchodů, odchodů..) z terminálů program nemazal jejich paměť. Data tak zůstávají v terminálu nadále. Toto nastavení opět nedoporučujeme a využijete je jen v případě, kdy data z terminálů přenášíte kromě Docházky 3000 ještě i do jiného systému. Pak nastavíte v admin. menu "Firma / Editace údajů" položku "U terminálů BM-Finger neuvolňovat paměť". Při normálním používání terminálů k docházce ale nechte tuto volbu vypnutou. Její aktivace zpomalí přenos dat a způsobí narůstání databáze dublováním stále dokola přenášených záznamů. Navíc je pak třeba paměť terminálů mazat pravidelně ručně přímo přes jejich klávesu Menu.

Verze 6.18 z 4.1.2011:
U podpory terminálů BM-Finger je možné při vkládání terminálu do program v admin. menu Firma / Terminály BM-Finger zadat název stanoviště. V přehledu průchodů je pak uveden tento textový název terminálu.
Dále byla u těchto terminálů na otisk prstu doplněna možnost nastavení intervalu pro automatické stahování dat v minutách. Toto se nastavuje opět v administrátorském menu Firma / Terminály BM-Finger , kde nejdete formulář Automatický přenos dat každých .. minut. Povolené hodnoty jsou 1 až 59 minut. Výchozí hodnota je 15 minut. Nová funkce zajistí rychlou odezvu webového prostředí docházky i pokud s ním intenzivně ve stejnou dobu pracuje hodně uživatelů a je připojeno více terminálů. Hodnota 999 vypne prodlevy. Toto ale nedoporučujeme používat z důvodu možného přetížení.

U nastavení terminálů BM-F702 na otisk prstu byla doplněna možnost zadání 3 kódů přerušení. Kromě klasického příchodu a odchodu je možné zadat i služební cestu, návštěvu lékaře a přestávku. Nastavení je v administrátorském menu Firma / Terminály BM-Finger kde nyní můžete při definici terminálu zvolit v položce Formát novou volbu 3 - BM-F702 + přerušení. Na samotném terminálu se pak vše volí funkčními klávesami F1 až F4 jejich stisknutím před přiložením prstu. Klávesa F1 volí normální příchod/odchod. Klávesa F2 volí služební cestu (abs.3), klávesa F3 volí návštěvu lékaře (abs.6) a poslední klávesa F4 zadává přestávku (oběd abs.7).

U terminálu na otisk prstu BM-F702 byla doplněna podpora pro přenos dat přes USB Flash disk. Tuto možnost použijete, když terminál není k počítači ani do sítě přípojen a data stáhujete na přenosný Flash disk přes jeho USB rozhraní.
Flash disk zapojíte přes dodaný káblík do USB koncovky na terminálu, zmáčknete na něm klávesu Menu a přihlásíte se do administrace terminálu, kde vyberete položku "PenDrive Mng. / Nahrát AttLog". Poté počkáte, až se data uloží, odpojíte Flash disk od terminálu a připojíte jej do PC.
Poté v administraci docházky kliknete na menu "Zaměstnanci / Editace docházky / Import dat ostatní", vyberete terminál BM-F702, ve volbě datového souboru kliknete na Procházet a z Flash disku vyberete soubor "1_attlog.dat". Nakonec kliknete na Zpracuj a data se přenesou.
Jednou za čas data po přenosu z paměti terminálu vymažte, aby nebyl datový soubor po letech provozu moc velký a doba zpracování se neprodlužovala. Docházka na to při zpracování dat také sama upozorní.

Verze 6.17 z 30.12.2010:
Doplněna podpora pro terminály BM-Finger na otisk prstu. Jedná se o zařízení BM-F7, BM-F702 a BM-FPA85. S těmito terminály nyní umí docházka komunikovat on-line, pokud jsou připojeny do sítě LAN nebo přes sériový port. Není tedy třeba žádný další komunikační program ani nic jiného. Sama z terminálů pravidelně stahuje data a stará z jejich paměti maže. Uživatel se tedy nemusí o přenos dat starat. Stačí terminály nadefinovat v nové části administrátorského menu Firma / Terminály BM-Finger . Zde zadáte typ připojení. Tedy u terminálů připojených do LAN zadáte IP adresu, kterou má terminál v sobě nakonfigurovanou. U terminálů připojených sériovým portem zadáte ve spodnějším formuláři číslo portu, kam jste terminál do počítače připojili. Ostatní položky necháte ve výchozím stavu a volbu potvrdíte. Takto nadefinujete všechny Vaše terminály a pak již program sám stahuje data a převádí je na příchody a odchody.
Jedinou podmínkou správné funkce je to, že zaměstnanci v docházce mají nastavené stejné osobní číslo (index), jaký jste jim přiřadili v terminálu při prvotním zadávání otisku (UserID). Aby program věděl, která identifikace na terminálu patří kterému zaměstnanci v docházce. Program sám kontroluje duplicitní čipování a do databáze uloží od stejného pracovníka v jedné minutě jen jednu identifikaci.
Na terminálu BM-FPA85 se kódy přerušení a absencí volí šipkou nahoru (klávesa IN) a jejich názvy terminál vypisuje na display vpravo nahoře. Aby program tyto kódy zohlednil, tak při definici jeho spojení (IP adresa nebo Com port) nastavte položku Formát na volbu 2..BM-FPA85.

Verze 6.16 z 27.12.2010:
Ve vyhodnocení typů práce systém nyní zobrazuje i nastavené příplatky. Jedná se o doplnění vyhodnocování příplatků, které přibyly do systému v předchozí verzi v modulu mezd, nově i do modulu vyhodnocení typů práce v menu Ostatní / Typy práce. Systém zobrazuje částky příplatků jak ve stručném, tak v podrobném zobrazení a pokud je třídění nastaveno na pracovníka, pak zobrazuje i sumární součty za jednotlivé zaměstnance. Ve spodní tabulce jsou rovněž příplatky vysoučtovány za jednotlivé typy prací a je zde i celkový sumární součet všech příplatků.
Nastavení výše sazeb je možné kromě modulu mezd i v menu Firma / Typy práce / Nastavení příplatků.
Příplatky se také zobrazují ve výsledovce (v typu výpisu se zobrazenými dny) a jsou také zahrnuty do obou exportních souborů výsledovky pro mzdové systémy jiných výrobců.

Verze 6.15 z 16.12.2010:
V sestavě Výsledovka, která slouží jako podklad mzdové účetní a kterou naleznete v programu např. v administrátorském menu Ostatní / Výsledovka bylo upraveno rozpočítávání dnů nemocenské (abs.2) podle požadavků zákoníku práce pro příští rok (2011). Program nyní vyhodnocuje nemocenskou do tří položek. Položka Nemoc nad 3 dny vyhodnocuje nemocenskou od 4. do 21. dne nemoci včetně - vyhodnocuje počet pracovních dní v intervalu od 4. do 21. dne trvání nemoci. Tyto dny proplácí zaměstnanci zaměstnavatel.
Položka Nemoc nad 21 dní vyhodnocuje nemocenskou od 22. dne nemoci dále. Tyto dny proplácí zaměstnanci stát.
Položka Nemoc do 3 dnů vyhodnocuje první 3 dny intervalu nemocenské. Tyto dny zaměstnanec nemá proplacené.
Počet proplácených dnů si samozřejmě můžete sami přenastavit. A to v administrátorském menu Firma / Editace údajů kde najdete dole novou položku Nemoc proplácená od .. do .. dne trvání.
Pro správné fungování je třeba dodržet podmínku, kdy nemocenská se v programu nahrává i na nepracovní dny spadající do intervalu trvání nemoci, tedy i na víkendy a svátky.
Nové položky se přenáší i do exportů pro mzdové systémy a jsou zohledněny v jednoduché mzdové agendě, která je součástí systému od verze 6.13.

Verze 6.14 z 14.12.2010:
V jednoduché mzdové agendě, která je součástí systému od předchozí verze, přibylo vyhodnocení příplatků podle typů práce. Lze tedy nastavit, aby mzdy zohlednily například svážečům příplatek 10,- Kč za hodinu na dobu, na kterou si načipují typ práce svařování. Stejně tak příplatky například za práce ve výškách atd. atd.
Pokud tedy používáte ve firmě typy práce, stačí nastavit v menu "Ostatní / Mzdy / Nastavení sazeb / Příplatky dle typů práce" sazby příplatků v korunách za hodinu k jednotlivým typům prací. Poté již po vyhodnocení mezd bude u jednotlivých zaměstnanců, kteří mají příplatkové práce načipované v docházce, uvedena výše celkových ohodnocení za jednotlivé práce a součet bude zahrnut i do celkové mzdy.

Při plánování směn pracovníků v denním rozpise směn nebo editací kalendáře v osobním rozpise směn systém kontroluje dodržení 12 hodinové pauzy mezi naplánovanými směnami. Pokud je pauza kratší, je v kolonce tohoto dne uveden červený vykřičník. Ke kontrole se používají časy začátku a konce pevné pracovní doby nastavené v kategoriích, ze kterých se naplánované směny skládají. Systém tedy kontroluje 12 hodinový odstup mezi koncem pevné kategorie jednoho dne a začátkem pevné kategorie naplánované na den následující. Jsou zohledněny i začátky a konce případných naplánovaných vyjímek docházky.

Verze 6.13 z 8.12.2010:
V administrátorském menu Ostatní byl široce přepracován modul Mzdy. Nový mzdový modul umožňuje orientační vyhodnocení mezd zaměstnanců placených hodinovou sazbou za odvedenou práci a počítá také procentní příplatky a srážky. Například příplatky práce ve svátky, přesčasy, noční a podobně. Dále srážky za absence, přerušení atd. Systém umožňuje nastavení libovolného počtu šablon podle požadavků za různé zaměstnance, kterým se pak odpovídající šablona přidělí a provede se hromadné vyhodnocení. Nápověda k nastavení je přímo v programu v modulu mezd.
Jedná se ale pouze o orientační mzdové podklady. Systém nevyhodnocuje např. odvody dávek atd. Pokud nemáte vlastní účetní, je možné pro korektní zpracování mezd z podkladů docházky (z Výsledovky) využít naši partnerskou firmu Zpracování mezd (ucto.dochazka.eu)
Původní verze mezd zůstala pod tlačítkem Původní mzdy.

Verze 6.12 z 16.11.2010:
U podrobného výpisu vyhodnocení typů práce (Ostatní/Typy práce/Podrobně) přibyl sloupeček Poznámka. V něm se zobrazují textové poznámky, které nadefinovali zaměstnanci při vkládání seancí s typem práce přes uživatelské menu v PC.

Nově lze pomocí typů práce při zadávání příchodů či odchodů nastavit posun času, o který se právě zadávaný příchod nebo odchod posune. Tato funkce přibyla na základě požadavku zákazníka, jehož zaměstnanci si čipnou při příchodu do práce a pak jsou rozváženi na různá pracoviště s tím, že byl požadavek, aby se čas přepravy nepočítal do pracovní doby ale na samotných pracovištích nejsou terminály pro čipování. Ty jsou pouze na centrále, kde si zaměstnanci čipují a odkud jsou pak rozváženi. Při čipování příchodu tedy zaměstnanec typem práce navolí, na jaké pracoviště pojede a v programu je již nastaveno, o kolik minut má být pro tento případ čas příchodu posunut.
Toto se definuje v administrátorském menu "Firma / Typy práce". Nejprve v horním formuláři nadefinujete číselník názvů typů práce (lze chápat jako názvy pracovišť). Poté ve spodnějším formuláři přidělíte typy práce do jednotlivých kategorií. Nakonec dole kliknete na nové tlačítko "Posouvání seancí dle typu práce". Dostanete se do nového okna, kde dole nastavíte o kolik minut má být ve kterém typu práce posunut příchod a o kolik minut odchod. Vložením kladného čísla se minuty přičtou k čipnutému času a vložením záporného čísla se od aktuálního času odečtou.
Pokud tedy máte například dvě pracoviště, kde doprava na první trvá 15 minut a na druhé 30 minut, založíte pro každé pracoviště v předchozím menu typ práce (1 a 2) a v tomto menu nastavíte pro typ práce (pracoviště) 1 posun příchodů o +15 minut a odchodů o -15 minut. Pro typ práce 2 (druhé pracoviště) nastavíte posun příchodu o +30 a odchodu o -30 minut.

V administrátorském menu "Firma / Rušení dat" přibylo nové tlačítko "Obnova databáze". To umožňuje načíst do programu databázi uloženou přes zálohovací tlačítko ve stejném menu programu. Obnovu lze tedy spustit přes webové rozhraní. Pozor ale na skutečnost, že při obnově databáze ze dříve zazálohovaného souboru příjdete o nová data. Proto je třeba s obnovou pracovat obezřetně, na což program několikrát upozorňuje a navíc si pro jistotu vyžádá před obnovou znovu ověření administrátorského hesla.

Verze 6.11 z 25.10.2010:
V administrátorském menu "Firma / Editace údajů" přibyla nová konfigurační položka "U práva editace docházky stejného oddělení znemožnit editaci své doch." Aktivací této položky můžete jednoduše a rychle zajistit to, aby vedoucí s právem editace docházky pracovníků ze stejného oddělení nemohli editovat svou vlastní docházku. Doposud bylo nutné tuto situaci řešit založením speciálního práva editace pro každého vedoucího zvlášť a navíc bylo nutné do tohoto spec. práva zařazovat podřízené pracovníky. Nyní lze tuto situaci vyřešit snadno aktivací výše uvedené nové konfigurační položky.

Při tisku docházky více zaměstnanců najednou již prohlížeč umí správně stránkovat. Tedy po vytištění docházky jednoho zaměstnance ukončí stránku a další zaměstnanec je vytištěn na stránku další. Tato úprava funguje ve většině prohlížečů. V docházce stačí v menu "Firma / Editace údajů zapnout položku Na hromadném výpise docházky zobrazovat seance a nastavení dole uložit.

Byla rozšířena podpora většího počtu řídících jednotek pro jednu firmu. Původně mohla mít jedna firma maximálně 9 řídících jednotek pro ovládání datového rozvodu BM-Net s terminály a čtečkami. Nyní je počet řídících jednotek na jednu firmu neomezený. Číslo jednotky v ovládacím programu d2001.exe bude mít na prvním místě (zleva) číslo firmy a další čísla udávají číslo jednotky. Takže např. číslo 13 udává třetí jednotku první firmy. Číslo 238 udává třicátouosmou jednotku druhé firmy atd.

Do programu byla vložena podpora čteček Virdi na otisk prstu. Import dat se provádí přes originální ovladač VTerminal 1.5 od výrobce. Tento program čtečku ovládá a také se přes něj zadávají otisky zamestnanců. K importu do Docházky3000 se využívá textový log soubor vytvářený programem VTerminal. Data se tedy importují přes administrátorské menu "Zaměstnanci / Editace docházky / Import dat ostatní", kde vyberete typ terminálu Virdi a datový soubor ze složky C:\Virdi\VTerminal\Log\
Soubor má číselný název složení z měsíce a roku doplněný o příponu .log. Například soubor s daty za červenec roku 2010 má jméno 201007.log

Doplněna podpora pro nové verze terminálů FingerPro FPA85 (5000A) s novým firmwarem. Tyto nové terminály mají upravené webové rozhraní, takže pokud pořídíte terminál od srpna 2010, použijte v definici terminálu formát číslo 3 případně 4. U starších terminálů platí formát 1 nebo 2. Viz informace v dokumentaci k terminálu nebo si můžete funkčnost ověřit přes odkaz Test po vložení terminálu.

Byla vložena nová možnost kontroly a rychlé opravy docházky více pracovníků za jeden den. Mají k ní přístup kromě administrátora i pracovníci s oprávněním editace docházky. Tuto novou možnost najdete v normálním menu pro editaci docházky, kde přibyla dole v seznamu zaměstnanců poslední volba "Všichni pracovníci". Při jejím výběru se nejprve provede výpočet odpracované doby, takže je chvilku třeba vyčkat. Poté se zobrazí tabulka s prvním dnem výběru, kde jsou všichni zaměstnanci. U každého je pohyb (seance či absence), odpracovaná doba a přesčas. Poslední položkou je vždy tlačítko Oprav. Po jeho aktivaci se přesunete do normální editace docházky zvoleného pracovníka. Den k editaci je podbarven červeně. Po opravě a potvrzení změn okno s editací uzavřete, čímž se vrátíte zpět na podrobnou tabulku. Po opravě všech potřebných záznamů kliknete dole na tlačítko Aktualizovat, čímž se údaje v tabulce změní podle provedených editací a přepočte se také odpracovaná doba a přesčas.

Verze 6.10 z 24.6.2010:
Nově je možné nastavit způsob započítávání noční práce podle nastavené kategorie. Noční je možné počítat buď rozděleně do obou dnů po které trvala. Tedy každou část do odpovídajícího dne. Nebo naopak celou noční započítat pouze ke dni začátku směny, tedy příchodu na noční. Původně bylo toto nastavení globální pro celou firmu a tedy platné stejně pro všechny zaměstnance. Nyní je toto nastavení v kategoriích - administrátorské menu "Kategorie /Editace kategorií", kde v růžové části parametrů každé kategorie najdete položku "Noční práci počítat:" pro nastavení počítání noční práce. Výhodou tedy je, že u některých pracovníků můžete noční počítat rozděleně do obou dnů jejího trvání (doporučené nastavení) a u jiných pracovníků naopak celou noční počítat ke dni nástupu na noční směnu. Původní nastavení bylo z menu "Firma / Editace ůdajů" odstraněno.

Verze 6.09 z 1.6.2010:
Program si nyní pamatuje nastavení začátku, konce a minimální délky noční a odpolední práce. Takže v sestavách "Výsledovka" a "Výpis s absencemi", které jsou v sekci Ostatní, není nutné tyto údaje vždy přepisovat, pokud vám nevyhovovalo původní nastavení dané programem. To bylo u noční od 22:00 do 6:00 s minimální délkou 30 minut a u odpolední od 14:00 do 22:00 s min. délkou rovněž 30 minut. Pokud nyní tyto údaje upravíte, bude příště již formulář předvyplněn dle zadané úpravy namísto původních hodnot.

Verze 6.08 z 19.5.2010:
U pracovníků, kteří mají ve svém nastavení u položky "Kategorie" uvedeno "Automaticky", je možné nastavovat vyjímky pro přidělení určité kategorie na zadaný den. Pokud tedy program podle příchodu neurčí na některý den správnou kategorii, je možné jí tomuto pracovníkovi na tento den určit vyjímkou. Nastavení se provádí v administrátorském menu "Zaměstnanci" pod tlačítkem "Vyjímky kategorií". Toto tlačítko se nezobrazuje, nemá-li nikdo nastaveny automatické kategorie. Je pod ním možné vkládat, mazat a vyhledávat ruční přidělení kategorií. Na výpise v prohlížení docházky se pak tyto ručně nastavené kategorie od automaticky vložených poznají tak, že jejich název je vypsán ve složených závorkách červeno-hnědou barvou písma

Další nová funkce se týká opět automatického přiřazování kategorií. V administrátorském menu "Kategorie / Automatické kategorie" je možné zajistit, aby program zaměstnanci předěloval jen určité zde definované kategorie na základě oddělení, do kterého zaměstnanec patří. Timto vyřešíte například situaci, kdy chcete nechat detekovat kategorie automaticky a máte například osmihodinové a dvanáctihodinové směny, jimž se kryjí začátky a potřebujete zajistit, aby pracovník s ranní osmihodinovou směnou nedostal přidělenou denní dvanáctihodinovou směnu a podobné případy.

Verze 6.07 z 26.4.2010:
V administrátorském menu Firma / Editace údajů přibyla nová konfigurační položka "Automaticky vložené přestávky přegenerovat do seancí". Jejím zatržením je možné docílit toho, aby program automaticky generované přestávky převedl do seancí. Přestávka se pak vloží jakoby si jí zaměstnanec čipnul na terminálu - vloží se odchod na přestávku a návrat z ní zpět. Přestávka je pak uvedena nejen ve sloupci Přestávky na výpise docházky (kontrolním listě), ale i ve sloupcích s příchody a odchody. Důsledkem toho je také to, že se přestávka odečte i při vyhodnocování typů práce které jsou složeny ze seancí kratších než je fond přestávky (6 hodin) a podobně. U nově vložených seancí se přestávky generují do databáze při prvním zobrazení kontrolního listu. Při opětovném zobrazení již bude přestávka uvedena i v seancích. Po zobrazení výpisu tedy stačí klávesou F5 výpis zaktualizovat. Pokud aktivujete tuto novou položku, doporučujeme zrušit v nastavení firmy korekci více přestávek přestávek. Je také třeba upozornit, že pozdější změna parametrů přestávek v kategoriích nemá vliv na ty přestávky, které se již převedly do seancí. Funkce pracuje jak s přestávkami dle zákoníku práce, tak s přestávkami pevnými.

Verze 6.06 z 24.4.2010:
V administrátorském menu "Firma / Editace údajů" přibyla nová konfigurační položka "V prohlížení docházky nevypisovat kladné týdenní přesčasy". Jejím zatržením docílíte toho, že na výpise docházky dole v sumární týdenní tabulce bude ve sloupci "Odpracováno" uvedena hodnota nepřekračující týdenní fond a ve sloupci "Rozdíl" nebude uznán kladný přesčas - bude zde nula nebo záporné číslo, pokud pracovník odpracuje méně hodin než udává týdenní fond. Výsledkem tedy je, že program nebude uvádět sumární týdenní přesčasy, pouze budou-li záporné. Pracovníci si tedy v rámci týdne mohou nadpracované hodiny vybrat, ale v sumáři za týden nebude nevybraný kladný přesčas uveden. Funkci používejte jen pokud máte nastavený typ docházky na týdenní. Vyjímkou je situace, kdy si pracovník nadpracuje záporný přesčas z minulého období. Pak je mu uznán kladný přesčas, ale maximálně do výše nutné k nadpracování převedeného záporného přesčasu.

Do menu "Ostatní / Noční práce" byla doplněna možnost podrobného vyhodnocení odpolední práce. Je tedy možné podrobně zjistit, který den si zaměstnanec odpracoval jakou část odpolední práce. Dosud bylo možné zjistit jen celkové součty v sestavách Výsledovka a Výpis s absencemi.

Verze 6.05 z 6.4.2010:
V administrátorském menu Firma / Editace údajů přibyla nová konfigurační položka V prohlížení docházky zobrazovat skutečný čas čipnutí na terminálu. Její aktivací zajistíte, že na kontrolním listě s výpisem docházky bude u příchodů a odchodů v závorce uveden čas, kdy se přesně zaměstnanec identifikoval na terminálu. Údaj program čerpá z průchodů (Ostatní / Průchody) a je zde tedy původní čas před ořezáním nebo posunem a to s přesností na vteřiny. Pokud ale byl čas zadaný jinak než z terminálu (např. editací a podobně), vypíše program u příchodů nejbližší nižší čas, který v průchodech našel a u odchodů zase nejbližší vyšší.

Přibylo samostatné vyhodnocení odpolední práce v rámci odpracované doby. Podobně jako lze ve výsledovce a výpise s absencemi vyhodnotit noční práci, tak lze v těchto dvou sestavách (Ostatní / Výsledovka a Ostatní / Výpis s abs.) zároveň vyhodnotit i práci odpolední. Předdefinovaný interval odpolední je nastaven na 14:00 až 22:00 s minimální délkou 30 minut, ale vše lze samozřejmě změnit stejně jako u noční práce. Na obou sestavách se odpolední práce zobrazuje hned vedle sloupečku s noční prací. V exportech pak u tabulkové sestavy vysledovka.csv v poslední položce a v novém řádkovém exportu vysledovka2.csv pak pod novým kódem jako složka mzdy číslo 165.

Při zadávání zaměstnance do systému v administrátorském menu "Zaměstnanci / Editace údajů" je nově možné v položce "Kategorie" vybrat volbu "Automaticky". Tato volba zajistí, že program sám určí vhodnou kategorii na každý den podle času prvního příchodu. Výchozí kategorie je 1 a ta zůstane nastavená pro dny, kdy se automatické určení nepodaří (např. pracovník vůbec nepříjde). Jinak se program snaží vybrat vhodnou kategorii od trojky dále tak, že hledá kategorii se začátkem pohyblivé, který je nejblíže čipnutému času prvního příchodu. Detekovanou kategorii pak program na výpise kontrolního listu docházky (Zaměstnanci / Prohlížení docházky) uvádí ke každému dni mezi datum a čas prvního příchodu do složených závorek. Můžete tak tedy zkontrolovat, zda program detekoval kategorii správně. Případně zadáním vyjímky docházky zvolit jiné počítání pracovní doby u tohoto pracovníka pro tento den.

Verze 6.04 z 15.3.2010:
Byla rozšířena podpora terminálů jiných výrobců v menu Zaměstnanci / Editace docházky / Import dat ostatní. Tedy terminálů, které umí ukládat data do textových souborů. Pod definicí vzorce nově zadávaného terminálu je nyní možno aktivovat automatické načítání jeho soubor docházkou bez nutnosti ručního spuštění uživatelem. Pokud máte tedy k terminálu od výrobce program, který z něj dokáže sám automaticky data stáhnout a uložit na disk, můžete novou možnost aktivovat. Zadává se zde jak cesta k souboru s daty (např. c:\data.txt), tak zda má po přenosu dat docházka soubor s disku smazat, nebo jej tam nadále ponechat. Při příštím zpracování systém sám již jednou importovaná data přeskočí, ale pokud je záznamů hodně, docházku to zpomaluje, protože musí každý záznam zkoumat, zda již nebyl dříve zpracován. Proto se doporučuje soubor v případě ponechávání na disku občas promazat o staré záznamy.

Na stejném místě programu, tedy v definici terminálů jiných dodavatelů, přibyla možnost definovat ve vzorci formát přenosového souboru nejen oddělení položek znakovým oddělovačem, ale také nově délkou položky - počtem jejich znaků. Ta se uvádí místo znaku oddělovače a je uvedena číselně v závorkách. Takto je tedy možno zajistit například automatické načítání dat z terminálů Instagral, v jejichž datových souborech nejsou položky odděleny znakem, ale jsou určeny pozicí na řádku. Příklad s ukázkou i vzorcem a vysvětlením je přímo v programu.

Verze 6.03 z 23.2.2010:
V modulu stravování lze nově nastavíte minimální výši zůstatku kreditu, při které lze ještě objednat jídlo. Provádí to administrátor v menu Firma / Ostatní / Obědy / Kredit strávníků , kde se dole nachází formulář pro nastavení minimální výše zůstatku kreditu před objednávkou. Nastavení s týká jen pracovníků s aktivovaným používáním kreditu (horní formulář).
Pokud zůstatek kreditu strávníka, který kredit používá, klesne pod zde uvedenou hodnotu, nebude moci strávník jídlo objednat. Používá se například jako nevyčerpatelná záloha na ID médium (kartu,čip).

Nově také mohou výši kreditu nastavovat (dobíjet kredit ostatním zaměstnancům) ze svého uživatelského menu ti zaměstnanci, kterým administrátor v jejich nastavení (Zaměstnanci / Editace údajů) přepne právo Správa obědů na hodnotu Všem.

Verze 6.02 z 17.2.2010:
V administrátorském menu Ostatní / Kontrola v třetí sekci "Statistika příchodů a odchodů", kde program hledá příchody či odchody s určitým kódem přerušení, bylo rozšířeno hledání také o celodenní absence. Užitečné je toto rozšíření například při dohledávání počtu dní čerpané dovolené, kdy tak můžete dohledat dovolenou zadanou překlepem v datumu na nežádoucí období. Zde jí rychle a pohodlně dohledáte.

V administrátorském menu Zaměstnanci / Editace docházky přibylo dole v sekci importu dat z terminálů nové tlačítko Import dat ostatní, kde je možno nakonfigurovat systém tak, aby uměl načíst data z libovolného terminálu jiných výrobců. Podmínkou je, že tento terminál umí poslat data do počítače ve formátu CSV souboru. Pak je již poměrně jednoduše možné zprovoznit tento terminál s Docházkou 3000 bez nutnosti konatktovat výrobce terminálu či docházky. Stačí správně nastavit v této části programu formát souboru - takzvaný importní vzorec. Ukázka je přímo v programu pro terminál na otisk prstu F707 od firmy Comfis, který má již i zadaný vzorec. Dále je nadefinován i importní vzorec pro terminály ACTAtek.

Verze 6.01 z 11.2.2010:
Systém Docházka 3000 nyní umožňuje předávat data pro zpracování mezd do informačního systému Helios. Používá se k tomu standardní exportní soubor ze sestavy Výsledovka, konkrétně soubor vysledovka2.csv

U terminálů BM-Term, BM-TermPlus a čteček BM-Scan napojených na řídící jednotku BM-RJ02 je nově možné nastavit, aby pokud zaměstnanec nenavolí sám příchod či odchod, nahrával určitý snímač vždy jen příchod nebo jen odchod. Lze tak tedy vyřadit automatické rozpoznávání příchodů či odchodů, které v této situaci standarně funguje. Novou vlastnost využijete v případě, kdy máte u vchodu dva snímače a požadujete, aby byl jeden snímač určený na příchody a druhý na odchody. Doposud dokázaly oba nahrávat automaticky obojí. Tato vlasntost samozřejmě zůstává a jedná se výchozí nastavení. Je to ale možné změnit při zadávání snímače v menu "Firma / Terminálový rozvod / Číselník stanovišť". Zde můžete přepnout položku "Průchody zapisovat jako" na volbu "Jen jako příchod" nebo "Jen jako odchody" a tím vyřadíte automatické rozpoznávání. Samozřejmě pokud zaměstnanec u terminálu nastaveného zde jen pro odchody zmáčkne na klávesnici tlačítko Příchod, dostane tato informace přednost a identifikace se zapíše jako příchod.

U novějších terminálů BioSH-TA na otisk prstu, které mají webové rozhraní (FPA 85), je nyní umožněno zadávání typů práce podobně jako u terminálů na čipy nebo karty. Tuto novou funkci lze využít jen u terminálu FPA85 (či 5000A) s webovým rohraním. Docházka 3000 nyní obsahuje možnost zadat formát přenášených dat při zakládání terminálu (IP adresy) do systému. Formát má vliv na přenos informace o důvodu přerušení (kódu krátkodobé absence - nemoc, dovolná, služební cesta, přestávka, lékař atd.) a typu práce (pracovníko kódu) z datové souboru do docházky.
Přednastavený je formát 1, která má jako doposud kód přerušení načtený z pracovního kódu (poslední sloupec datového souboru).
Nově je možné přepnout na volbu "Formát 2", kde se kód absencí volí přes klávesu "IN" (šipka nahoru) a typy práce se zadávají do pracovního kódu. Pokud je třeba provést změnu práce, nejprve klávesou "OUT" (šipka dolů) vyberte kterékoli stanoviště a pak se identifikujte a do pracovního kódu zadáte nový typ práce, na který přecházíte.

U slovenské lokalizace systému bylu doplněny státní svátky a dny pracovního volna.

Bylo usnadněno načítání nových ID čipů (nebo karet) pro již existující zaměstnance. V administrátorském menu "Zaměstnanci / Editace údajů" doposud fungovalo tlačítko Načti ID čip jen pro nově zadávané zaměstnance tak, že po kliknutí na něj a přiložení ID k terminálu se doplnily další údaje nového pracovníka (jméno atd.). Nyní bylo tlačítko změněno tak, že pokud někoho upravujete, tlačítko předpokládá načtení čísla ID pro tohoto upravovaného pracovníka. Chcete-li tedy někomu přidělit nový čip, protože například předchozí ztratil, stačí kliknout v tabulce zaměstnanců u jeho jména na odkaz Upravit a dole už tlačítko pro načtení čipu předpokládá načtení čipu tomuto upravovanému zaměstnanci. Samozřejmě systém kontroluje, zda jste náhodou nepřiložili ID, které patří někomu jinému a podobně.
Pokud nikoho neupravujete, má tlačítko původní funkci a předpokládá načtení čipu pro nového pracovníka jako doposud.

Pohodlné načítání čísel ID médií bylo doplněno i pro přiřazování záložních ID v menu Zaměstnanci / Editace údajů / Další ID média. Přibylo zde tlačítko Načti ID čip, takže již není nutné čísla médií kopírovat z ovládacího programu terminálu ani při přidělování záložních ID karet nebo čipů.

V měsíčním přehledu směn, který je v menu Ostatní pod tlačítkem Směny, přibyla možnost hromadného měsíčního přehledu za konkrétní oddělení nebo úplně všechny zaměstnance. Dosud bylo možno zobrazit jen rozpis směn po jednotlivých pracovnících. Nyní při volbě oddělení nebo všech vypíše program tabulku, která má ve sloupcích dny zvoleného měsíce a v řádcích zaměstnance. Na jednotlivé dny je pak u zaměstnanců vidět, jakou kategorii (směnu) mají mít. Pokud je políčko prázdné, mají tento den volno (nulový fond). Dny státních svátků jsou se sytě červeným pozadím, soboty a neděle pak světle červené pozadí. Pokud je v buňce uvedeno Vyj tak je na tento den nadefinovaná vyjímka.
V posledním sloupečku je celkový součet fondů naplánované pracovní doby za celý měsíc pro jednotlivé zaměstnance.
Pokud dáte výpis všech zaměstnanců firmy, jsou rozděleni podle oddělení, do kterých je máte zařazeny. Vždy je nejprve jeden celý řádek s názvem oddělení a řádky další obsahují zaměstnance do tohoto oddělení zařazené, setříděné abecedně.
Pro tisk se doporučuje zkrátit délku názvu na 2 nebo 3 znaky, kdy se ještě rozpis vleze na stranu A4 na ležato. Samozřejmě je vhodné mít zvoleny takové názvy kategorií, aby počáteční znaky po zkrácení stále vystihovaly název kategorie.
První řádek tabulky obsahuje pořadové číslo dne v měsíci a pokud na toto číslo kliknete, zobrazí se v novém okně rozplánování směn zaměstnanců na tento konkrétní den s vyobrazením hodin, jak mají definovanou pracovní dobu.

V menu Ostatní v sekci "Zákaznické sestavy" přibyla nová sestava 13 (MB-Com SK) umožňující načíst rozpis směn z csv souboru vyexportovaného z excelu. Formát souboru je textový s oddělovačem středník (;). Každý řádek začíná číslem zaměstnance a pak následují čísla kategorií (směn) pro daný měsíc. Měsíc a rok se volí ve formuláři při spouštění importu, v samotném csv souboru uveden není. Takto importovaní zaměstnanci musí být nejprve v docházce převedeni na osobní rozpis, jinak jsou při importu směn vynechání - jejich řádek program přeskočí.

Verze 6.00 z 25.11.2009:
Při používání terminálů BioSH-TA na otisk prstu, které mají webové rozhraní (FPA 85) je nyní možné u definice jejich IP adresy v admin. menu "Zaměstnanci / Editace docházky / Import dat z BioSH-TA" zadat i číslo portu, pod kterým je terminál dostupný. Standardně se nechává přednastavený port 80. Pokud ale například využijete možnosti hostovat aplikaci na našem serveru a budete chtít tento terminál použít bez toho, aby měl veřejnou IP adresu, je možné mu přidělit adresu Vaší vnitřní sítě a na routeru nastavit přesměrování pro určitý port. Tento port pak nastavíte v hostované docházce do seznamu IP terminálů. Docházka pak bude kontaktovat Váš router a ten podle čísla portu pozná, že požadavek má předat na vnitřní IP adresu terminálu. Tím můžete ušetřit nejen veřejnou IP adresu, ale zároveň také vyřešit zabezpečení. A to tak, že nastavíte pro zvolený port jen povolení přístupu našeho serveru s hostovanou docházkou.

Nouzový import dat z logu web serveru, který je možné použít v krajním případě např. po havárii disku pro obnovení dat docházky, umí nyní kromě importu dat off-line verze s řídící jednotkou obnovit z logu také data ze sériových terminálů a čteček u on-line varianty zapojení.

Verze 5.99 z 24.11.2009:
V administrátorském menu "Firma / Rušení dat" přibylo nové tlačítko "Záloha databáze". To umožňuje uložit on-line zálohu dat za chodu systému. Dokonce je možné jí spustit z klientské stanice vzdáleně přes webový prohlížeč a soubor si uložit lokálně na tuto vzdálenou stanici, tedy bez nutnosti spouštět a ukládat zálohu přímo na serveru. Po kliknutí na toto tlačítko se prohlížeč hned zeptá zda a kam chcete soubor se zálohou dat uložit. Takto vytvořenou zálohu pak lze použít pro případ havárie disku na serveru či nutnost přenosu docházky na jiný server a podobně. Funkce není dostupná ve veřejné demoverzi na www.dochazka.eu z důvodu ochrany hesel registrovaných firem.

V administrátorském menu Ostatní přibyla v sekci "Zákaznické sestavy" nová sestava Sestava 12 - Helpteam1. Přístup k ní mají i pracovníci s právem editace docházky všech nebo stejného oddělení a to přes jejich menu Ostatní, tlačítko "Typy práce" a dole tlačítko Sestava 12 - Helpteam1. Tato sestava umožňuje ručně zadávat délky práce odvedené na jednotlivých typech práce. Odparcovaná doba se zadává ručně a není tedy odvozena od načipovaných příchodů a odchodů se zadaným typem práce. Oprávněný pracovník definuje na jednotlivé dny pracovníkům čas, který na zvoleném typu práce odpracovali. Čas se zadává ve formátu hodiny:minuty. Systém samozřejmě hlídá, jestli má zaměstnanec na vloženou práci právo. Zadané údaje je možné také mazat a opravovat, stejně tak jako je možné dělat souhrnné vyhodnocení za delší období, pracovníky a vybrané typy prací. Ještě jednou upřesněme, že tato sestava nevychází z načipované docházky, délky práce se zadávají čistě ručně.

Verze 5.98 z 20.11.2009:
Vylepšeno automatické rozpoznávání příchodů či odchodů čipnutých na terminálu v případě, kdy zaměstnanec toto při čipování nespecifikuje. Nyní si systém poradí a správně identifikaci rozpozná i pokud má pracovník v databázi nelogické údaje zadané například překlepem při dřívější ruční editaci administrátorem.

Výše uvedené překlepy v datumech příchodů a odchodů při ruční editaci umí systém nyní sám dohledat, upozornit na ně a nabídnout opravu. Pokud takovou situaci detekuje, zobrazí administrátorovi při jeho přihlášení zprávu s odkazem na seznam chyb a tlačítkem pro opravu.

V tabulce historie oprav, kterou má administrátor v menu Zaměstnanci / Editace docházky / Historie oprav a ve které lze dohledat veškeré nestandardní ruční manipulace s časy příchodů a odchodů (editace záznamů atd.), přibyla kolonka IP adresa. V ní je uvedena IP adresa počítače, ze kterého byly záznamy měněny. Pokud tedy například někdo uhodne administrátorské heslo a bude si měnit časy v docházce, lze jej podle adresy počítače dohledat.

Verze 5.97 z 30.10.2009:
Byla doplněna funkčnost sestavy Pars3 v administrátorském menu Ostatní / Sestava Pars 3. Ta je určena ke sledování doby mezi příchodem pracovníka do práce (čipnutí na vrátnici) a příchodem na dílnu (čipnutí na pracovišti). Stejně tak sleduje tyto časové prodlevy i u odchodů a umožní Vám tedy zjistit, jak dloho pracovnkům zabírá čas mezi těmito přechody a tedy i pobytem v šatně a podobně. Sestava nyní umožňuje zadat adresy čteček na vrátnici a na pracovišti pro možnost širšího využití.
Nově umí sestava Pars3 také sledovat dobu strávenou na dilně a na pracovišti celkem včetně výpočtu rozdílu těchto dob za celý den.

Bylo doplněno hlášení o počtu identifikací ke korekci v případě, kdy používáte řídící jednotku BM-RJ02 bez záložního zdroje a dojde k opakovaným výpadkům produ, mezi kterými provedou zaměstnanci identifikaci a nestihne se přenos dat do PC.

Verze 5.96 z 6.10.2009:
Zaměstnancům je možno přiřadit více než jednu ID kartu nebo čip. Pracovníci tak můžou mít záložní ID média. Přiřazování dalších ID karet nebo čipů se provádí v administrátorském menu Zaměstnanci / Editace údajů úplně dole přes nové tlačítko "Další ID média". Program při přidělování nové karty ověřuje, zda karta již někomu jinému nepatří.

Pokud používáte typy práce, pak v admin. menu "Firma / Typy práce" přibylo nové tlačítko Přečíslovat typy práce. Přes něj se dostanete do formuláře, který umožňuje přečíslovat existující typy práce na nová čísla. Program samozřejmě kontroluje pokus o přečíslování práce na nové číslo, které by už bylo obsazeno jiným typem práce. V takovém případě přečslování neprovede a nelze jej spustit ani při zatržené podpoře zakázek. V ostatních případech dojde ke správnému přečíslování v celé databázi.

Verze 5.95 z 26.8.2009:
V modulu stravovacího systému (Ostatní / Obědy) byla rozšířena možnost zadat v předobjednávkách jídla s kódy 10 až 19. Předobjednávkový systém tedy může pracovat s celkem 19 jídly na den. Přes počítač lze pracovat i s těmito novými čísli jídel, včetně objednávání. Ale na terminálu lze objednat jako doposud jen jídla 1 až 9. Stejně tak výdejová čtečka umí díky jednosegmentovému display zobrazit jen jídla 1 až 9. Zde je ale možné sledovat výdeje přes počítač - např. tlačítko "Výdej jídel" při přihlašování standardním heslem.

Stávající položka "V term. rozvodu při odchodu posledního pracovníka upozornit" nyní funguje i pro terminály BM-term zapojené přímo do PC, tedy bez řídící jednotky. Při jejím zapnutí se v okamžiku nahrání odchodu posledního přítomného pracovníka vypíše na display terminálu v položkách pro fond a balanc hlášení POZOR POSLEDNI.

Ve stravovacím systému je nyní možné přidělit jednomu pracovníkovi právo na editaci více vybraných oddělení či konkrétních zaměstnanců. Systém využívá stávající možnosti definice nestandardních práv, která byla doposud použita pouze pro editaci docházky. Tato nestandardní práva se zadávají v menu Zaměstnanci / Práva editace. Nyní je možno takto vytvořená práva přidělit i pro editaci obědů a to v menu Zaměstnanci / Editace údajů, kde je najdete v položce Správa obědů.
Doposud bylo možno správu obědů zaměstnanci buď zakázat, povolit bez omezení nebo s omezením jen na jedno konkrétní oddělení. Nyní je možné přes "práva editace" nastavit přístup libovolně, bez výše uvedených omezení. Vedoucí oddělení tak například může spravovat objednávky jídel i podřzeným z některých jiných oddělení, obdobně jako je tomu u editace docházky. Navíc je možno nastavit práva na správu obědů jinak než na editaci docházky, protože položky na sobě nejsou závislé.
Mimo možnosti objednávání obědů se dle nastaveného nestandadrního práva dostane také na editaci šablon předobjednávek a dále na prohlížení denního a měsíčního přehledu objednávek.

Verze 5.94 z 6.5.2009:
V sestavě vyhodnocení typů práce (práce na zakázkách), která je např. v administrátorském menu "Ostatní / Typy práce" zobrazena po doběhnutí přípravy dat, přibylo nové přepínací tlačítko "Podrobně / Stručně". Režim Stručně odpovídá dosavadnímu způsobu zobrazení, kdy jsou u zaměstnanců pouze součty jednotlivých odpracovaných typů práce. Nový režim Podrobně přepne tabulku do podrobné denní formy, takže je zobrazen podrobnější datumový výpis typů prací, jak je pracovník v jednotlivých dnech odpracoval.

V nastavení zaměstnanců (Admin. menu Zaměstnanci / Editace údajů) přibyla nová volba do práva editace docházky. Jedná se o položku "Editace docházky", kde přibyla nová volba "Kódy přeruš.". Pokud zaměstnanci nastavíte toto právo na editaci docházky, bude mít možnost přes PC měnit u svých příchodů a odchodů kódy přerušení (krátkodobých absencí). Takže pokud si například ráno při příchodu od lékaře zapomene tento důvod zadat, může toto později přes PC napravit. Přihlásí se do docházky na své jméno a v zelené části bude mít přístupnou sekci pro Editaci docházky. V ní pak zadá editované období a zobrazí se mu okno s jeho docházkou, kde může měnit jen kódy příchodů a odchodů. Časy měnit nemůže, nemůže ani zadávat či mazat nové seance. Jen měnit kódy u stávajících příchodů a odchodů.

V editaci zaměstnanců je nyní možné načíst při zakládání nového pracovníka číslo karty nebo čipu přímo z terminálu bez nutnosti číslo opisovat nebo kopírovat z ovládacího programu. Stačí v okně editace údajů o zaměstnancích (admin. menu Zaměstnanci / Editace údajů) kliknout dole na tlačítko Načti ID čip a poté program čeká, až kartu nebo čip načtete na terminálu nebo čtečce. Pokud načtené ID médium již někomu patří, zobrazí tohoto zaměstnance k editaci. V opačném případě připraví čistý formulář pro zadání nového pracovníka s předvyplněným číslem karty.
Předpokladem správného fungování je spuštěný ovládací program a u řídící jednotky musí běžet na stejném PC, na kterém je docházka nainstalovaná - docházkový server. U starších instalací je třeba ovládacím program řídící jednotky aktualizovat. Stačí jej stáhnout z této adresy: http://www.dochazka.eu/dochazka2001/download/bmrj02win.zip a po stažení rozzipovat soubor d2001.exe do adresáře C:\bmnet\ . Původní soubor přepíšete novým a restartujete řídící PC docházky.

U dveřních snímačů BM-Door, pokud jsou nastaveny na zapisování příchodů či odchodů zároveň při otevření dveří, je nyní možné nastavit, aby v průběhu směny doplnily kód absence a to vždy kromě prvního příchodu nebo posledního odchodu. Toto nastavení lze využít tam, kde nemáte terminály, docházka se zapisuje jen na základě otevření dveří a chcete zaměstnancům uznat určitým způsobem do odpracované doby i krátkodobé opuštění pracoviště v průběhu směny.
Tato funkce se nastavuje v číselníku stanovišť, tedy v administrátorském menu Firma / Terminálový rozvod / Číselník stanovišť. Zde při zadávání nové dveřní čtečky nebo editaci čtečky stávající můžete nastavit kód absence a k němu zatrhnout novou volbu "Jen při příchodu v průběhu směny".
Nastavení funguje jen pokud máte vybraný nějaký kód absence a zároveň položku " Průchody zapisovat jako seance" na volbu "Příchody i odchody" nebo "Jen jako příchody". Po vložení čtečky se pak v tabulce snímačů ve sloupci "Kód abs." zobrazí vedle čísla kódu i text "ve směně". Nastavení tedy dávejte jen ke čtečkám, které mohou otevření dveří zapsat zároveň jako příchod.
Systém poté pracuje tak, že při druhém a dalším příchodu dveřní čtečkou označí předchozí nepřítomnost jako zvolenou absenci (přerušení). To znamená, že kód absence doplní nejen k tomuto příchodu, ale zpětně i k předchozímu odchodu.

V nastavení firmy (Firma / Editace údajů) přibyla volba umožňující na terminálech napojených na řídící jednotku BM-RJ02 zobrazovat po identifikaci v položce Balanc hodnotu odpracované doby namísto hodnoty přesčasu. Provedeto to aktivací položky "V terminálovém rozvodu zobrazovat odpracovanou dobu místo balance".
Navíc řídící jednotky vyrobené od května 2009 umí u kladné hodnoty (odpracované doby či přesčasu) zobrazit i hodnotu přesahující 99 hodin. Maximálně tedy 299 hodin a 59 minut. Což v naprosté většině případů stačí právě na zobrazení měsíční odpracované doby. Pokud je hodnota vyšší (300 a více hodin) a je kladná, je zobrazeno 299:99 a u záporné hodnoty přesahující 100 hodin je zobrazeno -99:99. Podmínkou je i aktualizace ovládacího programu řídící jednotky.

U vkládání vyjímek docházky byla rozšířena možnost specifikovat, na které dny intervalu se má vyjímka vložit. Stávající volba "Prac. dny" byla upravena tak, že nyní vkládá vyjímkou pouze na pondělí až pátek a to jen pokud některý z těchto dnů není svátkem. Původně byla vyjímka vložena i na svátek. Volba na vkládání vyjímky na pracovní dny tedy nyní svátky přeskakuje. Pokud chcete vyjímku vložit jako dříve na pondělí až pátek bez ohledu na to, zda je některý tento den svátkem, využijete novou volbu "Po - Pá" která svátky nezohledňuje a vloží vyjímku i na ně, tak jako to dělala původní volba pro pracovní dny.

Verze 5.93 ze 10.2.2009:
Na přehledu aktuálního stavu přítomnosti zaměstnanců přibylo nové tlačítko Posledních 5. Po kliknutí na něj se otevře okno se seznamem posledních 5 zaměstnanců, kteří si zaznamenali docházku. Seznam se aktualizuje každé 4 vteřiny, zobrazuje jen čipnutí na terminálech či čtečkách (ne z PC atd.), pouze příchody či odchody případně přerušení (ne celodenní absence ani otevírání dveří atd.) a je vhodný například jako kontrola toho, zda zaměstnanec stojící u terminálu čipuje opravdu sobě a ne někomu jinému. Přehled využijí například vrátní kteří jej budou mít na obrazovce a zárověň mají přehled o pohybu u terminálu. Kontrolují tak případné půjčování čipů a podobně.

U terminálů BioSH-TA na otisk prstu dodávaných firmou FingerPro je nyní možné zajistit zcela automatickou komunikaci (přenos dat) bez meziprogramu FingerPro 3000. Týká se to nových verzí terminálu 5000A, který má zabudované webové rozhraní. S terminály bez webového rozhraní je třeba postupovat jako dríve.
Nové terminály stačí nastavit z větší části jako doposud:
- v nastavení firmy / editace údajů zapneme "Podpora docházkových terminálů" na volbu Rozvod
- zatrhneme "U terminálů zamezit dvojí identifikaci"
- zvolíme "Do průchodů nezapisovat dvojí identifikaci"
- povolíme "automatické načítání dat z term. BioSH-TA"
- pokud to terminál umí, povolíme "kódy přerušení u terminálů BioSH-TA"
Nyní se přepneme do menu "Zaměstnanci / Editace docházky / Import dat z BioSH-TA" a ve středním formuláři zadáme postupně IP adresy všech terminálů, které máme připojeny do sítě LAN a které určitě mají webové rozhraní (lze ověřit zadáním IP do prohlížeče a měla by se zobrazit úvodní přihlašovací obrazovka Granding). nakonec můžeme zkusit kliknout na "Spusť přenos dat" a data z terminálů by se měla načíst. Po opakovaném vstupu do tohoto menu bude v tabulce terminálů časový údaj o posledním stažení dat a počtu záznamů v paměti terminálu. Je třeba myslet na to, abyste občas paměť v menu terminálů vymazali. Aby se nezpracovávali stále dokola staré identifikace, což zatěžuje PC a zpomaluje běh docházkového systému. Program na tuto situaci i sám upozorní.

Ve stravovacím systému v modulu předobjednávek přibyla možnost hromadné změny jednoho předobjednaného jídla za jiné. Změnu je možné provést hromadně pro strávníky z určitého oddělení a najednou pro větší počet dní dle zadaného intervalu. Tuto funkci najdete např. v administrátorském menu Ostatní / Obědy / Šablony předobjednávek kde je dole nová sekce "Hromadná změna předobjednávek"

Verze 5.92 ze 7.11.2008:
V sestavě výsledovka přibyla nová položka informující o počtu dní (a hodin) neodpracovaných svátků. Jedná se o svátky v pracovním týdnu od pondělí do pátku, kdy pracovník nebyl přítomen na pracovišti ani neměl celodenní absenci - tedy "čerpal" svátek. Tato položka je zahrnuta také do exportních souborů, pokud při vytváření výsledovky volbu pro export do souboru zatrhnete.

V sestavě Výsledovka, která je vhodná pro mzdovou účetní, nyní přibyl nový možný způsob exportu dat. Standardní exportní soubor zůstal zachován, ale pod odazem na něj (pod zobrazenou výsledovkou) přibyl nový odkaz na možnost exportu dat do řádkového formátu s rozpisem složek mezd. To znamená, že export sestává z "vět", kde význam každé je určen kódem složky mzdy, který je na začátku každé věty.
Každá věta má 10 položek oddělených středníky. První položka ve větě je právě kód složky mzdy určující význam hodnot v této větě. Např. věta s kódem složky mzdy 101 udává celkovou odpracovanou dobu, kód 152 udává dny čerpané nemoci mimo prvních tří, kód 127 udává dny i hodiny čerpané mateřské atd.
Další položky ve větě udávají číslo zaměstnance, středisko, počáteční a koncové datum, období roku a měsíce, čerpané hodiny, hodiny ve formátu desetinného čísla, dny a poslední je částka (např. u proplácení stravenek či cestovného).
Podrobný popis souboru i význam jednotlivých kódů v číselníku složek mezd je popsán přímo v programu. Samotný soubor je po kliknutí na konverzi dostupný pod odkazem na nové stránce prohlížeče, pod kterým je i podrobný popis souboru.

Nový formát exportního souboru (popsaný výše) je možné na základě informací od firmy KS-Program načítat do jejich mzdového systému. Mezi podporované mzdové systémy lze tedy zařadit i KS mzdy - www.ksprogram.cz.

Dále je potvrzena podpora Docházky 3000 i v mzdovém programu Premier od firmy Premier System. Opět díky novému exportnímu souboru vysledovka2.csv.

V modulu Kontrola, který mají oprávnění zaměstnanci a administrátor v menu Ostatní, přibyla nová funkcionalita u spodní čtvrté sestavy "Výpis chyb značení docházky". Nalezené chyby je totiž nyní možné přímo opravovat přes tlačítko Oprav, které se u každé chyby zobrazí. Můžete zde tedy velice rychle dohledat a opravit chyby ve značení docházky všech zaměstnanců. Například chybějící odchody či příchody.
Tlačítko pro opravu se Vám zobrazí jen u těch zaměstnanců, na které máte právo k editaci docházky. Chyby ostatních vidíte také, ale jelikož nemáte právo editace jejich docházky, tlačítko se nezobrazí.
Po kliknutí na tlačítko Oprav se v novém okně otevře editace docházky dotčeného zaměstnance a pro rychlou orientaci je řádek s chybou označen červeně. Protože některé chyby můžou mít souvislost i předchozím či následným obdobím, je zobrazeno i několik dní před a po tomto datu s chybou, abyste mohli rychle opravit i delší období.

U terminálového rozvodu používajícího řídící jednotku BM-RJ02 přibyly v číselníku přístupových kategorií (menu Firma / Terminálový rozvod / Číselník kategorií) dvě nové položky. Tyto doporučujeme používat jen ve speciálních případech a za podmínky, že řídící jednotka může stále komunikovat s PC (resp. s databází).
První novou položkou je zatržítko "Neevidovat ve svátky". Pokud při vytváření přístupové kategorie volbu zatrhnete, nebudou mít pracovníci s touto kategorií přístupu v den svátků možnost identifikace na terminálu či dveřní čtečce. Zařízení ve svátky nebudou znát jejich ID média.
Druhá nová položka je zatržítko "Jen má-li oběd" a tato obdobně zajistí, že terminály a přístupové dveřní čtečky nebudou zaznamenávat identifikace a otevírat dveře těm pracovníkům, kteří nemají na aktuální den objednané žádné jídlo ve stravovacím systému.
Nové volby fungují správně jen v případě, že řídící jednotka může neustále komunikovat s počítačem, na kterém je docházka nainstalovaná. Proto je doporučujeme používat jen vyjímečně a jsou určeny primárně pro přístupové systémy na školách. Zde nevpustí dveřní čtečka žáky do jídelny ve svátek a nebo pokud nemá objednané jídlo.
Obě nové volby mají přednost před nastavením přístupových oprávnění v menu Firma / Terminálový rozvod / Přístupová oprávnění.

Nové řídící jednotky vyrobene po 1.11.2008 podporují i zohledňování minut u přístupových oprávnění - otevírání dveřní přes dveřní čtečky BM-Door. Starší řídící jednotky minuty pro přístupová oprávnění nezohledňovaly. Nyní tedy již lze nastavit oprávnění na vstup do zabezpečené prostory přesně, tedy například jen od 7:15 do 7:35 a od 7:45 do 9:22 ...

Verze 5.91 z 2.9.2008:
V denním přehledu směn, který je např. v administrátorském menu "Kategorie / Editace kategorií", přibyl nový sloupeček "Fondy od...". V tomto sloupci je sumář fondů (pracovní doby), kterou měl pracovník za určité období odpracovat. Období lze zadat ručně jako počet měsíců do minulosti. Program pak zobrazí celkový součet fondů směn třeba za poslední dva měsíce. Tento údaj slouží při plánování směn pro jednotlivé pracovníky jako informace o tom, kolik hodin měl který z nich odpracovat. Máte tak informaci o tom, který pracovník byl napsaný na málo směn a chybí mu tak hodiny oproti ostatním. Je vhodné jej tedy častěji obsazovat na následující směny, aby nedocházelo k protěžování jiných zaměstnanců.
Pod sumou fondů je ještě informace o době čerpaných celodenních absencí, které nejsou do sumy fondů započteny. Toto slouží jako upřesňující informace, takže pak vidíte, že některý zaměstnanec má v sumě fondů menší čas protože byl nemocný, měl dovolenou a podobně. Služební cesty jsou ale samozřejmě započteny do fondů a ne do absencí.

Pokud při vytváření sestavy Výsledovka zarhnete volbu Export do souboru, jsou nově v exportním souboru doplněny další sloupce, které vyžadují některé mzdové systémy. Jedná se o těchto nově 9 vyhodnocovaných údajů:
Přesčas Po-Pá ... Přesčas na dny pondělí až pátek
Přesčas soboty ... Přesčasové hodiny odpracované v soboty
Přesčas neděle ... Přesčasové hodiny odpracované v neděle
Přesčas svátek ... Přesčasové hodiny na svátky připadající na všední dny
Víkend soboty ... Celková práce odpracovaná v soboty
Víkend neděle ... Celková práce odpracovaná v neděle
Svátek Po-Pá ... Celková práce ve svátky připadající na všední dny
Svátek soboty ... Celková práce ve svátky připadající na soboty
Svátek neděle ... Celková práce ve svátky připadající na neděle

V administrátorském menu Ostatní / Obědy přibylo nové tlačítko "Log tabulek". Tato nová funkce umožní hledat v logu sql příkazů, které měly vliv na změnu údajů v tabulce obědnaných jídel u stravovacího systému. Log je možné prohledávat a třídit. První část příkazu označuje místo v programu, ze kterého byla akce spuštěna.

U nových terminálů na otisk prstu od firmy FingerPro je nyní při identifikaci možné zadávat některé kódy přerušení či absencí. Podporu importu těchto kódů je možné zapnout v administrátorském menu "Firma / Editace údajů" zatržením volby Povolit kódy přerušení u terminálů BioSH-TA. Podporu ale zepněte jen v případě, že Váš terminál na otisk prstu tyto kódy opravdu umí. V opačném případě se budou data o identifikacích importovat chybně.

V menu "Zaměstnanci / Validace oprav" je možné v tabulce s opravovanými záznamy kliknout na datum identifikace a v novém okně se zobrazí výpis dat z přehledu historie oprav. Je zde uvedena historie všech oprav vybraného zaměstnance ve zvoleném dni.

V administrátorském menu "Ostatní / Kontrola" je nové možné ve spodní sestavě vypisující chyby značení docházky zjistit také případy, kdy pracovnici měli na určitý den nahranou celodenní absenci ale zároveň byli i přítomni na pracovišti.

V souhrnné sestavě Výsledovka přibyl nový sloupeček "Nemoc nad 3 dny". V tomto sloupci je u každého pracovníka uveden počet dní nemoci, který přesáhl 3 dny spojitého intervalu. Tedy od 4 dne nemoci dále. Pokud byl pracovník například nemocný od pondělí do pátku, je zde uvedeno číslo 2. Program bere ohled i na nemoc pokračující z předchozích období a další možné situace. Údaj je přenášen i do exportní sestavy.

Verze 5.90 z 15.11.2007:
V administrátorském menu Firma / Ostatní přibylo tlačítko Elanor. Pod ním se nachází modul umožňující přenos dat do mzdového systému Elanor Global. Ve výběrovém menu podmínek exportu zadáte požadovaný měsíc a zaměstnance k exportu. Poté spustíte přípravu dat, kde běží potřebné výpočty. Ty mohou v závislosti na výběrových podmínkách a rychlosti docházkového serveru trvat několik minut až desítky minut. Jamkile výpočty doběhnou, kliknete dole na tlačítko pro vytvoření přenosových souborů. Operace může rovněž trvat delší dobu. Jakmile doběhne, jsou soubory připraveny na disku C:\. Najdete zde 2 soubory.
Soubor 103.dsc obsahuje popis importní s daty odpracované doby atd.
Soubor 103.txt obsahuje samotná data této dávky.
Tyto soubory tedy poté zpracujete přímo mzdovým systémem Elanor. Podmínkou je, aby osobní číslo (index) zaměstnanců v docházce odpovídal osobnímu číslu zaměstnance (osc) ve mzdovém systému.

V administrátorském menu Firma / Editace údajů přibyla nová konfigurační položka "Adres web serveru". Program si jí při aktualizaci či založení nové firmy doplní sám a důrazně doporučujeme jí neměnit. Většinou je zde uvedeno localhost. Pouze v případě, že používáte speciální vlastní konfiguraci web serveru apache, například jiný port než 80 nebo vícedoménovou konfiguraci, může být nutné položku editovat. Předtím ale doporučujeme kontaktovat výrobce, který pomůže se správným nastavením.

Optimalizací výpočtu vyhodnocení absencí došlo k urychlení jak modulu Absence, tak zejména také sestavy Výsledovka.

V denním rozpise směn a měsíčním kalendáři směn je možné kliknutím na datum dne zobrazit graf obsazení hodin dne pracovní dobou zaměstnanců. Je zde tedy vidět, kterou hodinu dne má který ze zaměstnanců určenou práci - dle kategorií. Jedná se tedy o denní graf přehledu směn dle hodin.

Verze 5.89 z 3.10.2007:
V generátoru docházky je nyní možné nechat vygenerovat také celodenní absence. Funkce je vhodná například v případě, kdy potřebujete většímu počtu zaměstnanců nahrát na delší období dovolenou. Například pokud má firma měsíc celozávodní dovolené, můžete to zde jedním krokem vložit všem. Generování absencí je ve spodní části okna generátoru.

V menu "Firma / Editace údajů" přibyla nová konfigurační položka "Zohlednit přítomnost na pracovišti i při celodenní absenci". Její aktivací je možné zajistit, aby i v případě nahrané celodenní absence zohlednil program případnou přítomnost na pracovišti. Doposud byla tato přítomnost v den absence ignorovaná. Nově je možné jí zohlednit, což slouží zejména tam, kde může nastat situace při níž má pracovník v jeden den dovolenou a v noci ještě příjde na noční směnu. Nové nastavení umožní zohlednit v tento den jak dovolenou, tak počátek noční směny.

Při zakládání vyjímek docházky v admin. menu "Zaměstnanci / Vyjímky doch." lze nyní u krátkodobých absencí nastavit jinou maximální délku absence, než jaká je přednastavena v kategoriích. Přitom stejně jako v kategirích nastavení max. délky absence na 00:00 uzná absenci v celém odpovídajícím rozsahu.

V administrátorském menu "Firma / Editace údajů" přibyla nová konfigurační položka Minimální uznatelný přesčas odečítat z balance. Její zatržení má význam u kategorií s nastaveným minimálním přesčasem. Zde pokud denní přesčas přesáhne nastavený minímální uznatelný, je uznán jen čas přesahující minimální hodnotu.
Například pokud je minimální uznatelný přesčas nastaven na 15 minut a pracovník nadpracuje 20 minut, je při zatržení nové volby započten přesčas jen ve výši 5 minut. Pokud volba zatržena není, je uznáno celých 20 minut do přesčasu.
Nastavení se nevztahuje na dny s nahranou celodenní absencí. Takže pokud je v kategorii nastavený fond u celodenní absence vyšší než fond pracovní doby nastavený v základních parametrech kategorie, započte se celý rozdíl do přesčasu bez odpočtu minimálně uznatelného přesčasu.

V menu "Firma / Editace údajů" přibyla nová konfigurační položka "Zrušit korekci více přestávek zadaných z terminálu". Ta by měla zůstat vypnutá, pokud pracovníci odchází přes terminál na přestávku více než 1x denně (kód 7).

Verze 5.88 z 4.7.2007:
Sestavu Výsledovka je nyní možné přímo vyexportovat do CSV souboru. Jedná se o textový soubor, kde jsou záznamy jednotlivých zaměstnanců na samostatných řádcích a položky jsou odděleny středníkem. Výsledovku je tedy pak možno naprosto bez problémů otevřít například v Excelu nebo, a to hlavně, data dále zpracovávat mzdovým systémem.
Při vytváření výsledovky, po přípravě dat v předposledním kroku, naleznete nad tlačítkem "Dále" zatrhávací položku "Exportovat do souboru". Tu je třeba zatrhnout a kliknout na "Dále". Po zobrazení výsledovky v prohlížeči je dole odkaz na soubor s exportovanými daty. Ten je možno buď přímo zobrazit, nebo lépe přes pravé tlačítko myši jej volbou "Uložit jako" uložit na disk svého PC a následně otevřít třeba Excelem, nebo importovat mzdovým programem. Součástí exportovaných dat je na prvním řádku hlavička s popisem významu položek.

V programu byly aktualizovány termíny svátků. Velikonoční pondělí doplněno do roku 2020.

Byla rozšířena podpora pro import dat z terminálů BioSH-TA na otisk prstu. Data importovaná v admin. menu Zaměstnanci / Editace údajů / Import z BioSH-TA mohou být stažena speciálním programem přes sériový port či síť LAN, nebo nově také přímo z terminálu přes USB Flash Disk. Importní program sám pozná formát přenosového souboru a správně data načte.

Další novou funkcí související s podporou terminálů na otisk prstu je možnost automatické aktualizace seancí bez nutnosti data ručně stahovat z terminálu a importovat do docházky. Funkce se aktivuje v menu "Firma / editace údajů" novou položkou "Povolit automatické načítání dat z term. BioSH-TA". Jejím zatržením umožníte automatické importování dat. Důležitými předpoklady je splnění několika podmínek.
1. Terminál musí být připojen přes počítačovou síť LAN
2. Na PC, které slouží jako server docházky, musí být spuštěný program "Granding TA downloading" nainstalovaný z CD docházky z adresáře \terminal\finger_biosh-ta\AUTOMATIC\
3. V programu musí být uložena správná konfigurace pro komunikaci s terminálem přes síť a se zatrženou volbou "Automatic connect on startup"
Pak tento program po každé identifikaci na terminálu uloží data do souboru "c:\Program Files\FingerPro 3000\Log.txt", ze kterého je docházkový systém sám importuje. Import se provede vždy při přihlášení do docházky, dále při prohlížení průchodů a také při prohlížení aktuálního stavu přítomnosti pracovníků.
Vzhledem k tomu, že datový soubor se časem zvětšuje, může být odezva u těchto akcí pomalejší. Proto doporučujeme z terminálu občas data odmazávat, aby importní soubor neobsahoval nepotřebná stará data, která jsou již dávno přenesena do docházky.

V administrátorském menu "Zaměstnanci / Editace docházky" byla rozšířena funkčnost zatrhávací položky "Edit. poznámek". Nyní její zatržení umožní také vládání poznámek ve spodní zelené části v sekci Absencí a to jak na konkrétní den, tak intervalem. U oprávněných zaměstnanců lze navíc stejně doplnit také typ práce k zadávané absenci. Tedy rovněž také intervalem.

Pracovníci s oprávněním prohlížení docházky zaměstnanců ze stejného oddělení mají ve svém uživatelském menu nyní možnost vypsat všechny zaměstnance najednou. Nemusí tedy vypisovat každého zaměstnance zvlášť.

V podpoře terminálů na otisk prstu byla zajištěna možnost automatického stahování dat z více terminálů. Samozřejmě za předpokladu, že je v nastavení firmy zatržena podpora pro BIOSH-TA a na PC běží pro každý terminál zvlášť ovládací program. Docházka 3000 pak automaticky vyhledává datové soubory v adresářích:
C:\Program Files\FingerPro 3000\Log.txt
C:\Program Files\FingerPro 3000_1\Log.txt
C:\Program Files\FingerPro 3000_2\Log.txt
C:\Program Files\FingerPro 3000_3\Log.txt
C:\Program Files\FingerPro 3000_4\Log.txt
C:\Program Files\FingerPro 3000_5\Log.txt
C:\Program Files\FingerPro 3000_6\Log.txt
C:\Program Files\FingerPro 3000_7\Log.txt
C:\Program Files\FingerPro 3000_8\Log.txt
C:\Program Files\FingerPro 3000_9\Log.txt
Postupuje dle výše uvdeného pořadí. Jakmile nějaký soubor (adresář) neexistuje, ukončí další hledání. Pokud tedy máte např. 3 terminály, musí být ovládací programy jednotlivých terminálů v adresářích:
C:\Program Files\FingerPro 3000\Log.txt
C:\Program Files\FingerPro 3000_1\Log.txt
C:\Program Files\FingerPro 3000_2\Log.txt
Navíc je možné zapnout v nastavení firmy podporu pro více jednotek a dále přepnout typ synchronizace na poloautomatickou. To využijete v případě, že stejní zaměstnanci mohou střídavě provádět identifikace na různých terminálech a řídící PC není stále zapnuté, nebo může mít přenos výpadky. Pak je toto nezbytné pro správné párování příchodů odchodů z různých terminálů.
Pokud pak některý terminál přestanete používat, je velice důležité jej smazat v menu "Firma / Terminálový rozvod / Reinicializace RJ", nebo dole kliknout na reinicializaci všech jednotek. Jinak se přestanou přenášet data z ostatních terminálů.

Při vytváření výsledovky je v druhém kroku pod volbou pro export dat možno zatrhnout novou položku "V exportu i intervaly celoden. absencí". Tato volba zajistí, že v exportovaném CSV souboru budou pod daty výsledovky ještě dole oddělné prázným řádkem údaje o intervalech absencí, které jednotliví pracovníci čerpali. Každý záznam obsahuje index zaměstnance, kód absence, datum začátku a datum konce absence. Má-li jeden pracovník více typů absencí, nebo je interval nespojitý, je toto ve více větách - každá na samostatném řádku. Nová volba slouží zejména jako podpora pro přenos dat do mzdového systému VEMA.

Verze 5.87 z 19.3.2007:
V kategoriích je nyní možné nastavit, aby když pracovník odpracuje určitou minimální dobu, byla mu započtena delší pracovní doba. Například pokud bude na pracovišti alespoň 3 hodiny, bude mu ten den počítáno 8 hodin. Přitom pokud bude ve skutečnosti přítomen nad 8 hodin, bude mu započten skutečný čas (není-li nastaveno jinak).
Nastavení se provádí v menu Kategorie / Editace kategorií. Zde je v růžové části nový řádek s položkami "Natáhni odpracovanou dobu na:" a "pokud pracoval alespoň:". V první se zadává požadovaná odpracovaná doba, která má být uznána a v druhé podmínka, která určuje jak minimálně dlouho musí být pracovník skutečně na pracovišti, aby se natažení pracovní doby provedlo. Zadání lze dále kombinovat se stávající položkou "Maximálně odpracováno za den:".

V administrátorském menu Firma / Editace údajů přibyla nová položka "Na hromadném výpise docházky zobrazovat seance". Jejím zatržením lze povolit podrobný výpis docházky včetně příchodů a odchodů, když v menu "Zaměstnanci / Prohlížení docházky" vyberete všechny zaměstnance nebo celé oddělení. Je-li tato nová položka vypnutá, zobrazují se stejně jako doposud pouze součtové tabulky.

V generátoru docházky je nyní možné zadávat i poznámku a také typ práce. Pokud do poznámky zadáte mezeru, budou případné dříve existující poznámky odstraněny. Při zadání textu budou přepsány a pokud bude pole pro poznámku prázdné, zůstanou původní poznámky bez změny.
U typu práce dojde k nastavení typu jen tehdy, má-li pracovník přidělenu kategorii s oprávněním tento typ zadat. Při hromadném generování pro skupinu pracovníků se tedy typ nastaví jen těm, kteří jej mohou zadat. U ostatních nebude typ práce uveden.

V sestavě "Výsledovka" byl opraven problém s výpisem půldnů dovolených. Nyní je již desetinné číslo zobrazeno správně bez ořezání.

Verze 5.86 z 16.1.2007:
Zaměstnancům je nyní možné přidělit právo, aby mohli dodatečně editovat typy práce u seancí. Právo se nastavuje v administrátorském menu "Zaměstnanci / Editace údajů" v položce Editace docházky, která obsahuje novou volbu Své typy pr..
Zaměstnanci pak editaci provádějí ve svém uživatelském menu, kde v horní zelené části přibude dialog na editaci vlastní docházky. Měnit časy a typy přerušení nemohou, položky jsou zakázané (vyšeděné) a nejdou přepisovat. Mohou měnit jen kód typu práce a uložit změnu. Dialog pro mazání a zakládání nových seancí či absencí je rovněž nepřístupný.

V modulu obědů administrátorského menu "Ostatní / Obědy" přibylo nové tlačítko "Jídla dle odd. pro web". Zde je možné strávníky z určitých oddělení zakázat objednávky některých jídel. Zákaz má vliv pouze při objednávkách přes web, kdy se uživatel hlásí do svého zaměstnaneckého menu a klikne v sekci ostatní na tlačítko obědy. Program pak zaměstnancům z oddělení s přiděleným zákazem nepovolené jídlo nenabídne k výběru. V jídelníčku ale jídlo zobrazeno je. Jídlo nemůže obědnat ani pracovník s omezenými právy na editaci jídel určitého oddělení. Může je ale objednat administrátor, nebo automaticky systém předobjednávek. Případně pokud je kód jídla povolen pro terminál a pracovník může sám jídla objednávat, objedná jej přes terminál objednávek stravy.

Na výpise posledních 10 zaměstnanců identifikujících se na výdejové čtečce, který je zobrazen přes tlačítko "Výdej jídel" po zadání standardního hesla, je ve spodní části tabulka s přehledem počtu a druhů jídel, která ještě nebyla vyzvednuta. Vydávající tak má přehled o tom, kolik kterých jídel by ještě měli strávníci vyzvednout.

V administrátorském menu Ostatní v modulu Dovolené lze nyní omezit výpis, editaci a roční převod jen na pracovníky z konkrétního oddělení. Hlavním přínosem je, že je možné například roční převody provádět po odděleních a využít možnosti nastavení rozdílného nároku na dovolenou.

V admin. menu Firma / Editace ůdajů přibyla nová položka "Ořezávání a posun neaplikovat na příchody před začátkem pevné prac. doby". Jejím zatržením je možné zajistit, aby příchod, který byl vyznačet před dobou uvedenou v kategorii v položce "Začátek pevné" zelené tabulky "Základní parametry", nebyl ořezán (zaokrouhlen) či posunut. Příchody před začátkem pevné pracovní doby pak zůstanou s minutovou přesností, kdežto pozdní příchody budou zaokrouhleny či posunuty v neprospěch zaměstnance dle nastavení v kategoriích.

Pracovníci, kteří mají v právech povolenu "Správu obědů" na některé oddělení, si nyní mohou zobrazit za toto oddělení denní přehled objednávek a také měsíční sestavu objednaných jídel. Dále mohou editovat předobjednávkové šablony. Nemohou ale měnit již odebraná jídla v minulosti a v měsíčním kalendáři zadají jen ta jídla, která má povoleno oddělení, do něhož editovaný pracovník patří.

V administrátorském menu Firma / Editace údajů přibyla nová konfigurační položka "V obědech mohou pracovníci prohlížet (měnit) své předobjednávky". Pokud položku povolíte, pak všichni pracovníci oprávnění si sami objednávat obědy přes počítač, mohou také prohlížet své předobjednávkové šablony v měsíčním kalendáři. Předobjednávky na dny s ještě prázdným jídelníčkem mohou i měnit. Přitom jsou jim nabídnuta v předobjednávce jen ta jídla, která si mohou objednat přes počítač, tedy nemá jejich oddělení některá jídla zakázaná. Ale opět nemohou měnit staré objednávky z minulosti a navíc také nemohou měnit týdenní šablonu. Změní si jen předobjednávku do budoucna.

V modulu "Obědy" stravovacího systému v menu "Šablony předobjednávek" přibyla ve spodní části okna nová sekce umožňující hromadně rušit předobjednávky, případně i závazné objednávky, pokud má na to uživatel právo. Výběr umožňuje zadat konkrétní oddělení, případně administrátor může zadat i všechna oddělení najednou. Dále určí období, ve kterém se mají předobjednávky rušit a klikne na tlačítko "Zruš". Program pak odpovídajícím zaměstnancům vyjímkou v kalendáři předobjednávek zruší předobjednaná jídla. Navíc je možné zatržením volby "Včetně závazných" rušit i jídla závazně objednaná z existujícího jídelníčku. Administrátor může zasahovat i do minulého období (tedy zrušit již odebraná jídla).
Funkce je vhodná tehdy, kdy se sice vaří (existuje jídelníček), ale většina strávníků má volno a předobjednávka jim tedy nesmí objednat jídlo.

Verze 5.85 z 13.12.2006:
V modulu obědů administrátorského menu "Ostatní / Obědy" přibylo nové tlačítko "Kredit strávníků. Zde je možné vybrané strávníky převést na kreditový systém. Objednávky jídel budou tedy moci provádět jen tehdy, pokud předem složí zálohu. Při každé objednávce se od této zálohy (kreditu) odečte cena objednaného jídla. Jakmile výše zůstatku klesne pod 0,- Kč, nebude moci strávník objednávat další jídla, dokud si kredit opět nenavýší. Také přeodbědnávkový systém přestane jídla v této situaci objednávat. Jedině administrátor nebo osoba pověřená správou obědů může strávníkovi provést objednávku i když kredit nedostačuje. Jeho výše je pak záporná a po úhradě další platby je tato dlužná částka hned odečtena z nového zůstatku.
Pozor je třeba dávat na to, kdy pracovníkovi se zapnutou volbou "Používá kredit" tuto volbu vypnete. Tím se mu vynuluje výše stávající zálohy a nelze jí již zpětně zjistit. Po opětovném zapnutí volby se kredit vždy nastaví na nulu! Proto volbu vypínejte jen pokud víte co děláte.

V menu pro zadávání jídelníčku přibylo tlačítko "Tisk". Toto umožňuje zobrazení jídelníčku ve formě vhodné pro tisk. Jídelníček se zobrazí na týden dopředu od nastaveného dne.

Verze 5.84 z 11.12.2006:
Všechna rozšíření se týkají stravovacího systému, převážně s použitím výdajové čtečky s displayem a objednávkového terminálu jídel.
V administrátorském menu Ostatní / Obědy lze pomocí nového tlačítka " Intervaly výdejů" definovat, v jakém časovém rozmezí je možné jídlo s určitým kódem objednat. Pokud tedy například pro snídaně používáte číslo jídla 1, můžete pro jedničku nastavit interval od 6:00 do 10:00. Ten kdo si snídani v tomto intervalu nevyzvedne, tomu propadá. Později už výdajová čtečka totiž objednanou jedničku ignoruje, i když nebyla vyzvednuta.

V administrátorském menu Ostatní / Obědy lze pomocí nového tlačítka " Ceny dle oddělení" definovat pro zaměstnance zařazené organizační strukturou do určitého oddělení jinou cenu jídel. V menu se vybere oddělení, kód jídla a cena tohoto jídla. Zaměstnancům je pak toto jídlo počítáno zne nastavenou cenou a ne tou, kterou má jídlo nadefinované v jídelníčku.

V návaznosti na předchozí funkci je možné v měsíční sestavě a denním přehledu objednávek pomocí nového tlačítka "Sestava odd." zobrazit měsíční či denní sestavy pro jednotlivá oddělení. Sestavy jsou na jedné stránce, ale jsou rozděleny podle oddělení mezerou a názvem oddělení.

V administrátorském menu "Zaměstnanci / Editace údajů" lze některým pracovníkům přidělit právo k editaci objednávek zaměstnanců patřících do konkrétního oddělení. Původní položka Editace obědů byla nahrazena novou položkou "Správa obědů" s rozsáhlejší možností voleb. Například ve škole může vychovatel objednávat obědy svým žákům, ale nikomu jinému. Nemá právo měnit staré objednávky, které již byly vyzvednuty, ani prohlížet sestavy či definovat ostatní nastavení modulu obědů.

V administrátorském menu Ostatní / Obědy lze pomocí nového tlačítka " Jídla pro terminál" definovat kódy jídel, které lze objednávat a rušit objednávky pomocí objednávkového terminálu. Lze tedy např. nastavit, že snídaně s kódem 1 a večeře s kódem 9 nelze terminálem objednat. To může strávníkovi dělat pouze odpovědná osoba přes PC, nebo častěji systém předobjednávek. Obědy však objednávat lze.

V administrátorském menu "Zaměstnanci / Editace údajů" došlo ke zrušení práva "Zakaž obědy" a jeho nahrazení novou položkou "Objednat jídla" s více možnostmi. Volba "Povol" umožňuje zaměstnanci normálně si jídla dopředu objednávat a poté objednaná vyzvednout na výdejové čtečce.
Volba "Sám nemůže" zajistí, že pracovník si sám objed objednat nemůže ani na terminálu, ani na PC. Objednávku provádí pověřený vedoucí, nebo systém předobjednávek automaticky. Poslední volba "Ne, není strávník" úplně pracovníka ze stravovacího systému vyřadí. Pak mu neobjedná ani administrátor, ani systém předobjednávek. Tento pracovník pak ale nesmí mít žádné oprávnění v položce "Správa obědů".

V administrátorském menu "Ostatní / Obědy / Šablony předobjednávek" přibyla položka "Přidělit i všem z oddělení ...". Jejím zatržením při definici šablony zajistíte, že právě ukládaná šablona bude přidělena nejen pracovníkovi, kterému jí aktuálně nastavujete, ale také všem ostatním zaměstnancům, kteří jsou zařazeni do stejného oddělení v organizační struktůře. Pokud má pracovník právo objednat více jídel na jeden den a některý jíný pracovník ze stejného oddělení toto právo nemá, je tento přeskočen a jeho šablona předobjednávek se nemění. Program na toto přeskočení upozorní.

Verze 5.83 z 1.12.2006:
Do systému byla vložena podpora pro terminály BioSH-TA na otisk prstu. Způsob přenosu dat mezi oběma systémy spočívá ve využití komunikačního SW pro stažení dat do souboru. Tento soubor se poté naimportuje do systému Docházka 3000. Import se provádí v adminisrátorském menu "Zaměstnanci / Editace docházky / Import z BioSH-TA". Zde je také podrobný popis celé operace.

V administrátorském menu Firma / Editace údajů přibyla nová konfigurační položka "Do průchodů nezapisovat dvojí identifikaci". Tato volba je vhodná zejména pro uživatele terminálů jiných výrobců. Například terminálů APS.mini a Intagral. Při její aktivaci se nebudou v přehledu průchodů hromadit duplicitní identifikace při opakovaném nahrávání již dříve přenesených dat.

Další novinka se týká stravovacího systému. Konkrétně jí využijí zákazníci, kteří používají terminál na objednávky jídel a výdajovou čtečku s displayem při vydávání obědů v jídelně. Novinkou je konfigurační položka "Tolerance opakované identifikace při výdeji obědů" v admin. menu Firma / Editace údajů. Nastavuje se zde počet sekund, které program toleruje opakování identifikace při výdeji. Význam má ten, že pokud se strávník identifikuje a vydávající si není jist, zda tak učinil přičemž zobrazené číslo jídla na display je stejné jako u předchozího strávníka, může se tento identifikovat znovu, dokud nevyprší interval tolerance.

Tato novinka se opět týká stravovacího systému. Jedná se o možnost nastavení předobjednávek stravy a stravovacího kalendáře se šablonou na dny v týdnu. Kromě závodních jídelen je funkce vhodná i např. pro jídelny školní. Princip spočívá v tom, že nastavíte každému strávníkovi šablonu "předobjednaných" jídel na dny týdne (po,út,st,čt,pá,so,ne). Program pak vytvoří kalendáře na neomezený počet dnů do budoucna s aplikací této šablony. V kalendáři lze pak zadávat vyjímky, například pro případ, kdy dopředu víte o nepřítomnosti strávníka (ve škole třeba prázdniny, školní výlety atd.). Důležité je, že předobjednávky fungují i když není definovaný jídelníček. A právě následně při zadávání jídelníčku se program na předobjednávky jídel dívá a pracovníkům s předobjednávkou jídlo automaticky závazně objedná. Při zadávání jídelníčku také vidíte, jaká čísla jídel jsou v předobjenávkách definovaná. Strávník má samozřejmě možnost na objednávkovém terminálu či z programu předobjednané jídlo změnit na jiné či zcela objednávku na daný den zrušit. To ale až v okamžiku, kdy je na tento den definovaný jídelníček a jídlo se tedy automaticky dle předobjednávky závazně objednalo. Pokud chce zrušit jídlo z předobjednávky na den, na který ještě není definovaný jídelníček, musí o to požádat administrátora nebo pracovníka s oprávněním k editaci obědů. Ti pak tak učiní v modulu přes tlačítko "Šablony předobjednávek" v tabulce kalendáře. Předobjednávky fungují také při plnění jídelníčku pomocí generátoru (Hromadné naplnění jídelníčku).

U zaměstnanců v admin. menu "Zaměstnanci / Editace údajů" lze zakázat objednávání obědů. Zatržením položky "Zakaž obědy" tedy můžete pracovníkům, kteří nejsou strávníky, zakázat objednávání jídel. A to jak přes počítač, tak přes objednávkové čtečky či terminály.

V měsíční sestavě odebraných obědů, kterou naleznete např. v admin. menu "Ostatní / Obědy / Měsíční přehled / Sestava" lze nyní zjistit rozdíly objednávek oproti šabloně předobjednávek. Světle červenou barvou vypsané písmeno "X" znamená, že pracovník si na tento den zrušil oběd, přestože podle šablony předobjednávek měl jídlo mít. Objednávku si zrušil buď sám přes program či objednávkový terminál, nebo mu byla objednávka zrušena podle měsíčního kalendáře vyjímek v předobjednávkách.
Sytě červenou barvou vypsané číslo jídla znamená, že tento den neměl mít pracovník podle šablony předobjednávek žádné jídlo, ale ručně si nějaké sám objednal, nebo mu bylo dosazeno na základě vyjímky v měsíčním kalendáři předobjednávek.

Pokud firma používá terminálový rozvod (řídící jednotku s terminály či dveřními čtečkami) a má buď více jak 100 zaměstnanců, nebo v nastavení firmy zapnutou optimalizaci výběru pracovníků, pak se při změně v zaměstnancích hned nespustí aktualizace řídící jednotky. Místo toho se vypíše hlášení s tlačítkem, které umožňuje aktualizaci pustit ručně. Je to z toho důvodu, že při aktualizaci řídící jednotky přestanou terminály a dveřní čtečky reagovat na identifikace. Při velkém počtu zaměstnanců trvá aktualizace i přes minutu a tak může uživatel sám rozhodnout, kdy se tato spustí. Například když dělá personalista více zásahů do seznamu zaměstnanců najednou, pustí aktualizaci až má provedeny všechny úpravy. Minimalizuje se tím doba výpadku terminálů a otevírání dveří. Pokud po provedení úprav aktualizaci nespustíte vůbec, proved se sama automaticky druhý den po půlnoci či jakmile zapnete docházkový počítač.

U zaměstnanců oprávněných k editaci docházky a v admin. menu "Zaměstnanci / Editace doch." přibyla volba pro možnost editace poznámek. Je tedy možné po vložení seance či absence přes editaci doplnit v druhém kroku také text poznámky.

V modulu obědů je nyní možno vypisovat veškeré sestavy určené k tisku s omezením jen na konkrétní oddělení. Ve výběru dne / měsíce je nový výběrový formuláž, pomocí něhož můžete výběr zůžit na požadované oddělení, tlačítkem "Změnit" výběr oddělení potvrdíte a poté již odpovídajícím tlačítkem necháte zobrazit vybranou sestavu k tisku. V ní již budou jen zaměstnanci, kteří do vybraného oddělení patří.

Verze 5.82 z 16.9.2006:
V administrátorském menu Firma / Editace údajů lze pomocí nové položky "V menu Zaměstnanci / Editace docházky zakázat Generátor docházky" zakázat funkci tlačítka pro generování docházky. Je to z toho důvodu, že nesprávným použitím nebo nepozorným nastavením generátoru může dojít k nevratné ztrátě dat o docházce zaměstnanců.

V historii oprav (admin. menu Zaměstnanci / Editace doch. / Historie oprav) je nyní uváděno také spuštění generátoru docházky. Lze tedy zjistit kdy bylo generování spuštěno, kterým zaměstnancům bylo generováno a na jako období.

V souhrnné sestavě docházky, která je pod tlačítkem "Souhrn doch." dostupná jak oprávněným uživatelům tak administrátorovi v sekci Ostatní, je nyní počítáno i s půldny dovolené. Podmínkou je jednak zapnutá podpora půldnů dovolené v nastavení firmy a dále pak také aktivní položka "V souhrnné sestavě zohlednit krátké absence" rovněž v nastavení firmy (Firma / Editace údajů). Poslední podmínkou je nastavená minimální délka pro vyhodnocení půldne dovolené v menu Firma / Délky abs. Zde doporučujeme pro dovolenou nastavit hodnotu 3:00.

Penalizace zaměstnanců při pozdním příchodu. Na základě dotazů zákazníků uveďme možný způsoba nastavení programu tak, aby byli zaměstnanci při pozdním příchodu "potrestání" posunutím času příchodu např. o půl hodiny. Musí tak pracovat o půlhodinu déle, než kdyby přišli včas. Nejedná se vlastně o novou funkci, ale specifické nastavení funkcí již existujících.
Penalizace je již v programu obsažena, ale funguje jen s nastavením nenulového ořezávání příchodů. Ořezání se ale provede i pracovníkům, kteří přišli načas, takže o nějakou minutu za určitých okolností také příjdou. Co ale dělat, když ořezávat nechceme a chceme jen penalizovat opozdilce? Nastavení je jednoduché. V kategoriích se nastaví položka "Začátek pevné" na dobu, kdy by měl pracovník nejpozději přijít. Pokud příjde po této době, bude penalizován. Déle se v kategoriích nastaví ořezávání příchodů na 1 minutu. Přepsáním poslední položky s předepsanou třicítkou na jedničku a zatržením této volby před číslem. Minutové ořezávání vlastně žádný čas neubírá a výsledek je stejný jako by nastaveno nebylo žádné. Rozdíl je ale v tom, že funkce je aktivní a tím se aktivuje i penalizace. Dále v menu "Firma / Editace údajů" nastaví položka "Násobek penalizace pozdních příchodů" na hodnotu, o kterou chceme příchod posunout na pozdější čas. Tím, že je nastaveno ořezání jen na jedničku, nedochází při posunu k násobení ale pouze přičtení této hodnoty.
Závěrem příklad. Chceme aby pracovníci, kteří příjdou později než v 8:00, byly penalizování posunutím příchodu o 30 minut.
- Nastavíme v kategoriích ořezání příchodu na 1 minutu
- Nastavíme v kategoriích "Začátek pevné" na 8:00
- V nastavení fimy zadáme do penalizace hodnotu 30 minut
Výsledkem je, že pracovníci, kteří přišli v čas, nejsou penalizování a práce se započítává na minutu přesně od skutečného příchodu.
Ti, kteří příjdou po osmé hodině, budou penalizování půlhodinou. Například příchod 8:10 bude posunut na 8:40.

Verze 5.81 z 31.8.2006:
Při používání plnohodnotného systému objednávek a výdejů jídel, kde zaměstnanci objednávají jídla pomocí objednávkového terminálu a výdej se provádí přese výdejovou čtečku s číselým displayem, je nyní možné nechat si na výdejním stanovišti zobrazit poslední tři výdeje. Vydávající má tedy kromě kontroly na číselném display snímače možnost ověřit identitu pracovníka, který se právě identifikoval pro výdej jídla. Přehled zobrazuje pořadí, jméno a příjmení pracovníka nasledované pak buď čislem jídla k vydání (jako na display), případně chybovou zprávou. Ta buď udává, že pracovník si již jednou jídlo odebral, nebo nemá na tento den žádnou objednávku. Toto je na display signalizováno číslem 0, případně pomlčkou. Hlavním přínosem kontroly na monitoru PC je, že vydávající nemusí až tak kontrolovat, zda byl přiložen čip k výdajové čtečce. Nedojde tedy k situaci, kdy pracovník čip nepřiloží, přestože vydávajícímu tvrdí, že tak učinil a domáhá se výdeje jídla svítícího na display, což je ale údaj z předchozího výdeje. Pokud si vydávající není jist, zda byl čip přiložen či nikoli, podívá s na obrazovku PC. Zde vidí, kdo provedl poslední identifikaci a má tak kontrolu, že je to opravdu pracovník, který momentálně stojí před ním. Přehled posledních tří výdejů je dostupný tak, že v úvodním okně zadáte stabdardní heslo (ne administrátorské) a pod výběrem pracovníků k přihlášení a případně tlačítka pro přehled přítomnosti je tlačítko "Výdej jídel". Tlačítko se zobazí pouze tehdy, je-li na aktuální den nějaká objednávka, případně je na tento den nahraný alespoň jídelníček. V opačném případě se tlačítko nezobrazuje - přehled nemá smysl. Pokud objednávka existuje, tlačítko se zobrazí, klikente na něj a v nově otevřeném okně je požadovaný výpís posledních tři identifikací na výdejové čtečce. Aktuální s číslem jedna je zobrazena větším písmem. Okno se v sekundových intervalech samo aktualizuje, aby nebylo třeba zásahu ze strany obsluhy.

Byla upravena nepřesnost ve výpočtu odpracované doby, která souvisela se zapnutou funkcí "Noční práci počítat ke dni začátku směny" v menu "Firma / Editace údajů". Nyní již výpočet odpovídá i při použití této funkce.

Při editaci kategorií v menu "Kategorie / Editace kategorií" je možné přímo přecházet na jakoukoli kategorii. Není tedy nutné používat jen tlačítka "Další / Předchozí", která přepínají výpis jen o jednu kategorii zvoleným směrem.

V administrátorském menu "Firma / Editace údajů" přibyla nová konfigurační položka "V term. rozvodu potlačit vypisování příjmení a jména". Její význam je pouze při používání terminálů napojených na řídící jednotku BM-RJ02. Zde se za splnění určitých podmínek vypisuje na display terminálu po identifikaci zaměstnance jeho jméno a příjmení. Těmi podmínkami je běžící počítač a prázdná paměť řídící jednotky (neobsahuje žádné starší identifikace).
Aktivací této nové položky lze zajistit, že se jméno a příjmení nebude vypisovat nikdy. Místo toho bude na terminálu uveden pouze text "Uloženo v PC".

Verze 5.80 z 26.6.2006:
V nastavení kategorií lze nyní určit, jak se má program zachovat v případě, kdy pracovník příjde do práce v den svátku. A to za podmínky, kdy tento svátek připadá na pracovní den. Doposud program pracoval tak, že předpokládal normální směnu s nepřetržitým provozem, kde se pracuje i ve svátky. Požadoval pak po pracovníkovi odpracovat stanovený fond. Pokud pracovník do práce v den svátku nepříjde vůbec, předpokládá se, že pracovník ve svátek pracovat nemusí. Situace, kdy pracovník ve svátek pracovat nemusí, ale příjde a tato odpracovaná doba má být vyhodnocena jako přesčas, musela být řešena vyjímkou s nastaveným nulovým fondem. Nyní nová volba v kategoriích umožňuje změnit chování programu tak, že práci v den svátku připadající na pracovní den bere celou jako přesčas a nepožaduje odpracování fondu. Volba se jmenuje "Práci ve svátek počítat jako:" a má dvě možnosti. První je "Normální směnu dle fondu" a druhá "Přesčas". Právě druhá možnost Přesčas umožní započtení práce ve svátek do přesčasu bez nutnosti zadávat vyjímku. První možnost ponechává původní chování programu.

Při vytváření výsledovky je možné zatrhnout novou konfigurační položku "U absencí vypisovat počet dnů celodenních abs." Pak je u absencí kromě čerpané délky v hodinách uveden také počet dnů, po které pracovník čerpal absenci jako celodenní (nebyl vůbec na pracovišti). U dovolené je navíc v případě podpory půldnů uvedeno například 1,5.

V modulu obědů je možné generovat jídelníček dopředu automaticky. Například v administrátorském menu Ostatní / Obědy je v části "Editace jídelníčku" dole nové tlačítko Hromadné naplnění jídelníčku. Přes něj se dostanete do generovací částí. Zde vybíráte období, na které chcete generovat, dále číslo, název a cenu generovaného jídla. Lze také určit, jak se má program zachovat například ve svátky, nebo nahrát jen na určité dny v týdnů atd. Rovněž lze nastavit, jestli mé být případný existující záznam nahrazen či ponechán.
Nová funkce je určena zejména pro velice jednoduché stravovací systém nejlépe ve spolupráci s obyčejnou dveřní čtečkou přednastavenou v číselníku stanovišť na "Objednávka&výdej" jídla - viz níže.

V číselníku stanovišť lze nyní dveřní čtečce nastavit nahrávání seancí jako typ "Objednávka&výdej". Identifikace na této čtečce pak označí v modulu objedů objednávku a zároveď i výdej jídla na aktuální datum. Není tedy nutné objednávat dopředu. To se hodí například v kantýnách, kde zaměstnanec může vyzvednout jedno jídlo. To lze přes funkci "Hromadné naplnění jídelníčku" v sekci Obědy / Editace jídelníčku zadat dopředu i s případnou cenou. jedná se ale vždy o jídlo s číslem 1. Ještě upozornění - zařízení musí být nakonfigurováno hardwareově na dveřní čtečku. Se čtečkou příchodů a odchodů či terminálem tato funkce nepracuje. Identifikace je úspěšná i když jídelníček není na tento den naplněn. Program si jej v tomto případě naplní sám jídlem číslo 1, s popisem "Genervaný pokrm" a cenou 25,- Kč. Proto je funkce vhodná opravdu jen pokud jídelníček dopředu hromadně naplníte třeba na rok.

Verze 5.79 z 20.4.2006:
V administrátorském menu "Firma / Editace údajů" přibyla nová konfigurační položka "Délka 1. přestávky dle identifikace". Její aktivace způsobí, že pokud si zaměstnanec vyznačí přestávku v délce kratší než udává délka 1. přestávky nastavená v kategoriích, bude odečtena přestávka jen ve vyznačené délce a nebude prodloužena na čas uvedený v nastavení programu. Tím se potlačí standardní chování programu, který pokud je vyznačená dálka kratší než nastavená, odečte přestávku dle nastavení a ne dle značení.

Při vytváření výsledovky se zatrženou volbou "(+stravenky)" se zadávají ceny stravenek a minimální délky práce pro vznik nároku na stravenky. Tyto údaje (ceny a doby) si nyní systém pamatuje a při novém vytváření vysledovky nabídne hodnoty, které byly zadané dříve. Není tedy nutné údaje pokaždé znovu přepisovat.

Byla rozšířena podpora využití databázových serverů. Kromě standardní verze s MySQL jsou k dispozici také verze s podporou PostgreSQL, Oracle, Interbase a Firebird.

Při zakládání nové kategorie v admin. menu "Kategorie / Editace kategorií" je nyní k dispozici volba Vzor. Nastavením této volby na některou z již existujících kategorií dosáhnete toho, že výchozí nastavení nově zakládané kategorie přebere všechny parametry ze vzorové. Tím se značně usnadňuje situace, kdy potřebujete založit novou kategorii, které má mít téměř stejné nastavení jako některá již existující. Stávající použijete jako vzor a v nově založené kategorii pak už jen upravíte rozdílové položky.

V generátoru docházky, který se nachází pod administrátorským menu "Zaměstnanci / Editace docházky / Generátor doch.", přibyly dvě nové volby. První volba určuje, na které dny má být docházka generovaná. Jsou zde položky na jednotlivé dny týdne, jen pracovní dny, pracovní včetně svátků, víkendy, jen svátky v pracovní dny a také všechny dny bez rozdílu. Generátor docházku pak zapisuje jen na vybrané dny.
Druhou volbou je nastavení, které určuje jak se má generátor zachovat, pokud na některý den již seance (příchody a odchody) existují. Volbami lze určit, aby generátor tyto dny přeskočil a ponechal tak již dříve zapsané údaje, nebo původní data na tento den smazal a přepsal je vygenerovanými. Poslední možností je přidání generovaných dat do dne se zachováním seancí původních. Pokud je na některý den již uložena celodenní absence, je tento den vždy přeskočen.
Generátor lze tedy s odpovídajícím nastavením využít např. tak, že pokud Vaši pracovníci pravidelně dochází na oddělené pracoviště, kde nemají možnost docházku na terminálu či přes PC zadávat, můžete jim jí vygenerovat dopředu třeba na rok a potom jen editací opravovat záznamy, pokud například onemocní atd.

Při editaci docházky je nyní dole tlačítko "Výpis docházky. To umožňuje jednoduše a rychle prohlédnout výpis docházky právě editovaného pracovníka v upravovaném období. Výpis se otevře do nového okna.

Při nadefinovaných plovoucích kategoriích nebo osobních rozpisech směn se nyní některá nastavení neřídí kategorií zvolenou jako Hlavní, ale přechází na kategorie dle platnosti v kalendáři střídání. Jedná se o nastavení přestávek, ořezávání odpracované doby, maximální délky odprac. doby a minimálního uznatelného přesčasu.

Verze 5.78 z 10.3.2006:
V nastavení kategorií (admin menu Kategorie / Editace kategorií) je možné u jednotlivých kategorií nastavit v růžové části položku "Penalizace přestávek nezadaných pracovníkem:" Zadává se číslo, počet minut, o které program prodlouží délku první povinné přestávky v případě, že je vložena automaticky. Tedy pokud pracovník přestávku nevloží sám. Tento mechanismus má donutit pracovníky k tomu, aby si přestávku zadávali na terminálu (z PC).
Pokud pracovník na přestávku odejde s tím, že jí zadá např. na terminálu, funguje vše jako doposud - program použije zadanou přestávku, případně jí prodlouží na délku nastavenou v kategoriích - byl-li pracovník na přestávce kratší čas.
Pokud pracovník přestávku nevyznačí a spoléhá na její automatické vložení, může dojít k tomu, že je ve skutečnosti pryč déle, než je automaticky vloženo. Proto nastavením nové položky "Penalizace..." může program k automatické přestávce příčíst např. 90 minut, čímž jí prodlouží a pracovníkovi odečte dvě hodiny.
Touto novou funkcí lze tedy vyvinout na pracovníky tlak k tomu, aby odchody na přestávky a návraty z nich sami značili. Prodloužení neproběhne v případě, kdy pracovník sice přestávku nevyznačil, ale byl ten den na nějaké jiné absenci (např. u lékaře, sl.cestě atd). To z toho důvodu, že např. na služební cvestě nemá možnost přestávku značit a program jí musí vkládat automaticky.

V administrátorském menu "Firma / Editace údajů" přibyla položka "U terminálů automaticky nerozpoznávat odchod z noční". Standardně je vypnutá a program si při rozpoznávání, zda je identifikace příchodem či odchodem, dívá na předchozí den a tak pokud tam nalezne poslední identifikaci příchod, nahrává novou na aktuální den jako odchod. Tím automaticky pozná odchod z noční (příchod byl včera). Aktivací nové položky lze toto "nahlížení" na včerejšek vypnout. Takže ve výše uvedeném případě by program nenahrál odchod, ale příchod. Na včerejšek se nedívá a dnes ještě příchod nebyl.
Tuto funkci tedy využijí tam, kde noční nemají a pokud pracovník zapomene předchozí den odchod nahrát, je nutné nejenom tento v programu zapsat ručně, ale ještě opravit dnešní identifikaci na příchod, protože program by jí jinak sám uložil jako odchod z noční. Zapnutím funkce tedy odpadne oprava dnešního odchodu na příchod.

V administrátorském menu "Firma / Editace údajů" přibyla položka "V term. rozvodu při odchodu posledního prac. upozornit (musí běžet PC)". Její aktivací zajistíte, že když bude odcházet poslední pracovník z firmy, bude mu při identifikaci přes terminál na display zobrazena zpráva "JSI POSLEDNÍ !!". Toto lze využít například k tomu, aby zamknul dveře, zabezpečil budova přes zabezpečovací systém či provedl cokoli dalšího. Plánuje se rovněž úprava terminálu tak, aby při zobrazení této informace vydal speciální zvukový signál. Podmínkou funkčnosti zobrazení zprávy je, že si žádný z předtím odcházejících pracovníku nezapomenul odchod vyznačit. Dále je nutné, aby při identifikaci běžel připojený počítač s docházkovým systémem, protože vyhodnocení zde je/není poslední nedělá řídící jednotka, ale až počítač při zápisu identifikace do databáze.

V administrátorském menu "Kategorie" přibylo nové tlačítko "Osobní rozpis směn". Stejně tak u zaměstnanců oprávněných k editaci přibylo v uživatelském menu tlačítko "Rozpis směn". Obě mají stejnou funkčnost a to sice novou možnost editace směn pro zvoleného pracovníka. Jedná se v podstatě o náhradu Plovoucích kategorií, respektive o nový zjednodušený pohled na definici kalendářů směn a to samostatně pro jednotlivé zaměstnance. Využijete je tedy jen pro ty zaměstnance, kteří pracují na směny a to tak, že nechodí stále na stejnou směnu, ale směny v určitých intervalech "točí". Stejnou funkci v podstatě řeší i Plovoucí kategorie, ale Osobní rozpis směn je flexibilnější v tom, že v podstatě zakládá plovoucí kategorii extra pro každého zaměstnance a umožňuje velmi přehlednou definici kalendáře. Stále ale platí, že jednotlivé směny musí být založeny v menu Kategorie / Editace kategorií. Například pokud má zaměstnanec střídat ranní, noční, odpolední, musí být tyto v kategoriích nejprve definovány. Až pak budou přístupné v Osobním rozpisu směn.
Nyní již podrobně k funkčnosti. Po kliknutí na rozpis se otevře seznam zaměstnanců, které lze editovat (dle editačního práva). Tabulka obsahuje vždy jméno, aktuálně definovanou kategorii a akční tlačítko. Pokud má zaměstnanec nastavenou klasickou či plovoucí kategorii, je třeba jej pomocí tlačítka převést na "osobní rozpis směn". Po kliknutí na toto tlačítko je třeba vyčkat. Počítač jakoby nereaguje, přesto však pracuje. Probíhá zakládání kalendáře a proto okno nezavírejte ani neklikejte na tlačítko opakovaně. Akce může trvat i několik minut a doběhne až po vypsání hlášky "Převod dokončen".
Akční tlačítko se pak změní na "Editace kalendáře" a toto poté umožňuje nastavit pracovníkovi v měsíčním kalendáři typ směny na jednotlivé dny. V kalendáři se lze přepínat na předchozí / následující měsíc. V editovaném měsíci nastavíte u každého dne typ směny, kterou má ten den pracovník nastoupit a kliknete na tlačítko "Uložit změny", čímž nastavení potvrdíte.
Přínosem osobního rozpisu tedy je možnost snadno definovat směny u jednotlivých zaměstnanců včetně podchycení toho, kdy si dva pracovníci směnu mezi sebou prohodí, či nastane jiná méně obvyklá situace. U plovoucích kategorií bylo nutné takové úkony řešit složitějším postupem pomocí vyjímek. Změna kalendáře plovoucí kategorie by se totiž dotkla všech pracovníků, kteří tuto plovoucí kategorii používali, což u osobních rozpisů nehrozí - každý zaměstnanec má svůj vlastní.
Na závěr ještě informace, že pracovníci, které jste převedli na osobní rozpis, mají v menu Zaměstnanci / Editace údajů v položce Kategorie nastavenu hodnotu "Osobní".

V administrátorském menu "Kategorie" přibylo nové tlačítko "Denní rozpis směn". Stejně tak u zaměstnanců oprávněných k editaci přibylo v uživatelském menu tlačítko "Denní rozpis". Obě mají stejnou funkčnost a to sice možnost editace směn na vybraný den, resp. tři dny. Funkce vychází z osobního rozpisu popisovaného výše. Je tedy nutné mít u pracovníků nastavený osobní rozpis, jinak nebude možné dělat v denním rozpise úpravy, ale jen jej prohlížet.
Denní rozpis směn funguje tak, že se zobrazí týdenní tabulka na zvolené dny se všemi pracovníky, na které je editační právo a u těchto je možné změnit směny. Výhodou oproti editaci kalendáře jednoho pracovníka tedy je, že vidíte najednou rozpisy směn všech zaměstnanců a víte pak, kolik jich je napsáno na stejnou směnu. Nestane se Vám tedy, že byste na některou směnu napsali méně pracovníků, než je nutné. U každého pracovníka se také zobrazují směny z předchozích a následujících dní, takže se nestane, že byste pracovníkovi nastavili např. noční směnu když den předtím má odpolední a podobně.
Pod tabulkou je tlačítko pro uložení, takže po úpravě směn je třeba na něj kliknout, jinak se opravy neprojeví. Nad tabulkou jsou tlačítka pro změnu zobrazených dnů na předchozí / následující a dále formulář pro ruční výběr dne.

V sestavě výsledovka je možné po druhém kroku, kdy doběhne příprava dat, zatrhnout novou volbu Zobrazovat sumáře za oddělení. Ve výsledovce jsou pak zaměstnanci seřazení podle oddělení do kterých patří a pod každým oddělením je sumární řádek. V tomto řádku jsou součty všech údajů za každé oddělení. Je tedy možné vyčíst, kolik to které oddělení odpracovalo hodin, jaký dosáhly zaměstnanci souhrnný přesčas, kolik celkem odpracovali na noční, o svátcích, o víkendech a také kolik čerpali jednotlivých absencí. Sečteny jsou i nároky na stravenky a stravné ze služebních cest.
Úpně na konci sestavy je pak obdobný sumární řádek, tektonkrát však již za celou firmu.

Při vyhodnocování výsledovky se zatrženou volbou (+stravenky) je nyní možné zadat nárok na dvě stravenky denně. Přibyla totiž položka pro zadání minimální odpracované doby, při níž vzniká nárok na druhou stravenku. Druhá stravenka může mít také jinou cenu, která se zadává do políčka ceny druhé stravenky.
Navíc pokud zapnete zobrazování sumářů za oddělení, jsou nyní v součtech počítány také celkové ceny všech stravenek.

V prohlížení aktuální přítomnosti je brán ohled na noční směny. Pokud pracovník nemá na aktuální den nahraný žádný záznam a předchozí den má poslední identifikaci příchod, je vypsán stav "Přítomen (noční)".

Verze 5.77 z 26.1.2006:
V modulu dovolených (např. admin. menu Ostatní / Dovolené) při úpravách převodů, nároků, ročních převodech, nulování atd. je při každé akci zazálohován automaticky stav před provedením zvolené akce. Původní data jsou uložena do archivní tabulky, takže je možné je zpětně obnovit. Pokud tedy nechtěně spustíte nějakou akci, jako je například nulování převodů, můžete se nyní vrátit do stavu, než jste nulování pustili a data dovolených se obnoví.
Akce se provádí přes administrátorské menu Ostatní / Dovolené, kde v nově otevřeném okně sjedete úplně dolů a kliknete na nové tlačítko "Archiv dat dovolené". Zobrazí se tabulka obsahující datumy záloh a popis. Popis udává před jakou akcí byla záloha provedena. Nejnovější je nahoře. Kliknete na vybraný stav (většinou první záznam) na tlačítko Aktivuj a dovolené se vrátí do stavu před zvoleným časem. Samozřejmě nejprve proběhne opět archivace stávajícího stavu, než se archivní data nahrají.

Při zadávání vyjímek docházky v administrátorském menu "Zaměstnanci / Vyjímky doch.", kdy vyjímku nastavujete najednou na dva a více dnů, je možné určit, na kateré dny v týdnu v rámci zadaného období se má vyjímka vložit. Pokud tedy chcete například zajistit, aby program u práce v soboty a neděle nevkládal automaticky přestávky, zadáte vyjímku s obdobím například jednoho roku a počet přestávek nastavíte na nulu. Nastavíte i ostatní položky dle potřeby a v nové sekci "Jen na dny" přepnete na volbu Soboty. Pomocí tlačítka Vlož záznamy založíte a celou akci opakujete ještě jednou s tím, že do "Jen na dny" zadáte nyní Neděle.
Další možností je využitý doplňkových voleb ve výběrové položce "Jen na dny". Ve výše uvedeném případě by se jednalo o volbu Víkendy, která nahraje vyjímku automaticky jak na soboty, tak na neděle. Další volbý jsou: Prac. dny (Po-Pá), Svátky a poslední pak volba Víkendy a svátky.
Důležité je ještě upozornit, že program nejednou založí vyjímku omezenou dnem v týdnu maximálně na období dvou let. Pokud chcete založit období delší, je třeba akci opakovat s odpovídající úpravou položek "Datum od" a "Datum do".

Do programu byla přidána podpora terminálů BM-PIN v novém módu, které ve spolupráci s řídícími jednotkami vyrobenými po 1.2.2006 umožňují provoz systému bez identifikačních médií. Terminály tedy nemusí mít čtečku ID médií (karet, přívěsků ani čipů) a jako identifikace se používá PIN zadaný z klávesnice dveřního snímače BM-PIN. Pin se poté porovná s pinem zadaným v počítači u záznamu pracovníka a pokud souhlasí, dojde k úspěšné identifikaci - otevření dveří. Tato funkce se musí nejprve zapnout v admin. menu Firma / Editace údajů. Zde se jedná o položku "V term. rozvodu podporovat jen snímače BM-PIN bez karet - ID pinem" Pracovníci pak ve svám nastavení mají prázdné políčko "ID karta,čip" a potřebný pin je zadaný v položce "PIN:".
PIN musí být tvořený ze čtyř číslic. Podmínkou funkčnosti je, aby první i druhé dvojčíslí pinu bylo větší nebo rovno číslu 16. Takže například pin 2016 bude v pořádku fungovat, zatímco 1213 fungovat nebude, protože ani jedno z dvoučíslí (12 a 13) není větší než 16.
Na samotné čtečce BM-PIN se pak identifikace zadává tak, že se jako běžně zmáčkne klávesa * (hvězdička), poté se vymačká čtyřčíselný pin a nakonec se namísto standardního přiložení karty zmáčkne opět klávesa * (hvězdička).
Na ukázku tedy proběhne identifikace tak, že pracovník, který nemá kartu a má se tedy identifikovat pouze PINem, příjde k terminálu a například k zadání PINu 9876 vymačká tuto kombinaci kláves: *9876*. Jiný pracovník, který má pin 6543 ale má i v programu zadanou kartu, se identifikuje normálně jako doposud, tedy zmáčkne *6543 a přiloží svou kartu. Tomuto pracovníkovi tedy nebude fungovat zadání *6543*

Verze 5.76 z 3.1.2006:
V editaci vyjímek docházky je možné specifikovat kód absence, kterého se vyjímka týká. Pokud ponecháte kód absence nulový, má vyjímka stejnou funkci jako doposud. Pokud ale nastavíte kód na některou z absencí, bude v případě celodenní absence použit fond z vyjímky a nikoli z nastavení absence v kategoriích. Obdobně pokud změníte čas začátku či konce, bude vyjímka použita pro stanovení nástupu či ukončení krátkodobé absence.
Předpokládá se hlavně použití za účelem krácení délky započtené krátkodobé absence. Pokud budete chtít délku přidat a to více, než udává pohyblivá pracovní doba nastavená v kategoriích, musíte založit vyjímky dvě. Kromě té s kódem čerpané absence ještě druhou s kódem nula, kde do začátku a konce zadáte novou hodnotu intervalu pohyblivé pracovní doby.

Verze 5.75 z 10.12.2005:
Při používání více řídících jednotek v jedné firmě a zapnuté podpoře pro víc řídících jednotek v nastavení firmy je možné využít poloautomatického způsobu synchronizace seancí (identifikací). Tato volba odstraňuje problém možného nekorektního automatického rozpoznání příchodů/odchodů popsaný níže u verze 5.74 v souvislosti s podporou více řídících jednotek. Poloautomatický režim se zapíná v administrátorském menu "Firma / Editace údajů" a jedná se o nastavení položky "V terminálovém rozvodu synchronizovat seance ...".
Poloautomatický režim eviduje časy posledních seancí, které přišly od jednotlivých řídících jednotek a sám provede synchronizaci vždy do času, kterému odpovídá nejstarší poslední seanci. Tím je tedy zajištěno, že seance jsou synchronizovány v podstatě automaticky a je zajištěno správné rozpoznání a párování příchodů a odchodů i když zaměstnanci využívají střídavě terminály napojeníé na různé jednotky.
Je třeba brát v úvahu to, že pokud je některá řídící jednotka napojována do počítače méně často, budou v docházce jen ty identifikace, které jsou starší nebo stejně stará jako poslední data přenesená z této jednotky.
Výše uvedené zároveň ukazuje na to, že pokud některou řídící jednotku přestanete úplně používat, nebude poloautomatický režim schopen další funkce, protože jej bude blokovat poslední starý záznam, který z této jednotky přišel před jejím odpojením. Pro vyřešení této situace je třeba v menu "Firma / Terminálový rozvod" pod tlačítkem "Reinicializace RJ" buď vymazat řádek odpovídající odpojené jednotce (podle adresy, kterou měla) nebo v krajním případě reinicializovat celou tabulku jednotek - všechny vymazat (ty aktivní se časem sami opět doplní).

Při převádění zůstatků dovolených do nového roku pomocí tlačítka "Roční převod" v admin. menu Ostatní / Dovolené, lze zadat délku nároku na dovolenou v následujícím roce. Původně program použil konstantní hodnotu 25 dnů. Tu lze tedy nyní nastavit na jinou. Stejně tak je počet dnůnároku možné zadat i při zpětném převodu "z loňska".

Verze 5.74 z 9.12.2005:
V přehledu aktuální přítomnosti pracovníků je možné ve spodním formuláři zapnout automatickou aktualizaci. Do políčka se uvede časový interval ve vteřinách a po kliknutí na tlačítko Spusť se funkce aktivuje. Zadáním intervalu na nulu se automatická aktualizace opět zruší.

Tato verze umožňuje správnou synchronizaci tabulek zaměstnanců a přístupových oprávnění pro více řídících jednotek instalovaných v jedné firmě. Takže například při přidání zaměstnance se do 5 minut sesynchronizují všechny řídící jednotky. Podporu pro více jednotek je třeba zapnout v administrátorském menu Firma / Editace údajů. Konkrétně se jedná o položku "V term. rozvodu podporovat víc řídících jednotek". Při zapnutí této volby lze položku "Přepočítávání doch. pro rozvod BMNET" zapnout jen na volbu "O půlnoci".
Velice důležité je, že jednotlivé řídící jednotky musí mít své unikátní adresy. Tyto adresy se zapisují do ovládacích programů do kolonky Firma. Kolonka tedy již neslouží jen na zadání čísla firmy, ale obsahuje i adresu řídící jednotky. Kolonka tedy obsahuje dvoumístné číslo, z něhož první číslice (desítková) udává číslo firmy, druhá číslice (jednotková) pak adresu této řídící jednotky. Pokud je tedy v systému jediná firma a v rozvodu jsou 3 řídící jednotky, nastaví se kolonka Firma v jednotlivých programech na hodnoty 11, 12 a 13. Z toho lze dovodit, že jedna firma může mít maximálně 9 řídících jednotek.
Dále je třeba upozornit ještě na jedno úskalí, které přináší zapojení více řídících jednotek v jedné firmě. A sice automatické rozpoznávání a párování příchodů / odchodů v případě, že je vypnuté PC a zaměstnanec si odchod vyznačí na terminálu připojeném k jiné řídící jednotce, než na které vyznačil příchod. Po zapnutí PC totiž není zaručena které data budou zpracovávána dříve a automatické rozpoznání nemusí fungovat korektně. Proto je v takovém případě jistější zakázat v nastavení firmy automatickou synchronizaci seancí. Tuto pak spustí administrátor odpovídajícím tlačítkem manuálně s tím, že ví zda jsou data již ze všech jednotek přenesena do PC, nebo nechá synchronizovat jen část dat k určitému datu.

Verze 5.73 z 30.11.2005:
Bylo doplněno automatické rozpoznání odchodu po noční směně při identifikaci na terminálu. Nyní tedy není nutné při odchodu z noční mačkat na terminálu klávesu pro odchod. Program sám identifikaci správně doplní i v případě, že jen přiložíte ID médium.

Byla doplněna podpora pro mzdový program OK Mzdy. V administrátorském menu "Ostatní" přibylo tlačítko "OK Mzdy", pomocí kterého lze jednak vyexportovat data o docházce pracovníků do mzdového systému a dále také seznam zaměstnanců a oddělení.
Pokud tedy máte OK Mzdy čerstvě nainstalované, tak v Docházce 3000 přes tlačítko "Prvotní export seznamu pracovníků" vyexportuje základní údaje o zaměstnancích a také seznamu oddělení. Data pak v OK Mzdách natáhnete přes menu Obsluha / Import dat firmy. Firma v Ok Mzdách již musí být založena. Poté již jen jednotlivým zaměstnancům upravíte další údaje, které v docházce nejsou, ale mzdy je používají (počet dětí, pojišťovna atd. atd.)
Jestliže jste pracovníky do mezd zadali již dříve ručně, je pro správnou spolupráci s docházkou nutné, aby osobní číslo pracovníka ve mzdách bylo shodné s položkou index v docházkovém systému!
Dále je vhodné pomocí tlačítka "Nastavení typu mezd.." nastavit pracovníkům typ mzdy a sazby. U těch, kterým toto nenastavíte nebo ponecháte výchozí volbu, bude použit typ mzdy nastavený v okamžiku přípravy dat pro export. Položka Os.číslo umožňuje vyřešit situaci, kdy má pracovník ve mzdách jiné osobní číslo než udává jeho index v Docházce 3000.
Přenos samotných údajů o docházce se provádí následoně. Nejprve je třeba vyexportovat data docházky. Zadáte pracovníky a vyberete období, které chcete přenést. Pro správnou funkci je třeba dodržet měsíční období. Po provedení výběru se data připraví a v dalším kroku jsou uložena do souboru - viz hlášení programu. Tento soubor pak do mezd natáhnete tak, že u seznamu pracovníků ve mzdách kliknete na ikonu importu (vlevo v horní části), vyberete soubor s daty a proběhne natažení do mezd. Dále je třeba v naimportovaných datech provést doplnění některých údajů, které v docházce nejsou (např. výše mzdy, procenta úhrady nemocenské atd. atd.)

V administrátorském menu "Zaměstnanci / Editace docházky" se změnilo původní tlačítko "Ořezání seancí" na tlačítko "Ořezání / Posun doch.". Funkce jo totiž nově rozšířena o možnost dodatečně posunou časy příchodů a odchodů o zadaný počet minut. Nastavení odpovídá stejnojmenné položce v kategoriích ale s tím, že zde se funkce aplikuje jednorázově na již existující příchody a odchody. Pro zadání posunu slouží spodní formulář, vrchní se používá pro ožezání (zaokrouhlení).

Verze 5.72 z 20.10.2005:
Docházka 3000 byla rozšířena o stravovací systém umožňující plnohodnotné objednávání, výdej a vyhodnocení stravování. Stravovací systém byl začleněn do stávajícího modulu Obědy, který byl rozšířen o sledování vydaných a nevydaných (nevyzvednutých) objednávek. K objednávání lze kromě standardního PC použít buď počítač s dotekovou obrazovkou, nebo výhodněji nový terminál (sériový). Na terminálu (upravený BM-termPlus) mohou zaměstnanci procházet jídelníček, objednávat jídla a rušit objednávky. Kromě data a čísla jídla je zobrazen také název jídla. Identifikačním médiem (čip, karta, přívěšek) pak zadání potvrdí.
Výdajové stanoviště je řešeno čtečkou (BM-Sacn) a dále jednočíselným segmentovým displayem. Po identifikaci na čtečce zobrazí display číslo jídla, které měl pracovník na aktuální den objednané. Pokud neměl žádné, nebo již jídlo vyzvedl, zobrazí se nula. Doplněna je jak na výdajovém tak na objednávkovém stanovišti také zvuková signalizace.
Všechny akce týkající se výdeje i příjmu objednávek jsou nyní také zapisovány do tabulky průchodů. Historii objednávání/vydávání lze tedy zobrazit v admin. menu "Ostatní / Průchody" a to včetně objednávek zadaných z PC.

Ve výsledovce je nyní při vypisování přesčasu brán v úvahu také případný převod přesčasu z minulého období. Například při měsíčním typu evidence u zaměstnance, který měl z minulého měsíce převedeno 5 hodin přesčasu, tento měsíc měl fond 180 hodin a odpracoval 177 hodin, bude přesčas 2 hodiny. Před touto úpravou by byl vypsaný přesčas -3 hodiny. Nyní je však již převod započten. Aby bylo zřejmé, že je hodnota přesčasu ovlivněna převodem, je přesčas v tomto případě vypsaný modrým písmem.

Nově je v administrátorském menu Zaměstnanci tlačítko "Přehled přítomnosti". Jedná se o stejný přehled aktuální přítomnosti pracovníků, který je dostupný z uživatelského menu.

V administrátorském menu Firma / Editace ůdajů přibyla nová konfigurační položka "Noční práce počítat ke dni začátku směny". Při jejím zatržení dojde k tomu, že odpracovaná doba mezi nástupem noční z prvního dne až po první odchod den následující bude celá započtena jen k prvnímu dnu a do následujícího dne nebude z této části nic zahrnuto. Pokud tedy pracovník nastoupí směnu 10. listopadu ve 22 hodin a ukončí v 6 hodin 11 listopadu, bude celá tato doba zahrnuta do 10. listopadu. V odpracované době 11. listopadu se tato složka neprojeví.
V původním nastavení bez zatržení nové konfigurační položky se odpracovaná doba rozloží do obou pracovních dnů v délce, která každému ze dnů náleží. Tedy 2 hodiny do 10. listopadu a 6 hodin do jedenáctého listopadu.

V admin. menu "Firma / Databáze / Oprava databáze" přibyl odkaz Informace o konfiguraci zobrazující výstup funkce phpinfo a správnou konfiguraci kódování.

Verze 5.71 ze 19.7.2005:
V administrátorském menu Firma přibylo nové tlačítko Schránka. Pod touto volbou se nachází možnost zkopírovat hlavní data docházky, tedy seance (příchody/odchody), absence a převody přesčasů, do záložní schránky. Zde jsou data uložena v záložních tabulkách a v případě potřeby mohou být na stejném místě menu ze schránky opět obnovena. Schránku lze tedy využít tak, že do ní uložíte data, v aplikaci pak provedete změny docházky dle požadavků (opravy,mazání atd.), vytisknete změněnou docházku a pak se opět můžete vrátit do stavu před změnami tím, že data ze schránky obnovíte. Tím zrušíte změny a vrátíte docházku do stavu před uložením do schránky. Pozor ale na to, že při přesouvání dat do schránky či do aplikace se původní data cíle přesunu mažou. Pokud tedy např. provedete přesun dat do schránky a po týdnu opět ze schránky do aplikace, zmizí z programu vše, co jste do něj za ten týden vložili nového.

V administrátorském menu "Zaměstnanci / Editace docházky" přibylo nové tlačítko Generátor docházky. Zde je možné nechat automaticky vygenerovat docházku, tedy příchody a odchody zaměstnancům. Toto využijete např. u těch pracovníků, kteří si docházku nevyznačují (například majitel firmy, ředitel atd.), ale Vy přesto potřebujete v dokladech jako např. Výsledovka mít vedená i jejich data. Generátor si docházku "vymyslí" na základě definovaných kritérií. Těmi jsou kromě volby pracovníka a období také čas příchodu, čas odchodu a takzvaný Rozptyl. Pokud nastavíte rozptyl na nulu, zapíší se příchody a odchody přesně jak to uvedete. Pokud ale nastavíte rozptyl na jakékoli kladné číslo, program bude náhodně od zadaných časů přičítat či odčítat náhodné číslo v rozmezí nula až zadaná hodnota. Například nastavíte-li rozptyl na 10 minut a příchod na 8:00, bude generovaný čas příchodu v intervalu 7:50 až 8:10. Odchod je posunut o stejnou dobu jako příchod, takže celková doba zůstává konstantní - následně vypočtená odpracovaná doba je stále stejná, jako při nulovém rozptylu. Rozptyl tedy zajistí, že na první pohled se data jeví jeko reálně zadaná z terminálů.
Generátor maže nevratně původní seance (příchody a odchody) ve zvoleném období. Je tedy třeba jej používat opatrně, abyste si jeho spuštěním nezrušili data zaměstnanců, která měla zůstat zachovaná. Před spuštěním je možné data například přenést do schránky (viz výše).
Dále generátor přeskakuje dny volna (soboty, neděle, svátky) a také nezapisuje do dnů, na které má pracovník nahranou celodenní absenci (nemoc, dovolená atd.)

Ve výsledovce je nyní možné vypsat nárok na stravenky v závislosti na odpracované době. Ve formuláři pro definici podmínek zatrhnete volbu + stravenky . Necháte zpracovat data a v druhém kroku úplně dole naleznete možnost nastavit dobu přítomnosti, kterou minimálně musí pracovník strávit na pracovišti za den, aby mu vznikl nárok na stravenku. Dále lze nastavit také cenu stravenky. Program pak spočítá celkovou cenu stravenek. Po zobrazení samotné výsledovky je na konci sloupec Stravenky, udávající počet nároků na stravenku jednotlivých pracovníků ve zvoleném období. Mimo doby na pracovišti se do času ještě započítávají služební cesty, které ale nepřekročí minimální lhůtu pro proplacení stravného. Pokud tedy vznikne nárok na proplacení stravného, zaniká nárok na stravenku. Počítání ceny stravenek funguje jen když zadáte v prvním kroku nenulovou cenu stravenky.

V administrátorském menu Ostatní přibyla nová sestava pod tlačítkem "Sestava 4 - Genei". Umožňuje vytvořit jednoduchý textový export příchodů a odchodů pracovníků v určitém období. Export obsahuje index, jméno a dále příchody a odchody, vše odděleno středníkem. Na každý den je uveden první příchod a poslední odchod. U celodenní absence je její kód ve sloupci příchodu a odchod je prázdný.
Export je zobrazen v prohlížeči v textové podobě, takže data překopírujete tak, že je vyberete (CTRL-A), dáte kopírovat (CTRL-C), spustíte Notepad (Start / Programy / Příslušenství / Poznámkový blok), vložíte je (CTRL-V). Soubor pak uložíte v čistě textové podobě a koncovku přepíšete na .csv. Tento soubor pak už přímo otevřete Excelem a data budou správně seřazena ve sloupečcích. Jen je vhodné úpravit šířku sloupců.

Do programu byla přidána podpora pro docházkové terminály a čtečky systému APS.mini. Nejprve je třeba v menu "Firma / Editace údajů" nastavit položku "Podpora docházkových terminálů a karet" na volbu Rozvod. Dále na stejném místě zatrhnout volbu "U terminálů zamezit dvojí identifikaci" a tato nastavení uložit. Dále po vyskočení a opětovném návratu do menu Firma kliknout na nové tlačítko "Terminálový rozvod" a zde otevřít "Číselník stanovišť". V tomto číselníku je třeba založit záznam pro každou čtečku. Do názvu stanoviště dáte libovolný krátký popis (např. Vstupní dveře). Do čísla pak adresu této čtečky (1-16 dle HW adresy čtečky). U čteček, které slouží čistě na otevírání dveří je to vše. U čteček, které mají nahrávat také příchody / odchody do práce pak ještě nastavit odpovídajícím způsobem položku "Průchody zapisovat jako seance:". Dalším nezbytným krokem je v menu "Zaměstnanci / Editace údajů" zadat všechny pracovníky a do položky "ID karta,čip" uvést číslo jejich identifikačního média v plném tvaru (např. 0000000f020a3aba ). Tím je konfigurace systému dokončena.
Načítání dat docházky ze systému APS.mini se provádí v menu "Zaměstnanci / Editace docházky", kde je dole tlačítko "Import dat z APS.mini". Zde lze zadat cestu k datovému souboru buď přímo, nebo jej vyhledat na disku tlačítkem "Procházet". Jedná se o soubory začínající slovem "events.", pak následuje číslo udávající měsíc a rok za která data jsou. Soubory mají koncovku ".atd". Takže například data za leden 2004 naleznete pod názvem events.012004.atd. Tlačítkem Zpracuj odešlete vybraný soubor do programu. Import může trvat delší dobu v závislosti na počtu záznamů a rychlosti PC s docházkou. Program sám přeskakuje již jednou nahrané záznamy, takže je možné poslat jeden soubor vícekrát bez nebezpečí vzniku duplicit. Je tedy možné poslat soubor za aktuální měsíc každý den znovu a přibudou jen nová data. V průběhu zpracovávání jsou vypisovány jednotlivé záznamy. Jakmile je zpracování dokončeno, vypíše se celkový počet nově zavedených identifikací a je možné okno zavřít. V menu "Zaměstnanci / Prohlížení docházky" pak lze provést vyhodnocení odpracované doby, stejně tak jako je možné pracovat s ostatními moduly systému, které již budou daty naplněny (průchody, výsledovka atd. atd.)

Verze 5.70 ze 6.6.2005:
Při vkládání celodenní absence intervalem je možné zatrhnout novou položku "S časem". Toto umožní zadat, kdy absence začíná a kdy končí. Program ve skutečnosti při zatržení této nové volby nevkládá celodenní absenci jako takovou, ale příchod a odchod na tuto absenci v nastavený čas (2 páry seancí).
Toto lze z výhodou použít například u celodenních služebních cest, kde pracovník může určit, kdy na cestu nastoupil a kdy jí ukončil. Tím se samozřejmě cesta nevyhodnocuje dle fondu v kategoriích, ale dle časového intervalu Začátek / Konec jako krátkodobá absence.
Vzhledem k tomu, že vložením takové celodenní absence dojde k přepsání případných původních dat docházky vybraného období, nemají tuto akci standardně pracovníci povolenou. K její aktivaci slouží v editaci údajů o pracovnících položka "Celodenní absence s časem".

Ve výsledovce je nyní možné při zadávání výběrových podmínek nastavit časové rozpětí určující hranice pro vyhodnocení noční práce.
Dále je zde položka minimální délka. Ta se použije při vyhodnocení noční práce, práce ve svátek a o víkendu. Udává minimální odpracovanou dobu za den, kterou je nutné přesáhnout, aby se práce do těchto typů započetla. Například když jí nastavíte na 30 minut a pracovník příjde v sobotu jen na čtvrt hodiny, nebude toto zahrnuto do položky víkendové práce ve výsledovce.

Sestava výsledovka je nyní chráněna před zásahem z jiných modulů systému. Vzhledem k tomu, že změnou či vyhodnocením dat v jiném modulu systému může dojít k přepsání dat používaných výsledovkou, je při jejím zobrazování tento stav detekován a je na něj upozorněno. Pokud k takové situaci dojde, doporučuje program znovu výsledovku přepočítat, aby byla data aktuální.

Na kontrolním listě docházky přibyl v dolní části u položky "Datum tisku" také čas.
Dále byl potlačen tisk kontrolních součtů, které se na obrazovce sice nikdy nezobrazily (byly vypisovány bílou barvou na bílém pozadí), některé tiskárny je však na papír tiskly. Stejná oprava byla provedena také v sestavě "Výpis s absencemi".

Verze 5.69 z 3.6.2005:
V administrátorském menu Firma / Editace údajů přibyla konfigurační položka, pomocí níž lze při odpolední či noční směně přidat k odpracované době určitý počet minut. Název položky je "U odchodů mezi 18:00 až 8:00 připočíst k odprac. době XX minut" kde místo XX doplníte čas. Například když zde nastavíte 15 minut, a pracovník příjde do práce ve 14:00 a odejde ve 22:15, bude mít po odečtení přestávky odpracováno 8:00
(22:15 - 14:00 = 8:15 - 0:30 (přestávka) = 7:45 + 0:15 (viz výše) = 8:00).

V administrátorském menu Firma / Editace údajů přibyla nová konfigurační položka "V term. rozvodu zohlednit přístupová oprávnění i pro terminály". Její aktivace zajistí, že docházku si budou moci vyznačovat pracovníci jen na těch terminálech, které jím přiřadíte pomocí přístupových oprávnění. Přístupová oprávnění tedy budou mít pro terminály stejný význam jako pro přístupový systém s otevíráním dveří. Pokud tedy máte dva provozy se dvěma terminály, můžete nastavit že pracovníci jedné provozovny nemohou zadávat docházku na terminálu v provozovně druhé, ale jen u terminálu v jejich provozovně.

V administrátorském menu Firma / Editace údajů přibyla nová konfigurační položka "V term. rozvodu ignorovat nulový typ práce u odchodu". Standardně je položka vypnutá, což jako doposud znamená, že ve firmě používající typy práce musí zaměstnanec u odchodu zadat typ práce, kterou předtím prováděl. Nestačí tedy že to zadal při příchodu. Když u odchodu typ práce nezadá, je tento u celé poslední seance zrušený, i když u příchodu nastavený byl.
Aktivace této nové volby způsobí, že když pracovník u příchodu typ práce zadal a u odchodu již na terminálu typ práce nezadá, platí nadále typ zadaný u příchodu - nedojde k jeho vymazání (nastavení na nulu). Steně tak pokud se pracovník opět po odchodu týž den vrátí, bude u nové sence přednastavený typ práce ze seance předchozí. Samozřejmě jen za předpokladu, že u příchodu při návratu žádný typ práce nezadá - jen přiloží čip k term.

V administrátorském menu "Firma / Editace údajů" přibyla nová konfigurační položka "Časy na výpise docházky uvádet v desetinách". Je tedy možné na kontrolním listě docházky vypisovat údaje formou desetiných čísel. Například 8:30 bude vypsáno jako 8,5.

V administrátorském menu "Zaměstnanci / Prohlížení docházky" přibylo tlačítko pro automatický převod přesčasů. Po kliknutí se otevře nové okno, kde zadáte výběrové podmínky. V nich určíte, kterým zaměstnancům má být automatický převod přesčasů proveden. Dále určujete zdrojové období, ze kterého se má převod provést. Například v případě měsíční docházky vyberete leden, program vypočte přesčas, který pracovník v lednu nadpracoval a převede jej do února. U týdenní docházky vybíráte zdrojový týden, ze kterého se přesčas přenese do týdne následujícího.
Dále lze zatrhnout volbu "Převádět jen celé hodiny". Při její aktivaci se přesčasy zaokrouhlí dolů na celé hodiny a jen tato část se převede. Například přesčas 7:52 se zaokrouhlí a převede se jen 7:00 hodin. U záporného přesčasu se ale stále převádí vše včetně minut. Zaokrouhlení má při aktivaci vliv jen na plusový přesčas.
Poslední zatrhávací položkou je "Převádět jen mínusové přesčasy". Tímto je možné zajistit automatický převod i ve firmách, kde se klasické přesčasy neuznávají, ale pokud pracovník neodpracuje dobu stanovenou fondem, musí jí v následujícím období nadpracovat. Při zatržení této volby nemá předchozí položka (jen celé hodiny) na převod žádný vliv.

V sestavě Vysledovka (admin. menu Ostatní) přibyl sloupeček udávající částku k proplacení stravného na služebních cestách.

Verze 5.68 z 20.2.2005:
V administrátorském menu Ostatní a ve stejné sekci uživatelského menu oprávněných uživatelů přibyla nová položka, tlačítko Výsledovka. Jedná se o novou souhrnnou sestavu, která na jednom místě obsahuje podrobné informace a souhrny docházky pracovníků. V jedné tabulce naleznete výpočet odpracovaných hodin za jednotlivé dny vybraného období a dále celkové součty důležitých údajů za toto období - odpracovaná doba, fond, přesčas, práce v o víkendu, ve svátky, noční práce, počty pracovních a odpracovaných dní a součty za jednotlivé čerpané absence.
Jedná se tedy o sestavu, která na jednom místě obsahuje všechny základní výstupy z docházky, které slouží pro další zpracování ve mzdách atd.
Sestava se tvoří ve 3 krocích. Nejprve se vybere období a zaměstnanci, pro které chcete sestavu zpracovat. Volitelná položka "Nezahrnovat do odpracované doby uznávané absence " při zatržení způsobí, že výpočet odpracované doby bude udávat čistě jen dobu přítomnosti na pracovišti. Tedy žádné absence (dovolená, služební cesta ...) nebudou do odpracované doby zahrnuty, i když se standardně uznávají (nenadpracovávají).
Po potvrzení výběru probíhá výpočet všech potřebných údajů a plnění pracovních tabulek databáze. Tato fáze trvá velmi dlouho a je třeba vyčkat na její dokončení. Např. měsíční sestava pro 50 zaměstnanců trvá na PC (doch.serveru) s procesorem 200MHz zhruba půl hodiny. Jakmile příprava doběhne, je třeba ve spodní části stránky kliknout na tlačítko Další. Opět je třeba chvilku vyčkat, protože i samotná příprava zobrazení výsledné sestavy v tabulce chvilku trvá.
Vzhledem k množství položek lze sestavu jen obtížně tisknout. Slouží tedy hlavně k nahlížení, případně přenesení např. do Excelu. Aby se tisk přeci jen trochu usnadnil, je pod sestavou možnost změny jejího vzhledu, aby byla rozměrově menší.
Nedoporučuje se pouštět tvorbu sestavy na více počítačích najednou kvůli poměrně velké zátěži docházkového serveru.

V administrátorském menu "Firma / Editace údajů" přibyla nová konfigurační položka Potlačovat přestávku i u krátkodobých abs. s vypnutým uplatňováním přest. (lékař..) Její zapnutí způsobí, že pokud zaměstnanec nebude mít ani jednu seanci delší než fond pro přestávku a některý z kódů příchodů či odchodů bude patřit absenci s vypnutým uplatňováním přestávem, nebude na tento den přestávka vložena, i když je tato absence započtena jako uznaná do odpracované doby.
Příkladem může být absence Návštěva lékaře. Pokud pracovník odpracuje třeba 5 hodin a poté jde na 2 hodiny k lékaři, nebude na tento den vložena žádná přestávka. Podmínkou je samozřejmě v kategoriích u abs. Lékař zrušit zatržení volby "Uplatňovat přestávky".
Naopak pokud by pracovník nešel k lékaři ale na služební cestu, bude přestávka uplatněna. Samozřejmě musí být v kategoriích u Sl. cesty volba pro uplatňování přestávek zatržena.

Verze 5.67 z 14.2.2005:
V administrátorském menu Ostatní přibylo tlačítko pro novou uživatelskou sestavu docházky, která má vzhled kontrolního listu s tím, že jsou podrobněji rozepsané čerpané absence. Přístup na stejnou sestavu mají také všichni uživatelé s vyššími právy přes své uživatelské menu Ostatní, tlačítko Výpis s abs..
Po odklepnutí se otevře okno, ve kterém se zadávají výběrové podmínky pro přípravu dat. Jedná se zejména o výběr zaměstnance, období které chcete zobrazit a některé další. Po odklepnutí výběrového tlačítka (Vybrané období, Tento měsíc, minulý měsíc ...) je třeba vyčkat, než se provede příprava dat. Ta může chvilku trvat a počítač zdánlivě nic nedělá. Je třeba vyčkat. Poté se zobrazí informace o tom, že data jsou připravena k vyhodnocení a také seznam absencí, které měl zaměstnanec ve zvoleném období vyznačené. Po potvrzení dojde k vypsání samotného kontrolního listu. Na rozdíl od standardního jsou v pravé části vedle přestávek ještě sloupce s délkami čerpaných absencí. Vypisují se jen ty absence, které byly ve zvoleném období opravdu vyznačené, což usnadňuje tisk sestavy - nepoužité absence by jen zbytečně sestavu rozšiřovaly a nevlezla by se na papír.
Ve spodní souhrnné tabulce jsou vedle součtů pracovních dnů, svátků, sobot a nedělí také součty za tyto čerpané absence v celém vypsaném období.

Funkce položky "Konec 1. přestávky dle času identifikace v administrátorském menu Firma / Editace údajů byla upravena tak, aby vypsaný čas přestávky nebyl kratší jak 30 minut, respektive délka přestávky nastavená v kategoriích.

Byly opraveny termíny velikonočního pondělí v tabulce svátků pro roky 2005, 2008 a 2009.

V administátorském menu Zaměstnanci / Editace docházky přibyla položka "Import dat pobočky z RJ". Ta se využívá na nahrání dat z poboček, které nemají stálou datovou konektivitu na centrálu a nebo jsou připojeny přes proxy server, takže ovládací program řídící jednotky nemůže komunikovat přímo s doch. serverem.
V takovém případě se data stáhnou OFF-Line verzí ovládacího programu do souboru (c:\soubor2.dat) a následně se pomocí prohlížeče soubor nahraje na server který jej zároveň zpracuje.

V této verzi přibyla do systému podpora pro docházkové terminály Intagral. Data z těchto poměrně v ČR rozšířených zařízení je tedy nyní možné naimportovat do systému Docházka 3000 a zde provádět vyhodnocení docházky zaměstnanců.
Postup je takový, že data z terminálu standardně stáhnete na disk do počítače pomocí SW, který byl s terminálem dodaný. Vznikne soubor MASTER.TXT. Následně se přihlásíte do administrátorského menu systému Docházka 3000, konkrétně Zaměstnanci / Editace docházky. Zde ve spodní části kliknete na tlačítko "Import dat z Intagralu". Zobrazí se formulář, ve kterém zadáte cestu k souboru MASTER.TXT. Můžete vybrat také firmu, která tento terminál pro své zaměstnance k evidenci docházky používá. Je tedy možné v jedné instalaci Docházky 3000 zpracovávat data z více terminálů patřících různým firmám.
Po potvrzení dojde ke zpracování dat. Protože si Intagral pamatuje i staré záznamy, je nutné mít v nastavení "Firma / Editace ůdajů" zatrhnutou volbu "U terminálů zamezit dvojí identifikaci" aby se záznamy časem nedublovaly. Jelikož má Intagral poze 2 tlačítka pro zadání absence, je nutné určit, které absence ze systému Docházka 3000 budou na tato dvě tlačítka navázána. To se provádí na stejném místě v nastavení firmy, konkrétně absence vybraná v položce "1. abs. vypisovaná v sumáři" odpovídá tlačítku X a tlačítku Y pak nižší volba druhé absence. Je tedy možné pro X přiřadit např. lékaře a pro Y přestávku, případně tlačítkům založit úplně nové absence se specifickým nastavením v kategoriích.

Verze 5.66 z 7.1.2005:
V administrátorském menu Zaměstnanci / Editace údajů je možné zaměstnancum odebrat právo na vkládání celodenních absencí. Jedná se o položku "Může zadávat celodenní absence". Ta je standardně zatržena a pracovníci si mohou nahrávat celodenní absence jak z PC přes své uživatelské menu, tak i pomocí terminálu. Když položku u konkrétního pracovníka deaktivujete, nebude si moci sám celodenní absenci nahrát, ale bude to za něj muset dělat pověřený pracovník s oprávněním editace docházky (vedoucí, personalista atd.).
Drobnou vyjímkou je, když máte v nastavení firmy (admin. menu Firma / Editace údajů) aktivovanou volbu "Automaticky doplňovat celodenní absence". Tato funkcionalita odebráním práva ovlivněna není a absence se samozřejmě nadále sami vkládají. Což je u této funkce samozřejmě záměr, protože zde absence doplňuje program a ne přímo pracovníci.

V administrátorském menu Firma / Editace údajů přibyla položka "Konec 1. přestávky dle času identifikace. Její zatržení způsobí, že se na výpise docházky (kontrolní list) vypisují časy konců přestávek ve sloupci Přestávky podle jejich zadání zaměstnancem např. na terminálu nebo přes PC. Jen pokud vyznačená délka nepřekročí čas stanovený v kategoriích, je výpis dle kategorií. Nastavení nemá vliv na výpočet, jen na vypisovaný údaj. Pokud tato volba zatržena není, chová se program jako doposud a konec tedy vypočte dle zadání délky přestávky v kategoriích.

V modulu dovolených je nyní dole na konci stránky přístupné nové tlačítko, s jehož pomocí lze dodatečně provést převod zůstatků nevyčerpané dovolené z předchozího roku do roku aktuálního. Tuto funkci spusťte, pokud jste roční převod dovolené neudělali před 31.12. (včetně) a zatím jste v modulu dovolené neprováděli žádné editace (úpravy převodů či nároků). Před spuštěním je rovněž důležité kontaktovat autora systému a vhodnost tohoto kroku s ním konzultovat, aby nevznikly špatným použitím duplicity.

Verze 5.65 z 2.9.2004:
Modul provozu služebních aut byl rozšířen o sledování stavu tachometru jednotlivých vozidel. Při zakládání nového auta do systému vyplní administrátor do položky Tachometr stav najetých kilometrů v okamžiku, kdy bylo auto pořízeno.
Pokud již bylo auto v systému založeno v dřívější verzi doch. systému, je nutné jej smazat a pod stejnou značkou znovu založit se správným stavem tachometru v době pořízení vozidla. Text identifikace auta (značka) se musí přesně shodovat s původním, aby se záznamy spojily.
Poté je ve statistice provozu v souhrnné tabulce za jednotlivá auta spočítán stav tachometru, jaký by měl na vozidle být. Podmínkou je samozřejmě doplnění počtu najetých kilometrů po každé jízdě do záznamu Km její rezervace. Zde je možné buď přímo zadat počet skutečně najetých kilometrů přímo číslem (např. 50), nebo zadat stav tachometru po jízdě. Údaj pak začíná písmenem T (např. t54321). V tomto druhém případě program sám vypočte počet ujetých kilometrů odečtením zadaného stavu tachometru od součtu všech předchozích jízd a počátečního stavu.
Dále je aktuální stav tachometru vypsán, pokud necháte vyhledat v záznamech rezervací pouze záznamy pro jedno konkrétní vozidlo.

Verze 5.64 z 27.8.2004:
V administrátorském menu Kategorie / Editace kategorií je možné nastavit minimální délku denního přesčasu. Pokud pracovník bude mít přesčas kratší, než udává zde uvedená hodnota - položka Minimální uznatelný přesčas, nebude mu tento započten. Až když bude přesčas větší nebo roven této délce, bude započten do odpracované doby.
Příklad: Minimální délku přesčasu nastavíte na 15 minut, denní fond pracovní doby je nasteven na 8 hodin. Pokud pracovník odpracuje 8:10, bude mu započteno jen 8 hodin práce. Pokud ale odpracuje 8:20, bude mu započtena celá tato doba, tedy i s 20 minutami přesčasu.
Pokud položku Minimální uznatelný přesčas necháte nastavenu na nulu (výchozí hodnota), nebude tato funkce aktivní a nebude tedy přesčasy nijak ovlivňovat.

Verze 5.63 z 24.8.2004:
V modulu Auta bylo pozměněno chování programu u pracovníků, kteří zde mají právo editace. V předchozích verzích mohli vkládat a mazat záznamy bez omezení. Od této verze mohou dále záznamy vkládat, ale mazat mohou jen ty záznamy, které sami vložili. Nemohou tedy mazat záznamy vložené jiným pracovníkem. U takových záznamů je uvedeno jméno pracovníka, který záznam vložil a smazat jej musí buď on nebo administrátor. Administrátor má nadále přístup ke všem záznamům bez omezení. Pracovnící, kteří nemají editační právo, mohou záznamy jen prohlížet jako doposud.

Verze 5.62 z 18.6.2004:
V této verzi byl rozšířen modul typů práce o evidenci práce na zakázkách. Pokud podporu zakázek zapnete, dostává modul částečně nový význam - párování zakázka/práce.
Nejprve se stejně jako doposud nadefinují všechny druhy prací, které chcete samostatně evidovat. Například 1-svařování, 2-válcování, 3-tvorba podkladů atd. atd. To se provádí v administrátorském menu Firma / Typy práce. Název by měl být co možná nejkratší a dostatečně výstižný. Číslo práce je v intervalu 1 až 99. Ne vyšší!
Poté se opět jako doposud zařadí tyto typy prací ke kategoriím zaměstnanců. To proto, aby určité práce mohli zadávat jen ti zaměstnanci, kteří jí dělají a ostatní aby jí nemohli ani omylem vložit. Například svařování dostanou dělníci, ale nedostanou je uklizečky.
Nyní je třeba zapnout podporu zakázek a to buď v administrátorském menu Firma / Editace údajů nebo přímo v menu se zakládáním typů prací dole. Tím přibude ve spodní části stránky další formulář, kde se zakázky zadávají. Každá dostane číslo a popis. Číslo musí být pro každou zakázku jiné a popis je libovolný, ale pokud možno co nejkradší. Například název zákazníka který zakázku zadal. Po vložení každé zakázky se do tabulky typů prací doplní všechny páry zakázka / práce. Napříkla po vložená zakázky 1-Truhlářství se doplní páry 100 - Truhlářství :: typ neurčen, 101 - Truhlářství :: svařování, 102 - Truhlářství :: válcování, 103 - Truhlářství :: tvorba podkladů a rovněž se doplní odpovídajícím způsobem záznamy do tabulky přiřazení norem. Z výše uvedeného je také zřejmé, jak zaměstnanci zadávají pár zakázka/práce do docházky. Kód je složen z čísla zakázky a dvoumístného čísla práce. Takže například 102 znamená zakázku 1 práci 2 .. tedy válcování pro truhlářství. Pro zadání blíže nespecifikované práce na určité zakázce je možné použít kód s 00 na konci - typ neurčen.
A ještě několik slov k vyhodnocení sum odpracovaných časů. To se provádí stejně jako doposud například v administrátorském menu Firma / Ostatní / Typy práce. V položce pro výběr práce zde přibyly volby pro vyhodnocení všech prací na jedné zakázce. Volba má například tvar 1xx - Celá zakázka Truhlářsví a při jejím výběru dojde k vyhodnocení prací 100 až 199.
Na závěr jedno důležité upozornění. V terminálovém rozvodu není možné použít kód s číslem typu práce vyšším jak 99, takže přes terminály napojené na řídící jednotku nelze zakázky využívat. Zaměstnanci je tedy mohou zadávat jen přes PC nebo sériový terminál (přímo připojený k PC - bez řídící jednotky).

Verze 5.61 z 14.5.2004:
V administrátorském menu Firma přibylo nové tlačítko Uzávěrka. Otevírá jendoduchý formulář, pomocí kterého je možné zadat datum uzávěrky. Význam tohoto data je v podstatě ten, že systém následně neumožní měnit příchody, odchody, krátkodobé a dlouhodobé absence před tímto dnem včetně.

Verze 5.60 z 10.5.2004:
V nastavení kategorií lze nyní zadat jiný fond pro první přestávku, než jaký bude u přestávek ostatních. První přestávka tedy může být vložena po jiné délce odpracované doby, než po jaké další době budou vloženy případné přestávky další.

Verze 5.59 z 5.5.2004:
Rozšíření funkčnosti se dočkal modul typů práce umožňující například vyhodnocení práce na zakázkách. Nyní je možné v administrátorském menu Firma / Typy práce nastavit v číselníku u jednotlivých prací stav. K dispozici jsou volby Zahájený, Pozastavený, Ukončený. Typ práce, který má stav Zahájený je možné zadávat k příchodům či odchodům. Pokud pracovník při identifikaci zadá na terminálu typ s jiným stavem než zahájený, bude tento ignorován a nahrazen typem nula. Při zadávání seance přes počítač se nabídnou jen typy se stavem Zahájený, takže zde pracovník chybu udělat nemůže. Také ve všech ostatních částech programu jsou nabízený jen typy práce s tímto stavem. Vyjímkou je jen modul vyhodnocení prací, kde je pochopitelně přístup i na Ukončené či Pozastavené. Navíc také v editaci docházky jsou přístupné i ostatní typy, aby bylo možno editovat historická data. Mezi Ukončeným a Pozastaveným typem práce není z pohledu programu žádný rozdíl. Oba jsou při nahrávání seancí ignorovány a nahrazeny typem nula. Rozdíl je pouze informativní - pro obsluhu.

V administrátorském menu Firma / Editace údajů přibyla nová položka Ořezávání a posouvání neaplikovat na krátkodobé absence. Její aktivací lze zajistit, aby časy odchodů a příchodů na/z krátkodobých absencí byly uváděny nezměněné a případné ořezávání či posunutí nastavené v kategoriích bude uplatněno jen na normální příchody a odchody do/z práce - s kódem nula.

Verze 5.58 z 3.5.2004:
V administrátorském menu Kategorie / Editace kategorií je možné u jednotlivých kategorií nastavit maximální délku odpracované doby. Pokud některý pracovník odpracuje čas delší než zde uvedený interval, je mu čas automaticky oříznut na zde uvedenou hodnotu. Funkce je v principu stejná jako podobná položka v globálním nastavení firmy. Rozdíl je jen v tom, že tímto je možné aplikovat tato kriteria na různé pracovníky jinak. Pokud necháte položku nastavenou na 0:00, nebude se žádné zkracování provádět.

Obdobná položka přibyla také v modulu Vyjímek docházky. Lze tedy pomocí vyjímky některému pracovníkovi na určitý den nastavit jinou maximální délku odpracované doby, než je nastaveno v kategoriích. Nastavení ve vyjímkách má přednost.

V administrátorském menu Firma / Rušení dat přibylo nové tlačítko Oprava databáze. Obsahuje zatím jedinou funkci, kterou je smazání příchodů a odchodů s datem v budoucnu, respektive s datem o dva dny větším, než je aktuální. Tyto nekorektní údaje se mohou do datbáze dostat např. při chybně ručně zadaných podmínkách synchronizace událostí z nouzového režimu řídící jednotky.

V administrátorském menu Firma / Editace údajů byla rozšířena funkčnost položky Ořezávání příchodů aplikovat jen na první příchod také pro funkci posouvání. Lze tedy tímto zajistit, aby posunutí času příchodu nastavené v kategoriích bylo uplatňováno jen na první příchod dne.

Verze 5.57 z 8.4.2004:
V administrátorském menu Ostatní je ve spodní části nová sekace "Zákaznické sestavy". V ní budou umístěna tlačítka na sestavy vytvořené na speciální přání zákzníků, které se přímo neváží k žádnému dalšímu modulu systému.

První takovou sestavou je tabulka vyhodnocení pracovní doby. Data se nejprve připraví ve čtyřech krocích. Nejdříve se zadají výběrové podmínky určující vyhodnocované období a pracovníky. V druhém kroku systém naplní tabulky odpracované doby, ve třetím kroku vyhodnotí noční práci a ve čtvrtém